Деловодна информация
00602
 
не
00602-2019-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Мирково 000777248
ул. Александър Стамболийски №35
с. Мирково BG412 2086 България
Нели Кенанова - спец. Проекти, програми и обществени поръчки +359 7182-2286
info@mirkovo.bg +359 7182-2550

Интернет адрес/и

https://www.mirkovo.bg

https://www.mirkovo.bg/obshtestveni-poruchki


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.mirkovo.bg/obshtestveni-poruchki
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на Община Мирково”
45112350      
Строителство

Предметът на поръчката включва техническа и биологична рекултивация на депото, като за реализирането предмета на поръчката следва да бъдат изпълнени следните дейности:
А. ТЕХНИЧЕСКАТА РЕКУЛТИВАЦИЯ
• Подготвителни работи,
• Основни строителни работи:Тяло на сметището; Техническа рекултивация, която включва следните пластове отдолу нагоре:
? Полагане на запечатващ пласт от глина 50см - на два пласта по 25см., до достигане на водопропускливост 10 -9 m/s.
? Полагане на пръст с дебелина 70см.
? Полагане на хумусен пласт с дебелина 30см.
• Отводняване
• Мониторинг
Б. БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ
Биологичната рекултивация ще бъде изпълнена на етапи:
• ? етап - подготовка на почвата за затревяване;
• ? етап - затревяване;
• III етап -отгледни грижи - поддържане на растителността за период от три години.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
674433.15      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45112350      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Мястото за изпълнение на поръчката е с. Мирково, Община Мирково, поземлени имоти с идентификатори 48324.45.55 и 48324.45.54 по КККР на село Мирково, община Мирково, област Софийска.

Закриването на съществуващото сметище включва следните дейности:
1. Подготвителни работи - почистване от храсти и дървета на определената зона;
2. В петата на предепонираните отпадъци от запад и юг се изгражда опорна дига с променлива височина и ширина на билната част 5.6 м;
3. Предепониране и уплътнение на съществуващите битови отпадъци извън новопроектираното сметищно тяло V= 16 300 mЗ;
4. Предепониране и уплътнение на съществуващите инертни и строителни отпадъци и замърсени земни маси извън новопроектираното сметищно тяло V= 25 500 mЗ;
5. Предепонираните битови отпадъци ще бъдат уплътнени с коефициент 1.2;
6. Преоткосиране на съществуващите инертни отпадъци с откос 1:2 за стабилност на тялото на депото. Общата площ на преоткосираните отпадъци е 4 500 m2;
7. Полагане на 20 см изравнителен слой от пръст в уплътнено състояние по откосите, бермите и билото на тялото от битови отпадъци;
8. Изграждане на 1 брой газов кладенец;
9. Изграждане на бетонови охранителни канавки клон Запад и клон Изток- обща дължина L=410 м.
Дейностите по рекултивация ще се извършат върху следните площи:
- Техническа рекултивация, охранителни канавки и резервоар за инфилтрат - 12 204.93 m2:
- Биологична рекултивация - 11 610.14 m2;
- Почистване на замърсени терени в имота отреден за сметище извън рекултивацията и насипване с пласт хумус 30 см - 653 m2;
- Почистване на замърсени терени извън имота отреден за сметище и насипване им с пласт хумус 30 см- 3 449.12 т m2;
Критериите по-долу
 
ДА К2 - Организация за изпълнение на поръчката    50
КЗ - Срок за изпълнение    5
Цена
45
II.2.6) Прогнозна стойност
674433.15      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
46

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Дейностите, включени в обхвата на възлагане в настоящата обществена поръчка, ще се финансират със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ и със средства от бюджета на Община Мирково.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. На основание чл.60 от ЗОП участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя, а чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, което им позволява да изпълняват строителството на обекти ЧЕТВЪРТА група, ПЕТА категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, при спазване на чл.17 от Закона за камарата на строителите. Обектът попада в тази група и категория съгласно чл.5, ал.6, т.4.2.2. от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци и закриване на депа за отпадъци чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ екран).
Участник или съдружник/ци в обединение или подизпълнител/и, които ще участват пряко в изпълнение на строителните дейности, следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (http://register.ksb.bg/) на Камарата на строителите в България (http://www.ksb.bg/), съгласно чл. 3 от Закона за камарата на строителите за изпълнение на обекти ЧЕТВЪРТА група, ПЕТА категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.
ДОКАЗВАНЕ: Лицето или лицата попълват Част IV. „Критерий за подбор”, буква „А”, „Годност” от ЕЕДОП, като декларират тези обстоятелства, и не са задължени да представя удостоверението за вписване в ЦПРС, тъй като вписаната информация е достъпна по електронен път на http://register.ksb.bg.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът да притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за строителство по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно чл.5, ал.2, т.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
За участник, установен / регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/ регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен / регистриран участника.
ДОКАЗВАНЕ: Лицето или лицата попълват Част IV. „Критерий за подбор”, буква „Б”, „Икономическо и финансово състояние” от ЕЕДОП.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

I. През последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил строително-монтажни работи, идентични или сходни с предмета на поръчката. Под идентични или сходни с предмета на поръчката следва да се разбира изпълнение на СМР по изграждане и/или рекултивация и/или закриване на сметища и/или депа за отпадъци и/или други терени.
II. За изпълнение на предмета на поръчката, Изпълнителят е длъжен да осигури като минимум екип от следните лица:
Ключови експерти:
1. Ръководител на екипа- 1 (един) брой;
2. Технически ръководител -1 (един) брой ;
3. Геодезист -1 (един) брой;
Неключови експерти:
1. Озеленител- 1 (един) брой:
2. Координатор по безопасност и здраве - 1 (един) брой;
Изискванията, на които трябва да отговарят членовете на екипа подробно са описани в документацията за участие.
** Забележка: Едно и също лице може да заема позицията на „Техническият ръководител на обекта» и на «Координатор по безопасност и здраве».
Доказване: Участникът декларира съответствие е поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
Информацията се посочва в Част IV. „Критерий за подбор5', буква „В55, „Технически и професионални способности5’ от ЕЕДОП.
III. Участникът да прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалент, с предметен обхват „строителство“ или еквивалент.
Доказване: Посочване на информацията в Част IV. „Критерий за подбор'’, буква „Г”, „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП.
IV. Участникът да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда, съгласно стандарт EN ISO 14001:2004/2015 или еквивалент, с предметен обхват „строителство“ или еквивалент.
Доказване: Посочване на информацията в Част IV. „Критерий за подбор”, буква „Г”, „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Общата максимална прогнозна стойност на възлаганата поръчката е 674 433,15 лв. без ДДС или 809 331,78 лв. с ДДС в т.ч.:
- за Техническа рекултивация – 641 050,83 лв. без ДДС или 769 261,00 лв. лв. с ДДС.
- за Биологична рекултивация – 33 382,32 лв. без ДДС или 40 058,78 лв. с ДДС.
Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля максималната обща стойност на поръчката като цяло, както и пределните стойности по отделните дейности – техническа и биологична рекултивация.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/11/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/03/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/11/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

В сградата на Община Мирково, Конферентна зала №2, адрес: с. Мирково, ул. Александър Стамболийски" №35

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание от комисия, начначена от Възложителя на основание чл.103, ал.1 от ЗОП. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
Участниците са длъжни да уведомят писмено Възложителя в 3-дневен срок от настъпване на някое от обстоятелствата, посочени по-долу:
I. Основания за задължително отстраняване, определени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП
На основание чл.54, ал.1 от ЗОП възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден е влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени е акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5. е установено, че:
а) е представил документ е невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана е удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е установено е влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Основанията по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
Т. 3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.
При подаване на офертата си участникът декларира липса на основанията за отстраняване, посочени по-горе, чрез представяне на ЕЕДОП, попълвайки Част III „Основания за изключване“, Раздели „А“ - „Е“, с изключение на националните основания за отстраняване, при спазване на посоченото по-горе.
Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.
При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие е критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

1. Обжалването се извършва по реда на глава двадесет и осма „Производство по обжалване” от Закона за обществените поръчки.
2. Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка до сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. На обжалване не подлежи решението за откриване в частта относно мотивите за невъзможността за разделяне на предмета на поръчката на обособени позиции.
3. Жалба може да се подаде от всяко заинтересовано лице при условията и в сроковете по чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/10/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва