Деловодна информация
01270
РПД19-РД93-15-[1] 17/07/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
17/07/2019 (дд/мм/гггг)
01270-2019-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община - Район Подуяне 0006963270530
жк. Сухата река, ул. Плакалница №51
София BG411 1517 България
Калоян Захариев - ст. юрисконсулт; инж. Лина Грънчарова - началник-отдел ИИБЕ +359 02-8146162 / +359 02-8146161
raion@poduiane.info +359 02-8471871

Интернет адрес/и

https://www.poduiane.info/

https://www.poduiane.info/zop-profil-na-kupuvacha


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.poduiane.info/zop-profil-na-kupuvacha
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Местен орган

I.5) Основна дейност 

Местна власт

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на СМР за преустройство, реконструкция и надстройка на основната сграда на ДГ №20 и изграждане на пристройка – разширение за общо 8 групи
45000000      
Строителство

Предметът на настоящата обществена поръчка включва строителство - цялостно изграждане на нов корпус, представляващ пристройка- разширение към Детска градина №20 и преустройство и реконструкция на съществуващата сграда на детското заведение.
Пълното описание, обхвата, както и условията и изискванията за изпълнението на дейностите от предмета на възлагане, са подробно разписани в Документация, одобрена от Възложителя, одобрения инвестиционен проект, Техническата спецификация и останалите части от документацията по процедурата
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2379167      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ДГ № 20, с административен адрес: гр. София, ж.к. Левски, ул. „Бесарабия“ №46.

Предметът на настоящата обществена поръчка включва строителство - цялостно изграждане на нов корпус, представляващ пристройка- разширение към Детска градина №20 и преустройство и реконструкция на съществуващата сграда на детското заведение.
Пълното описание, обхвата, както и условията и изискванията за изпълнението на дейностите от предмета на възлагане, са подробно разписани в Документация, одобрена от Възложителя, одобрения инвестиционен проект, Техническата спецификация и останалите части от документацията по процедурата.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2379167      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
600

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Настоящата обществена поръчка се открива без да е осигурено финансиране по смисъла на чл.114 от ЗОП. Плащанията към Изпълнителя ще се извършва поетапно през периода 2019-2020 г. съобразно средствата, които се отпускат по реда на Закона за публичните финанси и Закона за местното самоуправление и местната администрация.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за първа група, трета категория строежи съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл.137 от ЗУТ, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени за посочения обхват на дейности.
За доказване на професионалната годност участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на минимум 4 000 000 (четири милиона) лева.
Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), в част ІV „Критерии за подбор”, буква „Б” „Икономическо и финансово състояние”, съответната информация за обстоятелствата.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне една дейност с предмет идентичeн или сходeн с този на поръчката.
Забележка: Под „дейност с предмет, сходен с този на поръчката“ следва да се разбира: изграждане (ново) строителство на обществени сгради.
Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката, включващ най-малко:
а) Ръководител обект, който да отговаря на следните минимални изисквания:
Образование и квалификация: образователно-квалификационна степен „магистър” в областта на строителството (архитект или строителен инженер); да има опит като „Ръководител обект” на минимум 1 обект с предмет, сходен на настоящата поръчка (изграждане (ново) строителство на обществени сгради).
б) Технически ръководител, който да отговаря на следните минимални изисквания:
Образование и квалификация: образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” в областта на строителството или строителен техник; да има опит като „Технически ръководител” на минимум 1 обект с предмет, сходен на настоящата поръчка (изграждане (ново) строителство на обществени сгради).
в) Отговорник/специалист по контрола на качеството, който да отговаря на следните минимални изисквания: да притежава съответното удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ; да има опит като „Отговорник/специалист по контрола на качеството” на минимум 1 обект с предмет, сходен на настоящата поръчка (изграждане (ново) строителство на обществени сгради).
г) Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве, който да отговаря на следните минимални изисквания: да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; да има опит като „Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве” на минимум 1 обект с предмет, сходен на настоящата поръчка (изграждане (ново) строителство на обществени сгради).
Забележка: Участникът трябва да определи за всяка от посочените позиции на експертите от инженерно-техническия състав отделни лица с изключение на Отговорник/специалист по контрола на качеството и Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве, които могат да се съвместяват от един специалист.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Настоящата обществена поръчка се открива без да е осигурено финансиране по смисъла на чл.114 от ЗОП. Плащанията към Изпълнителя ще се извършват поетапно през периода 2019-2020 г. съобразно средствата, които се отпускат по реда на Закона за публичните финанси и Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Изпълнителят и неговите подизпълнители (в хипотеза на ползване на такива, които ще изпълняват строителни дейности), към датата на сключване на договора и в целия период на изпълнението му трябва да притежават валидни застрахователни полици "Професионална отговорност", издадени по реда и при условията на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, или еквивалентни, съответстващи на категорията на строежа на настоящия обект на интервенция.
Преди сключване на договора участникът избран за изпълнител следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС, съгласно проекта на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

23/08/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

26/08/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София, ул. Плакалница №51, етаж 3, зала 321

Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техните упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осводемяване. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице
или техни обединение, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата в която то е установено. Възложителя не поставя изискване обединенията да имат определена правна форма, за да участват в обществената поръчка. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е на лице някое от обстоятелствата по чл.54,ал.1 и чл.55,ал.1, т.1-4 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедура и/или решение за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва