Деловодна информация
00373
4325 12/08/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
12/08/2019 (дд/мм/гггг)
00373-2019-0025 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град, Ректорат, ст. 335 Деловодство
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
malamova@uni-sz.bg +359 672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190812UbwG2403749
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Проект № 1 ОУП на тема: Безопасност на детските храни и здравословно хранене на подрастващите - анализ на проблеми
33190000      
Доставки

Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Проект № 1 ОУП на тема: Безопасност на детските храни и здравословно хранене на подрастващите - анализ на проблемите и наличните рискове в Старозагорска област. Поръчката е обособена в позиции, както следва: - обособена позиция № 1 „Ротационен вакуум изпарител“; - обособена позиция № 2 „Центрофуга за големи обеми“; - обособена позиция № 3 „Ламинарен микробиологичен бокс 90 см“; - обособена позиция № 4 „Ламинарен микробиологичен бокс 120 см“; - обособена позиция № 5 „Суха термостатна камера (инкубатор)“; - обособена позиция № 6 „Вертикален бокс 50 литра“; - обособена позиция № 7 „Вертикален лабораторен настолен лиофилизатор каскаден тип“; - обособена позиция № 8 „Спектрофотометър на отражение VIS “; - обособена позиция № 9 „Микроцентрофуга“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
46580.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Ротационен вакуум изпарител 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 брой със следните минимални и задължителни параметри: - стойка с регулиране на височината; - скорост на въртене 20-150 rpm; - регулиране на скорост на въртене; - ъглова настройка към водната баня; - комплект от боросиликатно стъкло-изпарителна колба 500 мл, приемна колба 250 мл; - наличие на вакуумна връзка; - кондензатор с двойна спирала и площ 1200 см2; - водна баня с обем 4 литра и температура на нагряване до +100?С; - терморегулатор на нагряването; - 230-240 V/ 50 Hz.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4166.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Центрофуга за големи обеми 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 брой със следните минимални и задължителни параметри:- ъглов ротор с минимум 6 гнезда за епруветки 50 мл (тип Falkon);
- максимална скорост: 4000 rpm-1 (или по-висока); - регулиране на скорост и време; - цифров LCD дисплей за скорост и време; - заключващ се капак с автоматично заключване при работа; - 230-240 V/ 50 Hz.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1666.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Ламинарен микробиологичен бокс 90 см 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 брой със следните минимални и задължителни параметри: - работен плот от неръждаема стомана; - вътрешна работна повърхност минимум 850х600х600 мм; - HEPA филтър; - брояч на часовете работа; - автоматичен контрол на скоростта на въздуха; - вътрешно осветление и UV лампа; - вътрешни контакти – 2 броя; - захранване 230 V/ 50 Hz; - Стойка-статив за монтаж, прахово боядисана.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Ламинарен микробиологичен бокс 120 см 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 брой със следните минимални и задължитени параметри: - работен плот от неръждаема стомана; - вътрешна работна повърхност минимум 1100х600х600 мм; - HEPA филтър; - брояч на часовете работа; - автоматичен контрол на скоростта на въздуха; - вътрешно осветление и UV лампа; - вътрешни контакти – 2 броя; - захранване 230 V/ 50 Hz; - стойка-статив за монтаж, прахово боядисана.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Суха термостатна камера (инкубатор) 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 брой със следните минимални и задължителни параметри: - обем 50 литра; - температурен обхват +5?С над околната + 80?С; - вътрешна повърхност от неръждаема стомана; - естествена циркулация; - цифров дисплей; - захранване 230 V/ 50 Hz.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1750.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Вертикален бокс 50 литра 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 брой със следните минимални и задължителни параметри: - Филтър за входящата вода
- LED екран за визуализация на всички стъпки на стерилизационния процес и кодовете за грешки
- Автоматично задаване на бързо или бавно изпускане на парата
- Процесите по запълване с вода, динамично пулсово изпускане на парата, нагряване и стерилизация, сушене и източване на водата цялостно да са автоматизирани
- Вътрешен резервоар за вода от неръждаема стомана; - Mетод на изпускане на парата при определена температура (98~102°С) и метод на динамично импулсно изпускане на парата; - Налична функция за сушене; - Капацитет: ? 50L; - Размер на работна камера (D*H): ?386*500 mm ±10%; - Материал на работната камера: медицинска неръждаема стомана тип SS304 или еквивалент; - Максимално проектно налягане: 0.28МРа±10%; - Максимална проектна температура: 150°С ±10%; - Работно налягане при стерилизация: 0.175 МРа ±10%; - Работна температура при стерилизация: 105~136°С ±10%; - Точност на температурата: ? ±0.1°С; - Време за центрофугиране: 0~999 min; - Брой динамични пулсови изпускания на парата: минимум 0~9 пъти; - Температура на динамично пулсово изпускане на парата: 105~134°С ±10%; - Температурен диапазон на разтваряне (програмируем): 60~100°С ±10%; - Кошница от неръждаема стомана – 1 бр.; - Монофазно захранване 220V, 50/60 Hz; - Външни размери: 550*640*970mm ±10%.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7942.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Вертикален лабораторен настолен лиофилизатор каскаден тип 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1 брой със следните минимални и задължителни параметри: - Наличие на цветен LCD сензорен дисплей; - Каскадна технология за охлаждане; - Прозрачна сушилна камера с най-малко 8 колектора за конични епруветки от 500 mL оборудвани със стоп-кранчета; - Метални рафтове с тавички от неръждаема стомана минимум 4 бр.; - Площ за сушене при замразяване ? 0.12 м2; - Височина между рафтовете мин. 50 мм; - Температура на хладилната камера ? -56°С; - Капацитет на хладилната камера ? 9.5L; - Размери на хладилната камера (D*H): ?215*260 mm ±10%; - Ниво на постиган вакуум в камерата: <10Ра; - Kапацитет за улавяне на вода: ? 3кг/24ч; - Размер на тавата: ? ?200*20 mm; - Обща товароподемност (течности): мин. 1.2 L; - Размер на сушилната камера (D*H): ?260*450 мм±10%; - Охлаждащ агент: R600a+R290+R23 или аналогичен; - Охлаждаща система: Въздушно охлаждане; - Консумация на енергия: ? 1.3kW; - Монофазно захранване 220V, 50/60 Hz; - Вакуум помпа с дебит поне 2 L/sec, 8m3/h.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7890.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Спектрофотометър на отражение VIS 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

Факултет Техники и Технологии при Тракийски университет гр. Ямбол, на адрес: гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 38

1 брой със следните минимални и задължителни параметри: 1. Спектрофотометър, работещ на отражение в спектралния диапазон 600-1100nm, 100um стъпка, 400 Core/1cm с SMA 905 вход; размери 40mm x 42mm x 24mm; детектор ELIS1024; време за интегриране 10µs-10s; динамичен обхват 5x109 (система, 10s максимално интегриране), ~4600 еднократно заснемане; отношение сигнал/шум >1500:1 (при максимален сигнал); ток на тъмно ?3 отброявания – ефективна стойност; непрекъсната осветеност ?0,25% at 850nm. 2. Сонда SMA 905; 400 um работеща на отражение, VIS/NIR, с дължина на оптичните влакна 2m; 6 оптични влакна за осветление и 1 за приемане; защитна обвивка на влакната от стомана; 3. Източник на светлина с халогенна лампа; живот на лампата над 10000h; ефективна в диапазона 360-2000nm, с цветна температура 2800К; размери 6,2cm x 6cm x 15cm; време за загряване до 10min; консумирана мощност до 30W; стабилност на оптичния изход 0,15% от пик до пик; захранващо напражение 12V. 4.Софтуер (програмно осигуряване) към спектрофотометъра с графичен потребителски интерфейс.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4583.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Микроцентрофуга 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска” № 11

1 брой със следните минимални и задължителни параметри: - Максимална скорост -16000 r/min; Max RCF -18270 xg; - Максимален капацитет 24?1.5ml (13000rpm); - прецизност на скоростта - ±10 r/min; прецизностна температурата - ±1°C; - Температурен диапазон (-20°C ~ 40°C); - Диапазон на таймера -1~99H59min/inching; шум - ?60dB (A); - мощност AC 220V 50HZ 15A.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7083.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни апарати/оборудване от предмета на обособената позиция, за която се подава оферта по съответната обособена позиция. Посочените указания се отнасят за всяка посочена от участника изпълнена дейност за доставка по съответната обособена позиция. В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта. При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В от ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът следва да представи: списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените доставки.

1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка по отношение на обособената позиция, за която се подава оферта. Всяка дейност да е изпълнена най-много през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни апарати/оборудване от предмета на обособената позиция, за която се подава оферта по съответната обособена позиция. Възложителят не поставя изискване за обем на доставката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/09/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

20/03/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/09/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

ст. 340 - 3 ет., Ректорат, Студентски град

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54,ал.1,т.1,т.2,т.3,т.4,т.5,т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55,ал.1, т.1,т.3,т.5 от ЗОП.
2.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако за него не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници,които са „свързани лица” по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП.
3.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от прогнозната стойност без ДДС на обособената позиция,за която се сключва договор.Съгласно чл.111,ал.10, изр.2 от ЗОП,страните определят 1/5 от внесената гаранция за изпълнение да служи като обезпечение изпълнението на задълженията на Изпълнителя за гаранционната поддръжка на обзавеждането съгласно уговорените условия и срокове.
4.Съобразявайки се с разпоредбата на чл.58, ал.1 от ППЗОП,Комисията ще класира участниците по степента на съответствие с предварително обявените от Възложителя условия.Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти,ако участниците не могат да бъдат класирани при заложения критерий за възлагане „най-ниска цена“ и тази цена се предлага в две или повече оферти.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва