Деловодна информация
02317
**10 25/07/2019 (дд/мм/гггг)
не
02317-2019-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Диагностично-консултативен център I-Добрич ЕООД /ДКЦ I-Добрич ЕООД/ 124140855
ул.Димитър Петков №3
Добрич BG332 9300 България
инж.Милена Костадинова +359 58601474/+359 879229891
m.kostadinova.dkc@gmail.com +359 58601610

Интернет адрес/и

www.dkc1dobrich.com

www.dkc1dobrich.com


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.dkc1dobrich.com
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Търговско дружество

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Периодични доставки на реактиви и консумативи за апарат SYSMEX-KX 21 N
33694000      
Доставки

Периодични доставки на реактиви и консумативи за апарат SYSMEX-KX 21 N - CPV:33694000;33140000 за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ЕООД
Обществената поръчка ще се изпълнява с периодични доставки на реактиви и консумативи за период от 14 месеца, считано от сключването на договора.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
7715.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33694000      
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр.Добрич,ул.Д.Петков №3, сградата на ДКЦ I-Добрич ЕООД, кабинет 322

Периодични доставки на реактиви и консумативи за апарат SYSMEX-KX 21 N по вид и количества съгласно спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7715.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
14

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват като кандидати всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения.5.2. Свързани лица или свързани предприятия не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.5.3. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение.5.4. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е длъжен да заяви в офертата си, ако при изпълнението на поръчката ще използва подизпълнители.5.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.5.6. Основания за задължително отстраняване съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП 5.6.1.Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице някое от основанията, посочени по- долу и възникнали преди или по време на процедурата:а) осъден е с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл.352-353еНК
и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс (НК) (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП) или за престъпление, аналогично на посочените, в друга държава членка или трета страна (чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП);
б) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган (чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП);
в) налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП);
г) установено е, че:
аа) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор (чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ от ЗОП);
бб) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор (чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б“ от ЗОП);
д) налице са обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП;
е) налице е конфликт на интереси, по смисъла на § 2, т. 21 от допълнителните разпоредби на ЗОП, който не може да бъде отстранен (чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП);
5.6.2. Основанията по т. 5.6.1, б. “а” и “е” се отнасят за лицата, които представляват участника, за лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника, съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.
Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са, както следва:
1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;
3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;
7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;
8. при кооперациите - лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 о
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

5.10.1 Възложителят НЕ поставя изисквания за икономическото и финансовото състояние.
5.10.2. Изисквания свързани с годността (правоспособността) на участниците да упражняват професионална дейност:
Изисквания за годност /правоспособност за упражняване на професионална дейност:
1. Всеки участник в процедурата следва да притежава валидно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ на името на участника.
Изискванията, посочени по –горе се посочват в ЕЕДОП част IV „Критерии за подбор” б. А „Годност”.
5.10.3. Участниците да декларират потвърждаване на възможностите за доставки на цялото количество реактиви и консумативи в необходимите срокове и с необходимото качество за целия срок на договора.
5.12. Срокът на валидност на представената Оферта е 60 дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изисквания за годност /правоспособност за упражняване на професионална дейност:
1. Всеки участник в процедурата следва да притежава валидно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ на името на участника.
Изискванията, посочени по –горе се посочват в ЕЕДОП част IV „Критерии за подбор” б. А „Годност”.
5.10.3. Участниците да декларират потвърждаване на възможностите за доставки на цялото количество реактиви и консумативи в необходимите срокове и с необходимото качество за целия срок на договора.
5.12. Срокът на валидност на представената Оферта е 60 дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


• Изисква се комплексна доставка от един производител за всички номенклатури /от 1 до 6/ в таблицата;
• Предлаганите реактиви трябва да са с доказана от производителя на апарата съвместимост с апарат SYSMEX-KX 21 (програми с валидирани аналитични продукти)
• Участникът задължително да представи доказателства от производителя на апарата SYSMEX-KX 21, че реактивите са валидирани за работа с този апарат.
• Участниците, предлагащи дубликати на оригиналните реактиви, произведени от производител, различен от производителя на апарата SYSMEX-KX 21, следва да представят писмено разрешение от производителя на апарата за употреба на тези реактиви в този апарат, както и декларация от производителя на апарата, че тези реактиви са съвместими за работа с този апарат.
• Да имат инструкция за употреба (кратка характеристика) - във формата на фотокопие, заверено от кандидата с подпис и печат
• Остатъчният срок на годност на доставяните реактиви и консумативи да не е по-кратък от 80 % от общия срок
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/08/2019 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

14/10/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

16/08/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Добрич, ул.Д.Петков №3, сградата на ДКЦ I-Добрич ЕООД, Заседателна зала на четвъртия етаж

Законните представители и упълномощените от тях лица.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва