Деловодна информация
02709ТП ДГС Говежда
404 08/10/2019 (дд/мм/гггг)
не
02709-2019-0097 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение Държавно горско стопанство /ТП ДГС/ - Говежда към Северозападно държавно предприятие /СЗДП/ - Враца 2016174760176
с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана
с. Говежда BG312 3474 България
инж. Милко Еделов Благоев +359 882598240
dgs_dovejda@abv.bg +359 882598240

Интернет адрес/и

http://www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191002aAIO11744652
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и опазване на горските територии съгласно чл.165, ал.1 от Закона за горите

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Периодични доставки на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на СЗДП Териториално поделение Държавно горско стопанство "Говежда"
30192000      
Доставки

Възлагането на обществената поръчка има за цел да осигури периодични доставки на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на Териториално поделение Държавно горски стопанство "Говежда" към СЗДП ДП Враца.Видовете канцеларски материали и офис принадлежности /45 вида артикули, като: копирна хартия -350 бр. пакета по 500 л/пакет; хартия карирана А4 - 5 бр. пакета по 250 л/пакет; тетрадки твърди корици -30бр; химикалки - 180 бр.маркери - 100 бр. и др./, изискванията и технически характеристики, на които следва да отговарят артикулите са посочени в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие. Посочените количества на артикулите са прогнозни и ориентировъчно посочени за срока на изпълнение на договора /36 месеца. Възложителят си запазва правото по време на действие на договора, да не заявява изпълнението на всички посочени количества и видове канциларски материали и офис принадлежности или в случай на необходимост да завиши количествата.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
3200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30192000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Административната сграда на ТП ДГС Говежда, находяща се в с. Говежда, ул. Четвърта №4, общ. Г. Дамяново, обл. Монтана, всеки работен ден от 8.00 часа до 16.30 часа.

Възлагането на обществената поръчка има за цел да осигури периодични доставки на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на ТП ДГС Говежда. Посочените количества на артикулите в Техническата спецификация, предмет на доставките, са прогнозни и ориентировъчно посочени за срока на договора /36 месеца/. Възложителят си запазва правото да не заявява изпълнението на всички количества и видове канциларски материали и офис принадлежности или в случай на необходимост да завиши количествата, като същите ще се заплащат по единични цени, посочени в офертата на избрания Изпълнител.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят може да заявява артикули извън номенклатурата посочена в техническата спецификация, със случаен и еднократен характер на потребност по официален каталог/списък на участника, актуален към момента на подадената заявка, съдържащ цялата гама на предлаганите артикули със съответните продажни цени без включено ДДС, без да се надвишава стойността на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се изисква
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изисква

Не се изисква
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците трябва да имат опит и да са изпълнили дейности/доставки с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата (чл.63, ал.1, т.1,б.б от ЗОП). „Изпълнена дейност/доставка” е тази доставка,която независимо от датата на сключването й е приключила в рамките на заложения от Възложителя срок. За целите на тази обществена поръчка под „доставка със сходен предмет и обем” следва да се разбира доставка на всякакви видове канцеларски материали и офис принадлежности и съдържаща минимум следните артикули: копирна хартия – 320 пакета по 500 листа пакета, тетрадки твърди корици – 70 бр., химикалки – 150 бр.

1. Участникът да е изпълнил, през последните 3 (Три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум една дейност/доставка, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката.Документ, с който се доказва съответствието с критерия за подбор: при подаване на офертата с информация в ЕЕДОП/ попълнена част IV, буква "В" /, при условията на чл.67, ал.5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП -с документите по чл.64, ал.1,т.2 от ЗОП / списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка/.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл.10, ал.1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник: за когото са налице основания по чл. 54, ал.1 от ЗОП и/или условията по чл.107 от ЗОП; за когото е приложима забраната по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не е налице изключение по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС ; за който е налице несъответствие с чл.101, ал.9-11 от ЗОП; който представи оферта с по-кратък срок на валидност; който не представи техническо предложение или то не отговаря на обявените условия на поръчката;който не представи ценово предложение, или то не отговаря на обявените условия на поръчката; за когото е налице забраната по чл.69 от ЗПКОНПИ. Липсата на обстоятелства за отстраняване при подаване на оферта се декларират в ЕЕДОП.Участниците могат да се възползват от възможността по чл.56 от ЗОП, като представят мерки за надежност.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/11/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/11/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на ТП ДГС Говежда, с. Говежда, ул. Четвърта №4, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана

Офертите се отварят на публично заседание на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.Присъстващите се легитимират чрез представяне на документ за самоличност, пълномощно или служебна карта в приложимите случаи.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


25.11.2022 г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Източник на финансиране на обществената поръчка - средства от стопанската дейност на стопанството .2. Плащането по договора ще се извърши в петнадесет дневен срок от депозирането на фактура от Изпълнителя и подписан приемо-предавателен протокол за всяка конкретна заявка. 3. Възложителят изисква от определения Изпълнител да предостави гаранция в размер на 5 на сто от стойността на договора без ДДС в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 ЗОП, които да обезпечат изпълнението му. 4.Участниците могат да получат информация: за задълженията свързани с данъци и осигуровки от Националната агенция по приходите /www.nap.bg/, за задълженията свързани с опазване на околната среда от Министерството на околната среда и водите /http://www3.moew.government.bg/, за задълженията свързани със закрила на заетостта и условията на труд от Министерство на труда и социалната политика /http://www.mlsp.government.bg/5. На основание възможността дадена от чл. 181, ал.2 от ЗОП, при провеждане на процедурата назначената от Възложителя комисия по чл.103, ал.1 от ЗОП ще приложи т. нар. "обърнат ред" за разглеждане на офертите т.е. оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди провеждане на предварителния подбор.В този случай проверката за наличие на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор се извършва по начин, който не се влияе от оценката на техническите и ценовите предложения. Действията на комисията по разглеждане, оценка и класиране се извършва в последователност, съгласно разпоредбата на чл.61 от ППЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да бъде подадена от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/10/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва