Деловодна информация
02709СЗДП ТП Държавно ловно стопанство "Русалка"
210 19/07/2019 (дд/мм/гггг)
не
02709-2019-0076 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СЗДП ТП Държавно ловно стопанство Русалка 2016174760035
ул. Търговска № 6
Априлци BG315 5641 България
инж.Латинка Стоянова +359 882425566
dlsrusalka@abv.bg +359 69582414

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190627KXLq11371086


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.szdp.bg
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Дейности по чл.165, ал.1 от Закона за горите

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на фуражи и люцерново сено
03200000      
Доставки

Доставка на фуражи и люцерново сено по три обособени позиции за нуждите на ТП ДЛС „Русалка”
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
33750      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

ДОСТАВКА НА КОНЦЕНТРИРАН ФУРАЖ / ЦАРЕВИЦА 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03211200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Царевицата трябва да бъде доставена и разтоварена от изпълнителя за негово сметка до складовата база на ДЛС Русалка, гр.Априлци, находяща се в двора на административната сграда

Периодична доставка на ронена царевица/на зърно/, съгласно техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
30000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ДОСТАВКА НА СОЧЕН ФУРАЖ / ЯБЪЛКИ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03222321      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Ябълките трябва да бъдат доставени и разтоварени от изпълнителя за негово сметка до складовата база на ДЛС Русалка, гр.Априлци, находяща се в двора на административната сграда

Периодична доставка на ябълки, съгласно техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ДОСТАВКА НА ЛЮЦЕРНОВО СЕНО 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15712000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Люцерновото сено трябва да бъде доставено и разтоварено от изпълнителя за негово сметка до складовата база на ДЛС Русалка, гр.Априлци, находяща се в двора на административната сграда

Периодична доставка на люцерново сено/на бали/, съгласно техническата спецификация
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1750      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участник при възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите, включени в предмета на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания

Възложителят не поставя изисквания
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да разполага минимум с едно транспортно средство /собствено , наето и ползвано на друго основание / пригодено за транспорт на царевица, ябълки и люцерново сено. Обстоятелството следва да се отбележи на съответното място в ЕЕДОП.

Участникът да разполага минимум с едно транспортно средство /собствено , наето и ползвано на друго основание / пригодено за транспорт на царевица, ябълки и люцерново сено. Обстоятелството следва да се отбележи на съответното място в ЕЕДОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При подписване на договора избраният за изпълнител представя документ за внесена гаранция в размер на 5% от стойността на договора под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, обезпечаващо отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/08/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/08/2019 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

Административната сграда на ТП ДЛС Русалка, гр.Априлци, обл.Ловеч, ул.Търговска №6

Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват лица, съгласно ЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП жалба може да се подаде в десет дневен срок от изтичане срока по чл.179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва