Деловодна информация
00233
жи-29937 23/08/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
23/08/2019 (дд/мм/гггг)
00233-2019-0071 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавно предприятие Национална компания железопътна инфраструктура 130823243
бул. Княгиня Мария Луиза № 110
София BG411 1233 България
Ивелина Китина +359 2932-3875
i.kitina@rail-infra.bg +359 2931-0663

Интернет адрес/и

http://www.rail-infra.bg

https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPows29WX1N13w%3d%3d
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Държавно предприятие Национална компания железопътна инфраструктура 130823243
бул. Княгиня Мария Луиза № 110
София BG411 1233 България
Емилия Никова +359 2932-3071
i.kitina@rail-infra.bg +359 2931-0663

Интернет адрес/и

http://www.rail-infra.bg

https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача

до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Държавно предприятие Национална компания железопътна инфраструктура 130823243
бул. Княгиня Мария Луиза № 110
София BG411 1233 България
Евгения Русимова +359 2932-6115
i.kitina@rail-infra.bg +359 2931-0663

Интернет адрес/и

http://www.rail-infra.bg

https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

поддържане на жп инфраструктурата

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Модернизация на жп линия София - Драгоман - Сръбска граница, участък Волуяк – Драгоман” по обособени позиции
45234100      
Строителство

Обособена позиция 1: „Проектиране на железен път, контактна мрежа, съоръжения, строителство и авторски надзор на участък Волуяк- Петърч“;
Обособена позиция 2: „Строителство на железен път, контактна мрежа, съоръжения на участък Петърч – Драгоман, проектиране, строителство и авторски надзор на системи за сигнализация и телекомуникации на участък Волуяк - Драгоман“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
345917408.20      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

"Проектиране на железен път, контактна мрежа, съоръжения, строителство и авторски надзор на участък Волуяк- Петърч" 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71311230      
45234100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

жп линия София - Драгоман - Сръбска граница, участък Волуяк – Драгоман, Волуяк - Петърч от км 9+200 до км 21+412

Проектиране на железен път, контактна мрежа, съоръжения, строителство и авторски надзор на участък Волуяк–Петърч, включва нова гара Костинброд и спирка Костинброд. Модернизацията на жп линия от Волуяк (км 9+200) до Петърч (км 21+306) вкл.: Проектиране и модернизация на коловозното развитие и контактна мрежа (КМ) в гара Костинброд; Проектиране и модернизация на железния път в двупътен, електрифициран участък от Волуяк до Петърч; Проектиране и надграждане на система SCADA; Проектиране и строителство на нови перони с осигурен достъп до тях (пешеходни подлези/надлези) за гара Костинброд и спирка Костинброд; Проектиране и модернизация на съществуващи съоръжения, изграждане (строителство) нови съоръжения; Проектиране и изграждане на нова водоотводна система (канавки и дренажи) за целия участък; Проектиране, включително ПУП/ПРЗ и строителство на 4 нови пътни подлези/надлези, недопускащи пресичане на жп линия в участъка на едно ниво; Проектиране и модернизация на КМ и изграждане на нова за двупътен железен път; Проектиране и изграждане на нова тръбо-канална мрежа за нуждите на системите на сигнализация, телекомуникация, енергетика и инсталиране на оптичен кабел; Всички пресичания на жп инфраструктура със съоръжения на други инфраструктури се обследват и при отклонение от нормативните изисквания се реконструират; Проектиране и строителство на шумозащитни съоръжения в урбанизирани територии и огради за районите на гарите; Проектиране и строителство на ново приемно здание Костинброд и спирка Костинброд. Ограда от двете страни на жп отсечка за възпрепятстване преминаването през жп линията в гарите и междугарията.
Критериите по-долу
 
ДА (К1) Проектиране    10
(К21) Срок за изпълнение на гара Костинброд    15
(К22) Срок за изпълнение на ПЗ Костинброд    15
Цена
60 (ПТ1)
II.2.6) Прогнозна стойност
101936032.10      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
42

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” (ОПТТИ)

Комплексна оценка-100 т.: КО=ПТ1+ПТ2; ПТ1=(Цmin/Цi)*60; ПТ2 – Техническа оценка - макс. 40 т. (ПT2=К1 +К2), където: К1 - Проектиране- макс. 10 т. (5, 7 или 10 т.); К2. – Строителство - макс. 30 т.: К2=k21+k22, k21=(Пизп.мин/Пизп.i)*15; k22=(Пизп.мин / Пизп.i)*15).
Прогнозната стойност е с включени 10% непредвидени работи.

II.2) Описание 1

Строителство на железен път, контактна мрежа, съоръжения на участък Петърч–Драгоман, проектиране, строителство и авторски надзор на системи за сигнализация и телекомуникации на участък Волуяк-Драгоман 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71311230      
45234100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

жп линия София - Драгоман - Сръбска граница, участък Волуяк – Драгоман, Петърч - Драгоман от км 21+412 до км 42+537

Строителство на железен път, контактна мрежа, съоръжения на участък Петърч – Драгоман, проектиране, строителство и авторски надзор на системи за сигнализация и телекомуникации на участък Волуяк – Драгоман, включва: модернизация на железния път, съоръженията и контактна мрежа от нов км 21+305.88 (стар км 21+276) гара Петърч до км 42+158 в междугарието Драгоман–Калотина и от км 9+200 в междугарието Волуяк–Костинброд до предупредителния светофор и прилежащата му броячна точка обслужващи гара Драгоман в междугарарието Драгоман–Калотина за проектиране, строителство и авторски надзор на системи за сигнализация и телекомуникации. Дейности: Модернизация на железния път в двупътен, електрифициран участък от Петърч до Драгоман (РП Алдомировци запад); Изграждане на коловозното развитие, перони и контактна мрежа в нова гара Сливница; Модернизация на коловозно развитие и контактна мрежа (КМ) в гара Драгоман; Проектиране и изграждане на РП Алдомировци запад и РП Алдомировци изток; Надграждане на система SCADA; Строителство на нови перони за гара Петърч, гара Сливница и гара Драгоман; Модернизация на съществуващи съоръжения, изграждане (строителство) нови съоръжения; 22 бр. водостоци и прокари; 1 жп естакада; 2 бр. жп надлези; 5 бр. пътни надлеза; изместване/реконструкция на 25 бр. пресичания на жп линията с друга инфраструктура; шумозащитни съоръжения с приблизителна дължина 3864 м.; Реконструкция на 2 съществуващи прелеза на км 39+925 и км 40+958; Изгражадане на нова водоотводна система (канавки и дренажи) за целия участък; Модернизация на контактна мрежа и изграждане на нова за двупътен железен път; Изграждане на нова тръбо-канална мрежа за нуждите на системите на сигнаризация, телекомуникация, енергетика и инсталиране на оптичен кабел; Строителство на шумозащитни съоръжения в урбанизирани територии и огради за районите на гарите; Строителство на нови приемни здания Петърч и Сливница; Реконструкция/рехабилитация на приемни здания Алдомировци и Драгоман; Ограда от двете страни на жп отсечка за възпрепятстване преминаването през жп линията в гарите и междугарията. Проектиране и изграждане на нови маршрутни компютърни централизации (МКЦ) за гарите в участъка: Костинброд, Петърч, Сливница, Алдомировци и Драгоман; Проектиране и изграждане на нови телекомуникационни системи: оперативно-диспечерски комуникации, автоматични телефони, гарови часовници, информационна система за пътници, електрозахранване, структурно окабеляване до всяка точка, видеонаблюдение; Изграждане и обособяване на експлоатационни и технически помещения и помещенията за персонала, поддържащ сигналните и телекомуникационните съоръжения.
Критериите по-долу
 
ДА (К1) Проектиране    10
(К21) Дейности по превключване старо-ново трасе (продължителност на пълно прекъсване* на влаковото движение, изчислено в часове за всички превключвания)    25
(К22) Технологията за работа в участъка, касаеща връзките към индустриални жп клонове    5
Цена
60-ПТ1
II.2.6) Прогнозна стойност
243981376.10      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” (ОПТТИ)

Комплексна оценка-100 т.: КО=ПТ1+ПТ2; ПТ1=(Цmin/Цi)*60; ПТ2 – Техническа оценка - макс. 40 т.: ПT2=К1+К2, където:К1 – Проектиране - макс. 10 т. (5, 7 или 10 т.); К2 –Строителство - макс. 30 т.; К2=k21+k22, където: К21=(Пизп.мин/Пизп.i)*25; К22=(Пизп.мин/Пизп.i)*5).
Прогнозната стойност е с включени 10% непредвидени разходи.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За ОП 1 и 2:
1. Участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България, за изпълнение на строежи от втора група: строежи от транспортната инфраструктура, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), първа категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2.1 от ПРВВЦПРС, а чуждестранните лица – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
2. При подаване на офертата съответствието с критерия годност се посочва в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност от еЕЕДОП.
3. За доказване съответствието с критерия се представя следния документ: Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България, за изпълнение на строежи от втора група: строежи от транспортната инфраструктура, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), първа категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2.1 от ПРВВЦПРС. За чуждестранните лица, които попадат в обхвата на чл. 25а от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) се представя документа по чл. 25а, ал. 2, т.1 от ЗКС.
Документът се представя от участника, определен за изпълнител в случая на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

За ОП 1 и 2: 1. Участникът трябва да е реализирал през последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, мин. оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. За целите на настоящата поръчка оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката е оборот от ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция на железопътна инфраструктура по смисъла на Закон за железопътния транспорт (ЗЖТ). Не се приема строителство на обект на метрополитен и релсов градски транспорт.
2. Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране и застраховка „Професионална отговорност“ за строителство, съгласно чл. 171 и чл. 171а от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор по т. 1. се доказва от обединението участник, а по т. 2. от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Когато участникът предвижда участие на трети лица, те трябва да отговарят на съответните изисквания на критерия за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. При подаване на офертата съответствието се посочва в раздел Б: Икономическо и финансово състояние на Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП.
3. За доказване се представят следните документи, във връзка с поставените изисквания: по т. 1. - удостоверения от банки или годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен или справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, по образец; по т. 2. – Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране и застраховка „Професионална отговорност“ за строителство, или еквивалент. Документите се представят при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.


1. Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер: за ОП 1: 46 300 000 лв. без ДДС; за ОП 2: 110 900 000 лв. без ДДС.
2. За ОП 1 и ОП 2: Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране и застраховка „Професионална отговорност“ за строителство, съгласно чл. 171 и чл. 171а от ЗУТ, с мин. застрахователна сума съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., обн., ДВ, бр. 17 от 2.03.2004 г.):
–проектиране за строежи първа категория – 300 000 лева;
–строителство за строежи първа категория – 600 000 лева.
Продължение от поле ІІІ.1.3) „Минимално изисквано ниво“: За ОП 1 и 2: За целите на всеобхватното, качествено и навременно изпълнение на договора за подпомагане на екипа от ключови експерти, Изпълнителят трябва да има неключови експерти (НКЕ) не по-малко от 15 бр. с най-малко „средно образование“, както следва: Експерт Геология; Експерт Геодезия; Експерт Железен път; Експерт Конструкции на сгради; Експерт ВиК; Експерт ОВК; Експерт Съоръжения; Експерт Контактна мрежа; Експерт Енергийна ефективност; Експерт Сигнализация; Експерт Телекомуникации; Експерт Безопасност на железопътния транспорт; Експерт Качество и управление на риска; Експерт Екология; Експерт Технологии и организация на влаковата работа.
За чуждестранните лица, възложителят приема еквивалентни образователно-квалификационна степен и професионални квалификации.
Не се допуска КЕ да съвместява на функциите на друг ключов експерт или на неключов експерт. Не се допуска даден НКЕ да съвместява функциите на друг неключов експерт. Всички експерти трябва да бъдат на разположение за целия период на изпълнение на проекта.
3. Участникът да има внедрена система за управление на качеството:
- по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват на сертификация проектиране на обекти/елементи на железопътна инфраструктура)
и
- по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват на сертификация строителство на обекти/елементи на железопътна инфраструктура)
или
- по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват на сертификация проектиране и строителство на обекти/елементи на железопътна инфраструктура.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството при условията на чл. 64, ал. 7 от ЗОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За ОП 1 и 2: 1.Участникът трябва да е изпълнил дейности за строителство с предмет и обем,идент. или сходни с предмета и обема на поръчката за последните 5 г. от датата на подаване на оф. Дейност за строителство със сходен предмет е ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция на двойна електрифицирана жп линия по смисъла на Закон за железопътния транспорт (ЗЖТ),изпълнени в съответствие с изискванията на Техническите спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС),като изпълнението включва: За ОП 1: най-малко 1 двупътна междинна гара с коловозно развитие,с изградени мин. 4 коловоза и прилежащо междугарие; За ОП 2: изпълнена най-малко 1 двупътна междинна гара с коловозно развитие с мин. 4 коловоза и прилежащо междугарие; изпълнение на поне 1 нова жп естакада или жп виадукт; изп-е на маршрутна компютърна централизация на най-малко 2 съседни гари,едната от които осигуряваща влизане/излизане на 2 и повече направления на жп линии с прилежащо междугарие с автоблокировка; изградени нови телекомуникационни системи в най-малко 2 гари, които вкл.: оперативно-диспечерски комуникации,автоматични телефони; гарови часовници,информационна система за пътници,електрозахранване,структурно окабеляване до всяка точка,видеонаблюдение и преносна среда по оптичен кабел. Не се приема дейност за стр-во на обект на метрополитен и релсов градски транспорт. Под дейност „изпълнена в съотв. с изиск-та на ТСОС“ се разбира дейност, за която има: издаден ЕО сертификат съгл. Регл. (ЕС) № 1299/2014 и Регл. (ЕС) №1301/2014 или ЕО декларация за проверка от лице въвело подсистемата или част от нея в експлоатация, или разрешение за въвеждане в експлоатация,удост. съответствие с ТСОС,издадено от нац. компетентен орган. Под „изпълнена дейност“ се разбира такава,за която към датата на подаване на оф. има издадено удост. за добро изпълнение,което съдържа стойността,датата,на която е приключило изпълнението,мястото,вида и обема,както и дали е изпълнено в съотв. с норм. изисквания. 2.Уч-т да разполага с персонал и ръководен състав с определена проф. компетентност за изпълнението на поръчката. 3.Уч-т трябва да прилага системи за управление на качеството. Ако уч-т е обединение,което не е ЮЛ,съответствието с критерия по подт. 1 и 2. се доказва от об-то участник,а по подт. 3 от всяко от лицата,вкл. в него,което ще изпълнява съотв. дейност съобр. разпр-то на участието на лицата при изпълнение на дейностите,предвидено в документа/договора за създаване на обед-то. Когато уч-т е посочил,че ще използва подизпълнители,те трябва да отговарят на критерия съобр. вида и дела от поръчката,който ще изпълняват,и за тях да не са налице основания за отстраняване. Когато уч-т предвижда участие на трети лица,те трябва да отговарят на съотв. изисквания на критерия за подбор,за доказването на които уч-т се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване. При подаване на оф., съотв. с критерия се посочва в раздели В и Г на Част IV от еЕЕДОП. За доказване в сл. на чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП се представят сл. док-ти:Списък на стр-то с предмет и обем,идент. или сходно с предмета и обема на поръчката,придружен с удост-я за добро изпълнение,които съдържат ст-та,датата,на която е приключило изпълнението,мястото,вида и обема,както и дали е изпълнено в съотв. с норм. изисквания;Списък на персонала,който ще изпълнява поръчката,и на чл. на ръководния състав,които ще отговарят за изп-то,както и документи,които доказват проф. компетентност на лицата; Сертификати,издадени от независими лица,които са акредитирани по серията евро стандарт от ИА БСА или от друг нац. орган по акредитация,който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Евр. организация за акредитация,за съотв. област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от ЗНАООС. Възл. приема еквив. сертификати,издадени от органи,установени в др. държ. членки,както и др. док-ва за екв. мерки за осиг. на качеството при условията на чл.64, ал.7 от ЗОП.

1. Участникът трябва да е изпълнил успешно минимум една дейност за строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката. 2.Участникът трябва да разполага с персонал, който ще изпълнява поръчката и ръководен състав, който ще отговаря за изпълнението, с определена професионална компетентност, както следва: За ОП 1 и 2: 1. Ръководител на екипа: образователно-квалификационна степен (ОКС) най-малко „бакалавър“, професионална квалификация (ПК) „инженер“ и/или „икономист“. Професионален опит: да е изпълнявал функциите на Ръководител или Заместник ръководител на екип/проект в един завършен обект за ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция на железопътна инфраструктура по смисъла на ЗЖТ. 2. Ръководител на проектантски екип: ОКС най-малко „бакалавър“, ПК „строителен инженер“, специалност „Транспортно строителство“ или еквивалент. Проф. опит: да е изпълнявал функциите на Ръководител/Заместник-ръководител/Ключов експерт на проектантски екип в един завършен обект за ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция на железопътна инфраструктура по смисъла на ЗЖТ. 3. Ключов експерт (КЕ) Железен път: ОКС най-малко „бакалавър“, ПК „строителен инженер“, специалност „Транспортно строителство“ или еквивалент. Проф. опит: да е изпълнявал функциите на експерт Железен път в един завършен обект за ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция на железопътна инфраструктура по смисъла на ЗЖТ. 4. КЕ Съоръжения: ОКС най-малко „бакалавър“, ПК „строителен инженер“, специалност „Транспортно строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или еквивалент. Професионален опит: да е изпълнявал функциите на експерт Съоръжения в един завършен обект за ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция на железопътна инфраструктура по смисъла на ЗЖТ. 5. КЕ Тягово и нетягово електрозахранване и контактна мрежа: ОКС най-малко „бакалавър“, ПК „електроинженер“, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“ или „Електрически транспорт“ или еквивалент. Проф. опит: да е изпълнявал функциите на експерт Тягово и нетягово електрозахранване и контактна мрежа или Тягово и нетягово електрозахранване или Контактна мрежа в един завършен обект за ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция на железопътна инфраструктура по смисъла на ЗЖТ. 6. КЕ Взаимодействия при проектиране и строителство: ОКС най-малко „бакалавър“, ПК „инженер“, специалност специалност „Транспортно строителство“ или „Телекомуникации“ или еквивалент. Проф. опит: да е изпълнявал функциите на експерт Взаимодействия в един завършен обект за ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция на железопътна инфраструктура по смисъла на ЗЖТ. Допълнително за ОП 2: 7. КЕ Сигнализация: ОКС най-малко „бакалавър“, ПК „инженер осигурителна техника“. Проф. опит: да е изпълнявал функциите на експерт Сигнализация в един завършен обект за ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция на железопътна инфраструктура по смисъла на ЗЖТ; 8. КЕ Телекомуникации: ОКС най-малко „бакалавър“, ПК „инженер телекомуникационна техника“. Проф. опит: да е изпълнявал функциите на експерт Телекомуникации в един завършен обект за ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция на железопътна инфраструктура по смисъла на ЗЖТ.
Под „завършен обект“ се разбира извършено ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция, за което към датата на подаване на офертата има документ, удостоверяващ доброто (без никакви забележки) изпълнение, издаден от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнението.
Продължава в поле ІІІ.1.2) „Минимално изисквано ниво“.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


За ОП 1 и 2: Авансово плащане:10% от договорната цена без ДДС, обезпечено с гаранция за авансово плащане (банкова гаранция/парична сума/застраховка), покриваща 100 % размера с ДДС, със срок на валидност до оконч. му възстановяване, приспада се пропорционално по 20 % от всяко междинно плащане до пълното му възстановяване. Междинни: в размер на 85 % от договорната цена без ДДС. Общата сума за искането за плащане след частичното приспадане на аванса, трябва да бъде на стойност по-голяма или равна на 1 000 000,00 лв.- за ОП 1 и 2 000 000,00 лв.-за ОП 2. Общата сума на межд. и авансовото плащане не може да надхвърля 85 % от договорната стойност (без непредвидени разходи). Окончателно: 15 % от договорната цена без ДДС. Всички плащания ще се извършват по банков път в срок до 30 дни. Плащанията ще се извършват при условията на Решение № 592/2018 г. на МС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/11/2019 (дд/мм/гггг)   16:45 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/11/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. София, п.к. 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, ДП НКЖИ, партер, заседателна зала

На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на режима за достъп до сградата на ДП НКЖИ. Документът за упълномощаване, оригинал или заверено копие (върху копието е записано „вярно с оригинала” и има подпис и печат), се предоставя на комисията.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедура може да участва участник,който отговаря на условията на чл.10,ал.1 от ЗОП и изискванията на Въз-ля. Въз-т няма условие за създаване на ЮЛ по чл.10, ал.2 от ЗОП. Въз-т отстранява участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП, чл.55, ал.1, т.1, т.4 и т.5 от ЗОП и чл.107 от ЗОП,както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и наличие на обст-ва по чл. 69 от ЗПКОНПИ. Всеки член на обединението,което не е ЮЛ, подизпълнителите и третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Съгл. чл.67, ал.1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира липса на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП. Когато участникът е обединение,което не е ЮЛ,за всеки член на обединението се представя и отделен еЕЕДОП. Отделен еЕЕДОП се предства и за подизпълнители и третите лица. Документите, чрез които се доказва информацията,посочена в еЕЕДОП,се представят при условията на чл.67,ал.5 от ЗОП и чл.112, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Документите се представят от всеки член на обединението,което не е ЮЛ, от подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията,свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд в страната,които са в сила и относими към предмета на поръчката, както следва: данъци и осигуровки – НАП, www.nap.bg/; опазване на околната среда – МОСВ, www.moew.government.bg/; закрила на заетостта – АЗ, https://www.az.government.bg/; условията на труд в страната – ИА ГИТ, www.gli.government.bg/.
При сключване на договора, участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за обезпечаване изпълнението на договора в размер на 5% от договорната цена без ДДС. Гаранцията се представя в една от форми съгл. чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията и сроковете за представяне, задържане, усвояване и осв. на гаранциите се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранция за Окончателно плащане (безусловна и неотменяема банкова гаранция в оригинал, в размер 100% размера на сумата за окончателно плащане, със срок на валидност определен от възложителя): изпълнителят може, след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, Приложение № 15 да представи на възложителя Искане за Окончателно плащане и по преценка на възложителя оконч. плащане да бъде извършено преди издаване на разрешение от ДНСК за ползване на обекта и положителен ЕО сертификат за проверка на структурни подсистеми в обхвата на договора. За обезпеч. изпълнението на задълженията на изпълнителя в Срока за съобщаване на дефекти, в срок 10 дни,считано от датата на издаване на последния за Обекта констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгл. Наредба №3, изпълнителят трябва да предостави банкова гаранция за обезпечаване на задълженията си в Срока за съобщаване на дефекти за сума в размер на 5% от Договорната цена, с първоначален срок на валидност 12 месеца. Когато има реализирани непредвидени разходи, размерът на банковата гаранция е 5% от сумата, представляваща сбор от Договорната цена и реализираните непредвидени разходи по договора без ДДС. Освобождаването на гаранцията става в срок от 15 работни дни след окончателното изтичане на Срока за съобщаване на дефекти. Застраховка за гаранционния срок със застрахователното покритие е 3,5% от стойността на извършените СМР. Когато има реализирани непредвидени разходи, размерът на застрахователното покритие е 3,5% от сумата представляваща сбор от стойността на извършените СМР и реализираните непредвидени разходи.
Съгласно условията на чл. 114 от ЗОП, изпълнението на договора започва, съответно сроковете за изпълнение на възложените работи започват да текат, след осигуряване на финансиране от страна на възложителя, за което възложителят уведомява писмено консултанта и изпълнителя.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

на основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП в 10- дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва