Деловодна информация
01200
07-00-80-1 30/08/2019 (дд/мм/гггг)
не
01200-2019-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Български институт по метрология 175092070
гр. София, бул, Д-р Г.М. Димитров №52Б
София BG411 1040 България
Карина Чунева +359 29702744
k.chuneva@bim.government.bg +359 29702777

Интернет адрес/и

www.bim.government.bg

https://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/publichno-sastezanie/dostavka-na-oborudvane


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/publichno-sastezanie/dostavka-na-oborudvane
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Метрология

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на оборудване за сървърни помещения и периферни печатащи устройства за нуждите на Български институт по метрология“
38000000      
Доставки

Доставка на оборудване за сървърни помещения и периферни печатащи устройства за нуждите на Български институт по метрология, при следните обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Доставка на комплект ново и неупотребявано оборудване за доокомплектоване и надграждане на съществуващо оборудване, както и за изграждане на сървърен център;
Обособена позиция № 2: Доставка на комплект ново и неупотребявано принтерно оборудване с опция – доставка на нови и неупотребявани компютри и/или монитори.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
134133.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

:  2

II.2) Описание 1

Доставка на комплект ново и неупотребявано оборудване за доокомплектоване и надграждане на съществуващо оборудване, както и за изграждане на сървърен център 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

На следните адреси: гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б и гр. София, ул. „Проф. П. Мутафчиев“ № 2

1. Доставка на комплект ново и неупотребявано оборудване за доокомплектоване и надграждане на съществуващо оборудване, както и за изграждане на сървърен център.
1.1. Следва да се достави комплект ново и неупотребявано оборудване за доокомплектоване и надграждане на съществуващо оборудване за сървърно помещение, находящо се в сградата в гр. София, бул. „Д-р Г.М.Димитров“ №52 Б, ет. 3, като доставката включва доставяне, инсталиране и конфигуриране на:
• Два броя физически сървъри за разширение и обновление на виртуалната сървърна среда на Българският институт по метрология
• Непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) - за осигуряване на захранване на горепосоченото оборудване с електрически ток в случай на неизправност в електрическата мрежа.
1.2. Следва да се достави комплект ново и неупотребявано оборудване за изграждане на сървърен център в помещение находящо се в гр. София, ул. „Проф. П. Мутафчиев“ № 2 като доставката включва доставяне, инсталиране и конфигуриране на:
• Сървърен шкаф
• Два броя физически сървъра
• Два броя комутатора с възможност за управление
• Два броя непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS)
Критериите по-долу
 
ДА Срок на доставка    30
Гаранционен срок    30
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
58300      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на комплект ново и неупотребявано принтерно оборудване с опция – доставка на нови и неупотребявани компютри и/или монитори 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

В сградата на Български институт по метрология (БИМ), находяща се в гр. София, бул „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б

1. Доставка на комплект ново и неупотребявано принтерно оборудване, а именно:
1.1.Мултифункционално устройство – 9 броя;
1.2.Цветен лазерен принтер – 2 броя;
1.3.Лазерен принтер – 3 броя.
2.Опция за доставка на компютри и/или монитори
Критериите по-долу
 
ДА Срок на доставка    30
Гаранционен срок    30
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
75833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
14

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


За срока на действие на сключения договор Възложителят предвижда опция, при условията на чл. 114 от ЗОП за доставка на компютри и/или монитори. Към настоящия момент няма осигурено финансиране за опцията, поради което същата ще се реализира само в случай, че се осигури финансиране за нея, и при условие, че стане необходимо доставка на съответното оборудване. Заявките за доставка на компоненти от оборудването по опцията ще се правят допълнително от възложителя, въз основа на единичните цени дадени от изпълнителя и до изчерпване на финансовия ресурс, предвиден за опцията и/или до изтичане срокът на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възложителят е възложил сумата от 17 500 лв. (седемнайсет хиляди и петстотин лева) без ДДС като самостоятелна обособена позиция по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП във вр. с чл 20, ал. 4 от ЗОП.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания по този критерий.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания по този критерий.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.По всяка една от обособените позиции, за които участникът е избрал да кандидатства, същият следва да е изпълнил през изтеклите три години от датата на подаване на офертата минимум една дейност, с предмет и обем сходен или идентичен с този на настоящата поръчка.
Под дейности, с предмет сходен или идентичен с този на настоящата поръчка следва да се разбира следното:
- По Обособена позиция № 1 - дейности по доставка на нов/и и неупотребяван/и сървър и/или дисков масив и/или сървър и масив за съхранение на данни;
- По Обособена позиция № 2 - дейности по доставка на комплект ново и неупотребявано принтерно оборудване и компютри и/или монитори..
Под дейности, с обем сходен или идентичен с този на настоящата поръчка следва да се разбира:
- По обособена позиция № 1 – доставени са минимум четири броя нов/и и неупотребяван/и сървъри, всеки един от които да има минимална инсталирана памет от 64 GB;
- По обособена позиция № 2 – доставени са минимум пет броя нови и неупотребявани лазерни принтери (без оглед на това дали са цветни или не), както и на десет броя мултифункционални устройства и минимум пет броя компютри и/или монитори.
* под „изпълнени“ се разбира реално доставени (предадени във владение), независимо от това, че договорът за доставката им би могъл да е сключен и преди тригодишния период.
2.Участниците трябва да имат внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен и да притежава валиден сертификат или еквивалент с предметен обхват: доставка, дистрибуция, продажба, поддържане, търговия, производство на компютърна техника.
3.Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност само за изпълнението на поръчката по Обособена позиция № 1 (чл. 63, ал.1, т. 5 от ЗОП).
Минимално изискване за Обособена позиция № 1:
3.1.Ръководител на екип:
Квалификация и професионален опит:
- висше образование с минимална образователно - квалификационна степен: магистър в областите „Технически науки“ или „Природни науки, математика и информатика“ или еквивалентна образователно - квалификационна степен, придобита в чужбина.
- минимален професионален опит: 5 (пет) години в областта на управлението на дейности за изграждане на комуникационно-информационни системи.
3.2.Експерт инсталация, конфигурация и поддръжка на сървърна инфраструктура
Квалификация и професионален опит:
- висше образование с минимална образователно - квалификационна степен: бакалавър или по-висока в областите „Технически науки“ или „Природни науки, математика и информатика“ или еквивалентна образователно - квалификационна степен, придобита в чужбина.
- минимален професионален опит: 3 (три) години в областта на изграждане и конфигуриране на сървърни комплекси и/или в областта на конфигуриране, управление и поддръжка на дискови масиви.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на поръчката е в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Гаранциите се представя в една от следните форми:
• парична сума;
• банкова гаранция;
• застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24/09/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/12/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

25/09/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. София, бул „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б, ет. 6, Заседателна зала

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят ще отстрани участник, за който са налице обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, а именно:
1.Обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
2.доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбите се подават, съгласно срока в чл.197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва