Деловодна информация
1090
483 07/10/2019 (дд/мм/гггг)
не
1090-2019-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение-Исперих ЕООД 116504387
ул.Ахинора №39
Исперих BG324 7400 България
Анифе Фераим +359 84312517
mbal2isperih@abv.bg +359 84312517

Интернет адрес/и

https://mbal-isperih.com/

https://mbal-isperih.com/pages/obshtestveni-porachki-2019g-


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://mbal-isperih.com/pages/obshtestveni-porachki-2019g-
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

лечебно задедение по чл.9, ал.1, т.1 от ЗЛЗ

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на медицински консумативи и материали за нуждите на „МБАЛ-Исперих” ЕООД гр.Исперих по обособени позиции
33600000      
Доставки

Доставка на медицински консумативи и материали за нуждите на „МБАЛ-Исперих” ЕООД гр.Исперих по обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1 - „Доставка на медицински консумативи за микробиология”;
Обособена позиция 2 - „Доставка на консумативи за образна диагностика”
Обособена позиция 3 - „Доставка на консумативи и превързочни материали”
Обособена позиция 4 - „Доставка на реактиви и консумативи за биохимия BS-200 E и глюкоза- BIOSEN C line”
Обособена позиция 5 - „Доставка на реактиви и консумативи за кръвно газов и електролитен анализ /ABL-5 и Prolyte/ ” Обособена позиция 6 – „Доставка на реактиви и консумативи за хематологичен анализ BC-3000 Plus”. Отделните номенклатури, включени във всяка обособена позиция са описани в техническата спецификация към настоящата документация.
Обособена позиция 7 – „Доставка на реактиви за коагулация”
Обособена позиция 8 – „Доставка на бързи тестове”
Обособена позиция 9 – „Доставка на общ лабораторен консуматив"
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
112200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Доставка на медицински консумативи за микробиология” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33698000      
33698100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Болнична аптека на МБАЛ-Исперих, гр.Исперих ул.Ахинора №39

Отделните номенклатури, включени във всяка обособена позиция са описани в техническата спецификация утвърдена от Възложителя.Доставките на стоки са в зависимост от конкретните потребности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и направените от него заявки за доставка, без ограничения в количеството на стоките за доставка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9800      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Всеки участник следва да посочи цена за всяка номенклатура от обособената позиция.

II.2) Описание 1

„Доставка на консумативи за образна диагностика” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33694000      
33695000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Болнична аптека на МБАЛ-Исперих ЕООД, гр.Исперих ул.Ахинора №39

Отделните номенклатури, включени във всяка обособена позиция са описани в техническата спецификация утвърдена от Възложителя.Доставките на стоки са в зависимост от конкретните потребности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и направените от него заявки за доставка, без ограничения в количеството на стоките за доставка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Всеки участник следва да посочи цена за всяка номенклатура от обособената позиция.

II.2) Описание 1

„Доставка на консумативи и превързочни материали” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33693000      
33698000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Болнична аптека на МБАЛ-Исперих ЕООД, гр.Исперих ул.Ахинора №39

Отделните номенклатури, включени във всяка обособена позиция са описани в техническата спецификация утвърдена от Възложителя.Доставките на стоки са в зависимост от конкретните потребности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и направените от него заявки за доставка, без ограничения в количеството на стоките за доставка.
Критериите по-долу
 
ДА Качество на предлаганите медицински изделия    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
39000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Всеки участник следва да посочи цена за всяка номенклатура от обособената позиция.

II.2) Описание 1

„Доставка на реактиви и консумативи за биохимия BS-200 E и глюкоза- BIOSEN C line” 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Болнична аптека на МБАЛ-Исперих ЕООД, гр.Исперих ул.Ахинора №39

Отделните номенклатури, включени във всяка обособена позиция са описани в техническата спецификация утвърдена от Възложителя.Доставките на стоки са в зависимост от конкретните потребности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и направените от него заявки за доставка, без ограничения в количеството на стоките за доставка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
18200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Всеки участник следва да посочи цена за всяка номенклатура от обособената позиция.

II.2) Описание 1

„Доставка на реактиви и консумативи за кръвно газов и електролитен анализ /ABL-5 и Prolyte/ ” 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33695000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Болнична аптека на МБАЛ-Исперих ЕООД, гр.Исперих ул.Ахинора №39

Отделните номенклатури, включени във всяка обособена позиция са описани в техническата спецификация утвърдена от Възложителя.Доставките на стоки са в зависимост от конкретните потребности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и направените от него заявки за доставка, без ограничения в количеството на стоките за доставка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
13400      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Всеки участник следва да посочи цена за всяка номенклатура от обособената позиция.

II.2) Описание 1

„Доставка на реактиви и консумативи за хематологичен анализ BC-3000 Plus” 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33695000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Болнична аптека на МБАЛ-Исперих ЕООД, гр.Исперих ул.Ахинора №39

Отделните номенклатури, включени във всяка обособена позиция са описани в техническата спецификация утвърдена от Възложителя.Доставките на стоки са в зависимост от конкретните потребности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и направените от него заявки за доставка, без ограничения в количеството на стоките за доставка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Всеки участник следва да посочи цена за всяка номенклатура от обособената позиция.

II.2) Описание 1

„Доставка на реактиви и материали за коагулация” 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Болнична аптека на МБАЛ-Исперих ЕООД, гр.Исперих ул.Ахинора №39

Отделните номенклатури, включени във всяка обособена позиция са описани в техническата спецификация утвърдена от Възложителя.Доставките на стоки са в зависимост от конкретните потребности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и направените от него заявки за доставка, без ограничения в количеството на стоките за доставка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Всеки участник следва да посочи цена за всяка номенклатура от обособената позиция.

II.2) Описание 1

„Доставка на бързи тестове” 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Болнична аптека на МБАЛ-Исперих ЕООД, гр.Исперих ул.Ахинора №39

Отделните номенклатури, включени във всяка обособена позиция са описани в техническата спецификация утвърдена от Възложителя.Доставките на стоки са в зависимост от конкретните потребности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и направените от него заявки за доставка, без ограничения в количеството на стоките за доставка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Всеки участник следва да посочи цена за всяка номенклатура от обособената позиция.

II.2) Описание 1

„Доставка на общ лабораторен консуматив” 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Болнична аптека на МБАЛ-Исперих ЕООД, гр.Исперих ул.Ахинора №39

Отделните номенклатури, включени във всяка обособена позиция са описани в техническата спецификация утвърдена от Възложителя.Доставките на стоки са в зависимост от конкретните потребности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и направените от него заявки за доставка, без ограничения в количеството на стоките за доставка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Всеки участник следва да посочи цена за всяка номенклатура от обособената позиция.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да притежават валидно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ в случаите, когато са търговци. Такъв документ не се изисква, когато участниците са производители, установени на територията на Република България, съгласно чл. 77, ал. 2 от ЗМИ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да е изпълнил поне три дейности, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, за която участва, и са изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Към датата на доставката остатъчния срок на годност на оферираните продукти трябва да бъде минимум 60% /шестдесет на сто/ от обявения от производителя.Необходимите количества на оферираните медицински изделия и консумативи трябва да са осигурени за целия срок на договора.
Срокът за доставка на заявените количества е до 2(два) дни след получаване на заявката. При спешни случаи заявените количества се доставят до 12 (дванадесет) часа след заявка по телефон или e-mail.Заплащането за доставка се извършва от Възложителя по банков път, в срока на отложено плащане, който тече от датата на представяне на издадената фактура от изпълнителя. Срокът на отложено плащане е 60 /шестдесет/ календарни дни.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/10/2019 (дд/мм/гггг)   15:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/10/2019 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

гр.Исперих, ул.Ахинора №39 в кабинета на юрисконсулта

съгласно чл.54 от ППЗОП
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Избраният изпълнител на обществената поръчка предоставя гаранция, която да обезпечава изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 5% от стойността на договора за съответната обособена позиция.Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
1. парична сума;2. банкова гаранция;3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл.197 и сл. от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/10/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва