Деловодна информация
00267Община Пловдив
 
да
да
19/08/2019 (дд/мм/гггг)
00267-2019-0072 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов №1
Пловдив BG421 4000 България
Наталия Видолова +359 32656751
zop@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190814IrKD8670198
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството на обект: „Изграждане на нова детска градина в кв.42 по плана на кв. „Въстанически-юг“ в район Южен"
71521000      
Услуги

Предметът на поръчката включва услуги, свързани с упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на изпълнение на строителни и монтажни работи при изграждане на нова детска градина, находяща се в северозападната част на ПИ с ИД 56784.530.1607, отреден за УПИ IV-530.1607 образование-училище и детска градина, кв. 42, по плана на кв. "Въстанически-юг", гр. Пловдив.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
71666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Предметът на поръчката включва услуги, свързани с упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на изпълнение на строителни и монтажни работи при изграждане на нова детска градина, находяща се в северозападната част на ПИ с ИД 56784.530.1607, отреден за УПИ IV-530.1607 образование-училище и детска градина, кв. 42, по плана на кв. "Въстанически-юг", гр. Пловдив.
Детската градина е проектирана да е монолитна, двуетажна – изпълнена от стоманобетонова гредова конструкция. Всички външни зидове са изградени от 25 cm. червени тухли, а вътрешните от 25 или 12 cm. червени тухли. Покривът е плосък, топло и хидроизолиран. Всички външни зидове са топлоизолирани съгласно нормативните изисквания и топлотехнически изчисления.
Двора е решен частично с богато озеленяване и дворни плочи. Обособени са четири къта с гумирана настилка с детски катерушки и четири пясъчника. Озеленяването е комбинация от ниска и висока растителност. Предвидени са и две чешми в двора. Детската градината ще функционира като целодневна детска градина с капацитет от 200 деца – разпределени в осем групи от по 25 деца. Технически показатели: ЗП: 1313,3m?; РЗП: 2257,1m?; Площ парцел: 5317.0 m?; Озеленяване: 1686,0m?
За обекта е издадено и влязло в сила Разрешение за строеж №320/23.11.2018 г. на Главния архитект на Община Пловдив.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
71666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочената в Раздел II.2.6) Прогнозна стойност е лимитна за Възложителя. Участник, чието ценово предложение надхвърля прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът да има право да упражнява строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията. За целта е необходимо вписване в регистъра на лицата, извършващи дейността консултант съгл. чл. 167, ал. 2 ЗУТ или еквивалентна регистрация, удостоверяваща правото за упражняване на тази дейност, съгласно съответното национално законодателството на държавата, в която е установен.
Документи за доказване:
При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез ЕЕДОП (попълва се изискуемата информация в Част ІV, Раздел А).
За доказване изпълнението на поставеното изискване се представя копие на съответния документ, удостоверяващ правото за извършване на строителен надзор. Документи за доказване се предоставят от избрания изпълнител преди сключване на договор за възлагане на поръчката или при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, т.е. при изискване от страна на възложителя, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Документи няма да бъдат изисквани, когато данните са налични в безплатен официален публичен регистър.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя критерии за подбор, свързани с икономическото и финансовото състояние на участниците.

неприложимо
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

Изпълнена минимум 1 (една) услуга по упражняване на строителен надзор на строеж (изграждане и/или основен ремонт и/или реконструкция) на сграда за обществено обслужване с разгърната застроена площ минимум 2200 кв.м. Услугата се счита за изпълнена, когато за строежа има съставен и подписан акт/документ, чрез който е установена годността му и същият е приет без забележки от възложителя.
Документи за доказване:
При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез ЕЕДОП (в Част ІV, Раздел В се попълва информация, достатъчна за удостоверяване на съответствието с изискванията на възложителя)
За доказване изпълнението на поставеното изискване се представя списък на строителството и придружителни документи съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, от които да е видна информация, достатъчна за удостоверяване на съответствието с изискванията на възложителя.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на обекта трябва да бъде в съответствие с техническата спецификация и цялата свързана с предмета на поръчката законова и подзаконова база, технически правила и норми и приложими стандарти, като се следва етапността (последователността) и технологията на изпълнение.
Предвижда се гаранция за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет процента) от стойността на договор без включен ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24/09/2019 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/12/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

25/09/2019 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

гр. Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1

Заседанието е публично и на него могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП.
На снование чл. 104, ал. 2 от ЗОП, оценката на офертите ще се извърши преди предварителния подбор, поради което на заседанието ще бъдат обявени и ценовите предложения на участниците.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Изисквания към личното състояние на участниците и основания за отстраняване:
-От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 – 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.
-Други основания за отстраняване: От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото се установи наличие на едно или повече от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП. Съгласно чл. 35а, ал. 3 от ППЗОП от процедурата ще бъде отстранен всеки участник, който при поискване от страна на възложителя, не потвърди и/или не удължи срокът на валидност на офертата си.
-Специфични национални основания за отстраняване: Няма право да участва или да представлява физическо или юридическо лице в процедурата, лице за което са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ; Нямат право да участват в процедурата дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. Основанието за отстраняване се прилага съобразно чл. 4, чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; Специфични национални основания за отстраняване представляват и: Част от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП: присъди по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а, чл. 256 - 260 от Наказателния кодекс; нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда, или аналогични нарушения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; Обстоятелството по чл. 107, т. 4 от ЗОП;
2. Документи за доказване липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор: Документи за доказване се предоставят преди сключване на договор за възлагане на поръчката или при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП т.е. при изискване от страна на възложителя, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Няма да бъдат изисквани документи, до които възложителят има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп да националните бази данни на държавите членки.
3. Допълнителен електронен адрес за кореспонденция към Раздел І.1): todor_todorov@plovdiv.bg

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва