Деловодна информация
00223
04-20 20/09/2019 (дд/мм/гггг)
не
00223-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СТАРА ЗАГОРА 123004119
БУЛ. РУСКИ 62
СТАРА ЗАГОРА BG344 6000 България
ЖИВОДАР ГЕОРГИЕВ +359 042620090
csmp-stara_zagora@mh.government.bg +359 042621132

Интернет адрес/и

www.csmp-sz.com

https://www.csmp-sz.com/profil-na-kupuvacha/aop-2/op-2019-01.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.csmp-sz.com
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Текущ ремонт и техническо обслужване на санитарните автомобили на ЦСМП - Стара Загора посочени по марка и брой в спец-я , вкл. доставка на необх. рез. части и извършване на ремо.усл. през 2020 г.
50112100      
Услуги

Извършване на текущ ремонт и техническо обслужване при необходимост на санитарните автомобили на ЦСМП - Стара Загора , посочени по марка и брой в спецификацията , вкл. доставка на необходимите резервни части и извършване на ремонтни услуги през 2020 г. Ремонтът и обслужването се извършват по искане на Възложителя в сервизна база на Изпълнителя в срок и качество , посочени в договора.Цената и срока на плащане се уговарят в договора.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
140000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50112100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Сервиз на изпълнителя в град Стара Загора

Извършване на текущ ремонт и техническо обслужване при необходимост на санитарните автомобили на ЦСМП - Стара Загора , посочени по марка и брой в спецификацията,вкл. доставка на необходимите резервни части и извършване на ремонтни услуги през 2020 г. Ремонта и обслужването се извършват по искане на Възложителя в зависимост от необходимостта. Обемът на ремонтните работи и количеството на необходимите резервни части , въз основа на които е изчислена прогнозната стойност не са задължителни за Възложителя, като извършените по договора ремонти и обслужване през договорения период могат да са в по-малък обем.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
140000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
01/01/2020 (дд/мм/гггг) / 31/12/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Няма
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Няма изисквания

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идинтични или сходни с тези на поръчката през последните три години от датата на подаване на офертата. В случай ,че участникът е обединение , което не е юридическо лице , изикскването се отнася за обединението като цяло. Участникът трябва да разполага с необходимите технически средства и съоражения и персонал с определена професионална квалификация за изпълнение на поръчката.

Участникът трябва да еизпълнил минимум две дейности еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка през последните три години считано от датата на подаване на офертата.
Участникът следва да притежава поне един собствен или нает под наем автосервиз на територията на община Стара Загора, отговарящ на следните изисквания :
а/ Автосервизът да разполага с минимум 5 /пет/ работни места / клетки/ за обслужване на автомобили в сервизната част, като минимум з/три/ от тях да са снабдени с електрохидравличен крик за повдигане на автомобил.
б/ Автосервизът да разполага с фирменна диагностична апаратура за автомобили от марките Ситроен, Форд,Фолксваген.
в/ Автосервизът да разполага с перонал с опит в ремонтните дейности на МПС със специално предназначение - санитарни автомобили, от които поне един специалист по електронна техника ,поне два специалисти по двигатели с вътрешно горене и поне един специалист от специалност монтьор на ел. мрежи и уреди.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът, определен за изпълнител, при подписване на договора представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 на сто от стойността му. Гаранцията се предоставя в една от формите по чл.111 ал.5 от ЗОП. Поръчката се изпълнява съобразно действащата нормативна уредба и подписания договор , съответстващ на проекта на договора
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/10/2019 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

18/05/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/10/2019 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

гр. Стара Загора , бул. Руски № 62

На отваряне на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.196 , ал.1,т1 и във връзка с чл.197, ал.1,т4 от ЗОП Решението за откриване на процедура подлежи на обжалване пред комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок считано от изтичане на срока по чл.179 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
БУЛ. РУСКИ № 62
СТАРА ЗАГОРА 6000 България
csmp-stara_zagora@mh.government.bg +359 042621176
www.csmp-sz.com +359 042621132

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/09/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва