Деловодна информация
00338
12-00-313 05/09/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
05/09/2019 (дд/мм/гггг)
00338-2019-0019 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Разград 000505910
бул. Бели Лом №37А
Разград BG324 7200 България
Кольо Колев, Росица Бончева и Виргиния Станкова +359 84618218/+359 84618312/+359 84618173
obstina@razgrad.bg +359 84660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190902PKBH3800468
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Разград 000505910
бул.Бели Лом №37А
Разград BG324 7200 България
Хафизе Кадриева +359 84618213
obstina@razgrad.bg +359 660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за обектите на Община Разград“
15000000      
Доставки

Пред-т на общ.пор-ка обхваща дейн-и по дос-ка чрез покупка на хр.про-ти,обособени в 17 поз-и:№1„Месо и месни продукти”,№2„Птици и птичи продукти”,№3„Яйца”,№4„Сирене и продукти произведени от млечни продукти",№5„Кашкавал и кашк.продукти“,№6„Мляко и млеч.продукти”,№8„Хляб и хлебни продукти“,№9„Мелничарски продукти,нишесте и нишестени продукти”,№10„Тестени изделия“,№11„Различни хран.продукти и продукти приготвени с хлебни изделия”,№12„Сладкарски изделия“,№13„Плодове и зеленчуци,преработени и консервирани”,№14„Пресни плодове и зеленчуци”,№15„Хр. подправки и сосове”,№17„Хр. продукти,използвани за закуска,захар и свързаните с нея прод-ти,захарни и шок. изделия,какао,кафе,чай и свързаните с тях прод-ти”,№18„Сладолед и сладоледени продукти“,№19„Риба преработена и консервирана”.Хр.пр-ти са подробно описани в Техн.спе-я,част от док-ята.Всеки уч-к има право да подава оф-и за една,за няколко или за всички п-и,макс.бр.оф-и е 17,в-ля не ограничава бр. на об. поз-и,които се възлагат на 1 изпълнител.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
4538300.52      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
17

II.2) Описание 1

„Месо и месни продукти” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Република България, град Разград и населените места в община Разград с посочени подробно обекти в Техническата спецификация.

Дейности по доставка на хранителни продукти включени в обособената позиция посочена по-горе отговарящи на нормативните изисквания за качество/безопасност.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
928128.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Договорът може да бъде променян въз основа на промяна, замяна, и/или допълване на дейности, артикули, обекти и/или промяна на количества, но не може да надхвърля прогнозната стойност на обособената позиция посочена в обявлението.Видовете артикули и/или количества посочени в ценовото предложение относимо за съответната обособена позиция, както и дейностите, обектите включени в обществената поръчка могат да бъдат променяни, заменяни и/или допълвани при техническа необходимост, възникнала по време на изпълнение на договора, само ако с това се гарантира точно и качествено изпълнение на поръчката.Количествата посочени в Техническата спецификация, респ. в Ценовото предложение, приложение към проекта на договор могат да бъдат променяни на база действително изчислени/измерени и/или допълнително необходими количества, гарантиращи точното и качественото изпълнение, в изпълнение на нормативната уредба относима при доставки на хранителни продукти, включени в обособената позиция.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Операция тип 3:2014BG05FMOP001-3.002„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД - 2016-2020“ ОП ФЕПНЛ и Договор БФП № BG05SFOP001-4.004-0012-С01 по ОП „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

Хранителните продукти и количествата им са подробно описани в Техн. спецификация и приложенията към нея и включва 56 артикула за доставка на 27 обекта.

II.2) Описание 1

„Птици и птичи продукти” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15112130      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Република България, град Разград и населените места в община Разград с посочени подробно обекти в Техническата спецификация.

Дейности по доставка на хранителни продукти включени в обособената позиция посочена по-горе отговарящи на нормативните изисквания за качество/безопасност.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
500380.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Договорът може да бъде променян въз основа на промяна, замяна, и/или допълване на дейности, артикули, обекти и/или промяна на количества, но не може да надхвърля прогнозната стойност на обособената позиция посочена в обявлението.Видовете артикули и/или количества посочени в ценовото предложение относимо за съответната обособена позиция, както и дейностите, обектите включени в обществената поръчка могат да бъдат променяни, заменяни и/или допълвани при техническа необходимост, възникнала по време на изпълнение на договора, само ако с това се гарантира точно и качествено изпълнение на поръчката.Количествата посочени в Техническата спецификация, респ. в Ценовото предложение, приложение към проекта на договор могат да бъдат променяни на база действително изчислени/измерени и/или допълнително необходими количества, гарантиращи точното и качественото изпълнение, в изпълнение на нормативната уредба относима при доставки на хранителни продукти, включени в обособената позиция.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Операция тип 3:2014BG05FMOP001-3.002„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД - 2016-2020“ ОП ФЕПНЛ и Договор БФП № BG05SFOP001-4.004-0012-С01 по ОП „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

Хранителните продукти и количествата им са подробно описани в Техн. спецификация и приложенията към нея и включва 43 артикула за доставка на 27 обекта.

II.2) Описание 1

„Яйца” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03142500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Република България, град Разград и населените места в община Разград с посочени подробно обекти в Техническата спецификация.

Дейности по доставка на хранителни продукти включени в обособената позиция посочена по-горе отговарящи на нормативните изисквания за качество/безопасност.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
66024.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Договорът може да бъде променян въз основа на промяна, замяна, и/или допълване на дейности, артикули, обекти и/или промяна на количества, но не може да надхвърля прогнозната стойност на обособената позиция посочена в обявлението.Видовете артикули и/или количества посочени в ценовото предложение относимо за съответната обособена позиция, както и дейностите, обектите включени в обществената поръчка могат да бъдат променяни, заменяни и/или допълвани при техническа необходимост, възникнала по време на изпълнение на договора, само ако с това се гарантира точно и качествено изпълнение на поръчката.Количествата посочени в Техническата спецификация, респ. в Ценовото предложение, приложение към проекта на договор могат да бъдат променяни на база действително изчислени/измерени и/или допълнително необходими количества, гарантиращи точното и качественото изпълнение, в изпълнение на нормативната уредба относима при доставки на хранителни продукти, включени в обособената позиция.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Операция тип 3:2014BG05FMOP001-3.002„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД - 2016-2020“ ОП ФЕПНЛ и Договор БФП № BG05SFOP001-4.004-0012-С01 по ОП „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

Хранителните продукти и количествата им са подробно описани в Техн. спецификация и приложенията към нея и включва 1 артикул -Яйца кокоши – категория М, клас А за доставка на 27 обекта.

II.2) Описание 1

„Сирене и продукти произведени от млечни продукти" 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15540000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Република България, град Разград и населените места в община Разград с посочени подробно обекти в Техническата спецификация.

Дейности по доставка на хранителни продукти включени в обособената позиция посочена по-горе отговарящи на нормативните изисквания за качество/безопасност.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
123788.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Договорът може да бъде променян въз основа на промяна, замяна, и/или допълване на дейности, артикули, обекти и/или промяна на количества, но не може да надхвърля прогнозната стойност на обособената позиция посочена в обявлението.Видовете артикули и/или количества посочени в ценовото предложение относимо за съответната обособена позиция, както и дейностите, обектите включени в обществената поръчка могат да бъдат променяни, заменяни и/или допълвани при техническа необходимост, възникнала по време на изпълнение на договора, само ако с това се гарантира точно и качествено изпълнение на поръчката.Количествата посочени в Техническата спецификация, респ. в Ценовото предложение, приложение към проекта на договор могат да бъдат променяни на база действително изчислени/измерени и/или допълнително необходими количества, гарантиращи точното и качественото изпълнение, в изпълнение на нормативната уредба относима при доставки на хранителни продукти, включени в обособената позиция.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Операция тип 3:2014BG05FMOP001-3.002„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД - 2016-2020“ ОП ФЕПНЛ и Договор БФП № BG05SFOP001-4.004-0012-С01 по ОП „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

Хранителните продукти и количествата им са подробно описани в Техн. спецификация и приложенията към нея и включва 5 артикула в различни разфасовки за доставка на 27 обекта.

II.2) Описание 1

„Кашкавал и кашкавалени продукти“ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15543300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Република България, град Разград и населените места в община Разград с посочени подробно обекти в Техническата спецификация.

Дейности по доставка на хранителни продукти включени в обособената позиция посочена по-горе отговарящи на нормативните изисквания за качество/безопасност.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
235648.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Договорът може да бъде променян въз основа на промяна, замяна, и/или допълване на дейности, артикули, обекти и/или промяна на количества, но не може да надхвърля прогнозната стойност на обособената позиция посочена в обявлението.Видовете артикули и/или количества посочени в ценовото предложение относимо за съответната обособена позиция, както и дейностите, обектите включени в обществената поръчка могат да бъдат променяни, заменяни и/или допълвани при техническа необходимост, възникнала по време на изпълнение на договора, само ако с това се гарантира точно и качествено изпълнение на поръчката.Количествата посочени в Техническата спецификация, респ. в Ценовото предложение, приложение към проекта на договор могат да бъдат променяни на база действително изчислени/измерени и/или допълнително необходими количества, гарантиращи точното и качественото изпълнение, в изпълнение на нормативната уредба относима при доставки на хранителни продукти, включени в обособената позиция.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Операция тип 3:2014BG05FMOP001-3.002„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД - 2016-2020“ ОП ФЕПНЛ и Договор БФП № BG05SFOP001-4.004-0012-С01 по ОП „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

Хранителните продукти и количествата им са подробно описани в Техн. спецификация и приложенията към нея и включва 2 артикула в различни разфасовки за доставка на 27 обекта.

II.2) Описание 1

„Мляко и млечни продукти” 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15510000      
15551000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Република България, град Разград и населените места в община Разград с посочени подробно обекти в Техническата спецификация.

Дейности по доставка на хранителни продукти включени в обособената позиция посочена по-горе отговарящи на нормативните изисквания за качество/безопасност.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
467472.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Договорът може да бъде променян въз основа на промяна, замяна, и/или допълване на дейности, артикули, обекти и/или промяна на количества, но не може да надхвърля прогнозната стойност на обособената позиция посочена в обявлението.Видовете артикули и/или количества посочени в ценовото предложение относимо за съответната обособена позиция, както и дейностите, обектите включени в обществената поръчка могат да бъдат променяни, заменяни и/или допълвани при техническа необходимост, възникнала по време на изпълнение на договора, само ако с това се гарантира точно и качествено изпълнение на поръчката.Количествата посочени в Техническата спецификация, респ. в Ценовото предложение, приложение към проекта на договор могат да бъдат променяни на база действително изчислени/измерени и/или допълнително необходими количества, гарантиращи точното и качественото изпълнение, в изпълнение на нормативната уредба относима при доставки на хранителни продукти, включени в обособената позиция.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Операция тип 3:2014BG05FMOP001-3.002„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД - 2016-2020“ ОП ФЕПНЛ и Договор БФП № BG05SFOP001-4.004-0012-С01 по ОП „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

Хранителните продукти и количествата им са подробно описани в Техн. спецификация и приложенията към нея и включва 17 артикула за доставка на 27 обекта.

II.2) Описание 1

„Хляб и хлебни продукти“ 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15811000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Република България, град Разград и населените места в община Разград с посочени подробно обекти в Техническата спецификация.

Дейности по доставка на хранителни продукти включени в обособената позиция посочена по-горе отговарящи на нормативните изисквания за качество/безопасност.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
482200.52      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Договорът може да бъде променян въз основа на промяна, замяна, и/или допълване на дейности, артикули, обекти и/или промяна на количества, но не може да надхвърля прогнозната стойност на обособената позиция посочена в обявлението.Видовете артикули и/или количества посочени в ценовото предложение относимо за съответната обособена позиция, както и дейностите, обектите включени в обществената поръчка могат да бъдат променяни, заменяни и/или допълвани при техническа необходимост, възникнала по време на изпълнение на договора, само ако с това се гарантира точно и качествено изпълнение на поръчката.Количествата посочени в Техническата спецификация, респ. в Ценовото предложение, приложение към проекта на договор могат да бъдат променяни на база действително изчислени/измерени и/или допълнително необходими количества, гарантиращи точното и качественото изпълнение, в изпълнение на нормативната уредба относима при доставки на хранителни продукти, включени в обособената позиция.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Операция тип 3:2014BG05FMOP001-3.002„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД - 2016-2020“ ОП ФЕПНЛ и Договор БФП № BG05SFOP001-4.004-0012-С01 по ОП „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

Хранителните продукти и количествата им са подробно описани в Техн. спецификация и приложенията към нея и включва 15 артикула за доставка на 27 обекта.

II.2) Описание 1

„Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти” 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Република България, град Разград и населените места в община Разград с посочени подробно обекти в Техническата спецификация.

Дейности по доставка на хранителни продукти включени в обособената позиция посочена по-горе отговарящи на нормативните изисквания за качество/безопасност.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
106576.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Договорът може да бъде променян въз основа на промяна, замяна, и/или допълване на дейности, артикули, обекти и/или промяна на количества, но не може да надхвърля прогнозната стойност на обособената позиция посочена в обявлението.Видовете артикули и/или количества посочени в ценовото предложение относимо за съответната обособена позиция, както и дейностите, обектите включени в обществената поръчка могат да бъдат променяни, заменяни и/или допълвани при техническа необходимост, възникнала по време на изпълнение на договора, само ако с това се гарантира точно и качествено изпълнение на поръчката.Количествата посочени в Техническата спецификация, респ. в Ценовото предложение, приложение към проекта на договор могат да бъдат променяни на база действително изчислени/измерени и/или допълнително необходими количества, гарантиращи точното и качественото изпълнение, в изпълнение на нормативната уредба относима при доставки на хранителни продукти, включени в обособената позиция.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Операция тип 3:2014BG05FMOP001-3.002„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД - 2016-2020“ ОП ФЕПНЛ и Договор БФП № BG05SFOP001-4.004-0012-С01 по ОП „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

Хранителните продукти и количествата им са подробно описани в Техн. спецификация и приложенията към нея и включва 34 артикула за доставка на 27 обекта.

II.2) Описание 1

„Тестени изделия“ 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15850000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Република България, град Разград и населените места в община Разград с посочени подробно обекти в Техническата спецификация.

Дейности по доставка на хранителни продукти включени в обособената позиция посочена по-горе отговарящи на нормативните изисквания за качество/безопасност.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
54456.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Договорът може да бъде променян въз основа на промяна, замяна, и/или допълване на дейности, артикули, обекти и/или промяна на количества, но не може да надхвърля прогнозната стойност на обособената позиция посочена в обявлението.Видовете артикули и/или количества посочени в ценовото предложение относимо за съответната обособена позиция, както и дейностите, обектите включени в обществената поръчка могат да бъдат променяни, заменяни и/или допълвани при техническа необходимост, възникнала по време на изпълнение на договора, само ако с това се гарантира точно и качествено изпълнение на поръчката.Количествата посочени в Техническата спецификация, респ. в Ценовото предложение, приложение към проекта на договор могат да бъдат променяни на база действително изчислени/измерени и/или допълнително необходими количества, гарантиращи точното и качественото изпълнение, в изпълнение на нормативната уредба относима при доставки на хранителни продукти, включени в обособената позиция.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Операция тип 3:2014BG05FMOP001-3.002„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД - 2016-2020“ ОП ФЕПНЛ и Договор БФП № BG05SFOP001-4.004-0012-С01 по ОП „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

Хранителните продукти и количествата им са подробно описани в Техн. спецификация и приложенията към нея и включва 9 артикула за доставка на 27 обекта.

II.2) Описание 1

„Различни хранителни продукти и продукти приготвени с хлебни изделия” 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15813000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Република България, град Разград и населените места в община Разград с посочени подробно обекти в Техническата спецификация.

Дейности по доставка на хранителни продукти включени в обособената позиция посочена по-горе отговарящи на нормативните изисквания за качество/безопасност.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15528.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Договорът може да бъде променян въз основа на промяна, замяна, и/или допълване на дейности, артикули, обекти и/или промяна на количества, но не може да надхвърля прогнозната стойност на обособената позиция посочена в обявлението.Видовете артикули и/или количества посочени в ценовото предложение относимо за съответната обособена позиция, както и дейностите, обектите включени в обществената поръчка могат да бъдат променяни, заменяни и/или допълвани при техническа необходимост, възникнала по време на изпълнение на договора, само ако с това се гарантира точно и качествено изпълнение на поръчката.Количествата посочени в Техническата спецификация, респ. в Ценовото предложение, приложение към проекта на договор могат да бъдат променяни на база действително изчислени/измерени и/или допълнително необходими количества, гарантиращи точното и качественото изпълнение, в изпълнение на нормативната уредба относима при доставки на хранителни продукти, включени в обособената позиция.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Операция тип 3:2014BG05FMOP001-3.002„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД - 2016-2020“ ОП ФЕПНЛ и Договор БФП № BG05SFOP001-4.004-0012-С01 по ОП „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

Хранителните продукти и количествата им са подробно описани в Техн. спецификация и приложенията към нея и включва 8 артикула за доставка на 27 обекта.

II.2) Описание 1

„Сладкарски изделия“ 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15812000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Република България, град Разград и населените места в община Разград с посочени подробно обекти в Техническата спецификация.

Дейности по доставка на хранителни продукти включени в обособената позиция посочена по-горе отговарящи на нормативните изисквания за качество/безопасност.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
25892.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Договорът може да бъде променян въз основа на промяна, замяна, и/или допълване на дейности, артикули, обекти и/или промяна на количества, но не може да надхвърля прогнозната стойност на обособената позиция посочена в обявлението.Видовете артикули и/или количества посочени в ценовото предложение относимо за съответната обособена позиция, както и дейностите, обектите включени в обществената поръчка могат да бъдат променяни, заменяни и/или допълвани при техническа необходимост, възникнала по време на изпълнение на договора, само ако с това се гарантира точно и качествено изпълнение на поръчката.Количествата посочени в Техническата спецификация, респ. в Ценовото предложение, приложение към проекта на договор могат да бъдат променяни на база действително изчислени/измерени и/или допълнително необходими количества, гарантиращи точното и качественото изпълнение, в изпълнение на нормативната уредба относима при доставки на хранителни продукти, включени в обособената позиция.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Операция тип 3:2014BG05FMOP001-3.002„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД - 2016-2020“ ОП ФЕПНЛ и Договор БФП № BG05SFOP001-4.004-0012-С01 по ОП „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

Хранителните продукти и количествата им са подробно описани в Техн. спецификация и приложенията към нея и включва 7 артикула за доставка на 27 обекта.

II.2) Описание 1

„Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани” 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Република България, град Разград и населените места в община Разград с посочени подробно обекти в Техническата спецификация.

Дейности по доставка на хранителни продукти включени в обособената позиция посочена по-горе отговарящи на нормативните изисквания за качество/безопасност.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
479964.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Договорът може да бъде променян въз основа на промяна, замяна, и/или допълване на дейности, артикули, обекти и/или промяна на количества, но не може да надхвърля прогнозната стойност на обособената позиция посочена в обявлението.Видовете артикули и/или количества посочени в ценовото предложение относимо за съответната обособена позиция, както и дейностите, обектите включени в обществената поръчка могат да бъдат променяни, заменяни и/или допълвани при техническа необходимост, възникнала по време на изпълнение на договора, само ако с това се гарантира точно и качествено изпълнение на поръчката.Количествата посочени в Техническата спецификация, респ. в Ценовото предложение, приложение към проекта на договор могат да бъдат променяни на база действително изчислени/измерени и/или допълнително необходими количества, гарантиращи точното и качественото изпълнение, в изпълнение на нормативната уредба относима при доставки на хранителни продукти, включени в обособената позиция.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Хранителните продукти и количествата им са подробно описани в Техн. спецификация и приложенията към нея и включва 60 артикула за доставка на 27 обекта.

II.2) Описание 1

„Пресни плодове и зеленчуци” 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03220000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Република България, град Разград и населените места в община Разград с посочени подробно обекти в Техническата спецификация.

Дейности по доставка на хранителни продукти включени в обособената позиция посочена по-горе отговарящи на нормативните изисквания за качество/безопасност.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
503516.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Договорът може да бъде променян въз основа на промяна, замяна, и/или допълване на дейности, артикули, обекти и/или промяна на количества, но не може да надхвърля прогнозната стойност на обособената позиция посочена в обявлението.Видовете артикули и/или количества посочени в ценовото предложение относимо за съответната обособена позиция, както и дейностите, обектите включени в обществената поръчка могат да бъдат променяни, заменяни и/или допълвани при техническа необходимост, възникнала по време на изпълнение на договора, само ако с това се гарантира точно и качествено изпълнение на поръчката.Количествата посочени в Техническата спецификация, респ. в Ценовото предложение, приложение към проекта на договор могат да бъдат променяни на база действително изчислени/измерени и/или допълнително необходими количества, гарантиращи точното и качественото изпълнение, в изпълнение на нормативната уредба относима при доставки на хранителни продукти, включени в обособената позиция.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Операция тип 3:2014BG05FMOP001-3.002„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД - 2016-2020“ ОП ФЕПНЛ и Договор БФП № BG05SFOP001-4.004-0012-С01 по ОП „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

Хранителните продукти и количествата им са подробно описани в Техн. спецификация и приложенията към нея и включва 51 артикула за доставка на 27 обекта.

II.2) Описание 1

„Хранителни подправки и сосове” 15
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15870000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Република България, град Разград и населените места в община Разград с посочени подробно обекти в Техническата спецификация.

Дейности по доставка на хранителни продукти включени в обособената позиция посочена по-горе отговарящи на нормативните изисквания за качество/безопасност.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
54224.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Договорът може да бъде променян въз основа на промяна, замяна, и/или допълване на дейности, артикули, обекти и/или промяна на количества, но не може да надхвърля прогнозната стойност на обособената позиция посочена в обявлението.Видовете артикули и/или количества посочени в ценовото предложение относимо за съответната обособена позиция, както и дейностите, обектите включени в обществената поръчка могат да бъдат променяни, заменяни и/или допълвани при техническа необходимост, възникнала по време на изпълнение на договора, само ако с това се гарантира точно и качествено изпълнение на поръчката.Количествата посочени в Техническата спецификация, респ. в Ценовото предложение, приложение към проекта на договор могат да бъдат променяни на база действително изчислени/измерени и/или допълнително необходими количества, гарантиращи точното и качественото изпълнение, в изпълнение на нормативната уредба относима при доставки на хранителни продукти, включени в обособената позиция.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Операция тип 3:2014BG05FMOP001-3.002„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД - 2016-2020“ ОП ФЕПНЛ и Договор БФП № BG05SFOP001-4.004-0012-С01 по ОП „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

Хранителните продукти и количествата им са подробно описани в Техн. спецификация и приложенията към нея и включва 62 артикула за доставка на 27 обекта.

II.2) Описание 1

„Хранителни продукти, използвани за закуска, захар и свързаните с нея продукти, захарни и шоколадови изделия, какао, кафе, чай и свързаните с тях продукти” 17
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15840000      
15860000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Република България, град Разград и населените места в община Разград с посочени подробно обекти в Техническата спецификация.

Дейности по доставка на хранителни продукти включени в обособената позиция посочена по-горе отговарящи на нормативните изисквания за качество/безопасност.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
253376.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Договорът може да бъде променян въз основа на промяна, замяна, и/или допълване на дейности, артикули, обекти и/или промяна на количества, но не може да надхвърля прогнозната стойност на обособената позиция посочена в обявлението.Видовете артикули и/или количества посочени в ценовото предложение относимо за съответната обособена позиция, както и дейностите, обектите включени в обществената поръчка могат да бъдат променяни, заменяни и/или допълвани при техническа необходимост, възникнала по време на изпълнение на договора, само ако с това се гарантира точно и качествено изпълнение на поръчката.Количествата посочени в Техническата спецификация, респ. в Ценовото предложение, приложение към проекта на договор могат да бъдат променяни на база действително изчислени/измерени и/или допълнително необходими количества, гарантиращи точното и качественото изпълнение, в изпълнение на нормативната уредба относима при доставки на хранителни продукти, включени в обособената позиция.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Операция тип 3:2014BG05FMOP001-3.002„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД - 2016-2020“ ОП ФЕПНЛ и Договор БФП № BG05SFOP001-4.004-0012-С01 по ОП „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

Хранителните продукти и количествата им са подробно описани в Техн. спецификация и приложенията към нея и включва 95 артикула за доставка на 27 обекта.

II.2) Описание 1

„Сладолед и сладоледени продукти“ 18
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15555000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Република България, град Разград и населените места в община Разград с посочени подробно обекти в Техническата спецификация.

Дейности по доставка на хранителни продукти включени в обособената позиция посочена по-горе отговарящи на нормативните изисквания за качество/безопасност.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12256.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Договорът може да бъде променян въз основа на промяна, замяна, и/или допълване на дейности, артикули, обекти и/или промяна на количества, но не може да надхвърля прогнозната стойност на обособената позиция посочена в обявлението.Видовете артикули и/или количества посочени в ценовото предложение относимо за съответната обособена позиция, както и дейностите, обектите включени в обществената поръчка могат да бъдат променяни, заменяни и/или допълвани при техническа необходимост, възникнала по време на изпълнение на договора, само ако с това се гарантира точно и качествено изпълнение на поръчката.Количествата посочени в Техническата спецификация, респ. в Ценовото предложение, приложение към проекта на договор могат да бъдат променяни на база действително изчислени/измерени и/или допълнително необходими количества, гарантиращи точното и качественото изпълнение, в изпълнение на нормативната уредба относима при доставки на хранителни продукти, включени в обособената позиция
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Операция тип 3:2014BG05FMOP001-3.002„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД - 2016-2020“ ОП ФЕПНЛ и Договор БФП № BG05SFOP001-4.004-0012-С01 по ОП „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

Хранителните продукти и количествата им са подробно описани в Техн. спецификация и приложенията към нея и включва 1 артикул в различни разфасовки и разновидности за доставка на 27 обекта.

II.2) Описание 1

„Риба преработена и консервирана” 19
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Република България, град Разград и населените места в община Разград с посочени подробно обекти в Техническата спецификация.

Дейности по доставка на хранителни продукти включени в обособената позиция посочена по-горе отговарящи на нормативните изисквания за качество/безопасност.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
228872.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Договорът може да бъде променян въз основа на промяна, замяна, и/или допълване на дейности, артикули, обекти и/или промяна на количества, но не може да надхвърля прогнозната стойност на обособената позиция посочена в обявлението.Видовете артикули и/или количества посочени в ценовото предложение относимо за съответната обособена позиция, както и дейностите, обектите включени в обществената поръчка могат да бъдат променяни, заменяни и/или допълвани при техническа необходимост, възникнала по време на изпълнение на договора, само ако с това се гарантира точно и качествено изпълнение на поръчката.Количествата посочени в Техническата спецификация, респ. в Ценовото предложение, приложение към проекта на договор могат да бъдат променяни на база действително изчислени/измерени и/или допълнително необходими количества, гарантиращи точното и качественото изпълнение, в изпълнение на нормативната уредба относима при доставки на хранителни продукти, включени в обособената позиция.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Операция тип 3:2014BG05FMOP001-3.002„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД - 2016-2020“ ОП ФЕПНЛ и Договор БФП № BG05SFOP001-4.004-0012-С01 по ОП „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

Хранителните продукти и количествата им са подробно описани в Техн. спецификация и приложенията към нея и включва 17 артикула за доставка на 27 обекта.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За изпълнение на поръчката възложителят изисква от участниците да са вписани/да притежават регистрация на обект по чл.12 от Закона за храните за групите храни включени по обособени позиции, в зависимост от обособената позиция за която участват, а за чуждестранни лица-да са вписани в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Възложителят не поставя изискване за регистрация на брой обекти, както и регистрация за всички видове храни, а е необходимо регистрацията да е в зависимост от групата храни включени в обособената позиция и за която се участва.
Регистрацията на обект за производство или за търговия с храни, с изключение на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, се извършва от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението на обекта.
Изискуемата информация относно горепосоченото изискване за годност, участниците попълват Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, т. 1 от ЕЕДОП, съгласно описаното в тях.
За доказване на изискването, участникът следва да представи Удостоверение за регистрация на обект по чл.12 от Закона за храните от ОДБХ(по местонахождението на обекта) за групите храни включени по обособени позиции, в зависимост от обособената позиция за която участват, а за чуждестранни лица-доказателства за вписване в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Изискуемата информация относно горепосоченото изискване за икон. и фин. състояние,участниците попълват Част IV:Критерии за подбор,раздел Б:Икон. и фин. състояние,т.1а и т.2а от ЕЕДОП,съгласно описаното в тях.За доказване на изискването, участниците следва да представят един или няколко от следните документи:1.удостоверения от банки;2.годишните финансови отчети или техни съставни части,когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата,в която участникът е установен;3.справка за общия оборот и оборота в сферата,попадаща в обхвата на поръчката.Информацията по т.2 и т.3 обхваща последните три приключили финансови години.Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икон. и фин. състояние с помощта на всеки друг документ,който възложителят приеме за подходящ.Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава заявления за участие или оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен(чл.36 от ППЗОП).Ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.

Уч-кът следва да е реализирал за последните 3 приключили финан. години минимален общ оборот,вкл. минимален оборот в сферата,попадаща в обхвата на поръчката,изчислен на база годишните обороти в размер на не по-малко от както следва:об. поз /ОП/-1-Общ оборот-1 800 000 лв и Оборот в сферата,попадаща в обхвата на поръчката – 900 000 лв;ОП2-общ оборот-1 000 000 лв и о-т в сферата в обхвата на п-та-500 000 лв;ОП3-общ о-т-100 000 лв.и о-т в сферата в обхвата на п-та-50 000 лв;ОП4-общ о-т-240 000 лв,о-т в сферата в обхвата на п-та-120 000 лв;ОП5-общ о-т-460 000 лв и о-т в сферата в обхвата на п-та-230 000 лв;ОП6-общ о-т 900 000 лв и о-т в сферта в обхвата на п-та-450 000 лв;ОП8-общ о-т 940 000 лв и о-т в сферата в обхвата на п-та 470 000 лв;ОП9-общ о-т 200 000 лв и о-т в сферата в обхвата на п-та100 000 лв;ОП10-общ о-т 100 000 лв и о-т в сферата в обхвата на п-та 50 000 лв;ОП11-общ о-т 30 000 лв и о-т в сферата в обхвата на п-та15 000 лв;ОП12-общ о-т 50 000 лв и о-т в сферата в обхвата 25 000 лв;ОП13-общ о-т 940 000 лв и о-т в сферата в обхвата на п-та 470 000 лв;ОП14-общ о-т 1 000 000 лв и о-т в сферата в обхвата на п-та 500 000 лв;ОП15-общ о-т 100 000 лв и о-т в сферата в обхвата на п-та 50 000 лв;ОП17-общ о-т 500 000 лв и о-т в сферата в обхвата на п-та 250 000 лв;ОП18-общ о-т 20 000 лв и о-т в сферата в обхвата на п-та 10 000 лв;ОП19-общ о-т 440 000 лв и о-т в сферата в обхвата на п-та 220 000 лв.Съгласно &2, т.66 ДР на ЗОП „Годишен общ оборот“ е сумата от нетните приходи от продажби по смисъла на Закона за счетоводството.Съгласно &2, т. 67 ДР на ЗОП. „Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ е сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейност, попадащи в обхвата на обществената поръчка.За сума равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейност, попадащи в обхвата на обществената поръчка се приема такава от дейности, свързани с производство/търговия/доставка на/с храни.При участие на обединения, които не са юридически лица – се прилага разпоредбата на чл.59, ал.6 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.Когато участникът ползва подизпълнител/и, същият/щите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от условията по чл.66, ал. 2 от ЗОП поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка, аргумент от разпоредбите на чл.66, ал.4 от ЗОП.Съгласно чл.65, ал.1 и ал.3 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности, но той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изискуемата информация относно изискването за технически и професионални способности, участникът попълва Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 1б) от ЕЕДОП, съгласно описаното в нея.За доказване на горепосоченото, участникът представя:Списък на дейностите(доставките), които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка/обособената позиция/ изпълнени за последните 3 години, от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват за извършената доставка и попълва Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 9 от ЕЕДОП, съгласно описаното в нея-за доказване се представя Декларация за техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка.При участие на обединения, които не са юридически лица – се прилага разпоредбата на чл.59, ал.6 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.Когато участникът ползва подизпълнител/и, същият/щите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от условията по чл.66, ал. 2 от ЗОП поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка., аргумент от разпоредбите на чл.66, ал.4 от ЗОП.Съгласно чл.65, ал.1 и ал.3 от ЗОП участникът могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности, но той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и от обединението.


1.За последните 3 години от датата на подаване на офертата, уча-ът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособената позиция,вкл. в поръчката.Под дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на обособената позиция,вкл. в поръчката се разбира дейности(доставки),свързани с производство/търговия/доставка на/с храни включени в обособената позиция,за която уча-кът участва.2.Уча-кът в зависимост от обособ. позиция,за която участва трябва да разполага с транспортно/и средство/а,което/които отговарят на изискванията за транспортиране на храни в приложение II,Глава IV от Регламент (ЕО) № 852/2004, и/или (в приложимите случаи) транспортни средства регистрирани съгласно чл. 245 от Закона за ветеринарномедицинската дейност-специализирани транспортни средства(хладилни транспортни средства,регистрирани от ОДБХ или аналогичен орган) регистрирани по надлежния ред за тези групи храни включени в обособ. позиции за които се изисква регистрация или аналогична.За поз.№№1,2,3,4,5,6,11,12,13,15,18 и 19 минимум 1 бр.хладилно транспортно средство, регистрирано от ОДБХ или аналогичен(по отношение на замразени продукти и по отношение на включените продукти изискващи специално температурно съхранение), а за поз.№№8,9,10,14 и 17 минимум 1 бр. транспортно средство, което отговаря на изискванията за транспортиране на храни.Ако участникът участва за две и три позиции, за транспортирането на които продукти включени в последните е необходимо да се поддържат подходящи за храните температури и възможност тези температури да бъдат наблюдавани в специализираното транспортно средство, е необходимо участникът да разполага с минимум 1 бр. хладилно транспортно средство регистрирано в ОДБХ за съответните групи храни. При четири, пет и шест позиции е необходимо участникът да разполага с минимум 2 бр.хладилни транспортни средства регистрирани в ОДБХ или аналогичен за съответните групи храни и т.н..Ако участникът участва за две и три позиции, за транспортирането на които продукти включени в последните следва да се отговори на изискванията за транспортиране на храни съгласно приложение II, Глава IV от Регламент (ЕО) № 852/2004, е необходимо участникът да разполага с минимум 1 бр. транспортно средство за съответните групи храни. При четири, пет и шест позиции е необходимо участникът да разполага с минимум 2 бр. транспортни средства за съответните групи храни отговарящи на горепосочените изисквания и т.н..
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


У-к в общ.п-ка може да бъде всяко бълг.или чужд.ФЛ или ЮЛ,или техни обединения,както и всяко др. образувание,което има право да изпълнява дей-та, предмет на наст. общ. п-ка,съгл. законо-то на държавата,в която е установено.С подаването на офертите/на бълг.ез уч-те се съгласяват с всички усл-я на въз-ля,в т.ч. с опр. от него срок на валидност на оф-те и с проект-договора.При подаване на оф-та уч-ът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с крит.за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.В него се предоставя съответната инф-я,изисквана от въз-ля и се посочват нац.бази данни,в които се съдържат деклар.обстоя-ва,или компетент.органи,които съгласно закон-то на държавата,в която уча-т е установен са длъжни да предоставят инф-я.Когато уч-т е посочил,че ще използва капац. на трети лица за доказване на съответ-то с крит.за подбор или че ще използва подизпъл-и,за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП/по образец от ЕК/с информация по чл.67,ал.1 от ЗОП-продължава в т.VI.3.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/10/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

16/10/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Постъпилите оферти се отварят в стая №102, намираща се в сградата на Община Разград, гр.Разград, бул.Бели Лом №37А

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упъл.представители,както и представители на средствата за масово осведомяване.Съгласно чл.104,ал.2 и ал.3 от ЗОП, при провеждане на процедурата оценката на техн. и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

отIII.2.2-Ако у-т е обед-е и не е ЮЛ се представя док-т за създаване,в който има п-ва и зад-я на у-ци в об-ето,разпред-е на отг-ти м/у член-те,дейн-ти които ще изпълнява вс-член,опр.член да представлява и солид.отг.за изп-е на д-ра.У-к посочва в оф-та подизп-те и дела от п-та,който ще възложат,както и док-во за поето от него зад-е и да отг-ря на чл.66/2 от ЗОП.У-т може да се позове на трети лица,но трябва да докаже,че разполага с тех.ресурси и да отг-ря на чл.65/4 от ЗОП.Възл-т може да изисква по всяко време след отварянето на оф-те пред-е на всички или част от докум-те,чрез които се доказва инфор-та,посочена в ЕЕДОП,когато това е необходимо за закон-то провеждане на проц-та.В-ля ще отстрани от у-е у-к, за когото са налице основанията по чл.54,ал.1, т.1-7,чл.55,ал.1,т.1,3,4,5 и чл.107 от ЗОП, за когото са налице обст-вапо чл.3,т.8във вр.с чл.5,ал.1,т.3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС,който не посочи действ.с-к по чл.59, ал.1т.3 от ЗМИП,в опр.срок не удължи с-ка на валидност на о-та, който предложи ценово пре-е,което е по-високо от прогнозната стойност на об. поз-я,в чиято о-та са установени арит.грешки при формир.на цената или не посочи инф-я/данни в тех.пр-е/в прилож.случ./у-к който направи промени в състава на обединение след подаване на о-та,който не представи в срок изиск. допълн.д-ти и/или разяснения.Когато са налице основания по чл.54, ал.1 и посочените по чл.55,ал.1 от ЗОП у-ка има право да представид-ва,че е предприел мерки гант-щи неговата надежност.Документите се представят в запечатана,непрозрачна окаковка със заявление за участие съдържащо:1.Опис/по обр./,ЕЕДОП за у-ка/в прилож.случ. за членовете на обедин-то/подизпъл. и трети лица,предпр.м-ки за надеждност,д-т за създав.на обедин-е в прилож.сл.-на магн. носител(CD/DVD),в PDF формат по указ.начин в док-а,2.Оферта с Техн.п-е-обр.,док-за упълномощаване/в прил.сл.,Д-я по чл.102,ал.1 от ЗОП-обр.-на харт.н-л и по възможност магн.н-л CD/DVD,3.Ценовото предложение-обр.на харт.н-л и магн.н-л в xls формат за съотв.об.поз.,Справка от „САПИ” ЕООД за осреднените цени на едро с включен ДДС за област РАЗГРАД издадена към дата 24.09.2019 г. на про-ите включени в об.п-я,за която у-т уча-тва в PDF файл.За всяка об.поз. се представят отделно комплектувани заявл. за уч-е заедно с описи към тях, тех. пр-я и ценови пр-я /за об.поз/-чл.46,ал-6 от ППЗОП във вр. с чл.104, ал.2 и ал.3 от ЗОП цен.пр-я може да не се представят в запечатан плик.В-ля изисква опр. изп-л да представи гар. за изпъл-е в р-р от 3% от прогн.стойност на об.поз.(без ДДС).Гар-а се предоставя в една от след.форми:парична сума;банк.гаранция;застраховка, която обезпеч. изпъл-о чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Г-та може да се предостави от името на изпъл-я за сметка на трето лице-гарант,у-т избира сам формата на гаран-та.При избор парична сума,то тя следва да се внесе по банк.път посметката на Община Разград:БАНКА: „ТЕКСИМ БАНК“ АД – клон Разград,IBAN: BG76TEXI95453305971800,BIC: TEXIBGSF;при банк.г-я,тя трябва да отг-ря на следните изиск-я:да бъде открита в полза на възлож-я;да бъде неотменима и безусловна;да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане в срок до 3 (три) работни дни, при първо писмено искане, направено от възл-я;срок на валидност–20 дни след крайния срок по изп-е на дог-а за общ.п-ка.Ако бъде застраховка,Възл-т следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка.Тя следва да покрива отгов-та на изпъл-ля и не може да бъде използвана за обезпечение на отгов-та на изп-ля по друг договор.Срокът на полицата следва да бъде съобразен и удължен с 60 кал.дни от датата на приемане на изпълнението по дог-ра.При представяне на гар-та за изп-е,в плат.нареждане или в банк.гар-я изрично се посочва предмета на общ. п-ка/об.поз.,за които се представя гар-та.Възл-ят осв-ва гар-та за изп-е без да дължи лихви за периода,през който средствата законно са престояли при него.Представя при подпис-е на дог-ра от уч-ка,определен за изп-л.Ус-та и срок. за задържане се уреждат в договора.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация. Съгласно чл. 100, ал. 3 от ЗОП Възложителят изпраща за публикуване в РОП обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, в 14-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Община Разград
бул.Бели Лом №37А
Разград 7200 България
obstina@razgrad.bg +359 84618173
www.razgrad.bg +359 84660090

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/09/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва