Деловодна информация
00510
Изх.1500-63 30/07/2019 (дд/мм/гггг)
не
00510-2019-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Девня 000096345
бул. Съединение № 165
Девня BG331 9162 България
инж. Галина Георгиева +359 51947011
kmet@devnya.bg +359 51947012

Интернет адрес/и

www.devnya.bg

http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/smr-bulevard-saedinenie


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/smr-bulevard-saedinenie
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на СМР на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в община Девня част 2. бул. Съединение - кв. Повеляново
45233000      
Строителство

1. Изпълн. на СМР съгласно Техн. проект, предписанията и запов. в Запов. книга, в т.ч. предвид. с КСС СМР;
2. Изпълнение на непредв. работи (вследствие на непредв. обстоят., по смисъла на ЗОП), които са видове и/или количества работи, които не са вкл. в Техн. проект и КСС, но чието изпълн. е доказано необх. за пълното и кач. изпълн. на Строежа;
3. Доставка и влагане в строителството на необх. и съотв. на инвестиц. проект строит. продукти;
4. Произв. и/или доставка на Строит. детайли/елементи и оборудване и влагането им в Строежа;
5. Уведомяване на Възл. за възникн. необходимост от доп. проектиране;
6. Изв. на необх. изпитвания и лаборат. изследвания;
7. Съставяне на строит. книжа и изготвяне на екзекут. документация на Строежа;
8. Участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация;
9. Отстр. на недостатъците, устан. при предаването на Строежа и във. му в експлоатация;
10. Отстр. на проявени дефекти през гаранц. срокове, определени с договора.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
934662.16      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG33

Мястото за изпълнение на поръчката е територията на Република България, област Варна, община Девня, гр. Девня

1. Изпълн. на СМР съгласно Техн. проект, предписанията и запов. в Запов. книга, в т.ч. предвид. с КСС СМР;
2. Изпълнение на непредв. работи (вследствие на непредв. обстоят., по смисъла на ЗОП), които са видове и/или количества работи, които не са вкл. в Техн. проект и КСС, но чието изпълн. е доказано необх. за пълното и кач. изпълн. на Строежа;
3. Доставка и влагане в строителството на необх. и съотв. на инвестиц. проект строит. продукти;
4. Произв. и/или доставка на Строит. детайли/елементи и оборудване и влагането им в Строежа;
5. Уведомяване на Възл. за възникн. необходимост от доп. проектиране;
6. Изв. на необх. изпитвания и лаборат. изследвания;
7. Съставяне на строит. книжа и изготвяне на екзекут. документация на Строежа;
8. Участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация;
9. Отстр. на недостатъците, устан. при предаването на Строежа и във. му в експлоатация;
10. Отстр. на проявени дефекти през гаранц. срокове, определени с договора.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
934662.16      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура: от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от прог

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) на Камарата на строителите за изпълнение на строежи от групата и категорията строеж, в която попада обекта на поръчката – „Втора група: строежи от транспортната инфраструктура”-строежи от „Tрета категория” строежи или да има регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. За доказване на това обстоятелство участникът, избран за изпълнител, посочва съответния публичен регистър, който съдържа тази информация или представя копие от Удостоверението за вписване в ЦПРС, придружен с валиден талон за 2019г., или еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени, доказващ еквивалентното право (за чуждестранните участници).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да има валидна застрахователна полица за професионална отговорност на строителя – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ като лице, изпълняващо строителна дейност (или еквивалентна застраховка или гаранция за чуждестранното лице – участник, в съответствие с чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ).

Участникът следва да разполага с валидна застрахователна полица за професионална отговорност на строителя в размер не по-нисък от определения в чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът, самостоятелно или съвместно, следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 (пет) години считано от датата на подаване на заявлението или на офертата.

Участникът, самостоятелно или съвместно, следва да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 (пет) години считано от датата на подаване на заявлението или на офертата.
Под „дейности, с предмет и обем, сходни с тези на предмета на поръчката” следва да се разбира поне едно от следните: строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътни обекти. За доказване на това обстоятелство участникът, избран за изпълнител, представя Списък в свободен текст на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/08/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 5

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/08/2019 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

гр. Девня, бул. Съединение 78, сградата на Община Девня, етаж 3, заседателна зала

По отношение на упълномощените лица и процедурата на отваряне се прилагат разпоредбите на чл.53-60 от ППЗОП. Упълномощените лица следва да представят на комисията изрично писмено пълномощно за представителство по конкретната процедура.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Изискв. по отн. на личн. съст. на участниците:
За участн. в процед. следва да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-7 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, което се удост. с попълв. на съотв. поле на ЕЕДОП. Участник, за когото са налице някои от осн. по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да предст. доказ., че е предприел мерки, гарантиращи неговата надеждност, което се удост. с попълване на съотв. поле на ЕЕДОП. Възлож. отстр. от процедурата участник, за когото са налице обст. по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРСТЛДТС, наличието или липсата на които се удост. с попълване на съотв. поле на ЕЕДОП, както и с предст. на декл. по образец. Други осн. за отстр. - съгласно чл. 107 ЗОП.
Гаранции за изпълнение:
Разм. на гаранцията е 3 % от ст-стта на дог. Гаранцията за изпълн. се предст. в една от сл. форми: парична сума, банк.гаранция, застраховка. Услов. и срок. за задърж. или освоб. на гаранцията за изпълн. се урежд. в договора.
Настоящ. общ. поръчка е св. с изпълн. на Договор за предост. на безвъзм. фин. помощ на Община Девня с ДФ „Земеделие“ по Подмярка 7.2. от прогр. за разв. на селск. райони за 2014-2020 година, съфинанс. от Европ. земеделски фонд за разв. на селск. райони.
Заплащ. на дейностите ще се изв. само по банков път, в лв., след получ. на средства от операт. програма и изд. на фактура от изпълнителя, в съотв. с приетите от възл. работи. Подр. начин за разплащ. е посочен в проекта за дог. към докум. за участие.
Недопуст. е представ. на оферти, чието ценово предл. надхв. разм. на прогноз. стойност на поръчката.
Органите, от които участн. могат да получ. необх. инф. за прилож. правила и изисквания св. с данъци и осигуровки, опазв. на ок. среда, закр. на зает. и усл. на труд, които са в сила в Република България са: Министъра на финансите (http://www.minfin.bg/), Директорът на Национална агенция за приходите (http://www.nap.bg/), Директорът на Национален осигурителен институт (http://www.noi.bg/), министъра на околната среда и водите (http://www.moew.government.bg/), министъра на труда и социалната политика (http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp), Директорът на Агенция по заетостта (http://www.az.government.bg/), Директорът на Главна инспекция по труда (http://www.gli.government.bg/).
Възлож. не поставя изискв. за създ. на юрид. лице, когато опр. изпълнител е неперсониф. обед. на физ. и/или юрид. лица.
Допълнение към критериите за подбор: Участникът следва да разполага с има внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалент), с обхват в областта на строителството. Участникът, избран за изпълнител, следва да представи заверени за вярно с оригинала копия от посочените в ЕЕДОП сертификати.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 ал. 1 - срещу решението за откриване на процедурата и или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1 т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва