Деловодна информация
01073
12-01-59 30/07/2019 (дд/мм/гггг)
не
01073-2019-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА МЪГЛИЖ 000817867
пл. Трети март № 32
Мъглиж BG344 6180 България
Зорница Светославова +359 43213301
ob_maglizh@mail.bg +359 83212255

Интернет адрес/и

www.maglizh.com

www.maglizh.com/page/obshtestveni-porachki-64-1.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://maglizh.bg/page/obshtestvena_porachka_za_usluga_vazlagana_chrez_publichno_sastezanie_s_predmet_uprajniavane_na_nezav-1513-1.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Упражняване на независим строителен надзор по време на строителство на проект: „Открита спортна площадка в УПИ III-2901, кв. 112, гр. Мъглиж”
71521000      
Услуги

Предметът на обществената поръчка е упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 предложение второ от ЗУТ по време на изпълнение на строителството на строеж: „Открита спортна площадка в УПИ III-2901, кв. 112, гр. Мъглиж“. Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве. Изготвяне на Окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ. Управление на процесите по въвеждане в експлоатация на строежа до издаване на удостоверение за това.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1790      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71520000      
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

гр. Мъглиж

Предметът на обществената поръчка е упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 предложение второ от ЗУТ по време на изпълнение на строителството на строеж: „Открита спортна площадка в УПИ III-2901, кв. 112, гр. Мъглиж“. Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве. Изготвяне на Окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ. Управление на процесите по въвеждане в експлоатация на строежа до издаване на удостоверение за това.
Критериите по-долу
 
ДА Предложения от Участника „Архитект“    10
Предложения от Участника „Инженер геодезия“    10
Предложеното от Участника „Координатор по безопасност и здраве“    10
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
1790      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 03/05/2023 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „О

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

На основание чл. 60 от ЗОП участниците следва да са вписани в регистъра при ДНСК за упражняване на дейността по чл. 166, ал. 1, т. 1, предложение второ от ЗУТ, а чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Доказва се със: Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „А”, „Годност”, „Вписване в съответен професионален регистър“ от ЕЕДОП като декларират тези обстоятелства.
Подизпълнители, които ще изпълняват дейност по строителен надзор, както и онези съдружници в обединение което не е ЮЛ, но съгласно договора за обединение ще изпълняват дейност по строителен надзор, също следва да са вписани в регистъра при ДНСК за упражняване на дейността по чл. 166, ал. 1, т. 1, предложение второ от ЗУТ, а чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Определеният за изпълнител, съдружници в обединението-изпълнител, както и подизпълнители, които ще извършват съответна дейност при изпълнението на договора за обществената поръчка, са длъжни в срок не по-късно от датата на сключване на договора да представят Удостоверение/Лиценз за упражняване на дейността по чл. 166, ал. 1, т. 1, предложение второ от ЗУТ или Удостоверение за правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1, предложение второ от ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 от ЗУТ, придружено със списъка на правоспособните физически лица, представляващ неразделна част от него - (заверено копие).
Когато участникът е чуждестранно лице следва да представи копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 166 ЗУТ или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон. Когато за изпълнението на съответната услуга (строителен надзор), съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е необходимо специално разрешение или членство в определена организация, възложителят изисква от него да докаже наличието на такова разрешение или членство
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участниците да имат застраховка "Професионала отговорност".
При подаването на офертата, участникът декларира съответствие с това от миниманите изисквания, като попълват Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б „Икономическо и финансово състояние, „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ на представяния от него ЕЕДОП, предоставяйки данни и информация относно: (1) застрахователната полица/еквивалентен документ - вид, номер и дата на издаване; (2) застрахованото лице; (3) професионалната дейност, която е предмет на застраховката; (4) срок/валидност на застраховката; (5) общ лимит на отговорност и валута. Към декларираните данни, участникът следва да приложи декларация в свободен текст, че ако бъде определен за изпълнител, за целия срок на изпълнение на договора ще осигури валидна застраховка по чл.171 ЗУТ, отговаряща на предмета на настоящата поръчка.
* Разяснение: следва да се има предвид, че застраховка по чл. 171 от ЗУТ е специализирана – тя касае само „консултантът, упражняващ строителен надзор” /чл. 171, ал. 1 от ЗУТ/. Ако съдружник в обединение-участник, което не е ЮЛ, няма да участва при упражняването на строителен надзор, то тогава по силата на текста на законовата норма той не може да застрахова отговорността си на основание на специална клауза, която като императивна, не подлежи на разширително тълкуване и приложение.


1. Участникът да притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за консултант, извършващ строителен надзор по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно чл. 5, ал. 4, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
За участник, установен / регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/ регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен / регистриран участника.
В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, както и за подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани със строителния надзор.
Определеният за изпълнител, съдружници в обединението-изпълнител, както и подизпълнители, които ще извършват съответна дейност при изпълнението на договора за обществената поръчка, са длъжни в срок не по-късно от датата на сключване на договора да представят копие на застраховка по чл. 171 ЗУТ „Професионална отговорност”. За изпълнител, съдружници в обединението-изпълнител, както и подизпълнители, които ще извършват съответна дейност при изпълнението на договора за обществената поръчка, установен/ регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен / регистриран.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил дейности с предметци обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последнитецтри години от датата на подаване на офертата .
При подаването на офертата, Участникът декларира съответствие с това от минималните изисквания, само посредством попълване на изискуемата информацията в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, „За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“ от ЕЕДОП, като за всяка, посочена като изпълнена от него дейност предостави данни и информация относно: (1) описание на дейности, които са изпълнени и са идентични или сходни с предмета на поръчката, чрез посочване на вида и основните дейности; (2) стойност на изпълнените дейности; (3) дата на започване на изпълнението на дейностите (4) датата, на която е приключило изпълнението на дейностите; (4) получатели на дейностите.
В случаите, в които Участникът декларира дейности при изпълнението на които е участвал като партньор в Обединение или като подизпълнител, се описва само тази част от дейностите, които Участникът сам е изпълнил и за които може да представи съответните доказателства.
2. Участикът да прилага системи за управление на качеството.
При подаването на офертата Участникът декларира информацията в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“ от ЕЕДОП, като по отношение на притежавания от него Сертификат за прилагане на горепосочения стандарт впише информация относно: (1) наименование на стандарта, който прилага, (2) неговия обхват, (3) дата на издаване, срокът му на валидност и (5) публичния регистър, в които се съдържа информация за наличието на този сертификат (в случай на приложимост). Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, горепосочения валиден сертификат или еквивалентен, представят онези участници в обединението, които ще изпълняват дейности по упражняване на строителен надзор по време на строителството и съобразно разпределението на дейностите по договора за обединение.
Т.е. само онези членове на обединението/консорциума (неюридическо лице), които при евентуално спечелване на поръчката, ще изпълняват реално дейностите по упражняване на строителен надзор по време на строителството, представят валиден сертификат или еквивалентен.


1. За последните три години считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.
За дейност с предмет идентичен или сходен с този на поръчката ще се счита „упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителство за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на спортни и детски площадки или еквивалентни“.
Определеният за изпълнител участник съдружници в обединението-изпълнител, подизпълнители, както и лице или лица от страна членка на ЕС които изпълняват договора за обществената поръчка, са длъжни в срок не по-късно от датата на сключване на договора да представят списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
2. Участникът да прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2015 или еквивалент, с предметен обхват „упражняване на строителен надзор“ или еквивалент.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Избраният изпълнител представя копие на валиден Сертификат за въведена система на управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват в областта на упражняване на строителен надзор. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си.
Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/08/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/01/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/08/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателна зала в административната сграда на община Мъглиж, гр.Мъглиж, пл."Трети март" № 32

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

А. Участникът ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка:
1. При наличие на основания за задължително отстраняване по чл. 54 от ЗОП.
2. Който е регистрирано дружество в юрисдикция с преференциален данъчен режим, и/или е свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или е част от гражданско дружество/консорциум.
3. За когото е налице наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в конкретна процедура.
4. За когото е налице наличие на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
5. Който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията.
6. Който е представил оферта, която не отговаря на:
- предварително обявените условия на поръчката;
- правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към чл. 115 ЗОП;
7. Който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 ЗОП.
8. Който е които е свързано лице с други участници.
9. Който е подал оферта, която не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.
10. Който е представил предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията, посочени в документацията за обществена поръчка и на тези от техническата спецификация , и/или е налице някое от долуизброените обстоятелства:
- липсва описание на дейностите, които ще контролират при изпълнение строителството на обекта;
- не е описана пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация на обекта като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на необходимите дейности, както и свързаните с тях подготвителни такива;
- описана е последователността, но липсват някой от изискуеми по закон документи и/или не е спазено изискването за технологично обусловена последователност на необходимите дейности и/или липсват необходимите подготвителни дейности;
- не е описан мониторинга на методите при изпълнение на строителството на обекта;
- липсва описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от подготвителния период;
- липсва описание на дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката – произход, доставки, сертификати;
- липсва описание на организационната структура и/или разпределението на човешките ресурси и/или отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности;
- липсва описание на дейностите, които са необходими в хода на изпълнението на поръчката, необходими за качественото и навременното изпълнение на строителството и/или мерки за намаляването на въздействието строително-монтажните работи върху околната среда.
Б. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с определения изпълнител по реда на чл.112 от ЗОП.
Гаранцията за изпълнение е в размер 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след приключването или прекратяването на Договора.
Условията, размерът и начинът на плащане са посочени в документацията за обществената поръчка и проекта на договор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби срещу решението за откриване на процедурата могат да се подават в 10-дневен срок от изтичаето на срока по чл 179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва