Деловодна информация
00338
12-00-273 14/08/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
14/08/2019 (дд/мм/гггг)
00338-2019-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Разград 000505910
бул.Бели Лом № 37А
Разград BG324 7200 България
Иванка Белева и Мирослава Михайлова +359 84-618178/+359 84-618171
kmet@razgrad.bg +359 84-660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://www.op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190814lUtF3677629


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190814lUtF3677629
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Разград 000505910
бул.Бели Лом № 37А, деловодство,стая 06, партерен етаж
Разград BG324 7200 България
Силвия Янева +359 84618213
obshtina@razgrad.bg +359 84-660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Благоустрояване на прилежащото пространство и създаване на достъпна среда към сградата на Агенция за социално подпомагане гр. Разград“
45211360      
Строителство

Предметът на обществената поръчка обхваща изпълнение на строителни работи за основен ремонт на градинката пред сградата на Агенция за социално подпомагане/АСП/-Регионална дирекция гр. Разград, с адрес:гр.Разград 7200,бул„Княз Борис I“№72.Предвижда се подмяна на плочника и полагане на асфалтови алеи с ориентировъчен обем от 1200 кв.м.,съобразно възникналите потребности и в рамките на финансовия ресурс на Възложителя.Предвижда се да се извършат следните видове работи:Настилка(плочник) пред сградата-демонтаж на стари бетонови плочи,изнасяне,разбиване на стар бетон,подравняване на основата,направа на трошенокаменна настилка 15 см,бетон за настилка,армирани мрежи,доставка и полагане на вибропресовани плочи 40/40/6см.Натоварване и изнасяне на стр.отпадъци и земните маси на депо до 10 км; Алеи и зелени площи-демонтаж на стари и монтаж на нови градински бордюри,демонтаж на стари бетонови плочи и монтаж на нови плочи върху пясъчна основа,полагане на нов асфалт по алеите.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
29166.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

пред сградата на Агенция за социално подпомагане Разград, гр. Разград, ул. „Княз Борис I“ №72.

Предметът на обществената поръчка обхваща изпълнение на строителни работи за основен ремонт на градинката пред сградата на Агенция за социално подпомагане /АСП/ -Регионална дирекция гр. Разград, с адрес: гр.Разград 7200, бул „Княз Борис I“ №72. Предвижда се подмяна на плочника и полагане на асфалтови алеи с ориентировъчен обем от 1200 кв.м., съобразно възникналите потребности и в рамките на финансовия ресурс на Възложителя. Предвижда се да се извършат следните видове работи:
Настилка(плочник) пред сградата
Демонтаж на стари бетонови плочи,изнасяне,разбиване на стар бетон,подравняване на основата,направа на трошенокаменна настилка 15 см,бетон за настилка,армирани мрежи,доставка и полагане на вибропресовани плочи 40/40/6 см. Натоварване и изнасяне на стр.отпадъци и земните маси на депо до 10 км
Алеи и зелени площи
Демонтаж на стари и монтаж на нови градински бордюри,демонтаж на стари бетонови плочи и монтаж на нови плочи върху пясъчна основа,полагане на нов асфалт по алеите, съобразно финансовите средства на Възложителя.
Изискванията, свързани с изпълнение на поръчката се съдържат в документацията на поръчката, в това число в Техническата спецификация, както и в приложимата към нея нормативна уредба.
Предметът на настоящата обществена поръчка е свързан с избора на изпълнител, който да изпълни СМР за благоустрояване на дворното пространство (градинката) пред сградата с цел осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура. Градинката е част от имот с идентификационен №61710.502.6425, за който е отреден парцел I „КОО, жилищно строителство и озеленяване“. В него са разположени три сгради – жилищна сграда, хангар (депо) и обществена сграда (АСП-Разград). За имота е приложена кадастрална скица към документацията на обществената поръчка.
Предвидените СМР, включени в предмета на поръчката не променят предназначението на територията/градинката. Цели се с дейностите по благоустрояване да се създаде привлекателна градска среда, подобряване на безопасността и озеленяване, благоустрояване на градинката.
Площта на градинката е около 1200 кв.м. Предвижда се цялостна подмяна на плочник, бордюри и полагане с площ около 300 кв.м. и полагане на нов асфалт по алеите - 280 кв. м. Подробно описание на заложените за изпълнение СМР е дадено в Техническата спецификация, като ориентировъчен обем на предвидените дейности може да се изведе и от зададените данни по приложената към документацията ПКСС, с посочени ед. мярка и количество.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
29166.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за първа група строежи, независимо от категорията или за четвърта група строежи от благоустройствената инфраструктура, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посоченият критерий за подбор в Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) чрез попълване на част ІV, раздел А в приложимите полета съгласно зададените минимални изисквания на Възложителя. В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
Предвид разпоредбата на чл.16 от Закона за камарата на строителите, във връзка с чл.67, ал.8 от Закона за обществените поръчки, възложителя служебно ще извърши проверка в Централния професионален регистър на строителя за наличие на вписани данни и информация за доказване на изпълнението на критерият за подбор.
Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителя не поставя изискване по отношение на икономическото и финансово състояние на участниците.

Възложителя не поставя изискване по отношение на икономическото и финансово състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Изискване: Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 /пет/ години от датата на подаване на офертата - за строителство. При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на еЕЕДОП, в част Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, съгласно зададените минимални изисквания на възложителя.
Доказване: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП – Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;


1. Изискване:Участникът да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.За сходни с тези на настоящата поръчка се считат изграждане и/или реконструкция и/или благоустрояване и/или ремонт на алеи и/или паркове и/или градини и/или зони за озеленяване и/или вертикална планировка и/или други еквивалентни или сходни строителни обекти, с обем идентичен или сходен минимум с общия обем на поръчката.
Под „изпълнил” следва да се разбира тази дейност, чието изпълнение е приключило в рамките на заложения от Възложителя период.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка следва да представи при подписване на договора, гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността му без вкл.ДДС, съгласно действащата нормативна уредба и изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/09/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/09/2019 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

В сградата на Община Разград, 7200, гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, етаж 1, зала № 102

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Съгласно чл.104 ал.2 и ал. 3 от ЗОП при провеждане на процедурата се допуска оценка на ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя.Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП и във всички случаи, в които съгласно действащото законодателство третиращо участие в процедури по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му или в документацията на обществената поръчка е предвидено отстраняване от участие в процедура по обществена поръчка.Участник лишен от правото да упражнява професия „строител“ или дейност „строителство“ съгласно законодателството на държавата,в която е извършено деянието,ще бъде отстранен от участие.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва