Деловодна информация
00447
92-03-24 06/08/2019 (дд/мм/гггг)
не
00447-2019-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Агенция по вписванията 131282355
ул. Елисавета Багряна 20
София BG411 1111 България
Васил Жбантов +359 29486125
vasil.zhbantov@registryagency.bg +395 29486194

Интернет адрес/и

https://www.registryagency.bg/bg/

https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/2019-g-abonamentno-obsluzhvane-i-serviz-na-kompyut/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на: (URL)
https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Абонаментно обслужване и сервиз на компютърно, комуникационно и друго техническо оборудване за срок от 1 година 92-03-24
50300000      
Услуги

Обособена позиция 1: "Абонаментно обслужване и сервиз на комуникационно оборудване, работни станции и периферия за срок от 1 година" Дейност 1: "Извънгаранционна поддръжка и ремонт на активно и пасивно мрежово оборудване в териториалните поделения и Централно управление" Описание: Поддръжка на мрежово оборудване, използвано от АВ. Дейност 2 "Извънгаранционна поддръжка и ремонт на настолни и преносими компютри, копирни машини, периферни устройства и непрекъсваеми захранвания" Описание: Поддръжка на настолни и преносими компютри, копирни машини, периферни устройства и непрекъсваеми захранвания; Обособена позиция 2 "Извънгаранционна поддръжка и ремонт на високопроизводителни копирни машини" Описание: Поддръжка на високопроизводителни копирни машини, използвани от АВ.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
179500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Абонаментно обслужване и сервиз на комуникационно оборудване, работни станции и периферия за срок от 1 година 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50312000      
50312320      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

България

Извънгаранционна поддръжка и ремонт на активно и пасивно мрежово оборудване, работни станции, периферни устройства, непрекъсваеми захранвания и копирни машини, собственост на АВ. Сервиз на компютрите, разположени в обектите на АВ.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
167500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Извънгаранционна поддръжка и ремонт на високопроизводителни копирни машини 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50313000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

София

Поддръжка на високопроизводителни копирни машини, собственост на АВ.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се изискват.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се прилагат

не се изискват
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко една услуга, която е идентична или сходна с предмета на обществената поръчка. Под "услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката" се разбира:
за обособена позиция 1 - извън гаранционна поддръжка на комуникационно оборудване, работни станции и периферии. Дейностите може да са изпълнени при изпълнението на повече от един договор/проект.
за обособена позиция 2 - извънгаранционна поддръжка на високопроизводителни копирни машини.
2. Участникът трябва да прилага:
Система за управление на качеството, съответваща на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент /с обхват сервизно обслужване на комукационно оборудване и хардуер./
С обхват за обособена позиция 1 -сервизно обслужване на комуникационно оборудване и хардуер;
С обхват за обособена позиция 2 - сервизно обслужване на копирни машини и/или хардуер


1. Участникът декларира изпълнените услуги с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката в Част IV, Раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП с посочване на информация за услугите с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите. В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл.112, ал.1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва със Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
2. Участникът декларира наличието на валиден сертификат БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент в част Част IV, Раздел Г на ЕЕДОП. Обстоятелството се доказва по чл. 67, ал. 5 и/или чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП със заверено копие на валиден към датата на подаване на офертата сертификат.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнителят внася гаранция в размер на 3% от стойността на договора за изпълнение на поръчката без ДДС, преди сключване на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/08/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

24/01/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/08/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София, ул. Елисавета Багряна 20

на отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

За участника не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 ,т. 4 и т. 5 и чл. 107, чл. 101, ал. 9-11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИИОДРЮПДРКТЛТДС, чл. 69 от ЗПКОНПИ.
Съгласно чл. 181, ал. 2 от ЗОП, комисията ще извърши оценката на ценовите предложения на участниците преди провеждането на предварителен подбор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва