Деловодна информация
00490Община Марица-област Пловдив
ОП-57 19/09/2019 (дд/мм/гггг)
не
00490-2019-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Марица 000472182
гр. Пловдив, бул. Марица № 57А
Пловдив BG421 4003 България
За въпроси по условията на процедурата и подготовка на офертите- Любомира Ангелова +359 32907800
obstina@maritsa.org +359 32951934

Интернет адрес/и

https://maritsa.bg/

https://maritsa.bg/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%b8/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://maritsa.bg/profil/публично-състезание-за-възлагане-на-о-14/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Консултантски услуги по управление на проект: „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в част от населените места на община Марица“
79400000      
Услуги

Предметът на поръчката включва предоставянето на консултантски услуги по управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в част от населените места на община Марица“ по подмярка 7.2. към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“. Изпълнението на обществената поръчка ще спомогне за постигане на успешна реализация и изпълнение на дейностите по проекта, чрез предоставяне на консултантски услуги по управление и отчитане, ефективност и целесъобразност на вложените ресурси при изпълнение на одобрения проект, както и за постигане на устойчивост на проекта.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
10916.57      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, ще се извършват на територията на община Марица.

Предметът на поръчката включва предоставянето на консултантски услуги по управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в част от населените места на община Марица“ по подмярка 7.2. към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“. Изпълнението на обществената поръчка ще спомогне за постигане на успешна реализация и изпълнение на дейностите по проекта, чрез предоставяне на консултантски услуги по управление и отчитане, ефективност и целесъобразност на вложените ресурси при изпълнение на одобрения проект, както и за постигане на устойчивост на проекта.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Тп    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
10916.57      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 20/05/2022 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор № BG06RDNP001-7.001-0005-C01 от 20.05.2019 г.: „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в част от населените места на община Марица”

В случай, че ценовото предложение на участник в поцедурата е на стойност по-висока от обявената прогнозна стойност на поръчката, офертата на участника ще бъде отстранена от участие на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания, свързани с критерии за подбор към годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания, свързани с икономическото и финансовото състояние на участниците.

Възложителят не поставя изисквания, свързани с икономическото и финансовото състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.1б) с посочване на стойностите, датите и получателите.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, съобразно декларираното в ЕЕДОП , заедно с документи, които доказват извършената услуга.
2.Удостоверяване: Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. При подаване на оферта участниците декларират съответствието си с поставеното от възложителя изискване чрез попълване на еЕЕДОП в Част IV, раздел „В“ - „Технически и професионални способности” и посочване на лицата, които ще участват в управлението на проекта, с описание на функциите, които ще изпълняват и притежаваната от тях професионална компетентност (посочване на образованието (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение) и професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател, получател, валидност).
Доказване: Документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Списък на персонала, съгласно чл. 64, ал.1, т.6 от ЗОП, както и документи които доказват професионална компетентност на лицата.


1.Участникът следва да е изпълнил за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата на която участникът е създаден или е започнал дейността си, поне 1 дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.
Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката” се има предвид услуга по управление и/или изпълнение и/или отчитане на проект/и.
ВАЖНО!!!Изискването не се простира върху услуги с обем, еднакъв или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка
2. Участникът следва да разполага с екип от експерти за изпълнение на поръчката със следната професионална компетентност и опит:
2.1. Ръководител екип - Експерт – Икономист, притежаващ висше образование, степен „Магистър” или еквивалентна, по специалност от област професионално направление „Икономика“ или еквивалентна. Професионален опит по специалността: минимум 2 години;
2.2. Експерт – Юрист, притежаващ висше образование, степен „Магистър” или еквивалентна, по специалност „Право“ или еквивалента. Професионален опит по специалността: минимум 2 години;
2.3. Експерт - Координатор на екипа - строителен инженер или еквивалентна специалност с професионален опит по специалността: минимум 2 години;
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гар-я за изпълнение (ГИ) съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП се определя в размер на 3 % /три на сто/ от ст-тта на договора за общ.поръчка без ДДС. По отношение ГИ се прилага чл. 111 от ЗОП и усл-ята в документацията за участ-е . ГИ се представя в една от следните форми, по избор на Изпълнителя: 1. парична сума;2. банкова гаранция;3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранция във форма по т.1 се внася по следната банкова сметка на Възложителя: IBAN: BG45SOMB91303359938800; BIC: SOMBBGSF, Общинска Банка АД, банковата гаранция на ГИ – да е оригинал, издадена от българска или чуждестр. банка със срок на вал. – да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, а застраховката на ГИ - в оригинал, сключена със застраховател отговарящ на чл.12, ал.1 от Код. за застрах., с гореизбр. срок на валиндн.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/10/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

06/04/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/10/2019 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

град Пловдив, бул. Марица № 57А-етаж 2 -заседателна зала

Съгласно чл.54, ал.2 и чл.57, ал.3 от ППЗОП получените оферти и ценовите предложения към тях се отварят на публични заседания, на които могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Отстранява се участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП, и чл.55, ал.1 т.1 и т.4 от ЗОП. Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 от ЗОП и чл.55, ал.1 т.1 и т.4 от ЗОП за отстраняване, може да представи доказателства съгл. чл.56 от ЗОП и чл. 45 от ППЗОП, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. 1.1.Отстраняват се участници в процедурата и:
- при наличие на основания по чл.107 ЗОП;- в нарушение на чл.101, ал.8-ал.11 от ЗОП. Отсъствието на обст-ва по чл.101, ал.9-11 ЗОП се декларира в част III, раздeл "Г" от ЕЕДОП;- за които съгласно §14,ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, за него или негов подизпълнител(съдружник в обединение) са налице обст-ва по см. на чл.3, т.8 във вр. с чл.5, ал.1, т.3 от този закон - декларира се в част III, раздeл "Г" от ЕЕДОП;- за които са налице обст-ва по чл. 69 от ЗПКОНПИ - декларира се в част III, раздeл "Г" от ЕЕДОП;С/сно ЗОП, ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г. нац. осн-я за отстраняване са и:-осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП); -нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ и нарушения по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
1.2. Липсата на обст-ва по нац. основания за отстраняване се декларират в eЕЕДОП в полето „Прилагат ли се спец. нац. осн-я за изключване“. Отговор „НЕ“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор „ДА“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност; 2. Съгласно чл.67, ал.1 и следв. от ЗОП при подаване на оферта участникът(подизпълнител и член на обед-е) декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез попълване и представянe на ЕЕДОП само в електронен вид(с/но §29, т. 5, б. „а“ от ПЗР на ЗОП). Документите,чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП могат да бъдат изисквани в хода на процедурата допълнително при условията на чл.67, ал.5 от ЗОП. Преди сключването на договор за общ. поръчка участникът, определен за изпълнител представя актуални документи с/но чл.67, ал.6 от ЗОП, при условията на чл.58, ал.6 от ЗОП. Документите се представят за подизпълнителите и третите лица,ако има такива, като и за тях не следва да са налице основанията за отстраняване от процедурата.Представено доказателство за технически и професионални способности, може да не бъде прието в случай по чл.64, ал.2 от ЗОП. 3.От участниците се изисква да декларират, че офертите им са изготвени при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд в Р. България. Инф-я за тези задължения, които са в сила в Р.България и приложими към услугата, предмет на настоящата поръчка, може да се набави от:
I. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 1.Национална агенция по приходите: www.nap.bg/ и 2.НОИ: http://www.noi.bg/;
II. Относно задълженията по опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22,Телефон: 02/ 940 63 31; сайт: www.moew.government.bg/
III.Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: гр.София, ул. Триадица №2, Телефон:02 8119 443,сайт: www.mlsp.government.bg;
ИА „Главна инспекция по труда“ – www.gli.government.bg/, Агенция по заетостта - www.az.government.bg.
За неуредените в настоящото обявление въпроси се прилагат разпоредбите на ЗOП, ППЗОП, документацията за обществената поръчка, и действащото законодателство.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29356113
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29356113
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/09/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва