Деловодна информация
00451
29-00-350 30/09/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
04/10/2019 (дд/мм/гггг)
00451-2019-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

МБАЛ-РАЗЛОГ ЕООД 000022044
УЛ.СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2
РАЗЛОГ BG413 2760 България
МАГДАЛЕНА КОЦАКОВА +359 896787799
mbal_razlog@abv.bg +359 747-89-282

Интернет адрес/и

www.mbalrazlog.com

https://sop.bg/mbalrazlog-54/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/mbalrazlog-54/%20
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

чл.5 , ал. 2 , т. 16 ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ОТДЕЛЕНИЕ КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ МБАЛ –РАЗЛОГ ЕООД
33694000      
Доставки

Доставка на консумативи и реактиви за отделение Клинична лаборатория при "МБАЛ-РАЗЛОГ" ЕООД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата.Срокът за изпълнение на поръчката е 24 месеца от датата на сключване на договора, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, не по-дълъг от 5 календарни дни от получаване на писмена заявка от Възложителя. Остатъчният срок на годност на консумативите и реактивите следва да е не по-малък от 70% от обявения от производителя към датата на доставката.
Процедурата обхваща 13 броя обособени позиции, които включват подпозиции. Офертите могат да се подават:
- за цялата процедура
- за една или повече обособени позиции.
Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
205411      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Реактиви и консумативи за хематологичен анализатор DF50 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33694000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

гр. Разлог, ул.Св. Св. Кирил и Методий 2 , Болнична аптека и отделение по Клинична лаборатория при "МБАЛ - РАЗЛОГ" ЕООД

Реактиви и консумативи за хематологичен анализатор DF50. Обособена позиция 1. Предложението за обособената позиция се прави задължително за всички подпозиции, включени в нея,Дилуент, 20 л., Лизиращ разтвор 1, 200 мл., Лизиращ разтвор 2, 500 мл. , Почистващ разтвор, 30 мл., 5 Diff контролна кръв N, 3 мл., 5 Diff контролна кръв Р, 3 мл., Кит за профилактика
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15143      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви и консулмативи за хематологичен анализатор D5-CRP 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33694000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

гр.Разлог, ул.Св. Св. Кирил и Методий 2, Болнична аптека и отделение по Клинична лаборатория при "МБАЛ - РАЗЛОГ" ЕООД

Реактиви и консумативи за хематологичен анализатор D5-CRP Обособена позиция 2.Предложението за обособената позиция се прави задължително за всички подпозиции, включени в нея,Дилуент, 20 л., Лизиращ разтвор 1, 500 мл., Лизиращ разтвор 2, 500 мл. , Лизиращ разтвор 3, 1000 мл. , CRP - реактив, 100 мл., Почистващ разтвор, 30 мл., Кит за профилактика
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
20475      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Анализ на урина 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33694000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

гр.Разлог, ул.Св. Св. Кирил и Методий 2, Болнична аптека и отделение по Клинична лаборатория при "МБАЛ - РАЗЛОГ" ЕООД

Анализ на урина. Обособена позиция 3. Предложението за обособената позиция се прави задължително за всички подпозиции, включени в нея : Тест ленти за урина 2 показателя ,100 бр. , Тест ленти за урина 10 показателя 100 бр., Реактив ЕРЛИХ ,
20 % Сулфосалицилова киселина
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3050      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Общи консумативи 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33694000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

гр.Разлог, ул.Св. Св. Кирил и Методий 2, Болнична аптека и отделение по Клинична лаборатория при "МБАЛ - РАЗЛОГ" ЕООД

Общи консумативи. Обособена позиция 4. Предложението за обособената позиция се прави задължително за всички подпозиции, включени в нея: Ледена оцетна киселина, Разтвор Романовски-Гимза, Трихлороцетна киселина, Автоматични пипети с фиксиран обем , Автоматични пипети с вариабилен обем, Наконечници за автоматични пипети от 0 до 200 мкл х 500бр., Наконечници за автоматични пипети от 201 до 1000 мкл х 500бр., Епруветки обикновени PS цилиндрични 12x75 х 1000бр , Епруветки тип Епендорф градуирана 1.5 мл х 500бр , Контейнер пласмасов нестерилен 100 мл , Предметни стъкла обикновени 50 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3876      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви за биохимичен анализатор AU240 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33694000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

гр.Разлог, ул.Св. Св. Кирил и методий 2, Болнична аптека и отделение по Клинична лаборатория при "МБАЛ - РАЗЛОГ" ЕООД

Реактиви за биохимичен анализатор AU240 . Обособена позиция 5. Предложението за обособената позиция се прави задължително за всички подпозиции, включени в нея:
Общ белтък - Биуретов м-д, опаковка до 500 мл.,
Албумин - м-д с бромкрезолово зелено, опаковка до 500 мл.
Урея -UV м-д, опаковка до 500 мл.
Креатинин - Яфе кинетичен без обезбелтъчаване, опаковка до 500 мл.
Глюкоза - GOD - PAP м-д, опаковка до 1000 мл.
Холестерол - ензимен, GOD-РАР м-д, опаковка до 500 мл.
Триглицериди - GPO-PAP м-д ензимен, опаковка до 500 мл.
HDL-холестерол - директен, опаковка до 250 мл.
HDL-холестерол - калибратор, опаковка до 3 мл.
Пикочна киселина - ензимен с цветен завършек, опаковка до 250 мл.
Билирубин директен DCA, опаковка до 500 мл.
Билирубин общ DCA, опаковка до 500 мл.
Серумно желязо - ферен, опаковка до 500 мл.
UBIC - ферен /без обезбелтъч./, опаковка до 250 мл.
АСАТ - IFCC м-д 37°, опаковка до 500 мл.
АЛАТ - IFCC м-д 37°, опаковка до 500 мл.
ГГТП -кинетичен, опаковка до 250 мл.
Алкална фосфатаза - DGKC-стандарт.м-д 37°, опаковка до 250 мл.
Алфа амилаза - G3, опаковка до 250 мл.
ЛДХ - кинетичен м-д, опаковка до 250 мл.
Креатин киназа NAC - кинетичен стандартизир. 37°,опаковка до 250 мл.
Креатин киназа МB - кинетичен м-д на 37°, опаковка до 125 мл.
Тест за окултни кръвоизливи
Фосфор - амониев молибдат /без обезбелтъч./, опаковка до 250 мл.
Магнезий - колориметрич. м-д с калмагит, опаковка до 250 мл.
Ca - арсенацо ІІІ, опаковка до 250 мл.
Общ белтък в урина и ликвор, опаковка до 125 мл.
Общ белтък в урина и ликвор -калибратор, опаковка до 3 мл.
Общ белтък в урина и ликвор -контрол N, опаковка до 5 мл.
Общ белтък в урина и ликвор -контрол P, опаковка до 5 мл.
CRP реактив, опаковка до 150 мл.
CRP калибратор, 5 нива, опаковка до 5 мл.
ASO реактив, опаковка до 150 мл.
ASO калибратор, опаковка до 2 мл.
RF реактив, опаковка до 150 мл.
RF калибратор, 5 нива, опаковка до 5 мл.
D-димер-турбидиметричен, опаковка до 50 мл.
D-димер-калибратор, 5 нива
D-димер-контрол, 2 нива
Имуноглобулин А-турбидиметричен, опаковка до 140 мл.
Имуноглобулин Г-турбидиметричен, опаковка до 140 мл.
Имуноглобулин М-турбидиметричен, опаковка до 140 мл.
CRP контрол, опаковка до 5 мл.
Протеин калибратор, 5 нива
Протеин контрол, опаковка до 5 мл.
Имуноглобулин Е-турбидиметричен, опаковка до 140 мл.
Имуноглобулин Е - калибратор 5 нива
Имуноглобулин Е - контрол N, опаковка до 2 мл.
Имуноглобулин Е - контрол P, опаковка до 2 мл.
Контролен серум човешки N за ензими и субстрати, включително CK-NAC, CK-MB, HDL-хол. директен и LDL хол. директен, оп. до 60 мл.,
Контролен серум човешки P за ензими и субстрати, включително CK-NAC, CK-MB, HDL-хол. директен и LDL хол. директен, оп. до 60 мл.,
Калибратор за ензими и субстрати, опаковка до 3 мл.
Кювети за AU240 (1x9)
Лампа за AU240
Миещ разтвор концентрат за AU240, 1000 мл.
Филтър за AU240, 65 ul
Филтър за AU240, 45 ul
Шишенца за реактив за AU240, 15 мл.
Шишенца за реактив за AU240, 30 мл.
Пробна игла
Кит за профилактика
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
25632      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви за коагулация 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33694000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

гр.Разлог, ул.Св. Св. Кирил и Методий 2 , Болнична аптека и отделение по Клинична лаборатория при "МБАЛ - РАЗЛОГ" ЕООД

Реактиви за коагулация.Обособена позиция 6. Предложението за обособената позиция се прави задължително за всички подпозиции, включени в нея:
Фибриноген с включен буфер
D-dimer-комплект с контроли и калибратор
D-Dimer-мануален тест
Протромбиново време
aPTT с включен CaCl2
Aнтитромбин III - комплект с контроли и калибратор
Протеин С
Протеин S
Референтна плазма за Протеин С и Протеин S
Контролна плазма N за Протеин С и Протеин S
Контролна плазма P за Протеин С и Протеин S
Контролна плазма N за фибриноген, РТ и аРТТ
Контролна плазма Р за фибриноген, РТ и аРТТ
Калибрационна плазма за фибриноген и протромбиново време
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9060      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви и консумативи за коагулометър Thrombotrack solo 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33694000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

гр.Разлог, ул.Св. Св. Кирил и Методий 2 , Болнична аптека и отделение по Клинична лаборатория при "МБАЛ - РАЗЛОГ" ЕООД

Реактиви и консумативи за коагулометър Thrombotrack solo . Обособена позиция 7. Предложението за обособената позиция се прави задължително за всички подпозиции, включени в нея:
Реакционни кювети х 1000бр.
Тромбопластин /за периферно вземане/ 10х10мл
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7330      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Консумативи за коагулометър СА 1500 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33694000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

гр.Разлог, ул.Св. Св. Кирил и Методий 2, Болнична аптека и отделение по Клинична лаборатория при "МБАЛ - РАЗЛОГ" ЕООД

Консумативи за коагулометър СА 1500. Обособена позиция 8 . Предложението за обособената позиция се прави задължително за всички подпозиции, включени в нея :
Реакционни кювети х 1000бр в оп.
Промиващ разтвор I, 1х50 мл
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2670      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви и консумативи за Easy Reader 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33694000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

гр.Разлог, ул.Св. Св. Кирил и Методий 2, Болнична аптека и отделение по Клинична лаборатория при "МБАЛ - РАЗЛОГ " ЕООД

Реактиви и консумативи за Easy Reader. Обособена позиция 9. Предложението за обособената позиция се прави задължително за всички подпозиции, включени в нея :
Тестове за колич.изсл. на тропонин I х 20бр. в оп.
Тестове за колич.изсл. на D-Dimer х 20бр. в оп.
Тестове за TSH
Тестове за CA-125
Тестове за AFP
Тестове за CEA
Тестове за FSH
Тестове за hCG
Тестове за Prolactin
Тестове за PSA
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
42184      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Затворена система за взимане на кръв 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33694000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

гр.Разлог, ул.Св. Св. Кирил и Методий 2 , Болнична аптека и отделение по Клинична лаборатория при "МБАЛ - РАЗЛОГ" ЕООД

Затворена система за взимане на кръв. Обособена позиция 10. Предложението за обособената позиция се прави задължително за всички подпозиции, включени в нея :
Епруветки затворена система за серум с винтова капачка предпазваща от разливане, до 6мл., с клот активатор, с единичен маркер за количеството кръв
Епруветки затворена система коагулация до 3 мл, с винтова капачка предпазваща от разливане,13х75 мм, с единичен маркер за количеството кръв, 3,8%Na-цитрат
Епруветки затворена система хематология с К2ЕДТА с винтова капачка предпазваща от разливане и единичен маркер за количеството кръв, 3 мл /13х75/
Епруветки затворена система за СУЕ /венозна кръв/ с обем до 2мл. и време на отчитане до 30мин., пластмасови
Епруветки затворена система с LiH с винтова капачка предпазваща от разливане, до 6мл., с единичен маркер за количество кръв
Игли за вземане на кръв - 20G, 21G, 22G
Игли за вземане на кръв - 20G, 21G, 22G с камера визуализираща попадането на иглата във вената
Холдер със заключващ предпазител
Игла тип Бътерфлай за вземане на кръв 21 G и 23G
Игла тип Бътерфлай за вземане на кръв с заключващо устройство за иглата след използване 21 G и 23G
Холдер /държател/ с автоматично изхвърляне на иглата
Комплект от игла за затворена система за вземане на кръв 21 G и холдер предпазващи персонала по време на пробовземането
Холдер /държател/ еднократен
Епруветки за къвно-газов анализ с LiH 2-3 мл. 13х75
Статив за СУЕ за венозна кръв за съответните епруветки
Микроепруветка в комплект с дозираща капилярка за хематология с ЕДТА до 200 мкл
Комплект микроепруветка,дозираща капилярка и пипета за отчитане на периферна СУЕ
Микроепруветка в комплект с дозираща капилярка за серум до 200 мкл
Микроепруветка в комплект с дозираща капилярка за коагулация
Комплект микроепруветка, дозираща капилярка и капачка за ретикулоцити
Статив за СУЕ за периферна кръв
Автоматичен есмарх за вземане на кръв
Острие за накапване на кръвна натривка
Табла за вземане на кръв
Щифтове тип ланцети
Автоматични ланцети за вземане на периферна кръв, 17G, 23G и 28G
Контейнери за използвани игли, до 1 л
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
17806      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви и консумативи за кръвногазов анализатор Rapidpoint 500 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33694000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

гр.Разлог, ул.Св. Св. Кирил и Методий 2, Болнична аптека и отделение по Клинична лаборатория при "МБАЛ - РАЗЛОГ" ЕООД

Реактиви и консумативи за кръвногазов анализатор Rapidpoint 500. Обособена позиция 11. Предложението за обособената позиция се прави задължително за всички подпозиции, включени в нея :
Реагентна касета, 750 т.
Wash-waste касети, 4 броя в оп.
Контролен материал, ниво 1, 10 амп.
Контролен материал, ниво 2, 10 амп.
Контролен материал, ниво 3, 10 амп.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
25511      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви и консумативи за йонселективен анализатор Rapidchem 744 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33694000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

гр.Разлог, ул.Св. Св. Кирил и Методий 2 , Болнична аптека и отделение по Клинична лаборатория при "МБАЛ - РАЗЛОГ" ЕООД

Реактиви и консумативи за йонселективен анализатор Rapidchem 744. Обособена позиция 12. Предложението за обособената позиция се прави задължително за всички подпозиции, включени в нея :
Реагентен модул
Комплект почистващ разтвор с чашки
Помпени маркучи
К електрод
Na електрод
Cl електрод
Ref електрод
Комбиниран контролен материал 2х10 мл.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
16163      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор BS-400Mindray - Затворена система 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33694000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

гр.Разлог, ул.Св. Св. Кирил и Методий 2 , Болнична аптека и отделение по Клинична лаборатория при "МБАЛ - РАЗЛОГ" ЕООД

Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор BS-400Mindray - Затворена система. Обособена позиция 13. Предложението за обособената позиция се прави задължително за всички подпозиции, включени в нея :
Общ белтък - Биуретов END POIND м-д
Албумин - м-д с бромкрезолово зелено
Урея - ензимен кинетичен UV м-д
Креатенин - Яфе кинетичен без обезбелтъчаване
Алкална фосфатаза - DGKC-стандарт.м-д 37°
Алфа амилаза - СNP G7
АСАТ - IFCC м-д 37°
АЛАТ - IFCC м-д 37°
Кръвна захар - GOD - PAP м-д
Билирубин общ Диацо м-д със сулфанилова к-на
Билирубин директен Диацо м-д със сулфанилова к-на
Креатин киназа /NAC-актив/ - кинетичен стандартизир. 37°
Креатин киназа МБ - кинетичен м-д на 37°
СК-МВ -контроли
Калибратор CK-MB
ЛДХ - кинетичен м-д
ГГТП -кинетичен
Серумно желязо - ферeнов м-д
UBIC - ферен /без обезбелтъч./
C-Реактивен протеин
CRP калибратор, 5 нива, опаковка до 5 мл.
Контрол - CRP
Пикочна киселина - ензимен с цветен завършек
Холестерол - ензимен, GOD-РАР м-д
Триглицериди - GPO-PAP м-д ензимен
HDL-холестерол - директен
Магнезий - колориметрич. м-д с Xylidyi biue
Фосфор - амониев молибдат /без обезбелтъч./
Ca - арсенацо ІІІ
Микропротеин
ASO реактив, опаковка до 150 мл.
ASO калибратор, опаковка до 2 мл.
RF реактив, опаковка до 150 мл.
RF калибратор, 5 нива, опаковка до 5 мл.
Контролен материал - серум човешки с поне 30 показателя, N
Контролен материал - серум човешки с поне 30 показателя, P
Калибратор за ензими и субстрати 5х5 мл
Системен Детергент CD-80*
Кювети за BS-400
NaOH за BS-400
HCL за BS-400
Шлаухи Миеща станция
Лампа за BS-400
Филтър за вода за BS-400
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
16511      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да е изпълнил доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Под сходни Възложителят ще приеме доставки, свързани с доставянето на консумативи и реактиви за лечебни заведения. За доказване на това изискване участникът следва да представи списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.
2. Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008; БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентна. За доказване на това изискване участникът следва да представи валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008; БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалент.
3. Участникът следва да разполага с разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл.77 от ЗМИ. За доказване на това изискване участникът следва да представи копие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл.77 от ЗМИ или да посочи електронен адрес, от който да е видно изпълнението на изискването.
Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


град Разлог, 2760
ул. „Св.Св.Кирил и Методий” №2
Болнична аптека и отделение Клинична лаборатория при МБАЛ – РАЗЛОГ ЕООД.
Срокът за изпълнение на поръчката е от сключване на договор за срок от 2/две/години при периодично извършващи се доставки, в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, не по-дълъг от 5 календарни дни от получаване на писмена заявка от Възложителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/11/2019 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/11/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

"МБАЛ - РАЗЛОГ " ЕООД , гр. Ралзог , ул.Св. Св. Кирил и Методий № 2

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул.Витоша №18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 2988470
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП - в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/10/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва