Деловодна информация
00373
5429 17/10/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
17/10/2019 (дд/мм/гггг)
00373-2019-0032 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град, Деловодство - ст. 335
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
malamova@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191017PMeS2488204
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора
33190000      
Доставки

„Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в позиции, както следва: - обособена позиция № 1 „Напълно отворена система за ИХХ оцветявания“ – 1 брой; - обособена позиция № 2 „Многофункционален 31-канален цифров ЕЕГ/ЕП апарат“ – 1 брой; - обособена позиция № 3 „Система за визуализиране и анализ на уестърн блот“ – 1 брой; - обособена позиция № 4 „Професионален анализатор на телесен състав“ - 1 брой; - обособена позиция № 5 „Спектрофотометър“ - 2 броя.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
205416.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Напълно отворена система за ИХХ оцветявания 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1 брой, със следните минимални и задължителни характеристики: - Напълно отворена СЕ маркирана система; - Софтуер - на български език; - Възможност за работа и създаване на протоколи за работа с антитела, визуализиращи системи, буфери и други реактиви на всички производители; - Позиции за минимум 48 стъкла и минимум 42 реактива за едно зареждане; - Свободно програмируеми накапващи обеми - 100, 150, 200, 400 и 600 микролитра; - Едновременна работа с различни протоколи за оцветяване; - Възможност за изработване на IHC и ISH тестове в един работен цикъл; - Баркодиране на стъклата с информация за пациент, вид тест, номер; - Време за оцветяване, при пълно зареждане от 48 стъкла, до 2 часа и 30 минути; - Достъп до стъклата за ръчно довършване при авария; - Пълна проследяемост на пациенти, протоколи, реактиви и действащ работен цикъл; - PD-L1, клон 22СЗ IHC стандартизиран кит с контрола и контролни слайдове за минимум 50 теста.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
80000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Многофункционален 31-канален цифров ЕЕГ/ЕП апарат 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1 брой, със следните минимални и задължителни характеристики:1. Възможности и характеристики на усилвателен модул: Компактен дизайн, осигуряващ лесно пренасяне; Захранване само през USB - без необходимост от батерии и външни адаптери; Канали за ЕЕГ и дълголатентни ЕП: 25; Виполярни полиграфии канали (ЕЕГ, ЕКГ, ЕОГ, ЕМГ, ЕП): 6;Вграден канален импедансметър с индикация на предния панел на апарата за състоянието на електродите в процеса на регистрация; АЦП: 24 бит; Честотен диапазон за канали ЕЕГ: 0 Hz - 600 Hz; Чувствителност за ЕЕГ канали: 0,01 - 10000000 jaV/mm; Възможност за каскадно надграждане на каналите с допълнителен усилвател от същия тип. 2. Възможности на програмно обезпечение: Език на програмата: български с възможност за избор на други основни езици; Двумониторен режим на работа за разделяне на задачите; Поддръжка на мултизадачност: извършване на регистрация, преглед и анализ на по- рано записаните криви и други операции в едно и също време; Свободно мащабиране и настройка на всички елементи на интерфейса на програмата; Автоматично генериране на протоколи на изследвания, включващо таблична и графична информация, автоматично описание на тестове на български език. Детайлна настройка на шаблона на протокола; Поддръжка на стандарти GDT и HL7 за връзка с външни медицински бази данни; Работа в операционна система WindowslO или еквивалент. 3. Възможности за регистриране на ЕЕГ:
Произволни моно, биполарни и комбинирани монтажи по схеми «10-10» и «10-20»; Включване в монтаж на всякакви физиологични сигнали (ЕКГ, ЕМГ, ЕОГ, дишане, гръдна екскурзия, екскурзия на коремната стена, хъркане, позиция на тялото, движение на крайник, Sp02, С02 и др.); Едновременно отобразяване върху екрана на до 256 цифрови отвеждания; Разделно управление на фото- и фоностимулатори отляво и отдясно в ръчен или програмен режими;
Възможност за стимулиране чрез звуци от файлове в *mp3, *wav формат;
Амплитуден, спектрален, wavelet, корелационен и кохерентен анализ на ЕЕГ;
Анализ на независимите компоненти на ЕЕГ ( ICA декомпозиция/композиция);
Автоматично намиране на артефакти, епилептиформна активност, спайкове и остри вълни в реално време;
Регистриране и анализ на ПСГ, анализ на дихателни нарушения по време на сън с автоматично или ръчно стадиране на фазите на съня;
2D и 3D топографско картиране за всички режими на анализа и локализацията на източниците на патологична активност;
Построяване на двуразмерни цветни трендове за целия запис;
Режим на втори прозорец за ЕЕГ за анализ и сравнение в реално време;
Синхронно видео + звук от до три камери едновременно;
Възможност да се записват звукови коментари на оператора с помощта на вградения софтуер за запис на глас.
4. Възможности за регистриране на ЕП:
Слухови ЕП;
Визуални ЕП на флаш и патерн;
Предявяване на избираеми от потребителя поредици от латерни и произволни визуални стимули;
Когнитивни ЕП: Р300, MMN, CNV, GoNoGo, OddBall, TOVA, StroopTask, VCPT;
Автоматична ( по предварително зададени критерии) и полуавтоматична регистрация
Възможност за поставяне на маркери по време на регистрация;
Възможност за повторно усредняване на кривите.
5. Подов статив тип „работна станция":
Удобна за местене, на колела със спирачки;
Регулиране на височината в голям диапазон;
Рамо за монитор; v' Вградена компютърна система;
Кош или чекмедже за електроди.
6. Окомплектовка:
31 канален модул усилватели;
Фото стимулатор, патерн стимулатор, аудио стимулатор, флаш тип очила ?S Комплект електроди и шлемове за ЕП и ЕЕГ;
Full HD видео камера на подов статив;
Работна станция с вграден компютър;
Монитор 24" - 2 бр.;
Лазерен принтер.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
35416.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Система за визуализиране и анализ на уестърн блот 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1 брой, със следните минимални и задължителни характеристики: Напълно автоматизирана лесна за инсталация употреба, дигитална система за визуализация на Уестърн блот и ДНК гелове; Приложения и възможности за заснемане хемилуминисценция, хемифлуоресценция, рентгенов филм, протеинов анализ/гел електрофореза, UV флуоресценция, видима/бяла светлина, EPI синьо за ДНК/ приложения за етидиев бромид; Детекция; Моторизиран държач за филтри със минимум 7 позиции; включен оранжев филтър за етидиев бромид; CCD Камера с минимум 6.1 мегапиксела резолюция, 16-bit, с технология за двойно фокусиране, с регулирано охлаждане до -50°С; Двоен трансилуминатор за UV приложения 302/365 nm; -автоматично изключване на UV светлината след 5 минути; -лампи за EPI бяла светлина; -лампи за EPI синя светлина на 470 nm за приложения с етидиев бромид/SYBR бои; -трансилуминаторен източник за бои за видима/бяла светлина, като Комаси гелове; Зрителен обхват20 х 15 см
Динамичен обхват >4 степени на увеличение; Време за анализ възможност за задаване на автоматично изчислено време на експозиция на блота или ръчно въвеждане на желаното времето за експозиция; Начин за анализ вграден 11.5" PC-базиран таблет с Windows оперционна система; -възможност за управление "touch-screen" или с мишка; -възможност за наслагване на изображенията едно до друго за оптимален анализ; минимум 3 USB порта; -възможност за експортиране на изображенията в различни формати (JPEG, TIFF т.н.) за улеснение на по-нататъчна обработка; -възможност за експортиране на изображенията чрез портативна флашка, Wifi или Bluetooth; Софтуер системата да е окомплектована със софтуер за експозиция и анализ на изображенията.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
30000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Професионален анализатор на телесен състав 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1 брой, със следните минимални и задължителни характеристики: - Метод на измерване: Директно сегментно мултичестотно измерване на биоелектрически импеданс на тялото; - Анализът да е мултичестотен, да се извършва с не по-малко от 6 честоти: 1kHz ±10%, 5kHz ±10%, 50kHz ±10%, 250kHz ±10%, 500kHz ±10%, 1МHz ±10%; - Измерването да е директно сегментно, да разделя човешкото тяло на не по-малко от 5 зони (лява ръка; дясна ръка; ляв крак; десен крак; торс); - Измерването да не използва статистическа (емпирична) оценка; - Измерването да се осъществява посредством не по-малко от 8 електрода (дланите на ръцете; палците на ръцете; ходилата на краката; петите на краката); - Възможност за измерване и анализ на: Телесно тегло в кг с референтна стойност; Маса и процент телесните мазнини (PBF); Общо тегло на вода та в тялото с информация за процента на извънклетъчното водно съдържание (ECW); Сегментно измерване на водата в организма. Телесна маса без мазнини (FFM); Маса на протеини и минерали; Общ и сегментен анализ на мускулна и мастна маса; Бодимас индекс (BMI); Отношение на обиколка талия-ханш (WHR); Оценка на базов метаболизъм (BMR); Индикация за пълна обиколка на ръката в см в зоната на бицепса; Общо съдyржание на клетъчна маса; Цялостна оценка на телесния състав; Препоръка за постигане на оптимално тегло с корекция на теглото на мастна и мускулна маса; Цялостна оценка на телесния състав; Сегментно съпротивление при всяка честота; - Време за измерване: 60 секунди ±10%; - Да притежава различни режими за анализ при възрастни и при деца; - Цветен TFT LCD, тъчскрийн дисплей, не по-малък от 10 инча и с разделителна способност не по-малка от 800х480 пиксела; - Управление от тъчскрийн и клавиатура; - Софтуер на български език; - Да има вграден USB вход за директна връзка с принтер; - Да има възможност за свързване с компютър посредством: LAN; Wi-fi; Bluetooth; - Измерващ ток: 80µА ±20%; - Да има вградена памет за не по-малко от 50000 измервания; - Тегло на апарата: 40кг ±10%; - Да е подходящ за пациенти с тегло: от 10кг ±5% до 270кг ±5%; - Опция: надграждане с автоматичен апарат за измерване на кръвно налягане надграждане с дигитален свободно стоящ ръстомер, свързващ се с анализатора посредством Bluetooth; - Опция: баркод четец.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
30000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Спектрофотометър 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

2 броя, със следните минимални и задължителни характеристики: Уредът да е окомплектован и да предоставя възможност за различни видове измерване (абсорбция или трансмисия при определена дължина на вълната, спектрално сканиране и режим кинетика) на стандартни течни проби. Източник: Ксенонова лампа с импулсен режим, минимизиращ влиянието на фото индуцирани реакции в пробата. Висока честота на импулсите от 80 Hz или повече. Активиране на лампата само при измерване на пробата, с дълъг живот и защита срещу влиянието на околната светлина. Възможност за измерване на проби без да се затваря капака на помещението за проби за измерване на големи образци и поставяне на различни приставки, електроди за спектоелектрохимични измервания и др. Скорост на сканиране: не по-ниска от 24 000 нм/мин. Събиране на данни със скорост до минимум 80 точки/секунда при кинетични измервания за една дължина на вълната. Непрекъснати измервания: Възможност за непрекъснати измервания в продължение на минимум 5 дни. Лесен за използване - лесна инсталация и интерактивни учители за работа със софтуерните приложения и методи за широк кръг от потребители. Наличие на широка гама аксесоари за различни приложения предоставящи възможност за покриване на бдещи аналитчни нужди – сонди с оптични влакна за директни измервания, приставки за дифузно отражение, държатели за кювети с различни размери, термостатирани кюветодържатели, държатели за твърди образци, аксесоар с възможност да анализ на проби с обем над 3 мл и на биологични проби (ДНК, РНК, белтъци) с обем под 1 мкл. и др. Спектрален диапазон: 190 – 1100 nm. Фиксиран спектрален процеп – не повече от 1.5 nm
Оптика с кварцово покритие. Разделителна способност (толуен-хексан, EP/BP и TGA тест): ? 1.9. Точност на дължината на вълната: не повече от ± 0.06 nm при 541.94 nm; Фотометричен обхват: минимум ± 4 А.; Фотометрична точност: не повече от ± 0.0007 при 1А; Фотометрична възпроизводимост: не повече от 0.0005 А (NIST 930E); Фотометрична стабилност: не повече от 0.0004 А/ч.; Фотометричен шум: не повече от 0.00002A при 0A и не повече от 0.00015A при 1A; Гладкост на базовата линия: 0.0004 или по-добра в интервала 200-850 nm; Разсеяна светлина: не повече от 0.02 %T при 220 нм; Доставката да включва: Държач за стандартни кювети с размер 10 x 10 мм.; Минимум 1 (един) брой кюветодържател с температурен контрол с обхват не по-малък от стайна температура до +60 °С градуса и точност на температурата ± 0.1 °C. Пълен компютърен контрол; Мобилен компютър (лаптоп) с параметри покриващи изискванията на софтуера за безпроблемна работа, със следните минимални параметри: процесор 2.6 GHz, 3 MB cache, 2 cores; Памет: 4 GB RAM; 14“ монитор; съхранение: 500 GB HDD; Операционна система: Windows7 (64-bit) или Windows10 или еквивалентна ОС; мишка; свързващи и захранващи кабели; разширение 2 USB 3.0 и 1 HDMI порта. Специализиран софтуер за контрол и оценка на данните. Гаранционно поддържане – мин. 12 месеца.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
30000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни апарати/оборудване от предмета на обособената позиция, за която се подава оферта по съответната обособена позиция.Възложителят не поставя изискване за обем на доставката.Посочените указания се отнасят за всяка посочена от участника изпълнена дейност за доставка по съответната обособена позиция.В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта.При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В от ЕЕДОП.В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът следва да представи: списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обособената позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените дейнстости по доставки.

Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка по отношение на обособената позиция, за която се подава оферта. Всяка дейност да е изпълнена най-много през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни апарати/оборудване от предмета на обособената позиция, за която се подава оферта по съответната обособена позиция.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/11/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

18/05/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/11/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

ст. 340 - 3 ет., Ректорат, Студентски град

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54,ал.1,т.1,т.2,т.3,т.4,т.5,т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55,ал.1, т.1,т.3,т.5 от ЗОП.
2.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако за него не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници,които са „свързани лица” по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП.
3.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността без вкл. ДДС на обособената позиция,за която се сключва договор.Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице–гарант.Съгласно чл.111,ал.10,изр.2 от ЗОП, част от внесената гаранция за изпълнение ще служи като обезпечение изпълнението на задълженията на Изпълнителя за гаранционната поддръжка на доставения апарат/и, за сключения договор, съгласно уговорените условия и срокове. Частта от гаранцията, която служи като обезпечение е конкретизирана в проекта на договор.
4.Настоящата обществена поръчка се възлага като част от обществена поръчка с предмет:„Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“,обособена в 11позиции,както следва:ОП№ 1„Напълно отворена система за ИХХ оцветявания“;ОП№"Многофункционален 31-канален цифров ЕЕГ/ЕП апарат“;ОП№ 3„Система за визуализиране и анализ на уестърн блот“;ОП№ 4„Професионален анализатор на телесен състав“; ОП№ 5„Спектрофотометър“-2бр.; ОП№ 6„Метаболитна клетка със 1 брой стелаж за метаболитни клетки“-10бр.; ОП№ 7„Ултразвуков хомогенизатор“-2бр.; ОП№ 8„Система за полимеразна реакция /PCR/“; ОП№ 9„Манекен за основни болнични грижи“; ОП№10 „Симулатор на дете за сестрински грижи“; ОП№ 11„Диагностична система за плантарни измервания“.Общата прогнозна стойност на поръчката по 11-те обособени позиции е в размер от 255477,48лв. без ДДС,от които:за ОП№ 1–80000,00лв. без ДДС,която представлява 31,314% ;за ОП№2–5416,66лв. без ДДС,която представлява 13,863% ;за ОП№ 3–30000,00лв. без ДДС,която представлява 11,753% ;за ОП№ 4-30000,00лв. без ДДС, която представлява 11,753%; за ОП№5–30000,00лв. без ДДС,която представлява 11,753%; за ОП№ 6–16560,00лв. без ДДС,която представлява 6,482%;за ОП№ 7-13500,00лв. без ДДС, която представлява 5,284%; за ОП№ 8–10000,00лв. без ДДС, която представлява 3,914%; за ОП№9–3666,66лв. без ДДС,която представлява 1,435%; за ОП№10 -2416,66лв. без ДДС,която представлява 0,946%; за ОП№ 11–3917,50лв. без ДДС,която представлява 1,533%.Процентите са от общата стойност на поръчката.Прогнозните стойности на обособени позиции №6, №7, №8, №9, №10 и №11 са под 154464 лв. и тяхната обща стойност не надвишава 20 % от прогнозната стойност на цялата обществена поръчка. Тъй като всяка една от прогнозните стойности на обособени позиции №6, №7, №8, №9, №10 и №11 е под прага от 30000лв., същите попадат в приложното поле на чл.20,ал.4,т.3 от ЗОП.Предвид гореизложеното и на основание чл.21,ал.6 от ЗОП, об.позиции от №6 до №11 включително ще се възложат по реда на чл.20,ал.4,т.3 от ЗОП–чрез директно възлагане.Предвид гореизложеното и на основание чл.21,ал.6 от ЗОП, обособени позиции от № 6 до № 11 включително ще се възложат по реда на чл.20,ал.4,т.3 от ЗОП – чрез директно възлагане.В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП и предвид общата стойност на цялата поръчка, остатъчната стойност от 205416,66 лв. без ДДС (явяваща се прогнозна стойност за обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4 и № 5) се възлага с настоящата обществена поръчка – чрез „Открита процедура” по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/10/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва