Деловодна информация
00447
92-03-30 26/08/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
26/08/2019 (дд/мм/гггг)
00447-2019-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Агенция по вписванията 131282355
район Слатина, ул. Елисавета Багряна 20
София BG411 1111 България
Огнян Тошков, директор на дирекция ИОТ; Антония Георгиева, гл. юрисконсулт в отдел ПОД - a.georgieva@registryagency.bg +359 29486-102
ognyan.toshkov@registryagency.bg +359 29486-166

Интернет адрес/и

http://www.registryagency.bg/

https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/dostavka-na-kompyutri-printeri-skeneri-kopirni-mas/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на компютри, принтери, скенери, копирни машини и друга техника за нуждите на Агенция по вписванията
30230000      
Доставки

Доставка на компютри, принтери, скенери, копирни машини и друга техника.
Обособена позиция 1 – Доставка на компютърни конфигурации - доставка и гаранционно сервизно обслужване на 250 броя компютри и 250 броя монитори;
Обособена позиция 2 – Доставка на копирни машини и принтери: доставка на 60 броя принтери и 50 броя копирни машини.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
380000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
2

II.2) Описание 1

Доставка на компютърни конфигурации - доставка и гаранционно сервизно обслужване на 250 броя компютри и монитори 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30230000      
30231310      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Територията на Република България

Доставка и гаранционно сервизно обслужване на 250 броя компютри и 250 броя монитори.
Предметът включва доставка до мястото на изпълнение и гаранционно сервизно обслужване на доставената техника на място при възложителя. Не включва инсталационни дейности и тестване.
Количествата са прогнозни и възложителят може да поръча над посочените количества от което и да е от оборудването, срещу заплащане на цените съгласно ценовото предложение, без да надхвърля максималната стойност на обособената позиция.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
250000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на копирни машини и принтери: доставка на 60 броя принтери и 50 броя копирни машини 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30200000      
30232110      
30121100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Територията на Република България

Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация, обучение на служителите за работа с техниката и гаранционно сервизно обслужване: 60 броя принтери и 50 броя копирни машини.
Предметът включва доставка на принтери и копирни машини и консумативи към тях до мястото на изпълнение и гаранционно сервизно обслужване на доставената периферна техника на място при възложителя, както и инсталиране, въвеждане в експлоатация и обучение на служителите за работа с техниката, за която това е предвидено като условие за влизане в сила на гаранцията.
Количествата са прогнозни и възложителят може да поръча над посочените количества от което и да е от оборудването, срещу заплащане на цените съгласно ценовото предложение, без да надхвърля максималната стойност на обособената позиция.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
130000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя условия.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя условия

Възложителят не поставя условия
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът трябва да има изпълнени дейности, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка, последните три години от датата на подаване на офертата.
При подаване на оферта, съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, част ІV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ изпълнените доставки с посочване на стойностите, датите и получателите.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва със Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.
2. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството.
Обстоятелството се удостоверява в част ІV, раздел Г на ЕЕДОП.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се удостоверява със заверени копия на сертификати за управление на качеството.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.


Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко една доставка, която е идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка.
Под „доставка, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката” се разбира: за обособена позиция 1 – доставка на минимум 100 броя компютри.
за обособена позиция 2 – доставка на минимум 50 броя принтери, и/или копирни машини.
2. Участникът трябва да има въведена Система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен (с обхват доставка и сервизно обслужване на хардуер).
Важи за всички обособени позиции.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранция за изпълнение в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора без ДДС.
Гаранцията се представя в една от следните форми:
1. парична сума или,
2. банкова гаранция или,
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя.
Участникът сам избира формата на гаранцията.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/10/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/10/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна 20

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т.1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ и условията по чл. 107 от ЗОП.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, чл. 55 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ се попълва в ЕЕДОП в Част III, Раздел А, Б, В и Г.
Възложителят се възползва от възможността дадена му в чл. 104, ал. 2 от ЗОП и предвижда, комисията да извърши оценката на ценовите предложения на участниците преди провеждането на предварителен подбор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва