Деловодна информация
00045
827 19/09/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
19/09/2019 (дд/мм/гггг)
00045-2019-0016 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД 000463379
бул. Васил Априлов 15а
Пловдив BG421 4000 България
Звено ОП - Петя Гавазова +359 32641536
onkodis_plovdiv@abv.bg +359 32644388

Интернет адрес/и

www.onkoplov.com

http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190909MlQr1719627
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и доставяне на ваучери за храна на служители от „КОЦ – Пловдив” ЕООД по обособени позиции
22450000      
Услуги

„Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и доставяне на ваучери за храна на служители от „КОЦ – Пловдив” ЕООД по обособени позиции:
Обособена позиция №1 - Отпечатване, опаковане, персонализиране и доставяне на ваучери за храна по Наредба №11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея;
Обособена позиция №2: Отпечатване, опаковане, персонализиране и доставяне на ваучери съгласно чл. 294 от КТ.”
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
744000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Отпечатване, опаковане, персонализиране и доставяне на ваучери за храна по Наредба №11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22450000      TA30
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

"КОЦ - Пловдив" ЕООД, бул. В. Априлов 15а - администрация

Възложителят заявява ежемесечно, а Изпълнителят на обществената поръчка отпечатва, опакова, персонализира и доставя ваучери за храна на служители от „КОЦ – Пловдив”ЕООД по Наредба № 11 на МТСП и МЗ от 21.12.2005 г.с приблизително количество за срок от една година от 23 000 бр.
Доставките на ваучери за възложителя ще се извършват само въз основа на изрична писмена заявка, в която са посочени конкретни количества.
Възложителят няма задължение за минимално общо количество (в рамките на действие на договора) на заявени за доставка ваучери.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
324000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


Предвижда се сключеният договор да бъде подновен при същите му условия , за срок от 12 месеца, с обем и същата прогнозна стойност съгласно предвиденото условие в чл.38, ал.2 от проекта на договора.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 2% (две на сто) от стойността на договора без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца. Прогнозната стойност за 12 месеца е 162000лв. без ДДС. На основание чл. 21, ал.1 от ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията (324 000 лв. без ДДС) е с включеното предвидено подновяване.

II.2) Описание 1

Отпечатване, опаковане, персонализиране и доставяне на ваучери съгласно чл. 294 от КТ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22450000      TA30
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

бул. "Васил Априлов" 15а, Администрация на "КОЦ-Пловдив" ЕООД

Възложителят заявява два пъти годишно, а Изпълнителят на обществената поръчка отпечатва, опакова, персонализира и доставя ваучери за обслужване на социалните разходи/ваучери за подарък на служителите от „КОЦ – Пловдив”ЕООД съгласно чл.294 от Кодекс на труда с приблизително количество за срок от една година от 21 000 бр.
Доставките на ваучери за възложителя ще се извършват само въз основа на изрична писмена заявка, в която са посочени конкретни количества.
Възложителят няма задължение за минимално общо количество (в рамките на действие на договора) на заявени за доставка ваучери.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
420000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


Предвижда се сключеният договор да бъде подновен при същите му условия, за срок от 12 месеца, с обем и същата прогнозна стойност съгласно предвиденото условие в чл.38, ал.2 от проекта на договора.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 2% (две на сто) от стойността на договора без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца. Прогнозната стойност за 12 месеца е 210000 лв. без ДДС. На основание чл. 21, ал.1 от ЗОП посочената прогнозна стойност за позицията (420 000 лв. без ДДС) е с включеното предвидено подновяване.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За обособена позиция №1: Участникът да притежава Разрешение от Министъра на финансите за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, издадено по реда на чл. 9, ал. 4 от Наредба №7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор.
За обособена позиция №2-Участникът да притежава валидно одобрение от Министъра на финансите съгласно „Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа“ за отпечатване на ваучери за обслужване на социално-битови и културни потребности.
При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посочените критерии за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Критериите за подбор, които се отнасят до годността се декларират от участниците в ЕЕДОП Част IV Критерии за подбор, Раздел А Годност, точка 2. Участникът следва да декларира притежанието на документите, номер, дата и срок на валидност, а когато същите са на разположение в електронен формат със свободен достъп се посочва интернет адреса, на който могат да бъдат намерени.
Доказване: За обособена позиция №1: Копие на Разрешение от Министъра на финансите за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, издадено по реда на чл. 9, ал. 4 от Наредба №7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор.
За обособена позиция №2 Копие на документ, издаден от Министъра на финансите съгласно „Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа“ за отпечатване на ваучери за обслужване на социално-битови и културни потребности.
Документите посочени по-горе се представят и за подизпълнителите, в случай, че участникът предвижда такива, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Документите описани по-горе за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не определя по отношение на участниците критерии за подбор, които се отнасят до икономическото и финансовото състояние.

Възложителят не определя по отношение на участниците критерии за подбор, които се отнасят до икономическото и финансовото състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За обособена позиция №1:Участникът следва да има сключени договори с минимум 10 (десет) търговски обекти за търговия с храни, регистрирани по реда на Закона за храните на територията на гр. Пловдив, които приемат отпечатаните от него ваучери за храна, от които минимум 3 да са търговски вериги за търговия с хранителни стоки.
Под „Търговска верига” следва да се разбира функционирането на повече от два еднотипни или от един и същи формат магазини, с еднакво лого и име, разположени на различна територия, с общо управление по отношение на продуктова, ценова, рекламна, промоционална и кадрова политика, с обща система за управление на стоковите запаси и/или единна информационна система.
За обособена позиция №2:Участникът следва да има сключени договори с минимум 10 (десет) търговски обекти за търговия с храни, регистрирани по реда на Закона за храните на територията на гр. Пловдив, които приемат отпечатаните от него ваучери за храна, от които минимум 3 да са търговски вериги за търговия с хранителни стоки. Освен описаните търговски обекти за търговия с храни участникът следва да има сключени договори и с минимум 15 търговски обекти за търговия с нехранителни стоки. При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посочените критерии за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Критериите за подбор, които се отнасят до техническите и професионални способности се декларират от участниците в ЕЕДОП Част IV, Раздел В, т. 9.
доказване:
За обособена позиция №1: Декларация за търговските обекти за търговия с храни, регистрирани по реда на Закона за храните и търговските вериги за търговия с хранителни стоки, на територията на гр. Пловдив, които приемат отпечатаните от Участника ваучери.
За обособена позиция №2: Декларация за търговските обекти за търговия с храни, регистрирани по реда на Закона за храните и търговските обекти за нехранителни стоки, на територията на гр. Пловдив, които приемат отпечатаните от Участника ваучери.
Документите посочени по-горе се представят и за подизпълнителите, в случай, че участникът предвижда такива, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Документите описани по-горе за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на доставките предмет на настоящата обществена поръчка ще се осъществява само въз основа на изрична писмена заявка от страна на "Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, в която са посочени конкретни количества.
Доставените ваучери следва да могат да се използват като валидно платежно средство за срока на валидност, за който са издадени.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24/10/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

24/02/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

25/10/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Пловдив, бул Васил Априлов 15а, - Администрация

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


Четири месеца преди изтичане срока на договора, с който ще бъде възложена настяощата обществена поръчка. Предвид предвиденото подновяване, максималният срок на договора е 24 месеца.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник: 1. За когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, 4,5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата; 2. За когото са налице основанията по чл. 107 от ЗОП; 3. Който няма право да участва в обществени поръчки на основание основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона. Възложителят отстранява от процедурата участник за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП се прилагат за лицата по чл. 40 от ППЗОП. Изискването по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50000 лв. Основанията за отстраняване по т. 1 се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Основанията за отстраняване се прилагат и за подизпълнителите и третите лица. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП и преди подаването на оферта той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП, а като доказателство за надеждност на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 2% (две на сто) от стойността на договора без ДДС. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение съгласно условията посочени в Договора. Избраният за изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение по чл. 111, ал. 5 от ЗОП.
Възложителят изисква представяне на едно заявление за участие в опаковката, независимо дали участникът подава оферта за една или повече от една обособена позиция.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/09/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва