Деловодна информация
00373
4526 28/08/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
28/08/2019 (дд/мм/гггг)
00373-2019-0026 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
malamova@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190827QXrO2421874
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора
33190000      
Доставки

„Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в позиции, както следва: - обособена позиция № 1 „Лабораторен апарат за ДНК анализ“ – 1 брой,- обособена позиция № 2 „Биохимичен анализатор“– 1 брой.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
122500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Лабораторен апарат за ДНК анализ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 9

1 брой със следните минимални изисквания: 1. Капацитет на блока – поне 96 проби, съвместим с 96-ямкови 0,1мл плаки , 0,1мл епруветки и 8-епруветкови 0,1мл стрипове. 2. Работен обем минимум от 10 µl до 30µl. 3. Характеристики на блока: 96-ямков тип Peltier, изграден от поне 6 независими Peltier-елементи, позволяващи независими температурни настройки за всеки поотделно с програмируема температурна разлика между съседните елементи със стъпка от поне 0.1°С до 5°С. 4. Възможност за едновременно пускане на поне 6 независими PCR реакции, всяка със собствена анилинг температура. 5. Температурни характеристики на блока: обхват поне от 25.0 – 99.9°C, скорост на нагряване минимум 50С/сек, скорост на охлаждане минимум 2.5°С/s, контрол на температурата в блока с точност от ± 0.2°C или по-малко, температурна еднаквост поне ±0.50°С. 6. Да поддържа бърз PCR протокол с 40 цикъла в реално време в 96-ямкова плака за <45минути. 7. Оптична система със светлинен източник LED и Детектор на флуоресценция фотодиоди. 8. Канали за флуоресцентна детекция – мин.5 бр. - SYBR/FAM, - HEX (или алтернативни JOE/VIC в същата облст), - CY3 (или алтернативни в същата област), - ROX, - CY5 (или алтернативни в същата област); 9. Фабрично калибриран за съответните и алтернативни флуоресцентни бои; 10. Контрол на системата чрез LCD сензорен екран и USB вход, да позволява независима работа без компютър; 11. Поддържани аналитични техники – 5’-нуклеазен метод с TaqMan сонда, SYBR Green маркер; 12. Опция за HRM; 13. Специализиран софтуер: - за контрол и анализ на системата,мониторинг и събиране на данни в експоненциалната фаза на PCR, автоматично нормализиране на сигнала, обработка на резултатите, качествен и количествен анализ, - за автоматичен анализ на генна експресия и SNP, - за алелна дискриминация, - за детекция и анализ на кривата на топене; 14. Да позволява използване с консумативи на различни производители; 15. Възможност за промяна на конфигурацията на оптичните филтри; 16. Време за отчитане на сигнала от каналите: не повече от 3 сек.; 17. Гаранционен срок на апарата: минимум 12 месеца; 18. Монтаж, въвеждане в експлоатация; 19. Обучение за работа със системата: на място, за минимум 3 служителя за минимум 2 дни
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
72500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Биохимичен анализатор 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

Филиал Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 48

1 брой съ следните минимални изисквания: Напълно автоматизиран, селективен биохимичен анализатор, затворена система (реактивите да бъдат производство на фирмата производител на апарата); Производителност: 400 фотометрични теста/час със ISE-модул; До 480 теста/час с електролити (ISE-модул); STAT-позиция за приоритетно изработване на спешна проба; Принцип на измерване: абсорбционна фотометрия, турбидиметрия; Методи: крайноточков, с фиксирано време, кинетичен и амперометричен (при наличие на ISE-модул); Да работи с един/два/три или четири компонентни реактиви, моно и бихроматични; Програми: възможност за задаване на профили и изчисления; Да има отделен ротор за кювети с автоматично измиване на кюветите; Да работи с кювети за многократна употреба с оптична плътност 5mm; Системата за хомогенизиране на реакционната смес да бъде с 2 независими бъркалки; Серумният диск да позволява зареждане на мин. 90 епруветки и чашки; Дискът за реактиви да има мин. 80 позиции с постоянен хладилник (2 ? 10° С); Да има датчици за ниво, сензор за съсирек и защита против вертикално и хоризонтално изкривяване; Светлинен източник: халогенна лампа и реверсивна оптика (фотометрична решетка); Да позволява измервания при мин. 12 дължини на вълната: 340nm, 380nm, 412nm, 450nm, 505nm, 546nm, 570nm, 605nm, 660nm, 700nm, 740nm, 800nm; Да поддържа различни методи на калибрация: Linear (едноточкова, двуточкова и многоточкова), Logit-Log 4P, Logit-Log 5P, Spline, exponential, Polynomial, Parabola; Правила за контрол на качеството: Westgard multi-rule, Levi-Jennings, Cumulative sum check, twin plot; Да има вграден четец; Да позволява двупосочна комуникация в ЛИС; Да е окомплектован с компютърна система с лицензиран софтуер Windows и съответния работен софтуер за биохимични изследвания; Интерфейс: RS-232, Network Port, USB/ parallel port; Разход на дейонизирана вода: < 20л/час.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
50000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни апарати/оборудване от предмета на обособената позиция, за която се подава оферта по съответната обособена позиция. Възложителят не поставя изискване за обем на доставката. Посочените указания се отнасят за всяка посочена от участника изпълнена дейност за доставка по съответната обособена позиция. В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта. При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В от ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът следва да представи: списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените дейности по доставка.

Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка по отношение на обособената позиция, за която се подава оферта. Всяка дейност да е изпълнена най-много през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни апарати/оборудване от предмета на обособената позиция, за която се подава оферта по съответната обособена позиция. Възложителят не поставя изискване за обем на доставката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/10/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

30/03/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/10/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

ст. 340 - 3 ет., Ректорат, Студентски град

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54,ал.1,т.1,т.2,т.3,т.4,т.5,т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55,ал.1, т.1,т.3,т.5 от ЗОП.
2.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако за него не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници,които са „свързани лица” по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП.
3. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността без включен ДДС на обособената позиция, за която се сключва договор. Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
4. Настоящата обществена поръчка се възлага като част от обществена поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“, обособена в единадесет позиции, както следва:ОП№ 1 „Лабораторен апарат за ДНК анализ“, ОП № 2 „Биохимичен анализатор“, ОП № 3 „Автоклав“, ОП № 4 „Ветеринарна операционна маса“, ОП № 5 „Хормонален анализатор“, ОП № 6 „Настолен дестилатор“, ОП № 7 „Универсална клатачка с аксесоари“, ОП № 8 „Пациентен монитор“, ОП № 9 „Медицински монитор“, ОП № 10 „Дестилатор - стенен трифазен“,ОП № 11 „Лаборатоpна сушилня стерилизатор“.Общата прогнозна стойност на поръчката по 11-те (единадесет) обособени позиции е в размер от 152416,65 лв. без ДДС, от които:- ОП№ 1 „Лабораторен апарат за ДНК анализ“ –72500,00 лв. без ДДС, която представлява 47,566% от общата стойност на поръчката;- ОП № 2 „Биохимичен анализатор“–50000,00 лв. без ДДС, която представлява 32,804% от общата стойност на поръчката;- ОП № 3 „Автоклав“–4000,00 лв. без ДДС, която представлява 2,624% от общата стойност на поръчката;- ОП № 4 „Ветеринарна операционна маса“ –6666,66 лв. без ДДС, която представлява 4,373% от общата стойност на поръчката;- ОП № 5 „Хормонален анализатор“ –5833,33 лв. без ДДС, която представлява 3,827% от общата стойност на поръчката;- ОП № 6 „Настолен дестилатор“-1800,00 лв. без ДДС, която представлява 1,180% от общата стойност на поръчката;- ОП № 7 „Универсална клатачка с аксесоари“– 1 533,33 лв. без ДДС, която представлява 1,006% от общата стойност на поръчката;- ОП № 8 „Пациентен монитор“–1150,00 лв. без ДДС, която представлява 0,754% от общата стойност на поръчката;- ОП № 9 „Медицински монитор“–2 броя–4600,00 лв. без ДДС,която представлява 3,018% от общата стойност на поръчката;- ОП № 10 „Дестилатор - стенен трифазен“ 2 броя 3333,33 лв. без ДДС, която представлява 2,186% от общата стойност на поръчката;- ОП № 11 „Лаборатоpна сушилня стерилизатор“–1000,00 лв. без ДДС, която представлява 0,656% от общата стойност на поръчката.
Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие, че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 154 464 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В този случай, независимо от остатъчната стойност на поръчката, тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Прогнозните стойности на обособени позиции № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 и № 11 са под 154 464 лв. и тяхната обща стойност не надвишава 20 % от прогнозната стойност на цялата общ.поръчка. Тъй като всяка една от прогнозните стойности на об.№ 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 и № 11 е под прага от 30 000 лв., същите попадат в приложното поле на чл. 20,ал. 4, т. 3 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва