Деловодна информация
00115
 
да
да
04/10/2019 (дд/мм/гггг)
00115-2019-0034 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Русе 000530632
пл. Свобода 6
Русе BG323 7000 България
Радостина Вуцова – старши инспектор в отдел Екология; Камен Христов - главен екперт отдел Обществени поръчки, тел. 082 881710 +359 82881793
mayor@ruse-bg.eu +359 82834413

Интернет адрес/и

http://www.ruse-bg.eu.

https://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/493/index.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/493/index.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Русе 000530632
пл. Свобода 6
Русе BG323 7000 България
Ваня Попова - старши експерт +359 82881635
mayor@ruse-bg.eu +359 82834413

Интернет адрес/и

http://www.ruse-bg.eu

https://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/493/index.html

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Стопанисване и експлоатация на „Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан“.
90530000      
Услуги

„Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан” е изградено върху площ от 292,4 дка общинска земя, от които 25,4 дка са отредени за клетки за опасни отпадъци. Площадката на депото се намира в местността “Под Ормана”, източно от град Русе, на около 2 450 м от последните жилищни квартали на града и на около 2 500 м западно от село Николово.
На територията на депото са изградени:
- 3 броя клетки (клетка І, ІІ и ІІІ) за неопасни отпадъци, в които е предвидено да се депонират съвместно битови и производствени отпадъци, които нямат опасни свойства;
- 2 броя клетки за инертни отпадъци (клетка VІ и VІІ) и
- 2 броя клетки за опасни отпадъци.
В границите на площадката на депото има свободни терени, предвидени за изграждане още 2 броя клетки за неопасни отпадъци (клетки ІV и V), както и на клетки за опасни отпадъци.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
625000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90530000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

местност „Слатина” №52 (Под ормана), гр. Русе

„Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан” е изградено върху площ от 292,4 дка общинска земя, от които 25,4 дка са отредени за клетки за опасни отпадъци. Площадката на депото се намира в местността “Под Ормана”, източно от град Русе, на около 2 450 м от последните жилищни квартали на града и на около 2 500 м западно от село Николово.
На територията на депото са изградени:
- 3 броя клетки (клетка І, ІІ и ІІІ) за неопасни отпадъци, в които е предвидено да се депонират съвместно битови и производствени отпадъци, които нямат опасни свойства;
- 2 броя клетки за инертни отпадъци (клетка VІ и VІІ) и
- 2 броя клетки за опасни отпадъци.
В границите на площадката на депото има свободни терени, предвидени за изграждане още 2 броя клетки за неопасни отпадъци (клетки ІV и V), както и на клетки за опасни отпадъци.
Технически условия за изпълнение на поръчката:
Дейностите по експлоатация на депото (разриване, уплътняване, запръстяване, оросяване и др.) се извършват със следните машини, собственост на Община Русе:
- булдозер;
- компактор – шиповиден вибрационен валяк;
- челен товарач;
- товарен автомобил – 2 бр.;
- лекотоварен автомобил ;
- комбиниран авто-багер.
Ремонтът на предоставената техника се поема от оператора, за негова сметка.
Застраховките на пътно-строителните машини и транспортните средства са за сметка на изпълнителя.
При установена повреда или прекратяване на експлоатацията на някои от горецитираните машини, участникът следва да осигури в 7-дневен срок същия вид и брой техника за изпълнение на задълженията му и за правилната експлоатация на депото.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение /организация, подход и методи за изпълнение на услугата - 60 т.; Стратегия за управление на рисковете - 40 т./    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
625000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Максимална допустима стойност за депониране на битови и производствени отпадъци (операция D5 – обезвреждане на отпадъци в специално проектирани клетки за неопасни отпадъци), които нямат опасни свойства – 11,28 лв. с ДДС
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се поставят изисквания за годност!
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците в съответствие с чл. 61, ал.1 от ЗОП – минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишни обороти за последните три приключили финансови години.

За последните три приключили финансови години участниците трябва да са реализирали минимален оборот в сверата попадаща в обхвата на поръчката изчислен на база годишните обороти не по-малък от 750 000 лв.
Под сфера, попадаща в обхвата на поръчката, следва да се разбират дейности свързани с управлението на съоръжение за третиране на битови отпадъци.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците трябва да имат опит в извършването на подобни услуги.
2. Участниците следва да имат въведени сертифицирани системи по управление на качеството и околната среда.
3. Участниците трябва да разполагат с персонал с определен професионална компетентност за изпълнение на поръчката.


1.Участникът трябва да е изпълнил най-малко една дейност, независимо от обема на дейността, с предмет идентичен или сходен с този на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет сходен с този на поръчката‘“ следва да се разбира услуга по управлението на съоръжение за третиране на битови отпадъци. - попълва се в част IV, раздел В: Технически и професионални способности на ЕЕДОП.
2. Участниците следва да да имат въведени следните сертифицирани системи по управление на:
- качеството, според международно признат стандарт ЕN ISO 9001 или еквивалент/ еквивалентни мерки за осигуряване на качеството;
- околна среда, според международно признат стандарт EN ISO 14001 или еквивалент/ еквивалентни мерки за опазване на околната среда;
Въведените от участниците сертифицирани системи трябва да включват в обхвата си дейности по управление на строителни и производствени отпадъци. Участниците попълват в поле раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.
3. Участниците следва да разполагат с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
Експерт: „Ръководител“
Изисквания за образование и опит:
- завършено Висше образование, в професионално направление от област „Социални, стопански и правни науки”, и/или област „Технически науки“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионални направления или еквивалент (включително ако образованието е придобито в друга държава);
- Да притежава опит в ръководството на поне едно съоръжение за третиране на битови отпадъци.
Експерт: „Еколог“
Изисквания за образование и опит:
- Завършено Висше в професионално направление от област „Технически науки“ и/или в област „Природни науки, математика и информатика“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионални направления специалност „Екология“, „Екология и опазване на околната среда“, „Инженерна
екология“, „Екология и техника на опазване на околната среда“, „Екология и комунална хигиена“ или еквивалентна (включително ако образованието е придобито в друга държава);
- Да притежава минимум 1 година опит в областта на управление на битови отпадъци.
Експерт: Оператор „Пречиствателна станция за отпадни води“
Изисквания за образование и опит:
- Завършено средно образование.
- Да притежава минимум 2 години специфичен опит, свързан с експлоатация на съоръжение за пречистване на отпадни води.
Участникът може да предложи участие и на други допълнителни експерти, извън посочените като задължителни съгласно изискванията на възложителя и настоящата документация за участие.
Деклариране: Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи информация за специалистите, които ще изпълняват обществената поръчка, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, в това число:
• Специалист/експерт (имена и позиция), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);
• Образование (степен, специалност, професионална квалификация и/или направление);
• Специфичен опит –период на заеманата длъжност/позиция и описание на изпълняваните задължения.
Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, т. 6) от ЕЕДОП.
Доказване: При необходимост на основание чл. 67 ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал.1, т.2 ЗОП горното изискване се доказва с документи, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор, включ
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/11/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 9

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/11/2019 (дд/мм/гггг)   15:30 (чч:мм)

Община Русе, ет.3, Заседателна зала

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата и техните упълномощени представители, както и представителите на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт!!!
При ползване на подизпълнители или трети лица, за всеки се представя Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Уточнение: При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности.
Участникът, който бъде определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка, няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като ключови експерти без предварително писмено съгласие на Възложителя.
Изпълнителят уведомява Възложителя в писмен вид, като мотивира предложението си за смяна на експерт и прилага доказателства за наличието на обективни обстоятелства, довели до необходимостта от замяна на експерт. С уведомлението изпълнителят предлага експерт, който да замени досегашния, като посочва квалификацията и професионалния му опит и прилага доказателства за това. Новият експерт трябва да притежава квалификация, умения и опит, еквивалентни на или по-добри от тези на заменения експерт.
Възложителят може да приеме замяната или мотивирано да откаже предложения експерт. При отказ от страна на Възложителя да приеме предложения експерт, Изпълнителят предлага друг експерт, отговарящ на изискванията на възложителя с ново уведомление, което съдържа информацията и доказателствата посочени по- горе.
При участие на обединение изискването се прилага за обединението като цяло.
Забележка:
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания за технически и професионални способности се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосочените изисквания за технически и професионални способности съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
!!!Съгласно чл. 65 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, и представи документи за поетите от третите лица задължения.
3-тите лица трябва да отговарят кр. за подбор
Изисквания към личното състояние на участниците - от участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-7 от ЗОП. За участника не трябва да са налице и специфичните основания за изключване, посочени в Документацията за обществена поръчката. В поръчката не могат да участват участници, които са "свързани лица" по см. на §1, т. 13 и 14 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП и липсата на специфичните основания за изключване с попълване на Част III Основания за изключване на ЕЕДОП, в приложимите полета.
За обезпечаване изпълнението на договора за обществена поръчка, от определения за изпълнител участник се изисква представяне на гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на позицията без ДДС.Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора в една от следните форми, по избор на изпълнителя: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. Застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/10/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва