Деловодна информация
00267Община Пловдив
19РОП-69(1) 29/08/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
29/08/2019 (дд/мм/гггг)
00267-2019-0075 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов №1
Пловдив BG421 4000 България
Д. Шаркова - гл. експерт дирекция Обществени поръчки +359 32656752
todor_todorov@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190826xAvF8726409
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставки на счетоводни книги и формуляри и на касови ролки, за нуждите на община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка, по 2 обособени позиции
22800000      
Доставки

Доставки на счетоводни книги и формуляри и на касови ролки, за нуждите на община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка, по 2 обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Доставки на счетоводни книги и формуляри“
Обособена позиция № 2 „Доставки на касови ролки“
Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на счетоводни книги и формуляри и на касови ролки, съгласно обособените позиции, в съответствие с техническата спецификация и образците на техническо и ценово предложения за обособените позиции.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
57077.94      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставки на счетоводни книги и формуляри 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22813000      
22820000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Периодични доставки на стоките в съответствие с ТС за ОП 1. Приблизителни к-ва за 1 г., както следва (стока/м. ед./к-во за 1 г):
1 Нареждане за масово плащане блок 109
2 Нареждане-разписка блок 5
3 Вносна бележка блок 20
4 Платежно нареждане/Вносна бележка за плащане от/към бюджета блок 48
5 Платежно нареждане бюджетно с авизо блок 21
6 Приходен касов ордер блок 345
7 Приходен касов ордер блок 301
8 Разходен касов ордер блок 281
9 Разходен касов ордер блок 221
10 Авансов отчет блок 136
11 Касова бележка - малка блок 12
12 Касова бележка СТОРНО блок 85
13 Квитанционна книга блок 94
14 Книга за отчитане на извънреден труд брой 5
15 Заповед за командировка блок 201
16 Стокова разписка блок 88
17 Складова разписка блок 372
18 Складова разписка блок 90
19 Мемориален ордер блок 117
20 Мемориален ордер блок 20
21 Искане за отпускане на материали блок 215
22 Искане за отпускане на материали блок 362
23 Карта за складово отчитане на материали брой 500
24 Пътен лист за лек автомобил с номерация блок 180
25 Пътен лист за товарен автомобил с номерация блок 205
26 Товарителница за товарен автомобил с номерация блок 85
27 Пътна книжка опак. 10 бр. 154
28 Книга касова брой 210
29 Книга касова за дневен финансов отчет (за касов апарат) брой 125
30 Счетоводна справка блок 152
31 Приходно-разходна книга брой 24
32 Книга за приходите брой 20
33 Книга за разходите брой 20
34 Инвентарна книга брой 7
35 Акт/Протокол за бракуване на основни средства блок 12
36 Акт/Протокол за бракуване на материални запаси блок 10
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
36616.27      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

да


Предвижда се договорът да бъде подновен при същите условия, включително срок, обем и обща прогнозна стойност, при условията на проекта на договор.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията е в размер на:- 4 % от стойността на договора без ДДС; - 2 % от стойността на договора без ДДС когато поръчката е възложена при условията на чл. 12 от ЗОП. Договор ще бъде сключен със срок на действие 1 г. Прогнозната стойност на поръчката за 1 г. е 18308.14 лвбез ДДС. На осн. чл. 21, ал. 1 ЗОП посочените прогнозна стойност и срок на договора са с включено предвиденото подновяване.

II.2) Описание 1

Доставки на касови ролки 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30145100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Периодични доставки на стоките в съответствие с ТС за ОП 2. Приблизителни к-ва за 1 г., както следва (стока/м. ед./к-во за 1 г):
1 Ролка ударна брой 100
2 Ролка термо брой 4200
3 Ролка термо брой 1400
4 Ролка термо брой 2500
5 Ролка термо брой 400
6 Ролка термо брой 400
7 Ролка термо брой 1200
8 Ролка термо брой 1400
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
20461.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

да


Предвижда се договорът да бъде подновен при същите условия, включително срок, обем и обща прогнозна стойност, при условията на проекта на договор.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията е в размер на:- 4 % от стойността на договора без ДДС; - 2 % от стойността на договора без ДДС когато поръчката е възложена при условията на чл. 12 от ЗОП. Договор ще бъде сключен със срок на действие 1 г. Прогнозната стойност на поръчката за 1 г. е 10230,83 лвбез ДДС. На осн. чл. 21, ал. 1 ЗОП посочените прогнозна стойност и срок на договора са с включено предвиденото подновяване.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

не се поставя
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се поставя

не се поставя
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

не се поставя

не се поставя
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
ДА
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на всички доставки по предмета на поръчката ще се осъществява след предварителна заявка от страна на общинските заведения, подавани на изпълнителя в писмен вид по факс или e-mail. Доставките ще се извършват франко административен адрес на територията на ггр. Пловдив. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката са съгласно проекта на договор, техническото и ценово предложения за съответната обособена позиция – неразделна част от документацията за обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/10/2019 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

29/02/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/10/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Зала № 36 на административната сграда на Община Пловдив, гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


Четири месеца преди изтичане срока на договора, с който ще бъде възложена настоящата обществена поръчка. Предвид предвиденото подновяване, максималният срок на договора е 2 г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник: 1. За когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, като не се прилага възможността по чл. 55, ал. 4 ЗОП. 2. За когото са налице основанията по чл. 107 от ЗОП; 3. Който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен когато са налице условията по чл. 4 от закона. 4. За когото са налице ограничения след освобождаване от висша публична длъжност, на основание ЗПКОНПИ. 5. За когото е налице свързаност по смисъла на §1, т. 13 и 14 от ДР на ЗППЦК. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП. Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са съгласно чл. 40 от ППЗОП. Основанията за отстраняване са прилагат за подизпълнителите и за третите лица, както и когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване. Изискването по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лева. Основанията за отстраняване по т. 1 се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП, а като доказателства за надеждността на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
Договорът, който ще бъде сключен с участника, определен за изпълнител на съответна обособена позиция, ще е със срок на действие 1 година. Предвижда се договорът да бъде еднократно подновен при същите условия, включително срок, обем и обща стойност, при условията, посочени проекта на договор. Предвид, че се предвижда подновяване на договора, на основание чл. 21, ал. 1 ЗОП посочените в обявлението прогнозна стойност и срок са с включено предвиденото подновяване. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията за изпълнение, в съответствие с чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Оферти могат да бъдат подавани както за една, така и за всички обособени позиции на поръчката. На основание чл. 47, ал. 10 ППЗОП, при участие за повече от една обособена позиция, възложителят допуска представяне на едно заявление за участие – документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП.
За да се ползват с преференции при участие, лицата по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП трябва да отговарят на условията на чл. 12 от ЗОП и чл. 80 от ППЗОП. За оферта с най-ниска цена за обособена позиция ще се счита офертата, получила най-голям сбор точки (К), при максимални 100 точки, по следната формула: К= Цена i / Цена i/n x Pi, където: Цена i – най-ниската предложена цена от участник за продукта от ред i от таблицата на ценовото предложение; Цена i/n - предложената от участника, чието предложение се разглежда, цена за продукта; i – номер на ред от таблицата от ценовото предложение за съответната обособена позиция, в границата: от 1 до 36 за ОП № 1; от 1 до 8 за ОП № 2; Рi – тегловен коефициент, както следва:
За ОП 1
1/ 2,246
2/ 0,104
3/ 0,412
4/ 0,989
5/ 0,433
6/ 7,11
7/ 6,204
8/ 5,791
9/ 4,555
10/ 2,803
11/ 0,247
12/ 1,752
13/ 1,937
14/ 0,103
15/ 4,143
16/ 1,814
17/ 7,667
18/ 1,855
19/ 2,411
20/ 0,412
21/ 4,431
22/ 7,461
23/ 10,305
24/ 3,71
25/ 4,225
26/ 1,752
27/ 3,174
28/ 4,328
29/ 2,576
30/ 3,133
31/ 0,495
32/ 0,412
33/ 0,412
34/ 0,144
35/ 0,247
36/ 0,207
За ОП 2
1/ 0,862
2/ 36,207
3/ 12,069
4/ 21,552
5/ 3,448
6/ 3,448
7/ 10,345
8/ 12,069

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва