Деловодна информация
00602
 
не
00602-2019-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Мирково 000777248
ул „Ал. Стамболииски” № 35
с. Мирково BG412 2086 България
Нели Кенанова - спец. ППОП +359 7182-2286
info@mirkovo.bg +359 7182-2550

Интернет адрес/и

http://www.mirkovo.bg

http://www.mirkovo.bg/obshtestveni-poruchki


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.mirkovo.bg/obshtestveni-poruchki
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ НА С. МИРКОВО“
45211360      
Строителство

Обектът на поръчката представлява УПИ II, находящ се в кв. 50 на с. Мирково, общ. Мирково и представлява централната част пред общината. Предметът на настоящата обществена поръчка предвижда: Частична промяна на алейната мрежа; Частична промяна на подпорните зидове на зелените площи; Цялостна подмяна на настилките и бордюрите; Подмяна на осветителни тела; Изграждане на водна каскада ВиК мрежа, необходима за функционирането на централната; Обособяване на открита сцена за представления; Обособяване на ново място за статуя; Обособяване на детска лощадка за игра; Подмяна на осветителната инсталация; Предвижда се изграждането на зелени площи и допълване на запазената дървесна растителност с нови 31 бр. широколистни дървета и 6 бр. иглолистни дървета.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
800000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45211360      
45233262      
45232100      
45236210      
37535200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

с. Мирково

Обектът на поръчката представлява УПИ II, находящ се в кв. 50 на с. Мирково, общ. Мирково и представлява централната част пред общината. Предметът на настоящата обществена поръчка предвижда: Частична промяна на алейната мрежа; Частична промяна на подпорните зидове на зелените площи; Цялостна подмяна на настилките и бордюрите; Подмяна на осветителни тела; Изграждане на водна каскада ВиК мрежа, необходима за функционирането на централната; Обособяване на открита сцена за представления; Обособяване на ново място за статуя; Обособяване на детска лощадка за игра; Подмяна на осветителната инсталация; Предвижда се изграждането на зелени площи и допълване на запазената дървесна растителност с нови 31 бр. широколистни дървета и 6 бр. иглолистни дървета.
Критериите по-долу
 
ДА „Качество на техническото предложение“-„Технологична последователност и срокове за изпълнение" и „Организация за изпълнение на поръчката“    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
800000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

В съответствие с чл. 114 от ЗОП изпълнението на договора ще се счита за възложено под отлагателното условие след осигурено финансиране.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е вписан в търговския регистър и/или в съответен професионален регистър, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Участникът и/или третото лице и/или неговия подизпълнител, ангажиран в строително-монтажните работи, трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от: Четвърта група: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), пета категория строежи, съгласно чл.137, ал. 1 т. 5 буква „а” от ЗУТ, а за чуждестранен участник в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка в която е установен или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Регистрацията следва да отговаря на предмета на поръчката – четвърта група, пета категория.
Участникът попълва раздел А: „Годност“ на Част IV: „Критерии за подбор“ в еЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител следните документи (за доказване на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност):
Заверено копие на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България, за изпълнение на строежи от четвърта група, пета категория. Чуждестранните лица следва да бъдат вписани в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора/документ за създаване на обединението.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица. Обстоятелствата се удостоверяват в еЕЕДОП. /попълва се част IV раздел Б, от еЕЕДОП/.Съответствието с минималното изискване се доказва от участника, избран за изпълнител, преди подписване на договор за изпълнение с представяне на документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 от ЗОП, а именно: заверено копие на годишните финансови отчети или техни съставни части,когато публикуването им се изисква.Когато по основателна причина, участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. 2.При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица. Обстоятелствата се удостоверяват в еЕЕДОП. /попълва се част IV раздел Б, от еЕЕДОП/.
Съответствието с минималното изискване се доказва от участника, избран за изпълнител, преди подписване на договор за изпълнение с представяне на документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 от ЗОП, а именно:Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ за строителство, придружена от декларация от участника в свободен текст, че за целия срок на изпълнение на договора ще осигури валидна застрахователна полица, отговаряща на групата на предмета на поръчката. Чуждестранните участници в процедурата представят еквивалентен документ съобразно действащото законодателство в държавата, в която са регистрирани. В случай на участие на обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението, при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за всеки един от подизпълнителите и/или третите лица, които ще изпълняват дейности свързани със строителството.


1. Участниците в обществената поръчка следва да имат реализиран общ оборот (нетни приходи от продажби) за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер равен или надвишаващ 1 600 000.00 (един милион и шестстотин хиляди) лева 2. Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране и строителство, съгласно чл. 171 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Чуждестранните участници в процедурата представят еквивалентен документ съобразно действащото законодателство в държавата, в която са регистрирани.Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ за строителство, съгласно чл. 171 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с минимална застрахователна сума съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., обн., ДВ, бр. 17 от 2.03.2004 г.):–строителство за строежи пета категория – 35 000 лева.
За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171а, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата където е установен/ регистриран участника.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица. Обстоятелствата се удостоверяват в еЕЕДОП. /попълва се част IV раздел В, от еЕЕДОП/.Съответствието с минималното изискване се доказва от участника, избран за изпълнител, преди подписване на договор за изпълнение с представяне на документи по чл. 63, ал. 1, т. 1 б. „а“ от ЗОП, а именно: Списък на строителството (чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП), които са идентични или сходни с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение които съдържат стойността, датата, на която е приключила изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.2. На етап подаване на оферта се попълва съответната част от еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, съдържащ списък на персонала за изпълнение на поръчката, с посочване на името и професионалната компетентност (квалификацията, притежаваните сертификати и/или удостоверения, общия и специфичен професионален опит) на всяко от лицата.Съответствието с минималното изискване се доказва от участника, избран за изпълнител, преди подписване на договор за изпълнение, с представяне на документи по чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП, а именно: списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, с посочване на името и професионалната компетентност (квалификацията, притежаваните сертификати и/или удостоверения, общия и специфичен професионален опит) на всяко от лицата. 3. Участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП.
Участникът, определен за изпълнител представя копия на сертификати, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.


1.Участникът трябва да е изпълнил строителство, през последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, на минимум 1 (един) обект, с предмет идентичен или сходен с този на поръчката.
За „обект, идентичен или сходен“ се приема: изграждане и/ или реконструкция и/или основен ремонт на площад и/или пешеходни пространства и/или парк и/или друг обект на благоустройствена инфраструктура, които задължително включват дейности по направа на настилка, зелени площи и дървесна растителност
За „изпълнен обект“ е обект, приет с Акт обр. 16/ Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството или еквивалентно. Възложителят не поставя изискване за обем.2. Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата на участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство – лицата, които ще изпълняват строителството.•Ръководител на обекта, притежаващ висше образование, образователно-квалификационна степен магистър/бакалавър, специалност „Ландшафтна архитектура“, „Екология“ или еквивалент, oпит при изграждане/проектиране на обект за изграждане и/ или реконструкция и/или основен ремонт на площад и/или пешеходни пространства и/или парк и/или друг обект на благоустройствена инфраструктура, които задължително включват дейности по направа на настилка, зелени площи и дървесна растителност.•Технически ръководител, който да отговаря на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ – да е лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект" / със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника", oпит като технически ръководител на обект за изграждане и/ или реконструкция и/или основен ремонт на площад и/или пешеходни пространства и/или парк и/или друг обект на благоустройствена инфраструктура, които задължително включват дейности по направа на настилка, зелени площи и дървесна растителност.•Контрольор по качеството на строително-монтажните работи - технически правоспособно лице по смисъла на чл. 163а, ал. 2 и чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер“ или еквивалент или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство"/”Техника”, притежаващ валиден сертификат или удостоверение за успешно завършен курс за Контрол по качеството да притежава опит като контрол на качеството на обекти сходни с настоящата обеществена поръчка за oпит като технически ръководител на обект за изграждане и/ или реконструкция и/или основен ремонт на площад и/или пешеходни пространства и/или парк и/или друг обект на благоустройствена инфраструктура, които задължително включват дейности по направа на настилка, зелени площи и дървесна растителност.; За чуждестранен участник изискването за професионална квалификация се прилага съгласно националното законодателство на държавата, в която участника е установен.
•Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве - отговарящ на изискванията на ЗЗБУТ и чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи / Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, притежаващ валиден сертификат или удостоверение за успешно завършен курс по БЗС, да притежава опит като координатор/длъжностно лиже по безопасност и здраве на обекти сходни с настоящата обеществена поръчка за oпит катокоординатор/длъжностно лиже по...прод.в доп.унф..
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


гаранция за изпълнение в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС.Гаранцията се представя в една от следните форми:
А) Банкова гаранция – безусловна и неотменяема Б) Парична сума внесена по сметка на Община Мирково.Авансово плащане в размер 20 % (двадесет процента) от общата стойност на договора. Авансовото плащане се извършва в 30 дневен срок след писменото уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за началото на изпълнение на дейностите Авансово плащане в размер 20 % (двадесет процента) от общата стойност на договора. Авансовото плащане се извършва в 30 дневен срок след писменото уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за началото на изпълнение на дейностите.Междинни плащания: общият размер на авансовото и междинните плащания е до 80 % (осемдесет процента) от общата стойност на договора. и Окончателно плащане в размер на одобрените и подлежащи на разплащане разходи по дейностите, съобразно стойността на договора след приспадане на извършените авансови и междинни плащания към Изпълни
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/09/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

03/02/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/09/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

с. Мирково, ул. "Ал. Стамболииски" № 35

На заседанието могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

прод. III.1.3..по безопасност и здраве на обекти сходни с настоящата обеществена поръчка за изграждане и/ или реконструкция и/или основен ремонт на площад и/или пешеходни пространства и/или парк и/или друг обект на благоустройствена инфраструктура, които задължително включват дейности по направа на настилка, зелени площи и дървесна растителност; За чуждестранен участник изискването за професионална квалификация се прилага съгласно националното законодателство на държавата, в която участника е установен. 3.Участникът трябва да е сертифициран в областта на строителството по стандарти EN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен и Система за управление на околната среда ISO 14001:2015 или еквивалент, с обхват на сертификация – строителство.
Към момента на откриване на обществената поръчка не е осигурено необходимото финансиране за нейното изпълнение. На основание чл. 114 от ЗОП, в проекта на договора възложителят е предвидил клауза за отложено изпълнение. Това обстоятелство е посочено и в обявлението за обществена поръчка.
Срокът на договора за изпълнение на обществената поръчка е 3 (три) години при условията на отложено изпълнение на договора, по реда на чл. 114 предл. 1 от ЗОП. В случай, че възложителят осигури финансиране за обекта и същият бъде изпълнен, в цялост, то действието на договора може да приключи преди изтичане на 3 (три) години. Договорът ще се счита изпълнен след въвеждане в експлоатация на обект „РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ НА С. МИРКОВО
В процедурата за възлагане на обществената поръчка не могат да участват: лица, за които са налице основанията по чл 54 и 55 ит ЗОП и лица за които са приложими националните основания за изключване, освен ако не са предприели мерки за доказване на надеждност/когато е приложимо/. Основанията за отстраняване са подробно описани в РАЗДЕЛ ІІI.УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ ,т.2УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ от Документацията за обществена поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл. 197 ал. 1 т. 4 и т. 7 от ЗОП, а именно в 10-дневен срок, след изтичане на срокова по чл. 179 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва