Деловодна информация
00373
4201 02/08/2019 (дд/мм/гггг)
не
00373-2019-0022 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град, Ректорат, ст. 335 Деловодство
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
malamova@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190802prvB2381746
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извършване на текущи ремонти на обекти, находящи се на територията на Ветеринарномедицински факултет, Педагогически факултет и Общежитие № 1 на Департамент за информация и повишаване квалификацията
45000000      
Строителство

„Извършване на текущи ремонти на обекти, находящи се на територията на Ветеринарномедицински факултет, Педагогически факултет и Общежитие № 1 на Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет гр. Стара Загора“
Поръчката е разделена на обособени позиции, както следва:
- обособена позиция № 1 „Извършване на текущ ремонт на обект: Покрив на блок 10 на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“;
- обособена позиция № 2 „Извършване на текущ ремонт на обект: покрив на Блок В на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора”;
- обособена позиция № 3 „Извършване на текущ ремонт на обект: санитарни помещения (16 – шестнадесет броя) на Общежитие № 1 на ДИПКУ при Тракийски университет гр. Стара Загора”.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
95814.70      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Извършване на текущ ремонт на обект: Покрив на блок 10 на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град

Извършване на текущ ремонт на обект: Покрив на блок 10 на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора. Ремонт на покрив от 620,00 кв.м., включващ демонтаж на стара гръмоотводна уредба, демонтаж на съществуваща обвивка и покритие и монтаж на нови, и съпътсваши СМР, които са подробно описани в КС.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
41240.71      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Извършване на текущ ремонт на обект: покрив на Блок В на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град

Извършване на текущ ремонт на обект: покрив на Блок В на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
29470.13      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Извършване на текущ ремонт на обект: санитарни помещения (16 – шестнадесет броя) на Общежитие № 1 на ДИПКУ при Тракийски университет гр. Стара Загора 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

ДИПКУ при Тракийски университет гр. Стара Загора, ул. Армейска № 9

Извършване на текущ ремонт на обект: санитарни помещения (16 – шестнадесет броя) на Общежитие № 1 на ДИПКУ при Тракийски университет гр. Стара Загора, съгл. КС
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
25103.86      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят поставя изисквание към участниците да са вписано в професионален регистър. По отношение на обособена позиция № 1 „Извършване на текущ ремонт на обект: Покрив на блок 10 на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“: Възложителят поставя изискване участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи пета група и вписване на отделни видове СМР съгласно КИД-2008, сектор „Строителство”, клас: 43.91-Покривни работи. По отношение на обособена позиция № 2 „Извършване на текущ ремонт на обект: покрив на Блок В на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора”: Възложителят поставя изискване участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи пета група и вписване на отделни видове СМР съгласно КИД-2008, сектор „Строителство”, клас: 43.91-Покривни работи. По отношение на обособена позиция № 3 „Извършване на текущ ремонт на обект: санитарни помещения (16 – шестнадесет броя) на Общежитие № 1 на ДИПКУ при Тракийски университет гр. Стара Загора”, Възложителят поставя изискване участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи пета група и вписване на отделни видове СМР съгласно КИД-2008, сектор „Строителство”, клас: 43.11-Събаряне и разрушаване; 43.22-Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации; 43.29-Изграждане на други инсталации; 43.31-Полагане на мазилки; 43.33-Полагане на облицовки и настилки; 43.34-Боядисване и стъклопоставяне; 43.39-Други довършителни строителни дейности.
Ако участникът е обединение, изискването се отнася до този член на обединението, за когото се предвижда извършването на СМР.В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП, участникът следва да представи заверено копие от валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите за изпълнение на строежи пета група и вписване на отделни видове СМР съгласно КИД-2008, сектор „Строителство” по отношение на обособената позиция.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. По отношение на обособена позиция № 1 „Извършване на текущ ремонт на обект: Покрив на блок 10 на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Под „дейност по строителство с предмет, идентичен или сходен с този на обществената поръчка“ следва да се разбира изпълнени СМР по ремонт и укрепване на покривни конструкции. Възложителят не поставя изискване за обем на изпълнените дейности. По отношение на обособена позиция № 2 „Извършване на текущ ремонт на обект: покрив на Блок В на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора”. Под „дейност по строителство с предмет, идентичен или сходен с този на обществената поръчка“ следва да се разбира изпълнени СМР по ремонт и укрепване на покривни конструкции. Възложителят не поставя изискване за обем на изпълнените дейности.По отношение на обособена позиция № 3 „Извършване на текущ ремонт на обект: санитарни помещения на Общежитие № 1 на ДИПКУ при Тракийски университет гр. Стара Загора”. Под „дейност по строителство с предмет, идентичен или сходен с този на обществената поръчка“ следва да се разбира изпълнени СМР по текущ ремонт на санитарни възли и помещения. Възложителят не поставя изискване за обем на изпълнените дейности.При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В от ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът следва да представи списък-декларация на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка за съответната обособена позиция, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът следва да разполага с технически и ръководен персонал с професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на обществената поръчка и пряко ангажирани с изпълнението на строителството отнасящи се за всяка от обособените позиции.При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставените от Възложителя изисквания, като попълнят информацията в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП за всяка от обособените позиции. В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът следва да представи списък на експертите – технически и ръководен персонал. Списъкът следва да съдържа информация за лицата, образование, квалификация и техния опит, информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско или друго).


1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.По отношение на обособена позиция № 1 „Извършване на текущ ремонт на обект: Покрив на блок 10 на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Под „дейност по строителство с предмет, идентичен или сходен с този на обществената поръчка“ следва да се разбира изпълнени СМР по ремонт и укрепване на покривни конструкции. По отношение на обособена позиция № 2 „Извършване на текущ ремонт на обект: покрив на Блок В на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора”. Под „дейност по строителство с предмет, идентичен или сходен с този на обществената поръчка“ следва да се разбира изпълнени СМР по ремонт и укрепване на покривни конструкции. По отношение на обособена позиция № 3 „Извършване на текущ ремонт на обект: санитарни помещения на Общежитие № 1 на ДИПКУ при Тракийски университет гр. Стара Загора”. Под „дейност по строителство с предмет, идентичен или сходен с този на обществената поръчка“ следва да се разбира изпълнени СМР по текущ ремонт на санитарни възли и помещения.
2. Участникът следва да разполага с технически и ръководен персонал с професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на обществената поръчка и пряко ангажирани с изпълнението на строителството отнасящи се за всяка от обособените позиции, а именно: - Технически ръководител, който да отговаря на следните минимални изисквания:
а) завършено образование съгласно изискванията на чл. 163а от ЗУТ: висше инженерно образование или средно специално техническо образование или еквивалентно – при чуждестранни участници; б) 3 (три) години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност; в) професионален опит в техническо ръководство най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект. - Отговорник по контрола на качеството, който да отговаря на следните минимални изисквания:
а) правоспособност – курс за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и/или за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопастност или еквивалент;б) професионален опит – най-малко 3 (три) години опит в контрола на качеството при изпълнение на СМР на строителни обекти.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/08/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

26/02/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/09/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

ст. 340 - 3 ет., Ректорат, Студентски град

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54,ал.1,т.1,т.2,т.3,т.4,т.5,т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55,ал.1, т.1,т.3,т.5 от ЗОП.
2.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако за него не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници,които са „свързани лица” по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП.
3.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
4.Настоящата обществена поръчка се възлага като част от обществена поръчка с предмет:„Извършване на текущи ремонти на обекти, находящи се на територията на на Ветеринарномедицински факултет,Педагогически факултет и Общежитие № 1 на Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет гр. Стара Загора“, обособена в 9 позиции,както следва: ОП№ 1„Извършване на текущ ремонт на обект: Покрив на блок 10 на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“;ОП№2 „Извършване на текущ ремонт на обект: покрив на Блок В на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора”;ОП№3 „Извършване на текущ ремонт на обект: санитарни помещения (16 – шестнадесет броя) на Общежитие № 1 на ДИПКУ при Тракийски университет гр. Стара Загора”;ОП№4 „Извършване на текущ ремонт на обект: учебна зала 206 на Педагогически факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора”;ОП№5 „Извършване на текущ ремонт на обект: учебна зала Английски език на Педагогически факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора”;ОП№6 „Извършване на текущ ремонт на обект: учебна зала 310 на Педагогически факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора”;ОП№7 „Доставка и монтаж на винкел и обшивка с пластифицирана ламарина за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“;ОП№8 „Изработване, доставка и монтаж на метални врати за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“;ОП№9 „Изграждане на външни бетонни стълби за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“.Общата прогнозна стойност на поръчката по деветте обособени позиции е в размер от 118880,21лв. без ДДС, от които:за ОП№ 1 - 41240,71лв. без ДДС, която представлява 34,690% от общата стойност на поръчката, за ОП№ 2 - 29470,13лв. без ДДС, която представлява 24,789% от общата стойност на поръчката;за ОП№ 3 - 25103,86 лв. без ДДС, която представлява 21,116% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 4 - 4547,79лв. без ДДС, която представлява 3,825% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 5 - 4719,40лв. без ДДС, която представлява 3,696% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 6 - 4547,79лв. без ДДС, която представлява 3,825% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 7 - 4136,95лв. без ДДС, която представлява 3,479% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 8 - 3216,51лв. без ДДС, която представлява 2,705% от общата стойност на поръчката; за ОП№ 9 - 1 897,07 лв. без ДДС, която представлява 1,595% от общата стойност на поръчката.Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие,че стойността на съответната об.позиция не надхвърля 1000000 лв. за строителство и общата стойност на об.позиции,възложени по този начин,не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. ОП №№4 -9 ще се възложат по чл.21,ал. 6 от ЗОП

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва