Деловодна информация
00267Община Пловдив
19РОП-77/1 07/10/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
07/10/2019 (дд/мм/гггг)
00267-2019-0084 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов № 1
Пловдив BG421 4000 България
инж. Борислав Кръстев - Ръководител на проект, Недялка Барганова -Координатор обществени поръчки и изпълнение на договори - юрисконсулт +359 882393456
b_krustev@plovdiv.bg +359 32656703

Интернет адрес/и

https://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190903nWrw8742784
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Рeконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) бул. "Дунав" -"Брезовско шосе"
45000000      
Строителство

Поръчката е с предмет: „Рeконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) бул. "Дунав" -"Брезовско шосе".
Бул. "Дунав" -"Брезовско шосе": обхваща бул. „Дунав” от бул. ”Васил Априлов” до бул.”Брезовско шосе” и бул.”Брезовско шосе” от бул. „Дунав” до Северен обходен колектор.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
24640000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45231300      
45231110      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Обектът е от бул. „Дунав” – „Брезовско шосе”: обхваща бул. „Дунав” от бул. ”Васил Априлов” до бул.”Брезовско шосе” и бул.”Брезовско шосе” от бул. „Дунав” до Северен обходен колектор
Видовете работи са следните:
Машинен изкоп – 68 244,00 м3
Ръчен изкоп – 3 173,00 м3
Монтаж на укрепителна система за изкопи – 31 424,80 м2
Монтаж на дренажна тръба DN 250/218-270о – 5 492,00 м.
Направа на дренаж /основа от филц/ - 3 401,00 м3
Доставка и монтаж на греди за нивелация – 920,00 бр.
Монтаж на GRP тръби за канализация DN2500, респ. DN2000, с коравина SN 10000 и за налягане PN 1 – 5 242,00 м.
Монтаж на PEHD тръби за водопровод от DN63 до DN160 – 2 101,00 м.
Монтаж чугунени тръби DN500 (DI) – 1 002,00 м.
Подложка от пясък – 2 047,00 м3
Обратен насип от несвързана почва – речна баластра, трошляк – 2 038,00 м3
Изграждане на ревизионни шахти, съгласно EN 1916 или еквивалент – 24,00 бр.
Изграждане на системата за улично отводняване – 40,00 бр.
Възстановяване на съществуващата настилка - 19 038,00 м2
Водочерпене – 1 370,00 мсм
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател -(ТП)    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
24640000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
458

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект: "Интегриран проект за водите на гр. Пловдив - Етап 1, Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020, Приоритетна ос "Води", процедура №BG16M1OP002-1.006 "Изпълнение на ранни ВиК проекти"

КО=ТП+ФП,като максим. възможната комплексна оценка е 100 точки.
ТП е Технически показател, с тежест и максим. брой 50 точки. ТП= ТП1+ТП2, където ТП1 е "Концепция за изпълнение на СМР", ТП2 е "Качество на предлаганите материали" като максим. брой точки за ТП1 е 30 т., а ТП2 е 20 т.. ФП =(Цmin/Цn )* 50 -Финансовия показател, включващ оценка на предложената обща цена за изпълн. на поръчката.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи Четвърта група, Втора категория и да притежава удостоверение за това, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. При подаване на офертата, изпълнението на това изискване се декларира в Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност на ЕЕДОП, като се посочват и съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
Документите за доказване: Представя се удостоверение за вписване в ЦПРС или еквивалентен документ преди сключване на договор за възлагане на поръчката или при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, т.е. при изискване от страна на възложителя, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Документи няма да бъдат изисквани, когато данните са налични в безплатен официален публичен регистър.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Попълва се съответната информация в част IV, раздел „Б“ от ЕЕДОП. За доказване на изискването се представя доказателство за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, при условията на чл.67, ал.5 от ЗОП и преди сключване на договор за възлагане на поръчката.
2. Попълва се информация в част IV, раздел "Б“ от ЕЕДОП. За доказване на изискването се представят доказателства съгласно чл.62, ал.1, т.3 и ал.2 и ал. 3 от ЗОП. Документи ще се представят при условията на чл.67, ал.5 и преди сключване на договор за обществена поръчка. Възложителят няма да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.


1. За изпълнението на поръчката е необходимо участниците да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава – членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт, а именно: минимална застрахователна сума за строител в размер на 400 000 лв., съгласно чл.5, ал.2, т.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
2. Участниците в процедурата следва да са реализирали минимален общ оборот, през последните 3 (три) приключили финансови години в размер на 30 000 000 лв. (тридесет милиона лева).
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета поръчката, изпълнено за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата и удостоверенията за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на приключване на изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез ЕЕДОП (в Част ІV, Раздел В се попълва информация, достатъчна за удостоверяване на съответствието с изискванията на възложителя). За доказване изпълнението на поставеното изискване се представя списък на строителството и придружителни документи съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, от които да е видна информация, достатъчна за удостоверяване на съответствието с изискванията на възложителя при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и преди сключване на договор за обществена поръчка.
2. Списък на ръководния и технически персонал, предвиден за изпълнение на предмета на обществената поръчка; както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата. Попълва се в част IV, раздел "В" от ЕЕДОП, като се посочва професионалната компетентност на лицата. Списъкът трябва да бъде подробен (имена; образование - специалност, диплома, учебно заведение, професионална квалификация; професионален опит). Документите за доказване по чл.64, ал.1, т.3 и т. 6 от ЗОП ще се представят при условията на чл.67, ал.5 от ЗОП и преди сключване на договор за обществена поръчка.
3. Попълва се информация в част IV, раздел "Г" от ЕЕДОП. Ще се представи заверено копие от валиден Сертификат за внедрена система за управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент, при условията на чл.67, ал.5 от ЗОП и преди сключване на договор за обществена поръчка. На основание чл.64, ал.7 от ЗОП, Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.


1. Участникът за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да притежава опит в изпълнението на дейности, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката .
Забележка: Под „Строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката”, следва да се разбира:
Ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция на магистрални водопроводи и/или главни канализационни колектори в урбанизирани територии с обща дължина 2 500 м.
За изпълнени се приемат обекти, за които има подписан Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа (Акт обр.15), или еквивалент за обекти, изпълнени извън страната. Дейностите може да бъдат изпълнени на повече от един обект.
2. Участникът да разполага с персонал, предвиден за изпълнение на предмета на поръчката, който да е съобразен със спецификата на предмета на поръчката. Участникът трябва да докаже, че разполага с необходимите специалисти за предоставяне на всички услуги и работи, нужни за качественото изпълнение на проекта. Предлаганият ключов персонал от участника трябва да има изискуемия опит, изрично посочен от възложителя в документацията и обявлението. Участникът трябва да разполага минимум със следните специалисти:
2.1. Технически ръководител на обекта - минимум един, който да притежава квалификация „строителен инженер” или „строителен техник”, специалност „ВиК”, „ХТС“, „ХМС“ или еквивалентна, и професионален опит като технически ръководител в ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция на ВиК мрежи в урбанизирани територии.
2.2. Експерт „Пътно строителство“: квалификация „строителен инженер” или „строителен техник”, специалност „Транспортно строителство” или еквивалентна. Да има опит при изпълнението на обекти по изграждане/възстановяване на пътни настилки в урбанизирани територии;
2.3. Експерт „Геодезия“: квалификация „строителен инженер” или „строителен техник”, специалност „Геодезия” или еквивалентна. Да има опит в трасирането и заснемането на обекти на техническата инфраструктура в урбанизирани територии;
2.4. Експерт по безопасност и здраве в строителството - Да притежава валидно удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07- 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно. Да има опит като експерт „БЗС“.
Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт.
3. Участникът да има внедрена система за управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент с обхват на действие: строителство, сходно с предмета на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на поръчката трябва да бъде в съответствие с техническата спецификация и свързаната с предмета на поръчката законова и подзаконова база, техническите правила и норми и приложими стандарти, като се следва етапността (последователността) и технологията на изпълнение. СМР на обектите, п-т на поръчката, започва да тече с откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. За изпълнение на строително - монтажните работи се приема датата на предване на строежа от Изпълнителя на Възложителя с Констативен акт Образец 15. Финансирането на настоящата поръчка се осъществява по Оперативна програма „Околна среда 2014—2020“. Посочената прогнозна стойност е лимитна. Процедурата ще се проведе при условията на чл. 114 от ЗОП. Плащанията ще се извършват съгласно проекта на договора. Информацията за авансовото плащане се съдържа в проекта на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2019/S 043-096836
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
897094

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/11/2019 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 12

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/11/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, зала в сградата на Община Пловдив

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Достъп до докум. е осигурен на интернет адрес на Община Пловдив: www.plovdiv.bg, в Профил на купувача, на адрес: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190903nWrw8742784 при условията на чл. 32 от ЗОП. На същият интернет адрес ще бъдат публикувани електр. документи, в съответствие с чл. 42 от ЗОП. С публикуването им се приема, че заинтересов. лица и/или участници са уведомени относно отраз. в тях обст.
Възложителят прилага основанията за отстраняване на участниците по чл. 54, ал. 1 и чл.55, ал.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, както и съобразно чл. 57 от ЗОП. Основанията за отстраняване, свързани с личното състояние се прилагат за всеки икономически оператор – участник, член на обединение, трето лице и/или подизпълнител.
Основанията за отстраняване по чл. 55 ал.1 т.5 от ЗОП се прилагат съобразно чл. 55 ал. 3 от ЗОП. Основан. по чл. 54 ал.1, т. 1,2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват икономическия оператор, както и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или съгласно документите, удостоверяващи правосубектността му. В случаите на чл. 54 ал. 2 от ЗОП, когато участникът или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят и за това физическо лице.
Основ. за отстраняване по чл. 54, ал. 1 т. 3-6 и чл. 55 ал.1 т. 1, 3, 4 от ЗОП се отнасят за съответния стопански субект.
Възложителят отстранява от процедурата всеки участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.
Съгласно чл. 35а, ал. 3 от ППЗОП от процедурата ще бъде отстранен всеки участник, който при поискване от страна на възложителя, не потвърди и/или не удължи срокът на валидност на офертата си.
По-долу изброените обстоятелств., вкл. по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОПса специфични национ. основания за отстраняване на участници:
Влезли в сила присъди за престъпления по чл. 194 – 208 от Наказателния кодекс(НК), по чл. 213а – 217 от НК, по чл. 219 – 252 от НК, по чл. 254а – 255а от НК, по чл. 256 – 260 от НК;
- Установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от КТ, или нарушение по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения , установени с акт на компетентен орган, съгл. законодателството на държавата, в която участникът е установен;
- Наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ);
- Нямат право да участват дружествата, регистрир. в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смис. на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.Основанието се прилага съобразно чл. 4, чл. 5, ал.1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС
- Свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 ЗОП.
Гаранцията за изпълн. — представя се от избрания изпълнител преди подписването на договора и е в размер на 4 % от стойността на договора без включено ДДС Гаранцията се представя в една от формите:1. парична сума;2.банкова гаранция;3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Информацията за гаранцията за изпълнение се съдържа в докум. на общ. поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197 ал.1 т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/10/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва