Деловодна информация
00223
0421 02/10/2019 (дд/мм/гггг)
не
00223-2019-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 123004119
БУЛ. РУСКИ №62
СТАРА ЗАГОРА BG344 6000 Гвинея
ВЕСКА СТОИЛОВА +359 042621176
csmp-stara_zagora@mh.government.bg +359 042621132

Интернет адрес/и

www.csmp-sz.com

https://www.csmp-sz.com/profil-na-kupuvacha/aop-2/242-op-2019-2.html%20


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.csmp-sz.com
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2020 г. на служителите на ЦСМП - Стара Загора в градовете : Стара Загора , Казанлък, Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел баня, Гълъбово и Бра
30199770      
Услуги

Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2020 г. на служителите на ЦСМП - Стара Загора в градовете : Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел баня, Гълъбово и Братя Даскалови за осигуряване на безплатна храна на дежурния персонал по Наредба 11/21.12.2005 г. и за сметка на средствата на фонд СБКО.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
191000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
2

II.2) Описание 1

Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2020 г. на дежурен персонал на ЦСМП - Стара Загора по Наредба 11/21.12.2005 г. 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30199770      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Управлението на ЦСМП - Стара Загора , бул. "Руски" № 62

Процедурата се организира и провежда от Възложителя с оглед изпълнение на задълженията му към персонала на ЦСМП - Стара Загора ,съобразно Наредба 11/21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и /или добавки към нея, определени по вид в заповед № 7/ 19.04.2006 г. на Директора на ЦСМП - Стара Загора, чрез осигуряване на ваучери за храна на обща прогнозна стойност 85000 лв.. Целта на процедурата е избор на изпълнител, който е оператор на ваучери за храна , получил разрешение и осъществяващ дейност по реда и условията на Наредба 7 от 09.07.2003 г. на МТСП и МФ за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор./обн. ДВ бр.66/25.07.2003 г., изм. и доп. ДВ бр.59/01.08.2010 г/
Изпълнителят на обществената поръчка отпечатва и доставя на Възложителят ваучери с номинална стойност 2/два/ лв., въз основа на заявка. Ваучерите трябва да се използват в максимален брой търговски обекти/по чл.2, ал.2, т.3 от Наредба /09.07.2003 г./ на територията на градовете : Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел баня, Гълъбово и Бр.Даскалови, като срокът на валидност следва да е 12 месеца от датата на издаване на заповедта за получената от оператора индивидуална квота, по която е предоставен ваучерът за храна.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
85000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
01/01/2020 (дд/мм/гггг) / 31/12/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2020 г. на служителите на ЦСМП - Стара Загора за сметка на средствата на фонд СБКО 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30199770      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Управлението на ЦСМП - Стара Загора, бул. "Руски" № 62

Процедурата се организира и провежда от Възложителя с оглед изпълнение на задълженията му към персонала на ЦСМП - Стара Загора , съобразно Решението на Общото събрание на работещите в ЦСМП - Стара Загора за разходване на средствата на фонд СБКО през 2020 г., чрез осигуряване на валчери за храна на обща прогнозна номинална стойност 106000 лв.. Целта на процедурата е избор на Изпълнител , който е оператор на ваучери захрана, получил разрешение и осъществяващ дейност като оператор/обн. ДВ блр.66/25.07.2003 г., изм. и доп.в ДВ бр.58/01.08.2010 г./
Изпълнителят на обществената поръчка отпечатва и доставя на Възложителя ваучери с номинална стойност- 1,2,5 и 10 лв, възоснова на заявка. Ваучерите трябва да се използват в максимален брой търговски обекти/ по чл.2, ал.2 , т3 от Наредба 7/09.07.2003 г. на територията на градовете : Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел баня, Гълъбово и Бр. Даскалови, като срокът на валидност следва да е 12 месеца от датата на издаване на заповедта за получената от оператора индивидуална квота, по която е предоставен ваучерът за храна.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
106000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
01/01/2020 (дд/мм/гггг) / 31/12/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да притежават Разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна през 2020 г., съгласно Наредба 7/09.07.2003 г.на МТСП и МФ за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор /обн. ДВ бр.66/25.07.2003 г., изм. и доп. ДВ бр.58 /01.08.2010 г/
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма изисквания

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците задължително трябва да притежават собственост или да имат договорно отношение с търговски обекти по чл.2, ал.2 от Наредба 7/09.07.2003 г.- сключен договор за обслужване на ползватели на територията на градовете : Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел баня, Гълъбово и БР.Даскалови като тези обекти да функционират като такива за хранителни стоки към датата за подаване на офертата.

В Стара Загора - минимален брой търговски обекти - 10 броя,Казанлък - минимален брой търговски обекти - 5 броя,Раднево - минимален брой търговски обекти - 5 броя, Чирпан - минимален брой търговски обекти - 5 броя, Мъглиж - минимален брой търговски обекти - 1 броя,Гурково - минимален брой търговски обекти - 1 броя, Павел баня- минимален брой търговски обекти - 1 броя, Гълъбово - минимален брой търговски обекти - 5 броя и Братя Даскалови - минимален рой търговски обекти - 1 брой.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът определен за изпълнител при подписване на договора представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 на сто от стйността му. Гаранцията се предоставя в една от формите по чл.111 , ал.5 от ЗОП. Поръчката се изпълнява съобразно действащата нормативна уредба и подписания договор, съответстващ на проекта на договора. Поръчката се изпълнява съобразно действащата нормативна уредба и проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/11/2019 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/05/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/11/2019 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

Управлението на ЦСМП - Стара Загора , бул. "Руски" № 62

На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.196 , ал.1, т1 и във връзка с чл 197 , ал.1,т4 от ЗОП Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред комисията за защита на конкуренцията в 10 дневен срок считано от изтичане на срока по чл.179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/10/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва