Деловодна информация
02709СЗДП - ТП - ДГС Никопол
1396 09/08/2019 (дд/мм/гггг)
не
02709-2019-0082 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Северозападно държавно предприятие - ДП гр.Враца - Териториално поделение - Държавно горско стопанство Никопол 2016174760180
ул. Васил Левски №27
Никопол BG314 5940 България
инж. Андриян Ангелов, инж. Светослав Ганчев +359 65412797
persin@abv.bg +359 65413034

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190225EZFj10622547


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190225EZFj10622547
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственист и други дейности съгласно ЗГ

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Поддръжка, ремонт и резервни части за компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Никопол
30000000      
Услуги

Предметът на поръчката включва изпълнение на следните дейности:
1. Поддръжка на компютърна техника, включващо: поддръжка в техническа изправност и годност за ползване, отстраняване на повреди, технически прегледи на компютърната техника и поддържане на локалната мрежа в горското стопанство.
В случай, че техниката не може да бъде ремонтирана на място доставянето на компютърната техника до сервизната база-офис на Изпълнителя и обратно е за сметка на Изпълнителя.
Ремонтът се извършва при необходимост.
2. Доставка на консумативи и резервни части за компютърната техника в случай на необходимост от ремонт.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
8100      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Административната сграда на ТП ДГС Никопол с адрес: гр.Никопол ул.Васил левски №27

Предметът на поръчката включва изпълнение на следните дейности:
1. Поддръжка на компютърна техника, включващо: поддръжка в техническа изправност и годност за ползване, отстраняване на повреди, технически прегледи на компютърната техника и поддържане на локалната мрежа в горското стопанство.
В случай, че техниката не може да бъде ремонтирана на място доставянето на компютърната техника до сервизната база-офис на Изпълнителя и обратно е за сметка на Изпълнителя.
Ремонтът се извършва при необходимост.
2. Доставка на консумативи и резервни части за компютърната техника в случай на необходимост от ремонт.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8100      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания по отношение на участниците отнасящи се до годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

2. Участниците следва да разполагат с персонал за изпълнение на поръчката, с определена професионална компетентност - минимум 2 брой специалист.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Поддръжката на софтуера включва инсталиране, преинсталиране, обновяване, настройка на операционните системи и друг приложен софтуер, антивирусна защита и почистване от вируси и т.н.
2. Поддръжката на хардуера включва тестване, диагностика и пълна профилактика на хардуера, както и консултация при избор на хардуер при необходимост от смяна или ремонт.
3. Поддръжката на периферните устройства включва инсталиране, преинсталиране и настройка, както и консултация при избор на такива.
4. Поддръжката на локалната мрежа включва структуриране и поддръжка на мрежата и мрежовите устройства.
5. Доставените, вложени и монтирани резервни части, ще са нови, оригинални и/или съвместими съгласно изискванията на производителя, да отговарят на изискванията за качество в Република България и/или Европейския съюз, както и ще притежават сертификат за произход и качество.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/09/2019 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/09/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на ТП ДГС Никопол, с адрес: град Никопол, ул.„ Васил Левски” №27

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процеудрата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Гаранция за изпълнение на договора - в размер на 2 % (две на сто) от стойността на договора без ДДС.
1.Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на: банкова гаранция, парична сума или застраховка.
Тя се представя преди подписването на договора от избрания за изпълнител участник.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане срока по чл.100, ал.3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва