Деловодна информация
00490Община Марица
ОП-55 11/09/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
11/09/2019 (дд/мм/гггг)
00490-2019-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Марица 000472182
гр.Пловдив, бул. Марица № 57А
Пловдив BG421 4003 България
За въпроси по условията на процедурата и подготовка на офертите- Илияна Илиева +359 32907800
obstina@maritsa.org +359 32951934

Интернет адрес/и

http://maritsa.bg/

https://maritsa.bg/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%b8/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://maritsa.bg/profil/открита-процедура-за-възлагане-на-общ-17/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в част от населените места на община Марица”
45233252      
Строителство

РЕМОНТ НА УЛИЦА В СЕЛО РОГОШ -УЛИЦА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“; КАТЕГОРИЯ НА СТРОЕЖА: IV – ТА КАТЕГОРИЯ; Дължините и площите на улицата са следните: • Улица „В. Левски“ - 936.968м; 6678.8м2
РЕМОНТ НА УЛИЦИ В СЕЛО ТРУД – УЛИЦА „Н.ПЕТКОВ“ И УЛИЦА „ЯНТРА“; КАТЕГОРИЯ НА СТРОЕЖА: IV – ТА КАТЕГОРИЯ; Дължините и площите на улиците са следните: • Улица „Н. Петков“ - 739.345м; 5515.4м2; • Улица „Янтра“ - 662.645м; 6328.5м2.
Забележка: Към настоящия документ е приложена Техническа спецификация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1091657.18      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, ще се извършват на територията на община Марица.

РЕМОНТ НА УЛИЦА В СЕЛО РОГОШ -УЛИЦА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“; КАТЕГОРИЯ НА СТРОЕЖА: IV – ТА КАТЕГОРИЯ; Дължините и площите на улицата са следните: • Улица „В. Левски“ - 936.968м; 6678.8м2
РЕМОНТ НА УЛИЦИ В СЕЛО ТРУД – УЛИЦА „Н.ПЕТКОВ“ И УЛИЦА „ЯНТРА“; КАТЕГОРИЯ НА СТРОЕЖА: IV – ТА КАТЕГОРИЯ; Дължините и площите на улиците са следните: • Улица „Н. Петков“ - 739.345м; 5515.4м2; • Улица „Янтра“ - 662.645м; 6328.5м2.
Забележка: Към настоящия документ е приложена Техническа спецификация.
Критериите по-долу
 
ДА П1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
1091657.18      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор № BG06RDNP001-7.001-0005-C01 от 20.05.2019 г.: „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в част от населените места на община Марица"

В случай, че ценовото предложение на участник в поцедурата е на стойност по-висока от обявената прогнозна стойност на поръчката, офертата на участника ще бъде отстранена от участие на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти втора група, четвърта категория, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл.137 от ЗУТ.
Съгласно чл.60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени.
Важно: Обстоятелството се удостоверява с посочване в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А.Годност на данните за вписването в ЦПРС, посочваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, а за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи документ за вписване в ЦПРС, валиден към датата на сключване на договора.
Посочват се критериите за подбор, избрани от Възложителя, минималните нива, посочване на документите, с които ще се доказва изпълнението им, съгласно Указанията, и подробни мотиви за определянето им.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Удостоверяване:
При подаване на офертата участникът попълва в еЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ данни за неговия „годишен общ оборот“ за последните три финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, съгласно годишните му финансови отчети.
Доказване:
При сключване на договора участникът, избран за изпълнител следва да представи заверени копия на годишните финансови отчети за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, или техните съставни части, когато публикуването им се изисква, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
2.Важно: За удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, т.5, за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (обектите, предмет на поръчката са втора група, четвърта категория строежи).
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в ЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.


1. Изискване за реализиран минимален общ оборот:
Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти.
Забележка: Съгласно § 2, т. 66 от ДР на ЗОП “годишен общ оборот“ е сумата от нетните приходи от продажби по смисъла на Закона за счетоводството.
Минимално ниво:
Участниците в обществената поръчка трябва за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността да са реализирали минимален общ оборот в размер на 1 000 000,00 лв. (един милион лева) изчислен на база годишните обороти.
2. Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за риска, „Професионална отговорност на проектанта и строителя“ съгласно чл.171 от ЗУТ, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектите, предмет на поръчката са втора група, четвърта категория строежи).
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Важно: За удостоверяване на поставеното изискване участниците представят Списък на строителството за последните пет години,считано от датата на подаване на оферта, което е идентично или сходно с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, (попълва се съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.1а);
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи документи, удостоверяващи изпълненото строителство съобразно декларираното в ЕЕДОП, което е идентично или сходно с предмета и обема на обществената поръчка и които документи съдържат информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2.Удостоверяване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне в ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, т. 2 и 6) от ЕЕДОП (посочва се професионалната компетентност на лицата в това число: трите имена и позиция; Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение); Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); Професионален опит/опит (месторабота, период, длъжност, основни функции).
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата, удостоверяващ декларираната информация за персонала в ЕЕДОП.
3.Удостоверяване: При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът предоставя информация дали съответните документи са на разположение в електронен формат – посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа, обхвата на регистрацията и периода на валидност.
Доказване: При сключване на договора възложителят изисква заверени копия на сертификати за управление на качеството и за опазване на околната среда.


1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил най-малко 1 (едно) строителство, с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Забележка: За „предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката“, следва да се разбира строителство по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или еквивалентна дейност на път/пътища и/или улица/улици, с дължина 2300,00 л.м.;
2. Участникът следва да разполага минимум със следния технически персонал за изпълнение на поръчката:
а)Технически ръководител: квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", или със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и/или "Техника" или еквивалентно по реда на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ, с професионален опит по специалността мин. 2 год.
б)Специалист „Контрол на качеството“: лице, притежаващо Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно, с доказан опит като специалист контрол на качеството мин. 1 год.
в)Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“ - завършен курс на обучение, за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалентен, със специфичен професионален опит длъжностно лице по здраве и безопасност – минимум 1 год.
Участникът трябва да предложи различни лица за всяка една длъжност от екипа за изпълнение.
3. Участникът следва да прилага следните системи:
- система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен с обхват на сертификация – строителство, и
- система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 14001:2004/2015 или еквивалентен с обхват на сертификация – строителство.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гар-я за изпълнение (ГИ) съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП се определя в размер на 3 % /три на сто/ от ст-тта на договора за общ.поръчка без ДДС. По отношение ГИ се прилага чл. 111 от ЗОП и усл-ята в документацията за участ-е . ГИ се представя в една от следните форми, по избор на Изпълнителя: 1. парична сума;2. банкова гаранция;3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранция във форма по т.1 се внася по следната банкова сметка на Възложителя: IBAN: BG45SOMB91303359938800; BIC: SOMBBGSF, Общинска Банка АД, банковата гаранция на ГИ – да е оригинал, издадена от българска или чуждестр. банка със срок на вал. – най-малко 30 дни след подписване на Протокол – Приложение № 16 от Наредба №3/2003, а застраховката на ГИ - в оригинал, сключена със застраховател отговарящ на чл.12, ал.1 от Код. за застрах., с гореизбр. срок на валиндн. Изпъл. представ. обезпечение съгласно чл. 111 от ЗОП за стойността на авансовото плащане.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/10/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

13/04/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/10/2019 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

град Пловдив, бул. Марица № 57А-етаж 2 -заседателна зала

Съгласно чл.54, ал.2 и чл.57, ал.3 от ППЗОП получените оферти и ценовите предложения към тях се отварят на публични заседания, на които могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Отстранява се участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл.54, ал.1, при усл.-ята на ал.3 от ЗОП, и чл.55, ал.1 т.1 и т.4 от ЗОП. Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 от ЗОП и чл.55, ал.1 т.1 и т.4 от ЗОП за отстраняване, може да представи доказателства съгл. чл.56 от ЗОП и чл. 45 от ППЗОП, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. 1.1.Отстраняват се участници в процедурата и:
- при наличие на основания по чл.107 ЗОП;- в нарушение на чл.101, ал.8-ал.11 от ЗОП. Отсъствието на обст-ва по чл.101, ал.9-11 ЗОП се декларира в част III, раздeл "Г" от ЕЕДОП;- за които съгласно §14,ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, за него или негов подизпълнител(съдружник в обединение) са налице обст-ва по см. на чл.3, т.8 във вр. с чл.5, ал.1, т.3 от този закон - декларира се в част III, раздeл "Г" от ЕЕДОП;- за които са налице обст-ва по чл. 69 от ЗПКОНПИ - декларира се в част III, раздeл "Г" от ЕЕДОП;С/сно ЗОП, ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г. нац. осн-я за отстраняване са и:-осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП); -нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ и нарушения по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
1.2. Липсата на обст-ва по нац. основания за отстраняване се декларират в eЕЕДОП в полето „Прилагат ли се спец. нац. осн-я за изключване“. Отговор „НЕ“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор „ДА“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност; 2. Съгласно чл.67, ал.1 и следв. от ЗОП при подаване на оферта участникът(подизпълнител и член на обед-е) декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез попълване и представянe на ЕЕДОП само в електронен вид(с/но §29, т. 5, б. „а“ от ПЗР на ЗОП). Документите,чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП могат да бъдат изисквани в хода на процедурата допълнително при условията на чл.67, ал.5 от ЗОП. Преди сключването на договор за общ. поръчка участникът, определен за изпълнител представя актуални документи с/но чл.67, ал.6 от ЗОП, при условията на чл.58, ал.6 от ЗОП. Документите се представят за подизпълнителите и третите лица,ако има такива, като и за тях не следва да са налице основанията за отстраняване от процедурата.Представено доказателство за технически и професионални способности, може да не бъде прието в случай по чл.64, ал.2 от ЗОП. 3.От участниците се изисква да декларират, че офертите им са изготвени при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд в Р. България. Инф-я за тези задължения, които са в сила в Р.България и приложими към услугата, предмет на настоящата поръчка, може да се набави от:
I. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 1.Национална агенция по приходите: www.nap.bg/ и 2.НОИ: http://www.noi.bg/;
II. Относно задълженията по опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22,Телефон: 02/ 940 63 31; сайт: www.moew.government.bg/
III.Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: гр.София, ул. Триадица №2, Телефон:02 8119 443,сайт: www.mlsp.government.bg;
ИА „Главна инспекция по труда“ – www.gli.government.bg/, Агенция по заетостта - www.az.government.bg.
За неуредените в настоящото обявление въпроси се прилагат разпоредбите на ЗOП, ППЗОП, документацията за обществената поръчка, и действащото законодателство.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29356113
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29356113
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/09/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва