Деловодна информация
02709СЗДП ТП Държавно ловно стопанство "Русалка"
212 19/07/2019 (дд/мм/гггг)
не
02709-2019-0078 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СЗДП ТП Държавно ловно стопанство Русалка 2016174760035
ул. Търговска № 6
Априлци BG315 5641 България
инж.Латинка Стоянова +359 882425566
dlsrusalka@abv.bg +359 69582414

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190719TEft11450254


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.szdp.bg
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Дейности по чл.165, ал.1 от Закона за горите

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ГОРСКИ ПЪТИЩА
45233142      
Услуги

Предметът на обществената поръчка включва текущ ремонт на съществуващи горски пътища по три обособени позиции.
Пълно описание на поръчката по обособени позиции се съдържа в Техническите спецификации, неразделна част от тази документация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
12000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

РАБОТА С ЧУК И КОФА 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233142      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Териториалният обхват на ДЛС Русалка

Разбиване на скални маси с багер, оборудван с хидравличен чук и кофа
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изпълнителят трябва да осигури минимално необходимата техника за точно и качествено изпълнение на поръчката,како следва:
- Багер с пригодени хидравличен чук и кофа – 1 бр.
- машинист/водач на багер с пригодени хидравличен чук и кофа - 1 бр. с правоспособност;

II.2) Описание 1

ТОВАРЕНЕ И ТРАНСПОРТ НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233142      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Териториалният обхват на ДЛС Русалка

Товарене и транспорт на инертни материали за насипване при необходимост на ровини и други на горски пътища, осигуряващи достъп до обекти от ЛФ 2019 и 2020 г.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изпълнителят трябва да осигури минимално необходимата техника за точно и качествено изпълнение на поръчката,како следва:
- машина /багер или фадрома/ за товарене на несортиран инертен материал – 1 бр.
- машинист/водач на багер или фадрома – 1 бр. с правоспособност;
- товарен автомобил за превоз на инертни материали с товароносимост не по –малка от 5 м3 – 1бр.
- машинист/водач на товарен автом

II.2) Описание 1

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БУЛДОЗЕР 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233142      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Териториалният обхват на ДЛС Русалка

Транспорт с платформа на верижен трактор с тегло минимум 15 тона /булдозер/
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изпълнителят трябва да осигури минимално необходимата техника за точно и качествено изпълнение на поръчката,како следва:
- камион – 1бр.
- машинист/водач на камион - 1 бр. с правоспособност;
- платформа за транспортиране на верижна техника – 1 бр.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участник при възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите, включени в предмета на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания

Възложителят не поставя изисквания
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, по обособени позиции, както следва:
- за обособена позиция 1 - минимум един брой Багер с пригодени хидравличен чук и кофа;
-за обособена позиция 2 - минимум по един брой - машина /багер или фадрома/ за товарене на несортиран инертен материал; и товарен автомобил за превоз на инертни материали с товароносимост не по –малка от 5 м3 ;
-за обособена позиция 3 – камион и платформа за транспортиране на верижна техника;
Обстоятелството следва да се отбележи на съответното място в ЕЕДОП.


Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, по обособени позиции, както следва:
- за обособена позиция 1 - минимум един брой Багер с пригодени хидравличен чук и кофа;
-за обособена позиция 2 - минимум по един брой - машина /багер или фадрома/ за товарене на несортиран инертен материал; и товарен автомобил за превоз на инертни материали с товароносимост не по –малка от 5 м3 ;
-за обособена позиция 3 – камион и платформа за транспортиране на верижна техника;
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При подписване на договора избраният за изпълнител представя документ за внесена гаранция в размер на 5% от стойността на договора под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, обезпечаващо отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/08/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/08/2019 (дд/мм/гггг)   13:45 (чч:мм)

Административната сграда на ТП ДЛС Русалка, гр.Априлци, обл.Ловеч, ул.Търговска №6

Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват лица, съгласно ЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП жалба може да се подаде в десет дневен срок от изтичане срока по чл.179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва