Деловодна информация
00384Община Бяла Слатина
1200-145-2 31/07/2019 (дд/мм/гггг)
не
00384-2019-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Бяла Слатина 000193058
ул. Климент Охридски №68
Бяла Слатина BG313 3200 България
Цветелина Андровска-Илиева и Красимир Кирилов +359 915882121
bslatina@oabsl.com +359 91582914

Интернет адрес/и

www.byala-slatina.com

http://e-obp.eu/bp/Document/152dd83f-4ac3-43f2-8aea-bbf29e832774


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://e-obp.eu/bp/Document/152dd83f-4ac3-43f2-8aea-bbf29e832774
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Ремонт на улична мрежа, алеи, тротоари и други общински обекти на територията на община Бяла Слатина“
45000000      
Строителство

„Ремонт на улична мрежа, алеи, тротоари и други общински обекти на територията на община Бяла Слатина“. Задачите и дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в техническата спецификация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
417000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45111291      
45112000      
45112200      
45233000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

На територията на община Бяла Слатина

В предмета на поръчката са предвидени следните дейности: Основа /направа или ремонт/ на пътни и улични настилки; Битумен разлив; Асфалтобетонова настилка; Ремонт на тротоарни настилки; Изграждане или ремонт на водоотвеждащи съоръжения; Разрушаване на настилки; Обратен насип; Механизиран изкоп; Транспортиране на асфалтовите смеси; Полагане на асфалтови смеси; Уплътняване на асфалтови смеси; Битумен разлив за връзка; Отводнителни канавки; Устроиства за събиране и ревизиране на вода; Настилка от тротоарни плочи. Видовете строително-ремонтни дейности и тяхното количество са подробно описани в Техническа спецификация, неразделна част от Документацията.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
417000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи, както следва:
ІІ група строежи, ІV - та категория или за по-висока категория от същата група, с обхват съобразно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „а” от ЗУТ и чл. 8, ал. 1, т. 2 и чл. 9 от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
За чуждестранните участници – аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Удостоверяване: При подаване на офертата, обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1) като се посочва публичния регистър в който се съдържа информация за наличието на тази регистрация, съответната група и категория строежи; уеб-адрес на органа или службата, издаващи документ; орган или служба, издаващи документа и точно позоваване на документа, с който се удостоверява изпълнението на изискването за годност съгласно категорията строеж на обекта, предмет на поръчката.
В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, всеки един от членовете на обединението/консорциума, както и за подизпълнителите се декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочи и публичния регистър в които се съдържа информация за наличието на тази регистрация в Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

При подаване на офертата, обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово състояние, т. 5, с посочване на застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на обществената поръчка или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/.

Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” за строежи ІІ група, ІV – та, с минимална застрахователна сума в размер на 100 000 лв., Минималното застрахователно покритие включва отговорността за смърт или за телесна повреда на други участници в строителството и/или на трети лица, както и за матеиални вреди вреди имуществото на други участници в строителството или на трети лица, причинени от лицата, осъществяващи строителството.
За чуждестранните участници – изискването е за еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

При подаване на офертата, участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертите. Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, т. 1а) от ЕЕДОП.

Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата;
Минимално ниво: Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (един) обект, с предмет *идентичен или сходен на обществената поръчка, изпълнен през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертите.
Забележка: Обект с предмет *идентичен или сходен на обществената поръчка * се счита изпълнение на строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или текущ ремонт на пътна/улична мрежа и/или полагане на асфалтофи настилки.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Основната цел на настоящата процедура е да бъде избран изпълнител, който качествено да извърши необходимите строителни и монтажни работи, в съответствие с изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническата спецификация.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/08/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/08/2019 (дд/мм/гггг)   09:30 (чч:мм)

Община Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина, ул. Климент Охридски №68, етаж 5, стая 508

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят предвижда гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми: - парична сума; - банкова гаранция; - застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Банковата гаранция се представя в оригинал, безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Община Бяла Слатина със срок на валидност, равен на срока на изпълнение на договора, удължен с 30 (тридесет) календарни дни. При забава в изпълнението, независимо от причината за това, изпълнителят удължава срока на валидност на банковата гаранция с периода за забавата.
Застраховката, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, е в полза на Община Бяла Слатина, със срок на валидност, който покрива срока на изпълнение на договора, удължен с 30 (тридесет) календарни дни. При забава в изпълнението, независимо от причината за това, изпълнителят осигурява застрахователно покритие за периода за забавата.
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който не отговаря на изискванията на чл. 54 от ЗОП;
Ценовото предложение, направено от всеки участник не може да надвишава прогнозната стойност на поръчката, в противен случай ще бъде отстранен от участие в процедурата.
Извън плика с надпис "Предлагани ценови параметри " не трябва да е посочена никаква информация относно цената;
Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика "Предлагани ценови параметри" елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата, съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва