Деловодна информация
00045
716 19/08/2019 (дд/мм/гггг)
не
00045-2019-0014 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД 000463379
бул. В. Априлов 15А
Пловдив BG421 4000 България
Петя Гавазова - ръководител звено ОП +359 893317363
onkodis_plovdiv@abv.bg +359 32644388

Интернет адрес/и

http://www.onkoplov.com/

http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190819yShN1697264
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане временен паркинг за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД – база II
45200000      
Строителство

Обект на настоящата поръчка е изпълнение на строеж за изграждане на временен паркинг за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД – база II в УПИ IV I Образование – училище и детска градина, кв. 42 по регулационния план на кв. „Въстанически – юг”, гр. Пловдив.
При изпълнението на СМР изпълнителят трябва точно да се спазват одобрените инвестиционни проекти и да се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация. Изпълнителят е длъжен да спазва заповеди в заповедната книга, издадени от правоспособни технически лица от участниците в строителството.
Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
478500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив - в УПИ IV I Образование – училище и детска градина, кв. 42 по регулационния план на кв. „Въстанически – юг”.

Обект на настоящата поръчка е изпълнение на строеж за изграждане на временен паркинг за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД – база II в УПИ IV I Образование – училище и детска градина, кв. 42 по регулационния план на кв. „Въстанически – юг”, гр. Пловдив.
При изпълнението на СМР изпълнителят трябва точно да се спазват одобрените инвестиционни проекти и да се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация. Изпълнителят е длъжен да спазва заповеди в заповедната книга, издадени от правоспособни технически лица от участниците в строителството.
Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на СМР    .20
Цена
.80
II.2.6) Прогнозна стойност
478500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Предвиждат се опции за възлагане на допълнителни дейности в срока за изпълнение на договора за възлагане на поръчката по смисъла на чл. 5, ал. 1 от ППЗОП - пълно описание в раздел - Допълнитeлна информация раздел II.2.14
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Опциите се възлагат при кумулативното наличие на следните обстоятелства:
- Възникнала необходимост от изпълнение на допълнителни дейности, които не са включени в инвестиционния проект и/или в количествено-стойностната сметка, но са задължителни за завършване на строежа и въвеждането му в експлоатация и не водят до промяна в предмета на договора.
Общата им стойност е в размер на 43500 лв. без ДДС
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участник, подизпълнител и/или член на обединение, който ще извършва строителството предмет на настоящата обществена поръчка, трябва да е/са вписан/и в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България или в аналогичен регистър – за чуждестранните лица, съгласно законодателството на държавата, в която са установени, за изпълнение на съответната категория строеж, ако това е предвидено в законодателството им, а именно: строителни дейности по обекти първа група, четвърта категория. Съгласно Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б” от ЗУТ обекта е четвърта категория.
За деклариране на годността (правоспособността) за извършване на професионална дейност се попълва Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност от ЕЕДОП.
Документи за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП. В тези случаи, изискването се доказва с представянето на:
- Копие от документа за регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от съответната група и категория за български физически и юридически лица. За чуждестранни лица – аналогичен документ доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Възложителят не изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

- Участникът следва да притежава Застраховка „Професионална отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за цялостно изпълнение на строителството с общ лимит на отговорността, покриваща минималните застрахователни суми за съответните дейности съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за строежи четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България).
При подаване на офертата участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, т. „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ (т. 5).


Участникът следва да притежава Застраховка „Професионална отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за цялостно изпълнение на строителството с общ лимит на отговорността, покриваща минималните застрахователни суми за съответните дейности съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за строежи четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България).
Документи за доказване се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП. В тези случаи, изискването се доказва с представяне на доказателства за наличие на валидна застраховка по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

- Участникът трябва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.
- Участникът трябва да прилага система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 или еквивалентно/и, с обхват изпълнение на строително-монтажни работи.


За „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката”, възложителят ще приема - строително-монтажни работи, които са по изпълнение на строителство по рехабилитация/основен ремонт и/или изграждане и/или реконструкция на улици/паркинги в урбанизирани територии, попадащ в четвърта категория или по-висока категория, съгласно чл. 137 от ЗУТ. Изпълнените дейности, трябва да включват следните минимални строително-монтажни работи: полагане на нова асфалтобетонова настилка минимум за много леко движение минимум 1800 кв.м – изпълнена с асфалтобетон с дебелина минимум 0.06 м; полагане на паважна настилка минимум 1200 кв.м.
За доказване на техническите и професионалните способности се попълва Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП, т. 1а, като се посочва най-малко следната информация за всеки изпълнен строеж: възложител на строителството; период на изпълнение; вид на строежа; описание на изпълнените строителни дейности.
- Участникът трябва да прилага система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 или еквивалентно/и, с обхват изпълнение на строително-монтажни работи.
При подаване на офертата, съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва в част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г.
Документи за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП. В тези случаи, изискването се доказва с представянето на:
- Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката както е посочено в настоящата документация, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема строителство, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
- Заверено от участника копие на действащ сертификат за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 или еквивалентно/и, с обхват изпълнение на строително-монтажни работи или еквивалент.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.
Предвиждат се опции за възлагане на допълнителни дейности по смисъла на чл. 5, ал. 1 от ППЗОП, които се изпълняват при кумулативното наличие на следните обстоятелства:
- Възникнала необходимост от изпълнение на допълнителни дейности, които не са включени в инвестиционния проект и/или в количествено-стойностната сметка, но са задължителни за завършване на строежа и въвеждането му в експлоатация;
- Допълнителните дейности не водят до промяна в предмета на поръчката.
Общата стойност на опциите за възлагане на допълнителни дейности се определя в максимален размер от 43 500 лв. без ДДС и е включена в прогнозната стойност на обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/09/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

11/11/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/09/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Пловдив, бул. Васил Априлов №15А

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник: 1. За когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата; 2. За когото са налице основанията по чл. 107 от ЗОП; 3. Който няма право да участва в обществени поръчки на основание основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРКЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона. При наличие на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП се прилагат за лицата по чл. 40 от ППЗОП. Изискването по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Основанията за отстраняване се прилагат и за подизпълнителите и третите лица. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП и преди подаването на оферта той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП, а като доказателство за надеждност на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП, гаранцията може да бъде представена в една от следните форми по избор на избрания за изпълнител: парична сума, банкова гаранция за изпълнение на договор или застраховка (застрахователна полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва