Деловодна информация
00373
4835 17/09/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
17/09/2019 (дд/мм/гггг)
00373-2019-0030 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град, Деловодство - ст. 335
Стара Загора BG344 6000 България
Петя Дечева +359 42699270
petya.decheva@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190917jnCp2468025
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора
33190000      
Доставки

„Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в позиции, както следва: - обособена позиция № 1 „4D-ултразвуков апарат“ – 1 брой; - обособена позиция № 2 „Безжичен рентгенов панел“ – 1 брой; - обособена позиция № 3 „Ендоскопска система“ - 1 брой; - обособена позиция № 4 „Специализирани медицински монитори“ – 2 броя; - обособена позиция № 5 „Телеметрично ЕКГ с холтер“ – 1 брой.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
139166.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„4D-ултразвуков апарат“ – 1 брой 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 брой, със следните минимални и задължителни параметри: Ехографът да е максимално ергономичен и мобилен. Да е пригоден за работа както в стационара така и на терен;Да е лек и компактен, с тегло не по-голямо от 7.5 kg заедно с батерия;Да притежава широкоъгълен LCD монитор с висок контраст и резолюция;Да притежава голям, не по-малък от 19 cm допълнителен екран със сензорно управление, тип „тъчскрийн”, за опериране с режим зависимите параметри;Операторът да има възможност за програмиране на бутони по свое желание;Операторът да има възможност за програмиране на потребителски макроси - обединяване на изпълнение на поредица от рутинни и често повтарящи се команди с натискане на един бутон;Операторът да има възможност за настройка на размера на зоната, предвидена върху дисплея за ехографския образ. Най-малко 3 степени:намалена, нормална, увеличена;В ехографа да са вградени най-малко два активни конектора за едновременно включване на два образни трансдюсера без да се броят конекторите за едноразмерни писалкови трансдюсери;Да е предвидена опционална възможност за едновременно включване на четири образни трансдюсера;Вградената в ехографа батерия да позволява нормална автономна работата при спиране на електрозахранването за не по-малко от един час;Да е предвидена защита на корпуса и комуникационните отвори съобразена с условия на работа на терен, включително защита срещу водни пръски и прах;В ехографа да са вградени съвременните интерфейси за връзка с периферия, включително USB, LAN, Wi-Fi, HDMI;Програмата на ехографа да е Windows базирана;Да има режим на бързо стартиране в рамките до 20 sec;Да има възможност за дистанционно сервизно обслужване през Интернет;Консумация на електрическа енергия на оферирания ехограф в режим на работа: по-малка от 200 VA.Образни възможности:Да притежава висока честота на кадрите в 2D, достигаща до най-малко 1400 Hz;Честотният диапазон на ехографа да не е по-малък от 1 – 20 MHz;Да притежава режим на тъканно хармонично изобразяване от най-последно поколение;Да има следните режими на работа: 2D режим, М режим, цветен и мощен доплер, тъканен доплер, спектрален доплер: PW, HPRF, CW;Да има друг вид доплер със свръх висока чувствителност към бавни потоци;
Да има дуплекс и триплекс на основните режими в реално време;Операторът да има възможност за автоматична настройка на общото и позоновото усилване на 2D образа с натискане на един бутон;Операторът да може да избира из между най-малко 4 работни честоти (честотни диапазона). Изборът да е наличен както за двуразмерен образ, за двуразмерен образ с тъканно хармонично изобразяване така и за цветен и спектрален доплерови режими;Операторът да има възможност за най-малко 4 настройки на пространствената резолюция на цветния доплер;Операторът да има възможност за едновременна настройка на образните параметри на пулсовия доплер с натискане на един бутон: наклон на доплера, усилване, скала и базова линия;Да поддържа трапецовидно разширение на зрителното поле, включително за кардиологични трансдюсери;Да има технология за подобряване качеството на образа в реално време чрез редуциране на шумове и артефакти, със запазване на пълната клинична информация. Операторът да има възможност за детайлна настройка на параметрите на филтриране, включително промяна на баланса между суровия (RAW) и филтрирания ехографски образ;Измервания и съхранение на образите:Ехографът да разполага с вградена база данни за пациентите с голям капацитет, за архивиране на образи, сурови данни на 3D и 4D образи, кинопримки, рапорти от изследването и данни на пациентите с възможност за последваща постобработка (RAW data management), измерване, анализ и генериране на нови рапорти;Да има разширен калкулационен пакет за обща ехография, репродуктивна ветеринарна медицина и мускулно скелетни изследвания при едри животни с автоматично формиране на специализирани протоколи.И др. съгл.техн.спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
50000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Безжичен рентгенов панел“ – 1 брой 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 брой със следните минимални и задължителни параметри: Технология - Плоскопанелен детектор: a-Si TFT с PIN диод
Сцинтилатор - CsI; Образ размер - 10 x 12 инча (25 x 32 cm);Големина на пиксела - 124 ?; Пикселна матрица - 2,048 x 2,560; Време за получаване образ - до 3 sec; Сива скала - 16 bit; Данни интерфейс - Gigabit Ethernet, IEEE 802.11n/ac, (2.4GHz / 5GHz двулентов); Интерфейс на рентг. генератор - Line trigger: DR Trigger Mode, Auto trigger: режим AED; Автономно захранване - Батерии Li Ion, работа в режим снимки до 8 часа; включена зарядна станция; Прахо- и водозащита - IP67 – висока прахо- и водозащита; Удароустойчивост - Висока; Софтуер - Включен, в т.ч. извеждане на образ на мобилно устройство; Размер – 300 - 400 mm x 300 - 400 mm x 10 - 20 mm; Тегло - 2.00 – 4,00 kg; Гаранция: мин. 24 месеца.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
48333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Ендоскопска система“ - 1 брой 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 брой, със следните минимални и задължителни параметри:Гъвкав видео ендоскоп за ветринарно приложение в горен и долен храносмилателен тракт;Да бъде оборудван с висококачествена CCD камера с висока резолюция;Да бъде напълно херметизиран с възможност за почистване чрез потапяне на целия гъвкав ендоскоп;Поле на видимост поне 140°;Фокусна дълбочина поне 3-100mm;Обхват на извиване на върха, поне: 205° горе, 85° долу и по 90° в ляво и дясно;Диаметъра на дисталния край да бъде не повече от 8.8 mm;Диаметър на работната част не повече от 8.0 mm;Диаметъра на инструменталния канал да бъде поне 1.9 mm;Работната дължина да бъде поне 1480 mm;Общата дължина да бъде не по-малко от 1820 mm;Да притежава допълнителен екран с диагонал поне 3 инча на ръкохватката на ендоскопа за по-бърза навигация с финкция за запис и възпроизвеждане на изображения и видео на/ от SD карта памет;Да бъде снабден с фрикционни спирачки на двете движения с функция за безопсно приплъзване.Комбиниран светлинен източник и Видео процесор:LED източник на светлина със спектър, близък до дневната светлина. Цветната температура да бъде в диапазона: 5500k-7500k;Мощност поне 30W;Интензитета да бъде поне 30 000lx;Да притежава топлинен филтър - IR 3;Да бъде с очакван живот на лампата от поне 18 000h;Да притежава възможност за USB връзка с компютър за запазване на изображения и видео;Софтуера за възпроизвеждане и запис да притежава възможност за избор на различни формати за изображения и видео;Да има следните интерфейси: DVI – 1бр., Video BNC – 2 бр.,Y/C (S-видео) – 1 бр.;Да бъде с клас I защита срещу електрически удар;Да притежава степен на защита от токов удар от тип BF;Да има функция за ръчна селекция на експозицията с поне 2 нива на избор;Да притежава функция за подобряване визуализацията на кръв;Да притежава контрол на усилването на степени;Да притежава функция за замразяване изображението от козолата на видео процесора,както и директно от ръкохватката на ендоскопа;Да притежава стъпаловиден контрол на силата на осветление;Да притежава Функция за контрол на баланса на бялото и вграден еталон за настройка;Да има възможност за Y/R/B настройка на цветовия тон с 50 нива;Да има интегрирана помпа за вода и въздух с отделен контрол за включване и изключване;Стандартно окомплектоване – да бъде достававено с ендоскопа:Количка за ендоскоп и ендоскопско оборудване;Гъвкав Биопсиен форцепс;Четка за почистване на работния канал;Резервен комплект клапани въздух/вода и смукателен;Водоустойчива капачка за електрическия конектор
Тестер за херметичност с вграден манометър;Контейнер за вода;Комплект за почистване;Калъф за съхранение и транспорт на ендоскопа.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
18333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Специализирани медицински монитори“ – 2 броя 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

2 броя, със следните минимални и задължителни параметри:процесор - Intel® Core™ i5 с мин 2.7 GHz;Оперативна памет - 8 GB;Твърд диск - 120GB SSD;мрежа - 2x10/100/1000 MBit;интерфейс - 2xRS-232, 4x USB 3.0;Размер на монитора - 24", 1920*1200 pixels, контраст 1000:1, ъгъл 178°/178°. подлежащ на почистване с дезифектант, 16:10 чуствителен на допир;ОС - Windows 10 Pro или еквивалент;Монтаж - Възможност за монтаж на колона, на стена или на стойка за бюро;Гаранция: мин. 24 месеца.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Телеметрично ЕКГ с холтер“ – 1 брой 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 брой със следните минимални и задължителни параметри: Канали: Два; За едновременно записване на Einthoven I, II, III и Goldberger aVR, aVL, aVF; Обхват: 100 м чист диапазон; Батерии: 2 бр алкални (Тип AA); Честота на вземане на проби: 500 Hz
Честотен обхват: 0.05 Hz - 100 Hz; Системни изисквания: Софтуер, базиран на Windows; Преносим компютър с мин. честотата 800 MHz; Минимална 256 Mb RAM; USB версия 1.1 или по-нова версия. Четец на SD карти; Препоръчителна графична разделителна способност 1024 x 768 или по-висока; Характеристика: Безжично телеметрично предаване на ЕКГ към компютър, преносим компютър или джобен компютър (PDA); Двуканална ЕКГ за едри и дребни животни; Холтер ECG (> 24 часа) на стандартна SD-карта; Ясен диапазон от около 100 м (Bluetooth Клас 1); Тегло: до 150 гр. Размер: до Н: 12.0 cm, L: 6.5 cm и D: 2.2 cm; Системата да включва: Предавател, приемник за Bluetooth Клас 1, 256 Mb SD карта за съхранение, софтуер, 1 торба с 40 ЕКГ електроди; Гаранционно поддържане – мин. 12 месеца.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни апарати/оборудване от предмета на обособената позиция, за която се подава оферта по съответната обособена позиция.
Възложителят не поставя изискване за обем на доставката. Посочените указания се отнасят за всяка посочена от участника изпълнена дейност за доставка по съответната обособена позиция. В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта. При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В от ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът следва да представи: списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обособената позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените дейности по доставки.


Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка по отношение на обособената позиция, за която се подава оферта. Всяка дейност да е изпълнена най-много през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни апарати/оборудване от предмета на обособената позиция, за която се подава оферта по съответната обособена позиция. Възложителят не поставя изискване за обем на доставката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

23/10/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

20/04/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/10/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

ст. 340 - 3 ет., Ректорат, Студентски град

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54,ал.1,т.1,т.2,т.3,т.4,т.5,т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55,ал.1, т.1,т.3,т.5 от ЗОП.
2.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако за него не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници,които са „свързани лица” по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП.
3. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността без включен ДДС на обособената позиция, за която се сключва договор. Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
4.Настоящата обществена поръчка се възлага като част от обществена поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в 14 (четиринадесет) позиции, както следва:ОП№1„4D-ултразвуков апарат“–1бр.; ОП№2„Безжичен рентгенов панел“–1бр.; ОП№3 „Ендоскопска система“–1бр.; ОП№4„Специализирани медицински монитори“-2бр.; ОП№ 5„Телеметрично ЕКГ с холтер“–1бр.;ОП№6„Детектор за чужди тела“–1бр.; ОП№7„Трансвагинална сонда“–1бр.; ОП№8„Електронен стетоскоп“–1бр.; ОП№9„Електронна везна“–1бр.;ОП№10„Термостат“–1бр.;ОП№11„Аналитична везна“–1бр.; ОП№12„Операционна лампа подвижна“–2бр.;ОП№13„Автоматичен дестилатор с резервоар“–2бр.; ОП№14„Ултразвукова вана“–1бр.Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер от 163833,31лв. без ДДС, от които: за ОП№1–50000,00лв. без ДДС, която представлява 30,519%;за ОП№2–48333,33лв. без ДДС, която представлява 29,502%;за ОП№3–18333,33лв. без ДДС, която представлява 11,190%;за ОП№4–12500,00лв. без ДДС, за 2 броя, която представлява 7,630%;за ОП№5–10000,00лв. без ДДС, която представлява 6,104%; за ОП№6–1833,33лв. без ДДС; заОП№7–5000,00лв. без ДДС, която представлява 3,052%; за ОП№8–1500,00лв. без ДДС, която представлява 0,916%; за ОП№ 9–1250,00лв. без ДДС, която представлява 0,763%; за ОП№10–3333,33лв. без ДДС, която представлява 2,035%; за ОП№11–2250,00лв. без ДДС, която представлява 1,373%; за ОП№12–4166,66лв. без ДДС, за 2 броя, която представлява 2,543%; за ОП№13–2833,33лв. без ДДС, за 2 броя, която представлява 1,729%; за ОП№14–2500,00лв. без ДДС, която представлява 1,526%.Посочените проценти са от общата стойност на поръчката.Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда,валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие,че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156464,00лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции,възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката.В този случай, независимо от остатъчната стойност на поръчката,тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка.Прогнозните стойности на обособени позиции №6,№7, №8,№9,№10,№11,№12,№13 и №14 са под 156464,00лв. и тяхната обща стойност не надвишава 20% от прогнозната стойност на цялата обществена поръчка.Тъй като всяка една от прогнозните стойности на обособени позиции №6,№7,№8,№9,№10,№11,№12,№13 и №14 е под прага от 30000лв., същите попадат в приложното поле на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП.В изпълнение на чл.21, ал.6 от ЗОП и предвид общата стойност на цялата поръчка, остатъчната стойност от 139166,66 лв. без ДДС - явяваща се прогнозна стойност за обособени позиции №1,№2,№3,№4 и №5, които се възлагат с настоящата обществена поръчка–чрез „открита процедура” по реда на чл.18,ал.1,т.1 от ЗОП във връзка с чл.21, ал.3 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/09/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва