Деловодна информация
00826
Д-1399 26/09/2019 (дд/мм/гггг)
не
00826-2019-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД 831605813
ул. Доктор Любен Русев № 1
София BG411 1113 България
Мариана Балабанова +359 9702283
m.balabanova@svnaum.com +359 8709309

Интернет адрес/и

http://www.svnaum.com/bg/

https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

представляващ лечебното заведение, съгласно чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София
33140000      
Доставки

Обществената поръчка е за доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София. В рамките на обществената поръчка се съдържат 31 обособени позиции с медицински консумативи, подробно описани в Техническата спецификация от документацията за обществената поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
151179.32      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

1.Бинт марлен 10 м/10 см - нестерилен, изработен от 100% памук, мярка - брой, прогнозно количество -1000;2. Бинт марлен 5 м/5 см - нестерилен, изработен от 100% памук, мярка - брой, прогнозно количество -200;3.Марля 1м/1м - Нестерилна, изработена от 100% памук в индивидуална опаковка, мярка - опаковка, прогнозно количество -20;4.Марлени компреси 5/5 см
Х 100 бр. в опаковка -Нестерилни, изработени от 100% памук 8 диплени, мярка - опаковка, прогнозно количество -700;5. Марлени компреси 7,5/7,5 см Х 100 бр. в опаковка -Нестерилни, изработени от 100% памук 8 диплени, мярка - опаковка, прогнозно количество -700;6.Марлени компреси 10/10 см Х 100 бр. в опаковка -Нестерилни, изработени от 100% памук 8 диплени, мярка - опаковка, прогнозно количество -1500;7.Марлени компреси 5/5 см Х 100 бр. в опаковка -Стерилни, в индивидуални опаковки от хигроскопична марля; изработени от 100% памук 8 диплени, мярка - опаковка, прогнозно количество -50;.8.Марлени компреси 7,5/7,5 см Х 100 бр. в опаковка-Стерилни, в индивидуални опаковки от хигроскопична марля;изработени от 100% памук 8 диплени, мярка - опаковка, прогнозно количество -50;9.Марлени компреси 10/10 см Х 100 бр. в опаковка-Стерилни, в индивидуални опаковки от хигроскопична марля; изработени от 100% памук 8 диплени, мярка опаковка, прогнозно кол. 50;10. Компрес тип Микулич-Нестерилен, изработен от 100% памук 8 дипли, мярка - брой, прог. количество -700;11. Лигнин Опаковка
Кг.-разфасофки по 1 кg., прог. количество - 100;12. Памук -разфасофки по 80 г, естествен, мярка - брой, прог. кол. - 2000;13. Специализирана превръзка за рани 10/10/ см.-Трислойна полиуретанова, хидроклетъчна и силно абсорбираща превръзка , осигуряваща абсорбционния процес: тънък полиуретанов слой, непроницаем за течности и бактерии, но пропусклив за изпарения. Порест, дунапренов, мярка - брой, прог. кол. -100;14.Специализирана превръзка за рани 7/5 см. -Стерилна, със самозалепващ кант, хипоалергична, водо и бактериално непропусклива, незалепваща към раната марлена подложка, в индивидуални опаковки, мярка - брой, прог. кол. -100
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12916.54      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

РЪКАВИЦИ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

1.Нитрилни , нестерилни ръкавици без талк – размер XS; цветни- Изработени от синтетична гума без латекс- по 100броя в кутия; устойчиви на късане, мярка - кутия, прогнозно количество -10;2. Нитрилни , нестерилни ръкавици без талк – размер S ;цветни - Изработени от синтетична гума без латекс- по 100броя в кутия; устойчиви на късане, мярка - кутия, прогнозно количество -500;3 Нитрилни , нестерилни ръкавици без талк – размер M ;цветни -Изработени от синтетична гума без латекс- по 100броя в кутия; устойчиви на късане, мярка - кутия, прогнозно количество -1200;4.Нитрилни , нестерилни ръкавици без талк – размер L; цветни - Изработени от синтетична гума без латекс- по 100броя в кутия; устойчиви на късане, мярка - кутия, прогнозно количество -900;
5.Нитрилни , нестерилни ръкавици без талк – размер XL ;цветни -Изработени от синтетична гума без латекс- по 100 броя в кутия; устойчиви на късане, мярка - кутия, прогнозно количество - 100;6.Стерилни ръкавици размер – 7 -Стерилни хирургични ръкавици от мек натурален латекс. С напълно анатомична форма и грапава повърхност в областта на пръстите; отлична чувствителност; силно еластични, устойчиви на късане, мярка - брой, прогнозно количество -100;7. Стерилни ръкавици размер – 7,5 -Стерилни хирургични ръкавици от мек натурален латекс. С напълно анатомична форма и грапава повърхност в областта на пръстите, мярка - брой, прогнозно количество -100.8. Стерилни ръкавици размер- 8-Стерилни хирургични ръкавици от мек натурален латекс. С напълно анатомична форма и грапава повърхност в областта на пръстите, мярка - брой, прогнозно количество -100;9. Стерилни ръкавици размер – 8,5 -Стерилни хирургични ръкавици от мек натурален латекс. С напълно анатомична форма и грапава повърхност в областта на пръстите, мярка - брой, прогнозно количество -100;10. Ръкавици полиетиленови еднократни х 100 в опаковка-нестерилни, мярка - опаковка, прогнозно количество - 300
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
13985.23      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

ЧАРШАФ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

3.Чаршаф , стерилен 150 / 240 см - Стерилен, в индивидуални опаковки с прорез и самозалепващ се кант, мярка - брай, прогнозно количество -50;2. Чаршаф, нестерилен 150/240 см -Нестерилен в индивидуални опаковки, със замозалепващ се кант, мярка - брой, прогнозно количество -20;.3.Стерилен чаршаф 70/90 cm - Стерилен в индивидуални опаковки- с прорез по средата и самозалепващ кант около прореза, мярка - брой, прогнозно количество -100;4.Стерилен чаршаф 70/90 -Стерилен в индивидуални опаковки - без прорез със самозалепващ се кант, мярка - брой, прогнозно количество - 50
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
316.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

ПРЕСТИЛКИ, МАСКИ, ШАПКИ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

1.Престилки - хирургически, операционни /еднократни/-Нестерилни, мярка - брой, прогнозно количество -3000;.2.Престилки - хирургически, операционни /еднократни/-Стерилни, в индивидуални опаковки, мярка - брой, прогнозно количество -80;3. Престилки от полиетилен за еднокрактна употреба х 50 в опаковка (цветни) -Нестерилни х 50бр. в опаковка (цветни), мярка - опаковка, прогнозно количество -50;4.Маски хирургически -многопластови, с ластик х 50 бр. в кутия, мярка кутия, прогнозно количество -20;5. Шапки хирургически -еднократни операционни, с ластик, тип "Боне", мярка брой, прогнозно количество - 3000;6.Калцуни -еднократни, полиетиленови, мярка - брой, прогнозно количество - 100000
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6157.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

ИНЖЕКЦИОННИ ИГЛИ С ЕДНОКРАТНО АКТИВИРАЩ СЕ ПРЕДПАЗИТЕЛ СРЕЩУ УБОЖДАНЕ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

1.Игли за спринцовки 18 G х 1 ? - 1,2 х 40 мм -С активиращ се предпазител срещу убождане, за безопасни мускулни и венозни апликации при работа с игли, мярка - брой, прогнозно количество -6000; 2.Игли за спринцовки 20 G х 1 ? - 0,9 х 40 мм - С активиращ се предпазител срещу убождане, за безопасни мускулни и венозни апликации, мярка - брой, прогнозно количество - 30000; 3. Игли за спринцовки 21 G х 1 ? - 0,8 х 40 мм -С активиращ се предпазител срещу убождане, за безопасни мускулни и венозни апликации, мярка - брой, прогнозно количество -6000; 4.Игли за спринцовки 22 G х 1 ? - 0,7 х 30мм - С активиращ се предпазител срещу убождане, за безопасни мускулни и венозни апликации, мярка - брой, прогнозно количество -12000
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10800.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

ПУНКЦИОННИ ИГЛИ 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

1.Пункционна игла номер G 18 -1. Игла за лумбална пункция;2. Заточване на върха по Квинке;3. Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор;4. Ергономична ръкохватка за работа с една или две ръце;5. Кристална призма за бърза детекция на ликвор;6. Мандрен с цветово кодиране на диаметъра;7. Размер: диаметър/дължина - G 18/88 мм; мярка - брой, прогнозно количество -100; 2.Пункционна игла номер G 19 -1. Игла за лумбална пункция;2. Заточване на върха по Квинке;3. Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор;4. Ергономична ръкохватка за работа с една или две ръце;5. Кристална призма за бърза детекция на ликвор;6. Мандрен с цветово кодиране на диаметъра;7. Размер: диаметър/дължина - G 19/88 мм; - мярка брой, прогнозно количество -30;3.Пункционна игла номер G 20 -1. Игла за лумбална пункция;2. Заточване на върха по Квинке;
3. Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор;4. Ергономична ръкохватка за работа с една или две ръце;
5. Кристална призма за бърза детекция на ликвор;6. Мандрен с цветово кодиране на диаметъра;7. Размер: диаметър/дължина - G 20/88 мм - мярка - брой, прогнозно количество -80; 4. Пункционна игла номер G 22 -1. Игла за лумбална пункция;
2. Заточване на върха по Квинке; 3. Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; 4. Ергономична ръкохватка за работа с една или две ръце; 5. Кристална призма за бърза детекция на ликвор; 6. Мандрен с цветово кодиране на диаметъра;
7. Размер: диаметър/дължина – G 22/88 мм - мярка - брой, прогнозно количество - 50
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1710.35      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

ДРУГИ ПЕРИФЕРНИ ВЕНОЗНИ КАТЕТРИ 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

1.Периферен венозен катетър тип Бътерфлай номер 21 -Стерилен нетоксичен апирогенен, в индивидуална опаковка, мярка - брой, прогнозно количество -1500;.2.Периферен венозен катетър тип Бътерфлай номер 23 - Стерилен нетоксичен апирогенен, в индивидуална опаковка, мярка - брой, прогнозно количество -1000;3.Периферен венозен катетър тип Бътерфлай номер 25 - Стерилен;нетоксичен; апирогенен, в индивидуална опаковка, мярка - брой, прогнозно количество -100; 4.Кръвен сет - тип Бътерфлай, за взимане на кръв с вакутейнер G 23 -Стерилен; еднократен, нетоксичен; апирогенен, в индивидуална опаковка; Safety Lock, мярка брой, прогнозно количество -1000
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4564.60      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

КОНСУМАТИВИ ЗА ПВК И ДРУГИ 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД,на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

1.Трипътник - накрайник, съчленяващ със системи, удължители, спринцовки без да пропуска-1. Трипътно кранче, устойчиво на налягане до 7 bar;2. Изработено от материал устойчив на липиди и активни агенти;3. Ясно тактилно усещане на ръкохватката на всеки 45 градуса завъртане;4. Свободно въртене на 360 градуса на корпуса на кранчето след прикрепването му;5. Luer Lock/ винтова/ връзка;6. Защитени от капане или напукване при дълготрайна употреба, мярка - брой, прогнозно количество - 1500;
2.Еднократни комбинирани тапи /конуси/ за периферни и централни венозни катетри -1. Двустранни, с накрайници мъжко/женско, подходящи за всякакви венозни катетри;2. Стерилни, в индивидуални опаковки;3. luer lock винтова връзка, мярка - брой, прогнозно количество -1000; 3. Капачки за централен венозен път с гумен наконечник, в индивидуална опаковка - 1. Еднократни тапи за централни венозни катетри;2. С желатинова мембрана, позволяваща инжектиране с игла без махане на капачката;3. Безконтактна вътрешна част, за намаляване риска от инфекции, мярка - брой, прогнозно количество -500;4. Луер адаптери за вземане на кръв от ПВК, х 100 броя в кутия -Стерилни, еднократни, двоен наконечник без игла, мярка - брой, прогнозно количество -1000;5.Луер адаптер за вземане на кръв от ПВК с вакутейнер система, х 100 броя в кутия-Стерилни, еднократни, двоен наконечник с игла, мярка - кутии, прогнозно количество -5; 6. Устройство за многократна аспирация от контейнери и флакони за лекарства -Съвместими с контейнери от 3 до 1000 мл; Масивен пластмасов корпус; Вграден въздушен филтър защитен от допир с ръце; Допълнителен аерозолен филтър; Вградена възвратна клапа за предпазване от капене след разчленяване на спринцовкат; Филтър за твърди частици, мярка - брой, прогнозно количество -2000; 7.Клапа/ удължител/ разклонител за безиглен достъп -Еднокрактна, без латекс, без нужда от капачка; Автоматично отваряне при съчленяване и автоматично затваряне при разчленяване; Предпазващ от оклузия и навлизане на кръв в катетъра;Ясен визуален контрол;
Свободен приток на вливане;Съвместим с кръв, кръвни продукти, липиди и цитостатици;Устойчива на налягане
Устойчива на налягане 300psi@10ml/sec., мярка - брой, прогнозно количество -1000
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4495.06      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

СПЕЦИФИЧНИ СПРИНЦОВКИ 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

1.Трикомпонентна спринцовка за употреба със спринцовкови инфузионни помпи; 50 СС за перфузор .
Съвместима с използваните помпи в болницата - 1.Лубрикирани със силиконов цинидър за гладко плъзане без залепване или приплъзване;2.Винтова (luer lock) връзка към удължителя;3. Материал: полипропилен, със специално обработени плъзгащи повърхности;4. Напълно прозрачен цилиндър с неизтриваща се градуировка, нанесена под ъгъл 45 градуса, спрямо ориентацията на спринцовката в помпата;5.Т- образна форма на петата на буталото за сигурна захващане към помпата; 6.Фабрично изработен хиксатор на предната част на спринцовката за сигурно захващане към помпата;7. Минимален остатъчен обем - мярка - брой, прогнозно количество -1000; 2.Удължител за 50 СС спринцовка, винтова връзка, прозрачен. Дължина 150 см. - 1. Удължител за спринцовка за инфузионна помпа, дължина 150 см;2. Вътрешен лумен 1.5 мм, обем за обезвъздушаване 2.6 мл;3. Винтови (luer lock) връзки в двата края;Подходящ за съчленяване с позиция № 9.1., мярка - брой, прогнозно количество -1000; 3.MEDRAD - CI TRI-PAK – СТР-200-FLS - оригинална система за вкарване на контрастно вещество при образни изследвания -Специфична, стерилна еднократна спринцовка – 200 мл. с конектор и тръба за бързо напълване, мярка - брой, прогнозно количество - 70
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5060.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ И НАЗОГАСТРАЛНИ СОНДИ 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Склад на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. "Д-р Любен Русев" № 1

1.Аспирационни катетри за трахеална аспирация № 6 - Стерилни, в индивидуални опактовки с дължина 25 см със странични отвори и затворен връх, мярка - брой, прогнозно количество - 20; 2.Аспирационни катетри за трахеална аспирация № 8 -Стерилни, в индивидуални опактовки с дължина 25 см със странични отвори и затворен връх, мярка - брой, прогнозно количество -20; 3.Аспирационни катетри номер 10 NELATON -Апирогенен, нетоксичен, стерилен, мярка - брой, прогнозно количество - 6000;
4.Аспирационни катетри номер 12 NELATON - 40 sm -Апирогенен, нетоксичен, стерилен, мярка - брой, прогнозно количество - 7000; 5. Аспирационни катетри номер 12 NELATON - 50 sm с рязан връх -Апирогенен, нетоксичен, стерилен, мярка - брой, прог.кол. -100; 6. Аспирационни катетри номер 14 NELATON - 40 СМ -Апирогенен, нетоксичен, стерилен, мярка брой, прог. кол. - 100; 7. Аспирационни катетри номер 16 NELATON - 50 sm с рязан връх -Апирогенен, нетоксичен, стерилен, мярка - брой, прог. кол. -110; 8.Назогастрални сонди номер 14 -Апирогенни, нетоксични, стерилни, мярка брой, прог. кол. -200; 9. Назогастрални сонди номер 16 -Апирогенни, нетоксични, стерилни, мярка брой, прог. кол. -100; 10.Назогастрални сонди номер 12 -Апирогенни, нетоксични, стерилни с метални топчета, мярка брой, прог. кол. -30; 11.Назогастрални сонди номер 14 -Апирогенни, нетоксични, стерилни с метални топчета , мярка брой, прогнозно количество - 60; 12. Назогастрални сонди номер 16 -Апирогенни, нетоксични, стерилни, с метални топчета, мярка - брой, прогнозно количество -50; 13.Сонди за хранене № 8 -Апирогенни, нетоксични, стерилни, мярка брой, прогнозно количество -100; 14.Сонди за хранене № 10 -Апирогенни, нетоксични, стерилни, мярка брой, прогнозно количество -100; 15. Сонди за хранене № 12 -Апирогенни, нетоксични, стерилни, мярка брой, прогнозно количество -140
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6005.95      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ – КОНЦИ; РЕЗЦИ ЗА СКАЛПЕЛИ 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Склад на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. "Д-р Любен Русев" № 1

1.Хирургичен шевен материал 2-0 , 2 х 70 см - Резорбируем плетен конец от полигликолова киселина с глюконатно покритие , среден срок на резорбция , 50 % загуба на здравина след 18 дни , пълна резорбция след 60 – 90 дни , дебелина 2\ 0 , лигатури 2 х 70 см, мярка брой, прогнозно количество -50; 2.Хирургичен шевен материал 2 – 0 , 90 см права обла игла 51 мм -Резорбируем плетен конец от полигликолова киселина с глюконатно покритие , среден срок на резорбция , 50 % загуба на здравина след 18 дни , пълна резорбция след 60 – 90 дни , дебелина 2\ 0 ,дължина 90 см , с права обла игла 51 мм със силиконово покритие, мярка - брой, прог. кол. - 50; 3.Хирургичен шевен материал 0 , 70 см 1\2 обла игла 26 мм -Резорбируем плетен конец от полигликолова киселина с глюконатно покритие , среден срок на резорбция , 50 % загуба на здравина след 18 дни , пълна резорбция след 60 – 90 дни , 0 ,дължина 70 см , с 1\2 обла игла 26 мм със силиконово покритие, мярка брой, прогнозно количество -20; 4. Хирургичен шевен материал 0 , 70 см 1\2 обла игла 30 мм -Резорбируем плетен конец от полигликолова киселина с глюконатно покритие , среден срок на резорбция , 50 % загуба на здравина след 18 дни , пълна резорбция след 60 – 90 дни , 0 ,дължина 70 см , с 1\2 обла игла 30 мм със силиконово покритие, мярка брой, прогнозно количество -4; 5.Резци за скалпели от въглеродна стомана опаковка х 100 броя N 11 -Резци за скалпели от въглеродна стомана N 11 по 100 бр - оп
1.Стерилни за еднократна употреба; 2. Единично опаковани; 3. Материал – 120 Cr 6 твърдост – 57 – 61 HRC
Цветно кодиране на кутията на различните размери остриета , изображения на формата на острието на външната и вътрешната опаковка, мярка опаковка, прогнозно количество -4; 6.Резци за скалпели от въглеродна стомана опаковка х 100 броя N 12 - Резци за скалпели от въглеродна стомана N 12 по 100 бр - оп -1 Стерилни за еднократна употреба; 2 Единично опаковани
3.Материал – 120 Cr 6 твърдост – 57 – 61 HRC; 4. Цветно кодиране на кутията на различните размери остриета , изображения на формата на острието на външната и вътрешната опаковка, мярка - опаковки, прогнозно количество -4; 7.Еднократни скалпели - В индивидуална опаковка, стерилни с пластмасова дръжка, мярка - брой, прогнозно количество -20
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2222.87      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

КАНЮЛИ 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Склад на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. "Д-р Любен Русев" № 1

Изискванията към отделните номенклатури от обособената позиция и прогнозното количество за всяка една от номенклатурите са посочени в Техническата спецификация на обществената поръчка. Обособената позиция съдържа 9 бр. номенклатури.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4853.75      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

СЕТОВЕ ЗА: УРЕТРАЛНА КАТЕТЕРИЗАЦИЯ, ЛУМБАЛНА ПУНКЦИЯ И КЛИЗМА 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. „Д-р Любен Русев” № 1

1.Сет за уретрална катетеризация - 1.Бъбрековидно Легенче- 250 мл.; 2. Памучни тампони- 5 бр.; 3. Марлени компреси- стерилни 7/9; 4. Стерилен чаршаф с отвор и самозалепващ се кант около него- 50/60; 5.Еднократни Ръкавици- размер Л; 6. Спринцовка от 20 мл с дестилирана вода; 7.Спринцовка от 5 мл. с гел; 8. Пластмасова пинцета; 9.Торбичка за опасни отпадъци
10.Дезинфектант, мярка - брой, прогнозно количество -100; 2.Сет за лумбална пункция -Еднократен превързочен комплект съдържащ: 1. абсорбираща кърпа 38 х 45 см.; 2.пластмасова анатомична зелена пинсета.; 3.2 пластмасови кохерфорцепса., 4. 5 компреса от нетъкан текстил 7.5 х 7.5 см.; 5.6 тампона от нетъкан текстил 20 х 20 см, мярка брой, прогнозно количество - 200; 3.Сет за клизма -Съдържащ : иригатор мек с торба и ключов механизъм / пластмасова щипка/ , сапунен разтвор, лубрикант, ръкавици, мярка брой, прогнозно количество -100
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2108.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

СПИРТОВЕ, РАЗТВОРИ 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Болнична аптека на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. „Д-р Любен Русев” № 1

1. Етилов спирт 90% -1000 ml, мярка - брой, прогнозно количество -35; 2. Етилов спирт 70% - 1000 ml, мярка брой, прогнозно количество -440; 3.Лавандулов спирт -1000 ml, мярка брой, прогнозно количество -30; 4.Перхидрол 30% -1000 ml, мярка брой, прогнозно количество -10; 5.Кислородна вода 3% -1000 ml, мярка брой, прогнозно количество -70; 6.Йод-бензин -1000 ml, мярка брой, прогнозно количество -15; 7.Браунол-1000 ml, мярка брой, прогнозно количество -20; 8.Риванол 0.1%-1000 ml, мярка брой, прогнозно количество -60; 9.Софтаман-1000 ml, мярка брой, прогнозно количество -50; 10.Талк х 30 g-единични опаковки, мярка - опоковка, прогнозно количество -10; 11.Йодна тинктура 5 %-1000 ml, мярка брой, прогнозно количество -5; 12.Глицерин- 100 ml, мярка брой, прогнозно количество -30; 13.Течен парафин-100 ml, мярка брой, прогнозно количество -8; 14.Калиев йодид -1000гр., мярка брой, прогнозно количество - 1; 15.Новокаин-1000гр., мярка брой, прогнозно количество -1; 16.Спирт за горене /денатуриран/-1000 ml, мярка брой, прогнозно количество -30
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5442.12      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

ТЕСТ ЛЕНТИ ЗА ГЛЮКОМЕР- FREЕSTILE OPTIUM 15
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. „Д-р Любен Русев” № 1

1.Тест ленти за глюкомер FreeStile Optium Neo -Еднократни, всяка лента в индивидуална опаковка, х 50 бр. в кутия, мярка кутии, прогнозно количество -50; 2.Ланцети за убождащо устройство - Еднократни, подходящи за глюкомер FreeStile Optium Neo, мярка брой, прогнозно количество -2500
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1556.25      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

ТЕСТ ЛЕНТИ ЗА УРИНЕН АНАЛИЗ 16
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. „Д-р Любен Русев” № 1

Регентни тест ленти за урина; Компонента*50; Х 50 ленти в опаковка -1. Опаковани със сушилен агент в пластмасово шишенце с капачка на винт. 2.Всяка лента е стабилизирана и е готова за употреба след изваждането й от шишенцето. 3.Всяка реагентна лента е за еднократна употреба. 4. За полуколичествено и качествено определяне на левкоцити, уробилиноген, нитрити, кръв, протеини, рН, специфично тегло, кетони, билирубин, глюкоза и аскорбинова к-на. 5.Със сравнителни стойности на опаковката, мярка опаковка, прогнозно количество -5
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
35.80      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

ВЪЗДУХОВОДИ 17
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Склад при МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. "Д-р Любен Русев" № 1

Въздуховод с Т-образен конектор -1. Стерилен индивидуално опакован; 2. PVC материал от медицински клас; 3. Устойчиви тръби;
4. Размери на тръбата 20 см. и лумен на конектора 15 см., мярка брой, прогнозно количество -200
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
831.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

ПЛАСТИРИ 18
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

1Антисептичен пластир 100\6 cm-С бял цвят; централно разположена абсорбираща подложка, облицована с полиетиленова мрежа и предпазваща от външни фактори; добра пропускливост на въздуха и парата; да се адаптира към формата на тялото и осигурява свобода на движение; да съдържа защитен слой от силиконова хартия за по - лесно приложение; хипоалергичен, мярка брой, прогнозно количество -250; 2.Прикрепващ пластир за фиксиране на превръзки 2,5 / 5 см.-Изработен от вискозна тъкан, бял цвят, добра пропускливост на въздуха и парата; адаптиращ се към формата на тялото; да може да се къса и без ножици; хипоалергичен, мярка брой, прогнозно количество -1000; 3.Прикрепващ пластир за фиксиране на превръзки 5 / 5 см.-Изработен от вискозна тъкан, бял цвят, добра пропускливост на въздуха и парата; адаптиращ се към формата на тялото; да може да се къса без ножици; хипоалергичен, мярка брой, прогнозно количество -1500; 4. Хипоалергичен прикрепващ пластир - 5/5 см.- Хипоалергичен; изработен от изкуствена коприна;бял на цвят;не съдържащ латекс; с назъбен ръб; с висока пропускливост на въздух и пара;адаптиращ се към формата на тялото и осигуряващ свобода на движение. Подходящ за чувствителна и деликатна кожа, мярка брой, прог. кол. -300; 5.Хипоалергичен прикрепващ пластир - 2, 5/5 см. -Хипоалергичен; изработен от изкуствена коприна;бял на цвят;не съдържащ латекс; с назъбен ръб; с висока пропускливост на въздух и пара;адаптиращ се към формата на тялото и осигуряващ свобода на движение. Подходящ за чувствителна и деликатна кожа, чмярка брой, прог. кол. 200; 6. Лепенки за периферен венозен катетър /с прорез/ х 50 в опаковка 6 /8 см. -Изработена от хидрофобен нетъкан текстил; с централно разположена абсорбираща подложка; със заоблени ръбове; с добра пропускливост на въздуха, между превръзката и кожата; адаптираща се към формата на тялото и осигуряваща свобода на движение; със защитен слой от силиконава хартия; хипоалергична, мярка опаковка, прог. кол. - 400; 7.Лепенки за централен венозен катетър без прорез Х 50 в опаковка; 10/10 - Хипоалергична, дишаща превръзка, позволавяща добра обмяна на кислород и изпарения, непропускаща течности, бактерии и вируси от мястото на замърсяване отвън; със защитен слой от силиконова хартия, който улуснява прецизността на приложение; с ограничител, подсилен с ивица от мека тъкан, мярка опаковка, прогнозно количество -3; 8. Прикрепваща лепенка от нетъкан текстил 2,5/10м – ролка -Изработена от хидрофобна нетъкана тъкан, покрита с хипоалергенно акрилно лепило, микропорите в структурата на нетъкан тестил, осигуряват подходяща пропускливост на въздух и пара между превръзката и кожата; еластична и осигуряваща свобода на движението; със защитен слой от силиконоава хартия, мека и хипоалергична, мярка ролка, прогнозно количество -30
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5110.82      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

ИНЖЕКЦИОННИ ИГЛИ БЕЗ ЕДНОКРАТНО АКТИВИРАЩ СЕ ПРЕДПАЗИТЕЛ СРЕЩУ УБОЖДАНЕ 19
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

1.Инжекционни игли - стерилни, тънкостенни, изработени от хром-никелова стомана 20 G х 1 ? ; 0,9 х 40
с триплоскосно заточване на върха - без активиращ се предпазител срещу убождане ; х 100 броя в опаковка;цветна кодировка на размера и на кутиите за по - добра идентификация на необходимия размер; индивидуално опаковани, мярка кутии, прогнозно количество -15; 2. Инжекционни игли - стерилни, тънкостенни, изработени от хром-никелова стомана 20 G х 2 ; 0,9 х 50
с триплоскосно заточване на върха - без активиращ се предпазител срещу убождане ; х 100 броя в опаковка;цветна кодировка на размера и на кутиите за по - добра идентификация на необходимия размер; индивидуално опаковани, мярка кутии, прогнозно количество -20;3. Инжекционни игли - стерилни, тънкостенни, изработени от хром-никелова стомана 26 G х ? - 0,45 х 12мм триплоскосно заточване на върха - без активиращ се предпазител срещу убождане ; х 100 броя в опаковка;цветна кодировка на размера и на кутиите за по - добра идентификация на необходимия размер; индивидуално опаковани, мярка кутии, прогнозно количество -10; 4. Инжекционни игли - Тънкостенни, изработени от хром-никелова стомана 23 G х 1 - 0,6 х 25 мм с триплоскосно заточване на върха -без активиращ се предпазител срещу убождане ; х 100 броя в опаковка;цветна кодировка на размера и на кутиите за по - добра идентификация на необходимия размер; индивидуално опаковани, мярка кутии, прогнозно количество -10
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
275.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

ДРУГИ 20
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

1.Електронен термометър- електронен начин на отчитане, мярка брой, прогнозно количество -60; 2. Гел за ултразвукова диагностика-Разфасовка от 250 гр./флакони, мярка брой, прогнозно количество -60; 3.Електроди за ЕКГ-Нестерилни, самозалепващи се, мярка брой, прогнозно количество - 6000; 4. Шпатули еднократни за гърло / х 100 броя в кутия/-Стерилни, дървени или изработени от антиалегричен материал, мярка кутия, прогнозно количество -20; 5.Есмарх -Плетен, със закопчаващо устройство, мярка брой, прогнозно количество -50; 6.Турникет - ролка - 2,5 х 45, 7 -Елас20.7.тични ленти с размери 2,5 х 45, 7см.; не съдържат латекс; ролката, е с по 25 броя с перфорация за лесно отделяне на лентите, мярка ролка, прогнозно количество -5;
7.Бъбрековидни легенчета -Изработени от неръждаем метал, подходящ за стерилизация и многократно ползване, мярка брой, прогнозно количество -20; 8.Бъбрековидни легенчета еднократни -Изработени от пресован картон с дълбочина не по - малко от 6 см., мярка брой, прогнозно количество -500; 9.Контейнери за фецес с лъжичка 15 мл. еднократни -Пластмасови, стерилни, мярка брой, прогнозно количество -300;10. Контейнери за урина 30/50 мл. еднократни -Пластмасови, стерилни, с винтова капачка, мярка брой, прогнозно количество -500; 11.Мерителни чашки за лекарства – градуирана до 10 мл. еднократни-Еднократни, нестерилни, мярка брой, прогнозно количество -200; 12.Уринатори-Пластмасови, градуирани до 1000 сс. С широко гърло; нестерилни; серилизируеми с капак, мярка брой, прогнозно количество -40;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2843.12      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

ПЕРИФЕРНИ ВЕНОЗНИ КАТЕТРИ 21
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

1.Периферен венозен катетър от полиуретан или тефлон с атравматичен профил и допълнителен порт без латекс;
G 18 х 1 ? – 1. 3 х 45 -1. Тънкостенен катетър от полиуретан с полирана повърхност;2.Самоактивиращ се предпазен метален механизъм;3. Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина;4. Специално триплоскосно заточване на иглата за минимална пункционна травма;5. Хидрофобен кръвен филтър; 6. Прозрачна ръкохватка с крилца;7. Гъвкави фиксиращи крилца; 8. Допълнителен безиглен инжекционен порт. Мярка брой, прогнозно количество -2000; 2. Периферен венозен катетър от полиуретан или тефлон с атравматичен профил и допълнителен порт, без латекс; G 20 х 1 ? – 1.1 х 33 -1. Тънкостенен катетър от полиуретан с полирана повърхност;2.Самоактивиращ се предпазен метален механизъм;3. Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина;4. Специално триплоскосно заточване на иглата за минимална пункционна травма;5. Хидрофобен кръвен филтър; 6. Прозрачна ръкохватка с крилца; 7. Гъвкави фиксиращи крилца;8. Допълнителен безиглен инжекционен порт. Мярка брой. Прогнозно количество -3800; 3.Периферен венозен катетър от полиуретан или тефлон с атравматичен профил и допълнителен порт, без латекс; G 22 х 1 – 0.9 х 25 -1. Тънкостенен катетър от полиуретан с полирана повърхност;
2.Самоактивиращ се предпазен метален механизъм;3. Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина;
4. Специално триплоскосно заточване на иглата за минимална пункционна травма ; 5. Хидрофобен кръвен филтър; 6. Прозрачна ръкохватка с крилца;7. Гъвкави фиксиращи крилца; 8. Допълнителен безиглен инжекционен порт. Мярка брой. Прогнозно количество -6000; 4.Периферен венозен катетър от полиуретан или тефлон с атравматичен профил и допълнителен порт, без латекс;G 24 х ? – 0,7 х 19 - 1. Тънкостенен катетър от полиуретан с полирана повърхност;2.Самоактивиращ се предпазен метален механизъм;3. Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина;4. Специално триплоскосно заточване на иглата за минимална пункционна травма ; 5. Хидрофобен кръвен филтър; 6. Прозрачна ръкохватка с крилца;7. Гъвкави фиксиращи крилца; 8. Допълнителен безиглен инжекционен порт. Мярка брой. Прогнозно количество -8000; 5.Периферен венозен катетър от полиуретан или тефлон с атравматичен профил и допълнителен порт, без латекс;G 24 х ? - 0,7х19 W еднопътен -1. Тънкостенен катетър от полиуретан с полирана повърхност;2.Самоактивиращ се предпазен метален механизъъм;
3. Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина;4. Специално триплоскосно заточване на иглата за минимална пункционна травма ; 5. Хидрофобен кръвен филтър; 6. Прозрачна ръкохватка с крилца;7. Гъвкави фиксиращи крилца;
8. Допълнителен безиглен инжекционен порт. Мярка - брой. Прогнозно количество -1000.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
28770.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

КАТЕТРИ 22
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

1.Централен венозен катетър номер 335, стерилен, нетоксичен, апирогенен -1.Набор за централна венозна катетеризация по техниката катетър през катетър; 2. Еднолуменен катетър от полиуретан G 16, 32 см в индивидуален защитен ръкав, без нужда от стерилно поле при поставяне; 3. Прозрачен катетър, с маркировки за дължина, 3 вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина, защитен полиетиленов ръкав; 4. Катетърен стопер и заключващо приспособление; 5. Интродюсерна канюла G 14, 16 18; Достъп вена югуларис и в. субклавия. Мярка брой, прогнозно количество -30; 2.Централен венозен катетър номер 338, стерилен, нетоксичен, апирогенен -1.Набор за централна венозна катетеризация по техниката катетър през катетър; 2. Еднолуменен катетър от полиуретан G 16, 32 см в индивидуален защитен ръкав, без нужда от стерилно поле при поставяне; 3. Прозрачен катетър, с маркировки за дължина, 3 вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина, защитен полиетиленов ръкав; 4. Катетърен стопер и заключващо приспособление; 5. Интродюсерна канюла G 14, 16 18; Достъп вена югуларис и в. субклавия. Мярка брой, прогнозно количество -30; 3.Централен венозен катетър номер 458, стерилен, нетоксичен, апирогенен -1.Набор за централна венозна катетеризация по техниката катетър през катетър; 2. Еднолуменен катетър от полиуретан G 16, 32 см в индивидуален защитен ръкав, без нужда от стерилно поле при поставяне; 3. Прозрачен катетър, с маркировки за дължина, 3 вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина, защитен полиетиленов ръкав; 4. Катетърен стопер и заключващо приспособление; 5. Интродюсерна канюла G 14, 16 18; Достъп вена югуларис и в. субклавия. Мярка брой, прогнозно количество - 30
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1533.60      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Интубационни тръби 23
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

Обособената позиция е възложенa по реда на чл. 21, ал. 6 ЗОП
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
72.90      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Инфузионни и кръвопреливни системи 24
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

Обособената позиция е възложенa по реда на чл. 21, ал. 6 ЗОП
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10019.75      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Спринцовки 25
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

Обособената позиция е възложенa по реда на чл. 21, ал. 6 ЗОП
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8487.78      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Уретрални катетри, торби 26
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

Обособената позиция е възложенa по реда на чл. 21, ал. 6 ЗОП
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
978.89      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Гьодели 27
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

Обособената позиция е възложенa по реда на чл. 21, ал. 6 ЗОП
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Консумативи за кислородо терапия 28
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

Обособената позиция е възложенa по реда на чл. 21, ал. 6 ЗОП
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
38.48      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Тампони за секрет 29
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

Обособената позиция е възложенa по реда на чл. 21, ал. 6 ЗОП
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
26.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Консумативи за АКР 30
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

Обособената позиция е възложенa по реда на чл. 21, ал. 6 ЗОП
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5961.20      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Централни венозни катетри 31
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

Обособената позиция е възложенa по реда на чл. 21, ал. 6 ЗОП
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3991.95      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има право да осъществява търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България.
Търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България могат да извършват физически или юридически лица, регистрирани като търговци по Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, на които е издадено разрешение за търговия на едро с медицински изделия от Изпълнителната агенция по лекарствата /ИАЛ/ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. Производителите, установени на територията на Република България, могат да извършват търговски сделки с произведените от тях изделия без да имат разрешение за търговия издадено от ИАЛ или от компетентен орган на съответната държава.
Доказване: В хода на процедурата съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участника да представи всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, и/или по реда на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП:
?разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото на участника да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава, когато участникът не е производител на артикула, който оферира;
?документи, доказващи качеството производител на участника (за конкретния продукт) – за участници-производители, установени на територията на Република България;
?разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарства, или разрешение за внос, или разрешение за производство, издадени по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (за участниците, които подават оферти за обособена позиция № 14 „Спиртове, Разтвори” ).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към техническите и професионални възможности на участниците в процедурата.

Възложителят не поставя изисквания към техническите и професионални възможности на участниците в процедурата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Доставяните медицински консумативи следва да отговарят на изискванията, определени с Техническата спецификация. Остатъчният срок на годност на медицинските консумативи към датите на доставка трябва да бъде не по-малък от 75 % от обявения от производителя. Предлаганите медицински изделия, трябва да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/10/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

14/02/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/10/2019 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

МБАЛНП Св. Наум ЕАД, гр. София, на ул. Д-р Любен Русев № 1, учебна зала ДКБ

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Нормативноустановените изисквания на чл. 54 от ЗОП относно личното състояние на участниците са абсолютно задължителни, затова участници, за които са налице посочените основания или някое от тях ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 55, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП. Забрана за участие на лица, за които са налице обстоятелства съгласно чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако са налице изключенията по т.4 от същия закон. Възложителят отстранява от процедурата участник , за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.Възложителят отстранява от процедурата участник, който е нарушил забраната на чл. 101, ал. 11 ЗОП.Всяка оферта трябва да съдържа: 1.1. Опис на представените документи; 1.2. Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя - по Образец № 1;
1.2.1. Мостри на стоките, по съответната обособена позиция, за която участникът подава оферта. Представянето на мостри за всички номенклатури от обособена позиция е задължително. Мострите се представят в оригинални опаковки на оферираните изделия. Върху всяка мостра трябва да има надпис, съответстващ на обособената позиция и номенклатура от спецификацията. 1.3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника. Когато документи, свързани с участието в ОП, се подават от лице, което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му власт. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства.1.4.Документи за доказване на предприетите мерки за надежност, когато е приложимо. 1.5. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, в офертата се представя следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: а) правата и задълженията на участниците в обединението; б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;г) партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка.1.6. Декларация по чл. 39, ал. 3, т.1, б “д” от ППЗОП - Образец № 3;1.7. Декларация – съгласие за обработване на лични данни от субект на лични данни - Образец № 4;1.8. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП в свободен текст /когато е приложимо/;1.9. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, с означение на обособената позиция, за която се отнася, който съдържа ценовото предложение на участника, изготвено по Образец № 2 и приложение към ценовото предложение, в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта.
Обособени позиции с №№ 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 са възложени по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП. Участниците могат да подават оферти за една, за няколко или за всички обособени позиции.Участниците не подават оферти за Обособени позиции №№ 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 . Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена на основание на избрания критерий за възлагане „най-ниска цена“ за всяка обособена позиция.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава срещу решението за откриване на процедурата в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/09/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва