Деловодна информация
00267Община Пловдив
19РОП-79-1 15/10/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
15/10/2019 (дд/мм/гггг)
00267-2019-0086 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов № 1
Пловдив BG421 4000 България
Антоанета Отонова-Димитрова - ст. юрисконсулт дирекция Обществени поръчки +359 32656800
zop@plovdiv.bg +359 32660751

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191001FZyx8827340
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване на стр. над-р по време на СМР на МЖС, намиращи се на територията на Община Пловдив по две обособени позиции, етап I
71340000      
Услуги

Дейностите, предмет на поръчката, включват изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване на строителен надзор по време на СМР на многофамилни жилищни сгради, намиращи се на територията на Община Пловдив по две обособени позиции, етап I и са описани и представени в Технически спецификации, както и в Условията и указанията и проекта на договор.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
57589.40      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Изготвяне на ОСИП и осъщ. на ст-н надзор по време на СМР на обекти, находящи се на ул. "Иван Стефанов Гешев" № 30 и бул. "Васил Априлов" № 89-91 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71340000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Дейностите, предмет на поръчката, включват изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване на строителен надзор по време на СМР нa обекти, находящи се на ул. „Иван Стефанов Гешев“ №30, район „Западен” с РЗП - 5049 кв.м. и бул.„Васил Априлов“ №83-91, район „Централен с РЗП - 6542,63 кв.м.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
30138.24      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
200

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Фин. ср-ва по наст. общест. поръчка ще бъдат осиг-ни по П-ра BG16RFOP001-1.001-039 „Из-ниe на ИПГВР 2014-2020“, Пр-та ос 1"УИГР" по ОПРР 2014-2020г.

На основание чл. 114 от ЗОП настоящата поръчка се обявява под условие „наличие на финансиране“, тъй като към момента на откриването ? няма сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Община Пловдив и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г., като в проекта на договора е предвидена клауза за отложено изпълнение.

II.2) Описание 1

Изготвяне на ОСИП и осъщ. на ст-н н-р по време на СМР на об-ти, нах-щи се на бул. "България" № 196, бул. "България" № 45,47 и ул. "Жеравна" 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71340000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Дейностите, предмет на поръчката, включват изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване на строителен надзор по време на СМР нa обекти, находящи се на ул. бул. „България“ №196, район „Северен” с РЗП: 4416 кв.м.; бул. „България“ № 45, 47, район „Северен” с РЗП: 3511,14 кв.м. ; и ул.„Жеравна“ №1, 3, район „Източен” с РЗП: 2631 кв.м.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
27451.16      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
200

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Фин. ср-ва по наст-та общ-на поръчка ще бъдат осиг-ни по Пр-ра BG16RFOP001-1.001-039 „И-ние на ИПГВР 2014-2020“, Приоритетна ос 1" УИГР" по ОПРР 2014-2020г.

На основание чл. 114 от ЗОП настоящата поръчка се обявява под условие „наличие на финансиране“, тъй като към момента на откриването ? няма сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Община Пловдив и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г., като в проекта на договора е предвидена клауза за отложено изпълнение.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът да има право да извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и да упражнява строителен надзор. За целта е необходимо вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 166, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) или еквивалентна регистрация за упражняване на тези дейности, съгласно съответното национално законодателството на чуждестранните лица. Участникът следва да отговаря и на изискванията на чл. 43, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и да е вписан в регистъра по чл. 44, ал. 1 или еквивалент.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се поставят такива изисквания.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата.

За дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, Възложителят приема изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване на строителен надзор по време на СМР за обекти минимум четвърта категория С РЗП както следва: за ОП № 1- 5000 кв.м. и за ОП № 2 – 2600 кв.м.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на страните по него, са съгласно проекта на договора, Техническото и Ценово предложение, както и съгласно българското законодателство. Описанието на предмета на поръчката, финансовите условия и условията за сключване на договор са определение в Част II и Част III от документацията на обществената поръчка.
Преди сключване на договор, определеният за изпълнител следва да предостави гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора без включен ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/11/2019 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/07/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/11/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Административната сграда на Община Пловдив - гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1.

Заседанието е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Изисквания за личното състояние на участниците: Възложителят отстранява от участие в настоящата процедура всеки участник, за когато са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците, по чл. 54, ал. 1 и по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3-5 от ЗОП, възникнали преди и по време на процедурата, както и съобразно чл. 57 от ЗОП. От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото се установи наличие на едно или повече от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП. От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, който при поискване от страна на Възложителя, не потвърди и не удължи срокът на валидност на офертата си, когато този срок е изтекъл преди издаването на окончателно решение по процедурата. Няма право да участва или да представлява физическо или юридическо лице в процедурата, лице, за което са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). Нямат право да участват в процедурата дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). Основанието за отстраняване се прилага съобразно чл. 4, чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП.
Участникът, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 и по чл. 55, ал.1, т.1 и т.3-5 от ЗОП има право да предприеме мерки за доказване на надеждност съгласно чл.56, ал.1 от ЗОП. Когато мерките за доказване на надеждност са предприети преди подаване на офертата за участие, същите се описват в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).Като доказателствата за надеждността на участника се представят документи по чл.45, ал.2 от ППЗОП.
Преди сключване на договор, избраният изпълнител следва да представи документите по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, както и необходимите декларации и/или документи по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).
При разглеждане на офертите ще се прилага чл. 104, ал. 2 от ЗОП. Оценяването ще се извърши преди разглеждането на документите, свързани с личното състояние на участниците.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/10/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва