Деловодна информация
00035
08-00-92.1 08/08/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
08/08/2019 (дд/мм/гггг)
00035-2019-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Костинброд 000776363
ул.Охрид №1
Костинброд BG412 2230 България
Снежа Трендафилова - Директор на дирекция Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти и главен юрисконсулт; инж. Красимир Дебеляшки - ръководител на проект +359 72168712/+359 72168735
kostinbrod.bg@gmail.com +359 72168777

Интернет адрес/и

http://www.kostinbrod.bg

http://kostinbrod.bg/archives/22072


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://kostinbrod.bg/archives/22072
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, ра ОП 2019-7
45000000      
Строителство

В предмета на поръчката се включват 4 дейности: Дейност 1. Проектиране. Предвижда се проектиране в работна фаза на инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък с капацитет 20 997 т. и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък с капацитет 5 078 т, съобразно Техническите спецификации. Дейност 2. Изпълнение на строително – монтажни работи., включващи изграждане на: 1. Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък с капацитет 20 997 т. и 2. Компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък с капацитет 5 078 т. Дейност 3. Доставка, монтаж и пуск на технологично оборудване, необходимо за инсталациите доставка, монтаж и пусково наладъчни дейности на технологично оборудване на инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък;вкл. обучение на персонала за работа с инсталациите. Разходите за обучение на персонала. Дейност 4. Авторски надзор.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
9461765.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45213280      
71200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Инвестиционното намерение следва да се осъществи в поземлен имот № 274, с. Богьовци, общ. Костинброд, с размери 31 493 кв.м.

1. Изготвяне на Работен проект за изграждане на инсталациите съгласно разработен ПИП, избраната Технология и Генплан, в обем и обхват съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. При изготвянето на проекта в работна фаза ще бъдат прецизирани конкретните вид, форма, конструкция, технически характеристики, оборудване и съоръжения, без да се променя технологичното им предназначение с оглед гарантирането на търсения ефект. Работният проект ще отговаря на: Наредба 4 от 21 май 2001 г.
- Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци; - Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; - Съответните общински наредби за управление на отпадъците по чл. 22, ал. 1 от ЗУО. Изготвените проекти подлежат на съгласуване с всички заинтересовани експлоатационни дружества. Работният проект ще съдържа подробни количествени и количествено-стойностни сметки за всеки етап, фаза и подобект, които ще бъдат изградени и/или реконструирани в рамките на проекта. След финализиране на Работния проект ще се изготви Комплексен доклад за съответствието и съгласуване на проекта със съответните институции, на която база ще бъде издадено Разрешение за строеж. С издаването на РС ще стартират следващите две под дейности: извършване на СМР и осъществяване на авторски надзор. 2. Извършване на СМР: Част 1 - СМР, свързани с изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци
Част 2 - СМР, свързани с изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци В изпълнение на Част 1 ще бъдат извършени СМР с обхват всички дейности, свързани с изграждане на инсталация за компостиране на разделно събран зелен отпадък от общините Костинброд, Божурище и Годеч, съгласно изготвения Работен проект. В изпълнение на Част 2 ще бъдат извършени СМР с обхват всички дейности свързани с изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци от територията на РСУО Костинброд, съгласно изготвения Работен проект. Избраният изпълнител ще изгради инсталациите, съобразявайки се с изготвения Работен проект, избраната Технология, описаните и остойностени видове СМР в количествените и количествено стойностни сметки. Изпълнението на Част 1 и Част 2 може да се извършва едновременно по преценка на изпълнителя, ако е целесъобразно и е в съответствие с Работния проект. В изпълнение на тази поддейност ще бъдат извършени и строително - монтажните работи с обхват всички дейности свързани с изграждане и на допълнителна инфраструктура, необходима за въвеждане на обекта в експлоатация и осигуряване на нормалното функциониране на инсталациите, а именно: захранване с вода за питейно-битови нужди от от помпена станция, находяща се в имот № 036019 с дължина 85 м; захранване с ел. енергия от БКТО "Регионално депо, с. Богьовци, находящ се в имот 000195 (общинска собственост). Разходът е включен към СМР на инсталацията за предварително третиране. 3. Доставка на необходимото за въвеждане в експлоатация на инсталациите оборудване, съгласно представеното Прединвестиционно проучване. 4. Осъществяване на авторски надзор. Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изготвяне и предаване на работен проект -П1    20 точки
Програма за управление на дейностите - П2(по скала за оценки)    30 точки
Цена
50 точки
II.2.6) Прогнозна стойност
9461765      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
720

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ДБФП №BG16M1OP002-2.002 – 0009 – С01 проект: проект: „Проект. и изграждане на комп. инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на терит. на РСУО Костинброд“

В Профила на купувача са публикувани техническата спецификация и документацията за обществената поръчка, които съдържат цялата необходима информация.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът, трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на строежи Четвърта група – Втора категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС (ПРВВЦПРС) или за по-висока категория строежи от същата група, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
В случай, че участникът ползва подизпълнител/и и някои от подизпълнителите му ще извършва отделни части или видове СМР, то този подизпълнител също трябва да бъде вписан в ЦПРС или аналогичен регистър за дейността, която ще изпълнява. Когато участникът е обединение, изискването важи за членовете на обединението, които са пряко ангажирани с изпълнение на строителните дейности съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел А от ЕЕДОП.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация – копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС или еквивалент само в случай, че няма до него достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени до тогава). Ако определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за камарата на строителите, във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

При подаване на офертата участникът попълва в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово състояние, за наличие на валидна застраховка за „Професионална отговорност “ на участниците в проектирането и строителството по чл.171 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал. 1, т. 2 и чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/, като посочва издател, номер, обхват и валидност на същите.

При подаване на офертата участникът попълва в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово състояние, за наличие на валидна застраховка за „Професионална отговорност “ на участниците в проектирането и строителството по чл.171 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал. 1, т. 2 и чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/, като посочва издател, номер, обхват и валидност на същите. При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени до тогава).
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т.1 по отношение на изпълнено СМР, чрез попълване на Част IV, раздел В от ЕЕДОП като предостави и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството.
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т.1 по отношение на изпълнено проектиране, чрез попълване на Част IV, раздел В от ЕЕДОП, като предостави и информация за стойностите, датите и получателите на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертите с приложени към него удостоверения за добро изпълнение на посоченото строителство, които да съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени до тогава).
2. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП, като посочи лицата от екипа за изпълнение на поръчката.
Информацията за лицата се попълва в Част IV: „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на експертите, който ще изпълнява поръчката, с посочване на професионалната компетентност на лицата, съобразно декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, както и документи, които доказват професионална компетентност на експертите.


1.1През последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил дейност/и с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката. Под „дейности с предмет идентични или сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт, вкл. доставка и монтаж на съоръженията, оборудване и механизация на инсталации за компостиране и/или оползотворяване на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и/или инсталации за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци (или съпоставими към тях за чуждестранните участници). Възложителят не поставя изискване за обем.
1.2През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил поне една услуга, идентична или сходна с предмета на поръчката. Под „услуга идентична или сходна с предмета на поръчката“ следва да се разбира изработване на инвестиционен проект фаза „технически“ и/или „работен“ по смисъла на Закона за устройство на територията и Наредба № 4/ 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за изпълнение на строителство, вкл. доставка и монтаж на съоръженията, оборудване и механизация на инсталации за компостиране и/или оползотворяване на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и/или инсталации за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци (или съпоставими към тях за чуждестранните участници).
Забележка: Горепосочените минимални изисквания (по т. 1.1 и 1.2) могат да бъдат покрити чрез изпълнение на инженеринг (проектиране и изпълнение) на описаните инсталации, изпълнен през последните пет години, считано от датата определена като краен срок за подаване на офертата. Поставеният критерий за подбор може да бъде доказан с изпълнението на един или няколко обекта в рамките на едно или няколко възлагания!
2.Изисква се у-ника да разполага с екип за изпъл. на поръчката от квалиф. експерти:
2.1 Ръководител проект – Проф. квалиф.: висше о-ние в област „Технически науки“ професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ или еквивалент и/или „Стопански науки“ професионално направление „Мениджмънт“ или „Управление на инвестиционни проекти“ или еквивалент;
- Спец опит: опит като р-тел проект на мин 1 обект, идентичен или сходен с предмета на поръчката. Под обект, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт, вкл. доставка и монтаж на съоръженията, оборудване и механизация на инсталации за компостиране и/или оползотворяване на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и/или инсталации за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци (или съпоставими към тях за чуждестранните у-ци).
2.2 Екип за изпълнение на проектиране: експерти притежаващи необх. квалиф. и правосп. съгласно чл.229, чл. 230 от ЗУТ и чл. 10 от ЗКАИИП. У-кът следва да разполага мин. с по един от следните експ.- проектанти по всяка една от частите, посочени по-долу: Част Технологична; Част Архитектура; Част Конструктивна; Част Отопление; Вентилация и Климатизация; Част Електрическа; Част Пожарна безопасност. Посочените проектанти трябва да са изпълнили проектиране по съответната си част в минимум една услуга, идентична или сходна с предмета на поръчката. Под „услуга идентична или сходна с предмета на поръчката“ следва да се разбира изработване на инвестиционен проект фаза „технически“ и/или „работен“ по смисъла на Закона за устройство на територията и Наредба № 4/ 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за изпълнение на строителство, вкл. доставка и монтаж на съоръженията, оборудване и механизация, на инсталации за компостиране и/или оползотворяване Продължава в VI.3) Допълнителна информация.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. При подписване на договора избрания изпълнител представя документ за внесена гаранция за изпълнение под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС. 2. Изпълнителят има право да получи авансово плащане в размер на 10 % от стойността договора, ако е представил гаранция за авансово предоставени средства под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица. Гаранция за авансово предоставените средства не се представя, ако в 3-дневен срок от подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ писмено заяви пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че не желае да бъде извършвано авансово плащане. Ако бъде избран банков превод за гаранциите, те се осъществяват по сметка на община костинброд в УниКредит Булбанк, офис Костинброд; Банков код (BIC): UNCRBGSF, сметка (IBAN): BG11UNCR96603369039111.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/09/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 8

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/09/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Общинска администрация Костинброд, заседателна зала на адрес: п.к.2230, гр.Костинброд, ул.Охрид №1, ет.2

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение от поле III.1.3)на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и/или инсталации за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци (или съпоставими към тях за чуждестранните участници).
Възложителя не поставя изискване за специфичен опит за проектантите по следните части както следва: Част Геодезическа (трасировъчен план и вертикална планировка); Част ВиК; Част Енергийна ефективност; Част Пътна; Част Геология; Част Благоустройство; План за управление на строителните отпадъци - разработва се след одобрение на инвестиционния проект (ПУСО); План за безопасност и здраве - разработва се след одобрение на инвестиционния проект (ПБЗ); Част Сметна документация.
Посочените от участника проектанти могат да съчетават повече от една експертна позиция в предложения екип за изпълнение на проектирането, ако отговарят на поставените от Възложителя минимални изисквания и притежават съответните удостоверения, изискващите се за съответната част от работният проект или еквивалент. Участникът може да предложи и други допълнителни експерти, извън посочените съгласно изискванията на възложителя и настоящата документация за обществена поръчка.
2.3. Участникът следва да разполага с екип от експерти с определена професионална компетентност за изпълнението на строителството, както следва:
Технически ръководител - технически правоспособно лице с квалификация „строителен инженер“, „архитект“ или „строителен техник“ съгласно чл. 163а, ал. 2 и 3 от ЗУТ или еквивалент. Специфичен опит: опит като технически ръководител на минимум един обект IV-та група, минимум II-ра /втора/ категория или по висока категория от същата група. Отговорник по контрола върху качеството - правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент - за чуждестранни участници. Специфичен опит: опит като технически ръководител на минимум един обект IV-та група, минимум II-ра /втора/ категория или по висока категория от същата група. Координатор по безопасност и здраве - да притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или еквивалент - за чуждестранни участници. Специфичен опит: опит като експерт/координатор по безопасност и здраве на минимум един обект IV-та група, минимум II-ра /втора/ категория или по висока категория от същата група. Едно лице, предложено от участниците за заемане на длъжност експерт за изпълнение на строителството, не може да съвместява повече от една длъжност.За всяка една от позициите, участниците следва да представят различни експерти за изпълнение на строителството. Участникът може да посочи и други експерти, които да включи при изпълнението на поръчката.Възложителят отстранява от участие в процедурата, участник за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 - т.5 от ЗОП, условията по чл.107 от ЗОП,както и обстоятелствата по чл. 3,т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за др. лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. В случай че участникът е обединение от физически и/или юридически лица основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 - т.5 от ЗОП се прилагат за всеки член на обединението. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители или ще използва ресурсите на трети лица, основанията се прилагат и за тях. При подаване на оферта участникът декларира липсата на осн. за отстраняване и съотв. с критериите за подбор, чрез представяне на ЕЕДОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Дирекция Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти при община Костинброд
ул.Охрид №1
Костинброд 2230 България
kostinbrod.bg@gmail.com +359 72168712
http://kostinbrod.bg/archives/22072 +359 72168777

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва