Деловодна информация
02709сздп тп дгс своге
698 02/09/2019 (дд/мм/гггг)
не
02709-2019-0086 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СВОГЕ 2016174760092
УЛ.ЗВЪНЧЕ 2
СВОГЕ BG313 2260 България
ЕМИЛИЯ МИТОВА +359 885149705
dgs_svoge@abv.bg +359 885149705

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190902elwk11617560


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190902elwk11617560
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и опазване на горски територии-държавна собственост и др.дейност съгл. ЗГ

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Ремонт и поддръжка на офис техника, включително и закупуване на резервни части за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Своге".
50800000      
Услуги

Ремонт и поддръжка на офис техника-принтери, мултифункционални устройства и ксерокс машини, както следва:Brother L2720W, HP 1320, CANON I-SENSYS MF4410, CANON MF3110, CANON 2900, CANON IR1133, BROTHER HL5250DN, CANON MF4730, HP P1005.
Видовете дейности са подробно изброени в техническата спецификация, както и евентуалните резервни части предмет на подмяна. Цените се заплащат на база подадена оферта. В случай, че се извършват дейности извън ценовата оферта, услугите се заплащат в размер 90% от услугите на изпълнителя в сервиза, за което представя ценоразпис и 100% от стойността на закупената резервна част, за което представя фактура. Ремонта се извършва след съгласие или по сигнал на Възложителя в срок от 2 работни дни.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2433      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

Административната сграда на ТП ДГС Своге-гр.Своге, ул.Звънче 2

I. Ремонт и поддръжка на офис техника на подробно описани в документацията офис оборудване-ксерокс машини, принтери и мултифункционални устройства.
II.Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, участник, за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията по чл.54, ал.1, т.1, т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 и определените от възложителя обстоятелства по чл.55, ал.1, т.1 и т.5 от ЗОП, както следва: Когато участника е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП). Когато участника е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по предходната точка в държава членка или трета страна (чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП); Когато участника има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган. (чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП). Това основание не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.; Когато е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП); Участника е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; Участника не е представил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. Когато участника е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП).
Когато е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен (чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП). Когато участникът е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен (чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП); Когато участникът e опитал да повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или да получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира липсата или наличията на основанията за отстраняване чрез представяне на цифрово подписан Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Информацията се посочва в приложните полета на Част III: „Основания за изключване” от ЕЕДОП.
Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2433      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Съгласно документацията.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Няма изискване на вписване в професионални и търговски регистри.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания по отношение на участниците отнасящи се до годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност. Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.
Възложителят поставя следното изисквания по отношение на участниците отнасящи се до технически и професионални способности: Да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, минимум 1 брой, лице с професионална компетентност, предвид предмета на поръчката.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, минимум 1 брой, лице с определена професионална компетентност, необходима за изпълнение на услугите, предмет на поръчката.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Да разполага с минимум 1 брой квалифициран служител за изпълнение на поръчката.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/09/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/09/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на ТП ДГС Своге, в гр.Своге, ул.Звънче 2.

На публичната част при отваряне на офертите могат да присъстват представители на участника-управител или упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалба може да се подаде в 10 дневен срок от изтичане срокът по чл.100, ал.3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/09/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва