Деловодна информация
00035
08-00-99.1 23/08/2019 (дд/мм/гггг)
не
00035-2019-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Костинброд 000776363
ул.Охрид №1
Костинброд BG412 2230 България
Снежа Трендафилова - Директор на дирекция Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти и главен юрисконсулт или Александър Емилов Ненов - зам.-кмет социални и хуманитарни дейности, обществен ред и сигурност и защита на културно-историческото наследство +359 72168712
kostinbrod.bg@gmail.com +359 72168777

Интернет адрес/и

http://www.kostinbrod.bg

http://kostinbrod.bg/archives/22302


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://kostinbrod.bg/archives/22302
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на довършителни дейности по сграда на Православен храм "Св. ВМЧК. Мина" ОП-2019-10
45200000      
Строителство

Изпълнение на довършителни дейности по сграда на Православен храм «Св. Вмчк. Мина», са подробно описани в Техническата спецификации и Количествена сметка за обекта, приложена в документацията.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
291666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

гр. Костинброд, Община Костинброд, обл. Софийска, Православен храм "Св.ВМЧН Мина" в поземлен имот с идентификатор № 38978.900.6715 по КК и КР на гр. Костинброд, представляващ УПИ ХIІІ-За църква, кв.96

Изпълнение на довършителни дейности по сграда на православен Храм «Св. Вмчк. Мина»с подробно описани в Техническата спецификация и Количествена сметка на дейностите за обекта, приложени в документацията. Целта е да бъде довършен строежа на сградата - православен храм и тя да бъде въведена в експлоатация.
Критериите по-долу
 
ДА Работна програма за Организация за изпълнение на поръчката -РПО1    50
Под показатели, формиращи РПО1: по Скала за оценки с брой точки(базова и надграждащи – до 4броя - възможни)    2+12+12+12+12
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
291666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
200

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За обществената поръчка е осигурено целево финансиране, в рамките на прогнозната стойност по ПМС № 315/19.12.2018 г. , Дв. бр.107/28.12.2019 г.. Аванс не се предвижда. Всяка относимата информация и документи, относно изпълнение на дейностите в предмета на възлагане е предоставена в Профила на купувача, в преписка ОП 2019-10, на адрес: http://kostinbrod.bg/archives/22302
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците в процедурата трябва да са вписан/и в Централния професионален регистър на строителя за първа група – четвърта категория строежи. Чуждестранните участници доказват съответствието си с вписване в еквивалентен регистър за еквивалентни строежи съобразно националното си законодателство.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV„Критерии за подбор”, Раздел А „Годност“). В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на заверено копие на талон/удостоверение за регистрация, или друг документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга 21/53 държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или еквивалент.
В случай, че участникът ползва подизпълнител/и и някои от подизпълнителите му ще извършва строителство, то този подизпълнител също трябва да е вписан задължително в Централния професионален регистър на строителя за първа група – четвърта категория строежи или еквивалент, или друг документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или еквивалент.
Когато участникът е обединение, изискването важи за членовете на обединението, които са пряко ангажирани с изпълнение на строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Доказване спазването на изискванията, се извършва със следните документи: Копие от удостоверения или талони за регистрация или други еквивалентни документи.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката. Ако участникът е обединение, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява СМР, съобразно вида и обема на изпълняваната от него работа.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние”).
В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представянето на документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП.


застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката. Ако участникът е обединение, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява СМР, съобразно вида и обема на изпълняваната от него работа.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние”).
В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представянето на документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците да разполагат с необходимите ресурси и опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество.1. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнена най-малко 1 /една/ дейност с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката. Под строителство в обхвата на поръчката се разбира строителство за изграждане, реконструкция и/или ремонт на сгради сходни/идентични с бекта на поръчката, а именно: сгради за обществено обслужване от категорията на обекта по ЗУТ и с отреждане: за храм/ове и/или манастир/и или параклиси на Българската православна църква - Българска Патриаршия и нейните местни поделения, както и молитвени домове на другите регистрирани вероизповедания и на техните местни поделения. При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности”). 2. Разполагаем ръководен състав и персонал за изпълнението на поръчката: 2.1.Технически ръководител – 1 човек:
- квалификация „Строителен инженер”, „Инженер“ или „Строителен техник” съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна; да притежава минимум 5 (пет) години професионален опит като технически ръководител по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ; 2.2. Експерт „Контрол по качеството”- 1 човек: -да притежава правоспособност за контрол върху качеството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент, 1 (една) година опит на длъжност, свързана с контрол по качеството при изпълнение на СМР; 2.3. Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството -1 човек: - да притежава актуално Удостоверение/Сертификат за „Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно, 1 (една) година опит на длъжност, свързана със дейности по здравословни и безопасни условия на труд в строителството. Забележка: Едно лице не може да съвместява две или повече длъжности. 3. Да има сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството с предметен обхват в областта на строителството
3.1. Сертификат- БДС; EN; ISO 9001:2015 и/или еквивалентно - за управление на качеството; 3.2. Сертификат - БДС; EN; ISO 14001: 2015 и/или еквивалентно - за управление на околната среда; Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда. При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление”) като се описва стандарта, неговата валидност и издалата го организация. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на копие на сертификат, издаден от независимо лице, което е акредитирано по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискването за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Приема се и еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини.


Участниците да разполагат с необходимите ресурси и опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество.1. през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнена най-малко 1 /една/ дейност с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката. Под строителство в обхвата на поръчката се разбира строителство за изграждане, реконструкция и/или ремонт на сгради сходни/идентични с бекта на поръчката, а именно: сгради за обществено обслужване от категорията на обекта по ЗУТ и с отреждане: за храм/ове и/или манастир/и или параклиси на Българската православна църква - Българска Патриаршия и нейните местни поделения, както и молитвени домове на другите регистрирани вероизповедания и на техните местни поделения. При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности”). 2. Разполагаем ръководен състав и персонал за изпълнението на поръчката: 2.1.Технически ръководител – 1 човек:
- квалификация „Строителен инженер”, „Инженер“ или „Строителен техник” съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна; да притежава минимум 5 (пет) години професионален опит като технически ръководител по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ; 2.2. Експерт „Контрол по качеството”- 1 човек: -да притежава правоспособност за контрол върху качеството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент, 1 (една) година опит на длъжност, свързана с контрол по качеството при изпълнение на СМР; 2.3. Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството -1 човек: - да притежава актуално Удостоверение/Сертификат за „Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно, 1 (една) година опит на длъжност, свързана със дейности по здравословни и безопасни условия на труд в строителството. Забележка: Едно лице не може да съвместява две или повече длъжности. 3. Да има сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството с предметен обхват в областта на строителството
3.1. Сертификат- БДС; EN; ISO 9001:2015 и/или еквивалентно - за управление на качеството; 3.2. Сертификат - БДС; EN; ISO 14001: 2015 и/или еквивалентно - за управление на околната среда; Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда. При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление”) като се описва стандарта, неговата валидност и издалата го организация. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на копие на сертификат, издаден от независимо лице, което е акредитирано по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискването за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Приема се и еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Валидност на офертите е до 90 (деветдесет) календарни дни, от датата, за получаване на офертата.При подписване на договора се представя: - Гаранция за изпълнение в размер на 3%(три процента) от стойността на договора без ДДС; Когато участникът, избран за изпълнител, избере да представи гаранция под формата на парична сума, тя се нарежда по сметката на Възложителя, в: Банка: УниКредит Булбанк, офис Костинброд; Банков код (BIC): UNCRBGSF, Банкова сметка (IBAN): BG 11UNCR96603369039111; Гаранцията е в допустимите форми по ЗОП по избор на изпълнителя. Избрания за изпълнител следва да изпълни задължението по чл.112, ал.1, т. 2 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Представените от участника документи при провеждане на процедурата, не се представят повторно.Изпълнението да съответства на каноните за строителство на православен храм, за чието спазване следи представител на Църковното настоятелство на православния храм. Не е предвиден аванс.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/09/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/09/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Костинброд, ул.Охрид №1, Общинска администрация на община костинброд, етаж.2

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В съответствие с чл. 54, ал.1, т. 1 -7 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка всеки участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства: а) Лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП3 е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс или за аналогични престъпления в друга държава членка на ЕС или трета страна (чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП); б) Участникът, или член на обединението има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила (чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП); в) Неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП); г) Участникът: (i) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор и/или (ii) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор (чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП);
д) За участникът е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); е) По отношения на лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП е налице конфликт на интереси по смисъла на параграф 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби към ЗОП, който не може да бъде отстранен (чл. 54, ал. 1, т. 7) В съответствие с чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1 от ЗОП Възложителят има правото да отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка всеки участник, за когото са налице следните обстоятелства: а) обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен (чл. 55, ал. 1, т. 1); б) лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието (чл. 55, ал. 1, т. 2);в) сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган (чл. 55, ал. 1, т. 3);г) доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора (чл. 55, ал. 1, т. 4);д) Лице по чл. 55, ал. 2 от ЗОП е опитало да: (i) повлияе на вземането на решение от страна на Възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или (ii) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка (чл. 55, ал. 5); Изисква се Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП: в 10 дневен срок от изтичането на 7 дневен срок от публикуване на решението и Обявлението в РОП, съгл. чл.179 ал.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
дирекция Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти при община Костинброд
ул.Охрид №1
Костинброд 2230 България
kostinbrod.bg@gmail.com +359 72168712
http://kostinbrod.bg/archives/22302 +359 72168777

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва