Деловодна информация
00733
4183 12/08/2019 (дд/мм/гггг)
не
00733-2019-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Братан Шукеров АД 120503871
бул.България №2
Смолян BG424 4700 България
Недялка Стаевска, Мария Милковска +359 0301-62666
mbalsmolyan@mbalsmolyan.com +359 0301-62549

Интернет адрес/и

http://mbalsmolyan.com/

http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190812AuyC3402416
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Представляващ лечебно заведение, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“АД И УЧАСТИЕ В СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА
09310000      
Доставки

Предмет на обществената поръчка: „ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров“АД и участие в стандартна балансираща група”. Поръчката е за избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение.
Доставка на електрическа енергия ниско напрежение:Прогнозен енергиен недостиг: 10 % .Прогнозен енергиен излишък: 10% .
Изпълнителят извършва доставка, за период от 12 /дванадесет/ месеца, на 1 460 Mwh прогнозна нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
277312.40      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД, гр.Смолян, бул.България №2

Поръчката е за избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение.
Доставка на електрическа енергия ниско напрежение:Прогнозен енергиен недостиг: 10 % .Прогнозен енергиен излишък: 10% .
Изпълнителят извършва доставка, за период от 12 /дванадесет/ месеца, на 1 460 Mwh прогнозна нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
277312.40      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1 Участниците следва да са вписани в търговския регистър, а за чуждестранни лица – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
2.Участниците следва да притежават лиценз за търговия с електрическа енергия издаден от ДКЕВР, включващо и дейността „координатор на стандартна балансираща група”;
3.Участниците следва да притежават удостоверение от “ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, че между него в качеството му на оператор на разпределителната мрежа и участникът има сключен рамков договор по чл. 11, т. 13 и във връзка с чл. 23 от Правилата за търговия с електрическа енергия.;
При подаване на офертата участникът декларира тези обстоятелства като попълва ЕЕДОП в Част IV „Критерии за подбор“, А: „Годност“, т. 1.
В случаите по чл.112, ал.1, т.2 ЗОП за доказване на горепосоченото изискване участникът, определен за изпълнител представя описаните документи от т.1 до т.3
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се предвиждат.

Не се предвиждат.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил поне една дейност, която да е идентична или сходна с предмета на обществената поръчка и обема, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на сумите, датите и получателите.Под „дейности, които са идентични или сходни” с предмета на обществената поръчка се разбира доставка активна нетна електрическа енергия и участие в стандартна балансираща група.
Списъкът се попълва по приложения към документацията за обществена поръчка образец – ЕЕДОП Част IV „Критерии за подбор“, В: „ Технически и професионални способности“, т.1б).
2. Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват: “Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група” на участника;
При подаване на офертата участникът декларира обстоятелствата по т.2 като попълва ЕЕДОП в Част IV „Критерии за подбор“, Г: „ Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление “, въпрос №1.
В случаите по чл.112, ал.1, т.2 ЗОП за доказване на горепосоченото изискване участникът, определен за изпълнител представя документи, които доказват извършената доставка от участника в ЕЕДОП Част IV „Критерии за подбор“, В: „ Технически и професионални способности“, т.1б) , че участникът е изпълнил поне една дейност, която да е идентична или сходна с предмета на обществената поръчка и обема, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, както и сертификат по т.2


1. Участникът следва да е изпълнил поне една дейност, която да е идентична или сходна с предмета на обществената поръчка и обема, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на сумите, датите и получателите.Под „дейности, които са идентични или сходни” с предмета на обществената поръчка се разбира доставка активна нетна електрическа енергия и участие в стандартна балансираща група.
Списъкът се попълва по приложения към документацията за обществена поръчка образец – ЕЕДОП Част IV „Критерии за подбор“, В: „ Технически и професионални способности“, т.1б).
2. Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват: “Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група” на участника;
При подаване на офертата участникът декларира обстоятелствата по т.2 като попълва ЕЕДОП в Част IV „Критерии за подбор“, Г: „ Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление “, въпрос №1.
В случаите по чл.112, ал.1, т.2 ЗОП за доказване на горепосоченото изискване участникът, определен за изпълнител представя документи, които доказват извършената доставка от участника в ЕЕДОП Част IV „Критерии за подбор“, В: „ Технически и професионални способности“, т.1б) , че участникът е изпълнил поне една дейност, която да е идентична или сходна с предмета на обществената поръчка и обема, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, както и сертификат по т.2
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП.За участникът не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1,т.1,3,4 и 5 от ЗОП.За доказване на липса на основание за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя документите, посочени в чл. 58 от ЗОП.
Възложителят отстранява от процедурата и участник:
1.който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;
2. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;
3. който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;
4. които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.
5. подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/09/2019 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 5

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/09/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

заседателната зала на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул."България" № 2

Съгласно чл.54,ал.1 от ППЗОП - Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


Април 2020 год.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл.54, ал.1 ЗОП и чл.55, ал.1,т.1,3,4 и 5 ЗОП.Възложителят има право да не отстрани от процедурата кандидат или участник на основание по чл.55,ал.1,т.1., ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.Участникът, за когото са налице обстоятелствата по чл.54,ал.1 и чл.55, ал.1,т.1,3,4 и 5 може да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56 от ЗОП.За доказване на липса на основание за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя документите, посочени в чл. 58 от ЗОП. Размер и условия на гаранцията за изпълнение: сума в размер на 3 % (три процента) от прогнозната стойност на договора без ДДС, като същата се изчислява на база на прогнозните количества електроенергия, възлизащи в размер на 1 460 Mwh за една година и единичната цена от Ценовото предложение. Възложителят има право да задържи, при условие, че изпълнителят не изпълни частично или изцяло задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение следва да бъде представена преди сключването на договора. Гаранцията се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:Интернешънъл Асет Банк АД, BG81IABG74911000106401, BIC: IABGBGSF, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.Начин на плащане: по банков път, в лева.Плащането на доставката се извършва отложено, срок посочен в календарни дни, съобразен с чл.303а от ТЗ, но не по-кратък от 10 календарни дни от издаване на фактура.
Източник на финансиране: НЗОК и собствени средства на лечебното заведение.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби се подават съгласно чл.197, ал.1, т.4 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва