Деловодна информация
02317
***8 19/07/2019 (дд/мм/гггг)
не
02317-2019-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Диагностично-консултативен център I-Добрич ЕООД /ДКЦ I-Добрич ЕООД/ 124140855
ул.Димитър Петков №3
Добрич BG332 9300 България
инж.Милена Костадинова +359 58601474/ +359 879229891
m.kostadinova.dkc@gmail.com +359 58601610

Интернет адрес/и

www.dkc1dobrich.com

www.dkc1dobrich.com


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.dkc1dobrich.com
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Търговско дружество

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гранционно обслужване на медицинска апаратура по пет обособени позиции
33100000      
Доставки

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гранционно обслужване на медицинска апаратура по пет обособени позиции :
Обособена позиция № 1 „Два броя физиотерапевтични комбинирани апарата за електротерапия и вакуумтерапия”;
Обособена позиция № 2 ”Авторефрактометър/кератометър”;
Обособена позиция № 3 ”Тонометър с вграден пахиметър”;
Обособена позиция № 4 ”Стационарна ехографска система”;
Обособена позиция № 5 ”Автоматичен хематологичен анализатор”.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
55000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на Два броя физиотерапевтични комбинирани апарата за електротерапия и вакуумтерапия 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33158200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр. Добрич, ул.Д.Петков №3, сградата на ДКЦ I-Добрич ЕООД

Доставка на два броя физиотерапевтични комбинирани апарата за електротерапия и вакуумтерапия, съгласно техническа спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
11668      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Авторефрактометър/кератометър 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33122000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр.Добрич,ул.Д.Петков №3, сградата на ДКЦ I-Добрич ЕООД

Доставка на Авторефрактометър/кератометър, съгласно техническа спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8366      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Тонометър с вграден пахиметър 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33122000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр.Добрич,ул.Д.Петков №3, сградата на ДКЦ I-Добрич ЕООД

Доставка на Тонометър с вграден пахиметър, съгласно техническа спецификация
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
11223      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Стационарна ехографска система 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33112200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр.Добрич,ул.Д.Петков №3, сградата на ДКЦ I-Добрич ЕООД

Доставка на Стационарна ехографска система, съгласно техническа спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
13267      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на Автоматичен хематологичен анализатор 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33159000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр.Добрич,ул.Д.Петков №3, сградата на ДКЦ I-Добрич ЕООД

Доставка на Автоматичен хематологичен анализатор, съгласно техническа спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10476      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да са регистрирани като търговци и да имат право да осъществяват търговия на едро с медицински изделия и/или медицинска апаратура в съответствие с изискванията на Закона за медицинските изделия. Да притежават разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ, или друг документ, удостоверяващ правото му да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга държава.Участникът да има права на продажба и сервиз на предлаганата медицинска апаратура от фирмата – производител. Минимални изисквания : Участникът да е оторизиран за продажба и сервиз на предлаганата медицинска апаратура от фирмата – производител.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Няма изисквания.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците трябва да притежават сертификат по EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват сходен с предмета на поръчката или сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 13485:2016 за участника (когато е производител) или еквивалент. Деклариране: За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предоставят информация с посочванe на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството, с обхват съгласно предмета на поръчката, издаден на името на производителя

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/08/2019 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 60

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/08/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Добрич,ул.Д.Петков №3, Заседателна зала 4-ти етаж в сградата на ДКЦ I-Добрич ЕООД.

законните представители и лицата упълномощение от тях
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва