Деловодна информация
00373
4528 28/08/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
28/08/2019 (дд/мм/гггг)
00373-2019-0028 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град, Деловодство - ст. 335
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
malamova@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190827iMsS2439720
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на химикали, реактиви, консумативи и стъклария за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора
33140000      
Доставки

„Доставка на химикали, реактиви, консумативи и стъклария за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“.
Поръчката е обособена в отделни позиции:- обособена позиция № 1 „Реактиви“;- обособена позиция № 2 „Консумативи“;- обособена позиция № 3 „Лабораторна и медицинска стъклария и продукти“;- обособена позиция № 4 „Хранителни среди: филтри“;- обособена позиция № 5 „Реактиви за апарат KjeltecTM 8400“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
8735.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Реактиви 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. Конц. сярна киселина - 1 л – 5; 2. Конц. солна киселина - 1 л – 5; 3. Конц. солна киселина, ЧЗА - 2,5л – 1; 4. Натриева основа, перли, ч.з.а - 1 кг – 12; 5. Натриева основа, люспи, чза - 1 кг - 3; 6. Калиева основа, чза - 1 кг – 3; 7. Калиева основа, пелети , Eur.Ph., BP, чист за анализ - 1 кг – 1; 8. Железен сулфат - 1 кг – 1; 9. Диетилов етер - 1 л – 14; 10. Петролев етер 40-60 0 - 1 л – 12; 11. Етилов алкохол 70% - 1 л – 8; 12. Етилов алкохол 96% - 1 л – 20; 13. Етилов алкохол 99% - 1 л – 3; 14. Етилов алкохол 99,9% - 1 л – 1; 15. Амонячна вода 25% - 1 л – 1; 16. Ацетон - 1 л – 5; 17. Формалин - 5 л – 11; 18. Нафталин – брой – 40; 19. Водороден пероксид - 1 л – 6; 20. Водороден пероксид, 30%, чист за анализи - 1л – 1; 21. Йодна тинктура - 250 мл – 6; 22. Спирт технически - 1л – 30; 23. Разтвор на Тюрк - 250 мл – 3; 24. Хепарин, ампули 25 000 IU/ 5 мл - 5 мл/ампула – 10; 25. Неслеров реактив - 250 мл. – 3; 26. Натриев хлорид - 0,5 кг – 11; 27. Натриев хлорид - 1 кг – 1; 28. Натриев карбонат, безводен, чист за анализи - 1 кг – 1; 29. Калиев хлорид - 1 кг – 1; 30. Карамфилово масло – 10 – мл – 11; 31. Canada balsam - 100 мл – 2; 32. Амониев ацетат - 1 кг – 1; 33. Iron Oxide (Fe3O4) Nanoparticles, High Purity: 99.55+%, Size: 14-29 nm - 5 гр. – 1; 34. Iron Oxide (Fe2O3) Nanoparticles gamma, High Purity: 99.55+%, Size: 18 nm - 5 гр. – 1; 35. Manganese Oxide (Mn2O3) Nanoparticles, Purity: 99.4%, Size: 28 nm - 5 гр. – 1; 36. Abacavir sulfate - Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material - оп. 500 мг – 1; 37. Ganciclovir - Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material - 1 гр – 1; 38. Кармин - 25г – 1; 39. Глицерин - 1 л – 1; 40. Буферен разтвор рН - 4.00 (red), 500 ml, бутилка с двойно гърло – брой – 1; 41. Буферен разтвор рН - 10.00 (blue), 500 ml, бутилка с двойно гърло – брой - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3400.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Консумативи 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. Филтърна хартия, обикновена, 50/50 см - 1 к – 10; 2. Филтър жълта лента ? 125 мм - 100 - бр./оп. – 3; 3. Филтър жълта лента ? 110 мм - 100 бр./оп. – 3; 4. Епруветки тип епендорф, 1.5 мл - 500 бр./оп. – 6; 5. Епруветки тип епендорф, 2 мл - 500 бр./оп. – 4; 6. Кювети за UV/VIS - 100 бр./оп. – 2; 7. Автоматични пипети 100µl-1000µl - бр. – 3; 8. Автоматични пипети 500µl-2500µl - бр. – 3; 9. Нестерилни накрайници за автомат. пипети 100µl-1000µl - 1000 бр./оп. – 2; 10. Нестерилни накрайници за автомат. пипети 500µl-2500µl - 1000 бр./оп. – 2; 11. Накрайници за автоматични пипети без филтър 10 -100 µl - 1000 бр./оп. – 4; 12. Накрайници за автоматични пипети без филтър 100 -1000 µl - 1000 бр./оп. – 3; 13. Винилови ръкавици без талк, размер М – опаковка – 6; 14. Парафилм(Parafilm) M запечатващ филм,50мм шир.,75м дълж. – ролка – 3; 15. Накрайници за автоматични пипети- бели/обем 0-10мкл. - 1000 бр./оп. – 2; 16. Накрайници за автоматични пипети- жълти/обем 20-200мкл. - 1000 бр./оп. – 3; 17. Найлонови пликове за съхранение на проби 26/35 см - 50 бр./оп – 3; 18. Спринцовки 5мл - 100 бр./оп – 1; 19. Бутилка с въздух - бр. – 1; 20. Пашкули за влакниини – Файберкап – кутия – 1; 21. Катализаторни таблетки за Келтек – кутия – 1; 22. Пласмасови стерилни петрита,90мм - 480бр./кашон – 2; 23. pH- индикаторна хартия,ролка 5м,,Марвин" - ролка 5м – 1; 24. Индикатор- за парна стерилизация,химичен/ ролка/,50м - ролка 50м – 1; 25. Индикатор -за суха стерилизация,химичен,клас 1 - ролка - 18 ммx17м – 1; 26. Пинсета хирургична, с прав връх – брой – 2; 27. Хирургичен скалпел, коремчест – брой - 4
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3250.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Лабораторна и медицинска стъклария и продукти 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. Предметни стъкла с матиран край-50бр.в опаковка - 50 бр./оп. – 15; 2. Покривни стъкла 18мм/18мм 100бр. в опаковка - 100 бр./оп. – 2; 3. Покривни стъкла 20мм/20мм 100бр. в опаковка - 100 бр./оп. – 20; 4. Покривни стъкла 24мм/32мм 100бр.в опаковка - 100 бр./оп. – 6; 5. Покривни стъкла 24мм/60мм 100бр.в опаковка - 100 бр./оп. – 1; 6. Дюранчета -100бр.в опаковка - 100 бр./оп. – 2; 7. Предметни стъкла с лумен – бр – 15; 8. Държач за йозе – бр – 20; 9. Пакетче с бактериално ухо-10бр.в опаковка - 10 бр./оп. – 2; 10. Пакетчес бактериални игли - 10бр.в опаковка - 10 бр./оп. – 2; 11. Спиртни лампи - бр. - 20
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1050.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Хранителни среди: филтри 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. Nutrient Agar -500гр. - 500 г/оп – 1; 2. Nutrient Broth -500гр. - 500 г/оп – 1; 3. Endo Agar -500гр. - 500 г/оп – ;. 4. Potato Dextrose Agar -500гр. - 500 г/оп – 1; 5. Skim milk powder -500гр. - 500 г/оп – 1; 6. Agar-Agar - 500гр. - 500 г/оп – 1; 7. Лактозен бульон с индикатор - 500мл. - 500 мл/оп – 1; 8. Агар за общо микробно число със сухо мляко - 500 мл/оп - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
535.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви за апарат KjeltecTM 8400 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. Конц. сярна киселина MERCK или еквивалентно - 2.5 л – 3; 2. Конц. солна киселина MERCK или еквивалентно - 2.5 л - 5
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни лабораторни реактиви/ консумативи, в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта. Възложителят не поставя изискване за обем на доставката. В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта. При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В от ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът следва да представи списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, ведно с документи, които доказват извършената/ните доставка/и.

Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност по доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която се участва, изпълнена най-много през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни лабораторни реактиви/ консумативи, в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта. Възложителят не поставя изискване за обем на доставката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/10/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

30/03/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/10/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

ст. 340 - 3 ет., Ректорат, Тракийски унивреситет гр. Стара Загора, Студентски град

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54,ал.1,т.1,т.2,т.3,т.4,т.5,т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55,ал.1, т.1,т.3,т.5 от ЗОП.
2.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако за него не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници,които са „свързани лица” по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП.
3. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС за обособената позиция.
4. Съобразявайки се с разпоредбата на чл.58, ал.1 от ППЗОП,Комисията ще класира участниците по степента на съответствие с предварително обявените от Възложителя условия.Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти,ако участниците не могат да бъдат класирани при заложения критерий за възлагане „най-ниска цена“ и тази цена се предлага в две или повече оферти.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва