Деловодна информация
00447
92-06-31 02/10/2019 (дд/мм/гггг)
не
00447-2019-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 131282355
ул. Елисавета Багряна № 20
София BG411 1111 България
Зорина Бояджиева +359 29486-208
zorina.boyadjieva@registryagency.bg +359 29486-194

Интернет адрес/и

https://www.registryagency.bg

https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Строително - монтажни дейности по внедряване на мерки за енергийна ефективност в офисите на агенция по вписванията в гр. Видин и гр. Русе“, с 2 обособени позиции"
45400000      
Строителство

„Строително - монтажни дейности по внедряване на мерки за енергийна ефективност в офисите на агенция по вписванията в гр. Видин и гр. Русе“, с 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в офиса на АВ в гр. Видин, пл. "Бдинци" № 1“; Обособена позиция 2: „Смяна на дограма в офиса на АВ гр. Русе“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
74000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в офиса на АВ в гр. Видин, пл. "Бдинци" № 1“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

гр. Видин, пл. „Бдинци“ № 1

Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в офиса на АВ в гр. Видин, пл. "Бдинци" № 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
50000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Смяна на дограма в офиса на АВ гр. Русе“. Подмяна на дограма по фасада на 3 и 5 етажи на административна сграда, намираща се в гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ № 16“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

Аадминистративна сграда, намираща се в гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ № 16.

Смяна на дограма в офиса на АВ гр. Русе“. Подмяна на дограма по фасада на 3 и 5 етажи на административна сграда, намираща се в гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ № 16
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
24000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Обособена позиция 1: Участникът следва да е регистриран в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите, за изпълнението на обекти – първа група, пета категория, съгласно чл.5 ал.6, т.1.5 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и чл.137, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията, а за участник чуждестранно лице – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Обособена позиция 2: Участникът следва да е регистриран в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите, за изпълнението на обекти – първа група, пета категория, съгласно чл.5 ал.6, т.1.5. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и чл.137, ал.1, т.5, буква „г“ от Закона за устройство на територията.а за участник чуждестранно лице – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий в еЕЕДОП (Образец № 2), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел А – Годност, като представя изчерпателна информация, включително посочване на уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.
На основание чл. 67, ал. 5 от от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, а именно: копие от удостоверения или талони за регистрация или други еквивалентни документи.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Обособена позиция 1:
а) Участникът в процедурата да е реализирал минимален общ оборот, в размер не по-малък от 50 000 /петдесет хиляди/ лева без включен ДДС в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Изискуемият оборот следва да е реализиран през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. дейността си.
б) Участникът следва да има валидна застраховка „Професионална отговорност на Строителя” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му, с покритие съответстващо на обема и характера на поръчката. За участниците – чуждестранни лица да има еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция от друга държава – членка на Европейския съюз или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. В случай, че участникът бъде избран за изпълнител, преди сключване на договора за обществената поръчка, следва да представи доказателства за наличието и валидността на застрахователен договор за застраховка „Професионална отговорност на Строителя” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ - копие от застрахователна полица и платежни документи за платени застрахователни премии. Представянето на описаните документи е условие за сключване на договора.
Обособена позиция 2:
Участникът следва да има валидна застраховка „Професионална отговорност на Строителя” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му, с покритие съответстващо на обема и характера на поръчката.За участниците – чуждестранни лица да има еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция от друга държава – членка на Европейския съюз или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. В случай, че участникът бъде избран за изпълнител, преди сключване на договора за обществената поръчка, следва да представи доказателства за наличието и валидността на застрахователен договор за застраховка „Професионална отговорност на Строителя” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ - копие от застрахователна полица и платежни документи за платени застрахователни премии. Представянето на описаните документи е условие за сключване на договора.


Обособена позиция 1:
а) Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел Б, т. 1а от ЕЕДОП. В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва с представяне на удостоверения от банки или годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, както и справка за общия оборот.
б) Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел Б, т. 5 от ЕЕДОП с посочване на информация за размера на застрахователната полица, нейният номер, срок на валидност и от кого е издадена. В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва с представяне на заверено копие на застрахователна полица за „Професионална отговорност в строителството“.
Обособена позиция 2:
Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел Б, т. 5 от ЕЕДОП с посочване на информация за размера на застрахователната полица, нейният номер, срок на валидност и от кого е издадена. В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва с представяне на заверено копие на застрахователна полица за „Професионална отговорност в строителството“ или еквивалентен документ, ако участникът е чуждестранно юридическо лице.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва:
Обособена позиция 1:
През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнил строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Под сходни дейности се разбира изпълнение на монтажни работи на алуминиева дограма с обем минимум 100 кв.м. и довършителни работи при монтажа.,
Обособена позиция 2:
През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнил строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Изискването се доказва с представянето на Списък от дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката на минимум 1(един) обект, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема.
Под сходни дейности се разбира изпълнение на монтажни работи на PVC дограма с обем минимум 100 кв. м. и довършителни работи при монтажа.
2. Участниците трябва да разполагат с квалифициран персонал за изпълнение на поръчката, с определена професионална компетентност, както следва:
Обособена позиция 1:
- минимум 1 (едно) лице, което да координира действията по изпълнението на строително-монтажните работи, да ръководи строителните работи и да осигури изпълнението на отговорностите по чл. 163, ал. 2, т. 1- 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) – технически ръководител, който да отговаря на условията по чл. 163а, ал. 4 във връзка с чл. 163, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ; със следната квалификация и опит: Технически правоспособни лица, получили дипломи от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", както и лицата със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника" или еквивалент и три годишен опит, като технически ръководител при извършване на строително-монтажни работи.
- деклариране наличието на работници с професионална насоченост отговаряща на предвидените за изпълнение СМР;
Обособена позиция 2:
- минимум 1 (едно) лице, което да координира действията по изпълнението на строително-монтажните работи, да ръководи строителните работи и да осигури изпълнението на отговорностите по чл. 163, ал. 2, т. 1- 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) – технически ръководител, който да отговаря на условията по чл. 163а, ал. 4 във връзка с чл. 163, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, със следната квалификация и опит: Технически правоспособни лица, получили дипломи от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", както и лицата със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника" или еквивалент и три годишен опит, като технически ръководител при извършване на строително-монтажни работи.
- деклариране наличието на работници с професионална насоченост отговаряща на предвидените за изпълнение СМР;


За обособена позиция 1 и 2:
1.Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП с посочване на информация за строителството с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва със Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел В, т. 6 на ЕЕДОП.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП се доказва с представяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС.
Гаранцията за обезпечаване на авансово предоставените средства е в размер на 100% от предоставените авансово средства.
Гаранциите са представят в една от следните форми:
1. парична сума внесена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/10/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

25/02/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/10/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

София, ул. Елисавета Багряна № 20

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 и чл. 107 ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните тях лица и техните действителни собственици, обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
Възложителят се възползва от възможността дадена му в чл. 181, ал. 2 от ЗОП и предвижда комисията да извърши оценката на ценовите предложения на участниците преди преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/10/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва