Деловодна информация
5397
ДАЕУ-9593 23/07/2019 (дд/мм/гггг)
не
5397-2019-0023 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна агенция Електронно управление 177098809
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София BG411 1000 България
Мартина Митрева, старши експерт в дирекция Обществени поръчки +359 29492080
mmitreva@e-gov.bg +359 29492433

Интернет адрес/и

http://e-gov.bg/

https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/270
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

ДАЕУ има функции по осъществяване на политики, издаване на правила и прилагане на добри практики в областта на електронното управление.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Проектиране и упражняване на авторски надзор за преустройство, ремонт и реконструкция на сградата на Дом 3, Квартал Бояна“
71220000      
Услуги

Дейностите, включени в предмета на поръчката са, както следва:
Дейност 1 – Заснемане на съществуващо положение и изготвяне на инвестиционен проект по всички части;
Дейност 2 - Упражняване на авторски надзор по време на строителството, съгласно чл. 162 от ЗУТ
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
46200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71220000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение на поръчката е административната сграда „Дом 3“, намираща се в гр. София, ул. „Витошко лале“ № 16.

Дейностите, включени в предмета на поръчката са, както следва:
Дейност 1 – Заснемане на съществуващо положение и изготвяне на инвестиционен проект по всички части;
Дейност 2 - Упражняване на авторски надзор по време на строителството, съгласно чл. 162 от ЗУТ
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
46200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Участникът,определен за изпълнител,представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без включен ДДС.
Срокът за Дейност 2-упражняване на авторски надзор по време на строителството е от откриване на строителната площадка до датата на издаване на разрешение за ползване на обекта.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Неприложимо.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Неприложимо.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 3 (три) години (считано от датата на подаване на офертата).Под „дейности, сходни с предмета на поръчката“ се разбира изготвяне на идейни и работни проекти и упражняване на авторски надзор, свързани с преустройство или изграждане на сгради.
Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП (Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга), които участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора за обществената поръчка или в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
2. Участниците трябва да разполагат с персонал с професионална компетентност, в съответствие предмета на обществената поръчка - проектанти с пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и чл. 10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране или аналогични, съгласно законодателството на държавата в която е установен. Всеки от проектантите по отделните части трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност" по чл. 171 от ЗУТ за срока на изпълнение на договора. Застраховката следва да покрива минималната застрахователна сума, определена с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр.17 от 02.03.2004 г.) за сгради IV-та категория;
На етап подаване на оферта, участниците само декларират съответствието с този критерий за подбор. За доказване на професионалната квалификация и опита на ключовите експерти на етап сключване на договор, участникът представя списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.Представя се и заверено копие на валидна застраховка „Професионална отговорност“ за срока на изпълнение на договора за всеки от проектантите по отделните части или се посочва обществено достъпен, безплатен за Възложителя регистър, в който да се проверят заявените данни, които участникът, определен за изпълнител представя преди сключване на договора за обществената поръчка или в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.


1.Минимално ниво:1.проектиране/преустройство или изграждане/на поне една админ.сграда; и 2.проектиране на минимум 1000 кв.м.офиси за обществено обслужване с админ.функции/преустройство или изграждане/;
2.1.Проектант част„Архитектура“и част„Интериор и обзавеждане“:висше образование-степен„магистър“по специалност„Архитектура“ или екв.;ППП от КАБ, респ.призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации(ЗППК).Общ проф. опит: мин.5 г.по специалността;Специфичен проф.опит:да е участвал в проектирането на мин.1 обект,свързан с реконструкция и/или реставрация и/или преустройство на админ.сгради и в проектирането на минимум 1 обект, свързан с изграждане или реконструкция на обществени сгради.
2.Проектант част„Конструктивна“:висше образование-степен „магистър“ по специалност„Промишлено и гражданско строителство“,„Строителство на сгради и съоръжения"или екв.;ППП от КИИП, респ.призната проф.квалификация съгласно ЗППК.
Общ проф.опит: мин.5 г.по специалността;Специфичен проф. опит-да е участвал в проектирането на мин.1 обект,свързан с изграждане или реконструкция на обществени сгради и в проектирането на минимум 1 обект,свързан с реконструкция и/или реставрация и преустройство на административни сгради.
3.Проектант част„Електро“,висше образование-специалност"Електротехника“или екв.;ППП от КИИП,респ.призната проф.квалификация съгласно ЗППК;Общ проф.опит: мин.3 г.по специалността;
Специфичен проф.опит-да е участвал в проектирането на мим.1 обект, свързан с изграждане или реконструкция на обществени сгради и в проектирането на мин.1 обект, свързан с реконструкция и/или реставрация и преустройство на сгради.
4.Проектант част„Отопление, вентилация и климатизация”,висше образование-степен „магистър“,специалност в областта на топлотехниката или екв.;ППП от КИИП,респ.призната проф.квалификация по ЗППК;
Общ проф.опит: мин.3 г.по специалността;Специфичен проф.опит-да е участвал в проектирането на мин.1 обект,св.с изграждане или реконструкция на обществени сгради и в проектирането на мин.1 обект, свързан с реконструкция и/или реставрация и преустройство на сгради.
5.Проектант част„Енергийна ефективност”,висше образование-степен „магистър“,специалност в обл.на топлотехниката или еквивалент;ППП от КИИП,респ. призната проф.квалификация по ЗППК; Общ проф.опит: мин.3 г.по специалността; Специфичен проф.опит-да е участвал в проектирането на мин.1 обект,св.с изграждане или реконструкция на обществени сгради и в проектирането на мин.1 обект, свързан с реконструкция и/или реставрация и преустройство на сгради.
6.Проектант част„Пожарна безопасност“с удостоверение за ППП, респ.призната професионална квалификация по ЗППК, придружено от Удостоверение за завършен курс по ПБ съгласно Наредба I3-1971 от 29.10.2009 г.или следва да притежава Удостоверение за ППП по интердисциплинарна част ПБ;Общ проф. опит: мин.3 г.по специалността;Специфичен проф.опит - да е участвал в проектирането на мин.1 обект, свързан с изграждане или реконструкция на обществени сгради и в проектирането на мин.1 обект, свързан с реконструкция и/или реставрация и преустройство на сгради.
7.Проектант част„ВиК“,висше образование-степен „магистър“,специалност в обл.на ВиК(или екв.); ППП от КИИП, респ. призната проф.квалификация съгласно ЗППК;Общ проф.опит: мин.3 г.по специалността; Специфичен проф.опит-да е участвал в проектирането на мин.1 обект,св.с изграждане или реконструкция на обществени сгради и в проектирането на мин.1 обект, свързан с реконструкция и/или реставрация и преустройство на сгради.
8.Част„Технологична“,част„Структурна кабелна система“и част „Контрол на достъпа,видеонаблюдение и алармена система против проникване“:висше образование-придобита образователно-квалификационна степен„магистър“,проф.направление„Информационни и технически науки“;ППП от КИИП,респ.призната проф.квалификация съгласно ЗППК.Общ проф.опит:мин.5 г.по специалността;Специфичен проф.опит-да е участвал(продължава в Раздел VI.3."Допълнителна информация")
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/08/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/08/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Сградата на ДАЕУ, находяща се на адрес: гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6

Получените оферти се отварят на публично заседание на комисията, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от Раздел III.1.3.:да е участвал в проектирането на мин.1 обект,св.с изграждане или реконструкция на сградни комуникации,системи за сигурност,контрол на достъпа в обществени сгради.
9.Част„Вертикална планировка и озеленяване“;висше образование-степен "магистър",проф.направление„Изграждане, поддържане и развитие на"зелените системи"(обществени зелени площи,паркове,градини,улично озеленяване,горски паркове)“; ППП от КИИП,респ.призната проф.квалификация по ЗППК;
Общ проф.опит:мин.3г. по специалността;Специфичен проф.опит-да е участвал в проектирането на мин.1 обект,св. с проектиране и поддържане на обществени зелени площи,паркове,градини,улично озеленяване,горски паркове.
На основание чл.181,ал.2 от ЗОП,оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
За изпълнител на обществената поръчка ще бъде избран участникът, предложил най-ниска цена за изпълнение на поръчката.
В процедурата може да участва лице,което отговаря на условието на чл.10, ал.1 ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54,ал.1 ЗОП,както и при наличие на основанията по чл. 107 ЗОП.Възложителят отстранява участник при наличие на обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ, както и участници, които са свързани лица по смисъла на §2,т.45 ДР на ЗОП. За участник,който след изтичане на срока по §14 от ПЗР на
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС не е привел дейността си в съответствие с изискванията на този закон, се прилага чл.5, ал.1,т.3 от същия.
При изготвяне на офертата, участниците следва да декларират,че са спазени задълженията,свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.Участниците могат да получат информация за тези задължения,които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката,както следва:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;интернет адрес: http://www.nap.bg/
Относно задълженията, опазване на околната среда:Министерство на околната среда и водите:Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67, Телефон: 02/ 940 6331;Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:Министерство на труда и социалната политика:Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg; София 1051, ул. „Триадица“ №2, Телефон: 8119 443
Участниците посочват в заявленията подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
За подизпълнителите не трябва да са налице основанията за отстраняване от процедурата. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Условия и начин на плащане: За изпълнението на предмета на договора, възложителят се задължава да заплати на изпълнителя обща цена в размер съгласно т.3 от Ценовото му предложение.Цената за заснемане на съществуващото положение и изготвяне на инвестиционен проект се заплаща в размер съгласно т.1 от Ценовото предложение на изпълнителя,след приемане с двустранно подписан приемо-предавателен протокол на инвестиционния проект и представяне на оригинална фактура.След приключването на строително-монтажните работи на обекта, който подлежи на авторски надзор,се заплаща цената за упражняване на авторски надзор,в размер съгласно т.2 от Ценовото предложение на изпълнителя. Плащанията по договора се извършват по банков път в срок до 30/тридесет/календарни дни след получаване на оригинална данъчна фактура и при наличието на двустранно подписан приемо-предавателен протокол от страните,за изпълнението на услугите.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП, жалби срещу решението за откриване на процедурата могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Държавна агенция Електронно управление
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София 1000 България
mmitreva@e-gov.bg +359 29492080
https://e-gov.bg/ +359 29492433

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва