Деловодна информация
4184
187 05/09/2019 (дд/мм/гггг)
не
4184-2019-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ДГ Незабрака филиал Детелина филиал Здравец 000080997
Фронтоваци 17
Девня BG331 9163 България
Радостина Манолова Георгиева +359 0519-34443
nezabtavka1976@abv.bg +359 0519-34443

Интернет адрес/и

https://nezabravka-devnia.com/bg-BG

https://pk.nezabravka-devnia.com/bg-BG/Procedures/periodichna-dostavka-hr-produkti-po-predvaritelna-zaqvka-2019.


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://pk.nezabravka-devnia.com/bg-BG/Procedures/periodichna-dostavka-hr-produkti-po-predvaritelna-zaqvka-2019.
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Периодична доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Детска градина „Незабравка”,филиал „Детелина“ , филиал „ Здравец“ и „Детска млечна кухня“, по обособени позиции
15800000      FA02
Доставки

При изпълнение на поръчката следва да се извършва: Периодична доставка на хранителни продукти по заявка с посочен асортимент, направена от Възложителя и доставена в точен ден и час на адрес на франко склад на Детска градина „Незабравка“- ул. ’’Фронтоваци” № 17,филиал „Детелина“ ул. „Кап. Петко” № 9а, филиал „ Здравец“- ул. „Славянска”№2 и „Детска млечна кухня“ /намираща се в сградата на филиал „ Детелина“ / гр.Девня, Община Девня, Област Варна, град Девня.Участниците са длъжни да доставят хранителни продукти в срок до 24 часа след подаване на конкретната заявка от съответния обект.Те могат да предлагат и по- кратък срок за изпълнение на доставката.Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 115 369 лв./ сто и петнадесет хиляди триста шестдесет и девет лева / без вкл. ДДС, а с включен ДДС 138 443 /сто тридесет и осем хиляди четиристотин четиридесет и три лева/ .
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
115369      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
5

II.2) Описание 1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „ МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ“; 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15500000      FA02
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

франко склад на Детска градина „Незабравка“- ул. ’’Фронтоваци” № 17,филиал „Детелина“ ул. „Кап. Петко” № 9а, филиал „ Здравец“- ул. „Славянска”№2 и „Детска млечна кухня“ /намираща се в сградата на фил

Доставка на мляко и млечни продукти по изисквания на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
25648      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „ МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА РИБНИ ПРОДУКТИ, МОРСКИ ХРАНИ, ЯЙЦА И ЯЙЧНИ ПРОДУКТИ“; 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15100000      FA02
15200000      FA02
03142500      FA02
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

франко склад на Детска градина „Незабравка“- ул. ’’Фронтоваци” № 17,филиал „Детелина“ ул. „Кап. Петко” № 9а, филиал „ Здравец“- ул. „Славянска”№2 и „Детска млечна кухня“ /намираща се в сградата на фил

Доставка на хранителни продукти от съответната обособена позиция по изисквания на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
36720      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 “ЗЪРНЕНИ ХРАНИ, ХРАНИ НА ЗЪРНЕНА ОСНОВА, ВАРИВА, ЗАХАР, ЗАХАРНИ И ШОКОЛАДОВИ ИЗДЕЛИЯ, МЕД” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      FA02
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

франко склад на Детска градина „Незабравка“- ул. ’’Фронтоваци” № 17,филиал „Детелина“ ул. „Кап. Петко” № 9а, филиал „ Здравец“- ул. „Славянска”№2 и „Детска млечна кухня“ /намираща се в сградата на фил

Доставка на хранителни продукти от обособена позиция три, съобразени с изискванията на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15575      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 “ЗЕЛЕНЧУЦИ – СУРОВИ, СГОТВЕНИ, КОНСЕРВИРАНИ, ЗАМРАЗЕНИ, ИЗСУШЕНИ, ФЕРМЕНТИРАЛИ, ЗЕЛЕНЧУКОВИ СОКОВЕ; ПЛОДОВЕ, ПРЕСНИ, ЗАМРАЗЕНИ, ИЗСУШЕНИ, КОНСЕРВИРАНИ, ПОД ФОРМАТА НА НЕКТАРИ И П 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15300000      FA02
15331100      FA02
15330000      FA02
03221110      FA02
03220000      FA02
15331130      FA02
15332100      FA02
15332400      FA02
15332200      FA02
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

франко склад на Детска градина „Незабравка“- ул. ’’Фронтоваци” № 17,филиал „Детелина“ ул. „Кап. Петко” № 9а, филиал „ Здравец“- ул. „Славянска”№2 и „Детска млечна кухня“ /намираща се в сградата на фил

Доставка на хранителни продукти от ОП 4 съгласно изискванията на Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
35260      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 “ДРУГИ ХРАНИ, ПРОДУКТИ И НАПИТКИ”. 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      FA02
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

франко склад на Детска градина „Незабравка“- ул. ’’Фронтоваци” № 17,филиал „Детелина“ ул. „Кап. Петко” № 9а, филиал „ Здравец“- ул. „Славянска”№2 и „Детска млечна кухня“ /намираща се в сградата на фил

Доставка на други храни, подробно описани във спецификация към обеществената поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2166      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност/ правоспособнсто.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се поставят.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем . идентични или сходни с този на поръчката, съответен на всяка от обособените позиции, за последните три години от датата на подаване на офертата.
Минимално изискване за всички обособени позиции: Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката, съответен на всяка от обособените позиции, за последните три години от датата на подаване на офертата.
* За сходни доставки с предмета и обема па поръчката следва да се разбира: Доставка на хранителни продукти от съответната група храни , съобразно всяка обособена позиция, за която участникът подава оферта.
Информацията, свързана с този критерии участниците попълват съответната информация в ред 16/ на раздел В Технически и професионални способности на част 4 от ЕЕДОП, като участникът представя информация за идентични или сходни дейности поотделно за всяка обособена позиция.
Доказване: Участникът» избран за изпълнител ,следва да представи списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, съобразно обособената позиция, за която е избран за изпълнител, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки на съответната група храни. Копия на договори като доказателства няма да бъдат приети като доказателства.За изпълнение на поръчката участникът трябва да разполага с обекти за производство и/или търговия с храни /собствени или наети/, регистрирани по чл. 12, ал.9 от Закона за храните.
Минимално изискване за всички обособени позиции: За изпълнение на поръчката участникът трябва да разполага с минимум 1 (един) обект за производство и/или търговия с храни /собствен или нает/, регистриран по чл. 12, ал.9 от Закона за храните, за всяка от групите храни, включени в техническата спецификация на съответната обособена позиция, за които участникът подава оферта, а за чуждестранните участници - с обект регистриран съгласно аналогични регистри/списъци, в съответствие с националното законодателство на държавата, в която са установени.
Когато участникът не притежава собствен обект, същият може да ползва такъв собственост на трети лица. В този случай, съгласно чл. 65 от ЗОП, ще се счита че участникът доказва съответствието си с капацитета на трети лица, с оглед на което и на основание чл. 65, ал. 3 и 4 от ЗОП той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения, а третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Удостоверяването на съответствието тези изисквания става с представяне на ЕЕДОП от третото лице, а доказването им - с представянето на съответните документи преди сключване на договор за обществена поръчка.Участникът следва да разполага с минимум два броя транспортни средства (собствени или наети), за превоз на хранителни продукти . В случай че кандидатства за една, няколко или всички от следните обособени позиции: „Месо и месни продукти”, „Мляко и млечни продукти”, „Риба, рибни продукти и други морски храни” и „Яйца и яйчени продукти”, поне едното от транспортните средства следва да бъде - хладилен автомобил, с издадено „Удостоверение за регистрация” от БАБХ.
Когато участникът не притежава собствени транспортни средства, същият може да ползва такива собственост на трети лица. В този случай, съгласно чл. 65 от ЗОП, ще се счита че участникът доказва съответствието си с капацитета на трети лица, с оглед на което и на основание чл. 65, ал. 3 и 4 от ЗОП той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения, а третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет .


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът следва да притежава Сертификат за въведена система за управление на безопасност на храните, съгласно стандарт EN ISO 22000:2018 или еквивалентен, който да е с обхват съответстващ на обекта на поръчката, за дейности включващи производство/търговия с храни или еквивалентно. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Участникът декларира тази информация в ЕЕДОП, на Част IV: „Критерии за подбор “РАЗДЕЛ Г
Участникът избран за изпълнител следва да представи заверени копия от сертификатите и акредитацията на сертифициращата
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/10/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/10/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

методичен кабинет в сградата на ДГ Незабравка, ул Фронтоваци 17

По отношение на упълномощените лица и процедурата на отваряне се прилагат разпоредбите на чл.53-60 от ППЗОП. Упълномощените лица следва да представят на комисията изрично писмено пълномощно за представителство по конкретната процедура.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 ал. 1 - срещу
решението за откриване на процедурата и или решението за одобряване на
обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл.
197, ал. 1 т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/09/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва