Деловодна информация
00223
04-25 16/10/2019 (дд/мм/гггг)
не
00223-2019-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 123004119
БУЛ. РУСКИ № 62
СТАРА ЗАГОРА BG344 6000 България
СВЕТЛАНА ПЕНЕВА +359 042621176
csnp-stara_zagora@mh.government.bg +359 042621132

Интернет адрес/и

www.csmp-sz.com

https://www.csmp-sz.com/profil-na-kupuvacha/aop-2/op-2019-03.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.csmp-sz.com
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на лекарствени продукти въз основа на заявка на Възложителя по номенклатура та на техническата спецификация за нуждите на ЦСМП - Стара Загора през 2020 г.
33600000      
Доставки

Периодични доставки на лекарствени продукти въз основа на заявка на Възложитела по номенклатурата на техническата спецификация за нуждите на ЦСМП - Стара Загора през 2020 г.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
92000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

В управлението на ЦСМП - Стара Загора , бул. "Руски" № 62

Периодични доставки на лекарствени продукти въз основа на заявка на Възложителя по номенклатурата на техническата спецификация към договора за обществена поръчка за нуждите на ЦСМП - Стара Загора през 2020 г. Прогнозното количество медикаменти е посочено в техническата спецификация по отделните номенклатури , но не е задължително за изкупуване от Възложителя. Конкретното количество по отделните номенклатури, което ще се достави през срока на договора зависи от конкретната необходимост на Възложителя от медикаменти.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
92000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
01/01/2020 (дд/мм/гггг) / 31/12/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Участниците могат да предоставят оферта за част от номенклатурите от техническата спецификация на Възложителя съобразно минималните изисквания към офертите посочени в документацията на възложителя.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да притежава Разришение за производство на лекарствени продукти , Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти и лекарствени продукти , съдържащи наркотични вещества, издадени по реда на ЗЛПХМ или негов еквивалент съгласно законодателството на държавата, в което участникът е установен, със срок на действие, покриващ срока на изпълнение на договора за обществена поръчка и Разрешение за внос на лекарствени продукти, когато предлага доставка на вносни лекарствени продукти.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Няма

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът трябва да предложи лекарствени продукти, които отговарят на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ); трябва да притежават валидно Разрешение за употреба в страната или удостоверение за регистрация на лекарствен продукт по реда на ЗЛПХМ или Регламент /ЕО/ №726/2004 на Европейския парламент и Съвета /чл. 23, ал.1 на ЗЛПХМ/, със срок на разрешението за употреба, покриващ срока на изпълнение на договора за обществена поръчка – до 31.12.2020 г.

Разрешение за употреба или удостоверение за регистрация на лекарствените продукти, които предлага, по реда на ЗЛПХМ или Регламент /ЕО/ №726/2004 на Европейския парламент и Съвета/чл. 23, ал.1 на ЗЛПХМ/, със срок на разрешението за употреба, покриващ срока на изпълнение на договора за обществена поръчка – до 31.12.2020г. Когато срокът на разрешението изтича през 2020г., участникът прилага декларация в съответствие с чл.55,ал.6 от ЗЛПХМ, че количествата на лекарствения продукт, с които разполага, са достатъчни за срока на договора за обществена поръчка.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът определен за изпълнител при подписване на договора представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 на сто от стойността му. Гаранцията се предоставя в една от формите по чл.111, ал.5 от ЗОП. Поръчката се изпълнява съобразно действащата нормативна уредба и подписания договор , съответстващ на проекта на договора Доставените лекарствени продукти следва да бъдат с оставащ срок на годност не по-малък от 80% от срока на годност, определен от производителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/11/2019 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

08/06/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/11/2019 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

Управлението на ЦСМП гр.Стара Загора бул.Руски № 62

На отварянето на офертите могат да присъстват участнице в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.4 във връзка с чл.196 от ЗОП жалби се подават в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.179 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/10/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва