Деловодна информация
00373
3933 16/07/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
16/07/2019 (дд/мм/гггг)
00373-2019-0020 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град, Ректорат - ст. 335, Деловодство
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
malamova@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190716IRcb2357581
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на китове и тестове за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора
33140000      
Доставки

Доставка на китове и тестове за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора.
Поръчката е обособена в позиции:ОП№1„ELISA китове за диагностика на паразитологични заболявания при животните“;ОП№2„Идентификация на микроорганизми с полуавтоматична система GENIII“;ОП№3„Имунохроматогравски тест за определяне на антитела (Distemper Disease virus)“;ОП№4„Консумативи за апарат за идентификация на бактерии CRYSTAL BBL“;ОП№5„Китове за хемокоагулация“;ОП№6„Лабораторни тестове за изследване на мляко“;ОП№7„Тестове за POC анализатор I-Chroma“;ОП№8"Лабораторни тестове за биохимичен анализатор Skyla-VB1“;ОП№9„Лабораторни тестове /нуклеарни/“;ОП№10„Лабораторни тестове /нуклеарни/“; ОП№11„Реагенти за генетични анализи“;ОП№12„Тестове за апаратура IDEXX Vet lab“;ОП№13"Лабораторни тестове“;ОП№14„Консумативи бактериология“; ОП№15„Китове за имунофлуоресценция“ОП№16„ELISA китове за диагностика на бременност при животни чрез определяне на свързани с бременността гликопро
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
188831.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

ELISA китове за диагностика на паразитологични заболявания при животните 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. Имунохроматогравски тест (Cryptosporidium/Giardia/Entamoeba) – 8 - оп. от 5 теста; 2. Имунохроматогравски тест ( Feline Heartworm Ag/Ab ) – 10 - оп. от 2 теста; 3. Имунохроматогравски тест (Felinene Toxoplasma Ab) – 1 - оп. от 10 теста; 4. Имунохроматогравски тест (Canine Heartworm, Ag) – 4 - оп. от 10 теста; 6. ELISA кит за определяне на антитела (Canine Leishmania) – 4 - оп. от 10 теста; 7 - ELISA кит за определяне на антитела (Borellia burgdorferi, Anaplasma phagocytophyla, Erlichia canis) – 100 - оп. от 5 теста; 8. Имунохроматогравски тест (Canine Angyostrongylus vasorum Ag) – 1 - оп. от 20 теста; 9. Имунохроматогравски тест (Neospora caninum ) – 1 - оп. от 30 теста; 10. Имунохроматогравски тест ( Erlichia, Leishmania, Anaplasma, Dirofilaria) – 3 - оп. от 10 теста; 11. ELISA кит за определяне на антитела (Toxoplasma Ab, Chlamydia Ab) – 1 - оп. от 12 теста; 12. ELISA кит за определяне на антигени на Cryptosporidium spp. – 2 - оп. от 96 теста
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
19830.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Идентификация на микроорганизми с полуавтоматична система GENIII 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. Микроплаки GenIII – 2 - оп. от 10бр.; 2. Среда – 1 - оп. от 20бр.; 3. Стерилни тампони за инокулиране, инокулатор Z – 1 - оп. от 100бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1416.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Имунохроматогравски тест за определяне на антитела (Distemper Disease virus) 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. ELISA за определяне на антитела за Mycoplasma synoviae – 1 - оп. от 5плаки = 480пр.; 2. ELISA кит за определяне на антитела за Mycoplasma gallisepticum – 1 - оп. от 5 плаки = 480пр.; 3. ELISA кит за определяне на Infectious Bursal Disease; антителен титър – 1 - оп. от 5 плаки = 480пр.; 4. ELISA kit за определяне на на антитела (Infectious Bronchitis Virus) – 1 - оп. от 5плаки = 480пр.; 5. ELISA кит за определяне на антитела Newcastle Disease Virus – 1 - оп. от 5 плаки = 480пр.; 6. ELISA кит за определяне на антитела Reovirus – 1 - оп. от 5 плаки = 480пр.; 7. ELISA кит за определяне на антитела Avian Influenza – 1 - оп. от 5 плаки = 480пр.; 8. ELISA кит за определяне на антитела Mycoplasma synoviae при пилета и пуйки – 1 - оп. от 5 плаки = 480пр.; 9. ЕLISA кит за определяне на антитела INFLUENZA A при птици – 1 - оп. от 5 плаки = 480пр.; 10. Имунохроматографски тест за определяне на антигени BVDVD – 1 - оп. от 10теста; 11. ELISA кит за определяне на антигени в кръвен серум (BVDVD) – 1 - оп. от 2 плаки = 192пр.; 12. ELISA кит за определяне на антигени в кръвен серум BVDVD – 1 - оп. от 5 плаки = 480пр.; 13. ELISA кит за определяне на антитела BVDVD – 1 - оп. от 5плаки = 480пр.; 14. ELISA кит за определяне на антитела p-80 BVDV – 1 - оп. от 2 плаки = 192пр.; 15. ELISA кит за определяне на антитела g E- IBR – 1 - оп. от 6 плаки = 576пр.; 16. ELISA кит за определяне на IBR в серум – 1 - оп. от 5 плаки = 480пр.; 17. ELISA кит за определяне на антитела в мляко (IBR) – 1 - оп. от 5 плаки = 480пр.; 18. ELISA кит за определяне на антитела Caprine Arthritis Encephalitis (CAEV)/Maedi-Visna (MVV) – 1 - оп. от 2 плаки = 192пр.; 19. ELISA кит за определяне на антитела SCHMALLENBERG – 1 - оп. от 2 плаки = 192пр.; 20. ELISA кит за определяне на антитела за Mycoplasma bovis – 1; 21. ELISA кит за определяне на (Chlamydiophyla abortus) – 1 - оп. от 2 плаки = 192пр.; 22. ELISA кит за определяне на Антиген Brucella ovis – 1 - оп. от 300пр.; 23. ELISA кит за определяне на MYCOPLASMA AGALACTIAE – 1 - оп. от 10 плаки = 960пр.; 24. ELISA кит за определяне на антигени Rota Virus-CORONA Virus - E. coli K99 – 1 - оп. от 1 плака = 96пр.; 25. ELISA кит за определяне на антигени Cryptosporidium spp. – 1 - оп. от 1 плака = 96пр.; 26. ELISA кит за определяне на Pi-3 антитела в серум – 1 - оп. от 2 плаки = 192пр.; 27. ELISA кит за определяне на BRSV антитела в серум – 1 - оп. от 2 плаки = 192пр.; 28. ELISA кит за определяне на Adenovirus, BRSV, Pi-3 антитела в серум – 1 - оп. от 1 плака = 96пр.; 29. ELISA кит за определяне на антитела Leucosis – 1 - оп. от 10 плаки = 960пр.; 30. ELISA кит за определяне на антитела Bovine Leucosis – серум – 1 - оп. от 5 плаки = 480пр.; 31. ELISA кит за определяне на Bovine Leucosis – мляко – 1 - оп. от 10 плаки = 960пр.; 32. ELISA кит за определяне на антигени за BoHV- 4, Neospora caninum, Coxiella burnetii, Salmonella dublin, Leptospira hardjo – 1 - оп. 2 плаки; 33. ELISA кит за определяне на антитела PARATUBERCULOSIS – 1 - оп. от 10 плаки = 960пл.; 34. ELISA кит за определяне на антитела Mycoplasma hyopneumonia – 1 - оп. от 5 плаки = 480пр.; 35. ELISA кит за определяне на антитела за Hepatitis E virus – 1 - оп. 5 плаки; 36. ELISA кит за определяне на антитела PRRS – 1 - оп. от 5 плаки = 480пр.; 37. ELISA кит за Таylorella Equigenitalis – 1 - оп. от 1 плака = 96пр.; 38. ELISA кит за определяне на антитела за Echrlichia canis – 1 - оп. 2 плаки; 39. ELISA кит за определяне на антитела за Anaplasma phagocytophilum – 1 - оп. 2 плаки; 40. ELISA кит за определяне на антитела PRRS Oral Fluids – 1 - оп. от 5 плаки = 480пр.; 41. Имунохроматографски тест за Canine Brucella – антитела – 1 - оп. от 10 теста; 42. Имунохроматографски тест за Canine Leptospira – антитела – 1 - оп. от 10 теста; 43. Имунохроматографски тест за Canine Chlamydiosis – антитела – 1 - оп. от 10 теста; 44. "Бърз тест за антиген Canine Parvovirus, Canine Corona virus, andGiardia " – 1 - оп. от 10 теста; 45. Имунохроматографски тест Feline Panl
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
50000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

общо 61 артикула, описани в техн.спецификация

II.2) Описание 1

Консумативи за апарат за идентификация на бактерии CRYSTAL BBL 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. Китове за идентификация на Грам - позитивни бактерии – 2 - оп. от 20 теста; 2. Китове за идентификация на Грам - негативи бактерии – 2 - оп. от 20 теста; 3. Китове за идентификация на облигатно- анаеробни бактерии – 1 - оп. от 20 теста
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1330.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Китове за хемокоагулация 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. Кит за определяне на фибриноген в плазма – 2 - оп. от 5 бр. по 2mL; 2. Кит за определяне на протромбиново време в плазма – liquid – 4 - оп. от 6 бр. по 2mL; 3. Кит за определяне на тромбиново време в плазма – 4 - оп. от 3 бр. по 3 mL; 4. Кит за определяне на активирано парциално протромбиново време в плазма – 1 - оп. от 6 бр. по 4mL; 5. Кит за определяне на D-Dimer в плазма – 2 - оп. от 2 бр. по 1 mL; 6. Контролна плазма за D-Dimer, 2 нива – 1 - оп. от 4 бр. по 1mL; 7. Контролна плазма за хемокоагулация, нормална – 1 - оп. от 6 бр. по 1mL; 8. Кит за определяне на антитромбин III - liquid в плазма – 2 - оп. от 3 бр. по 3 mL
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3600.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Лабораторни тестове за изследване на мляко 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. Бърз тест за откриване на примеси в краве, овче и козе мляко - 1бр.; 2. Широкоспектърни тестове за откриване на антибиотици в мляко - 1бр.; 3. Тест за определяне на фосфатаза в мляко - 1бр.; 4. Тест за определяне на пероксидаза в мляко - 1бр.; 5. Тестове за диагностика на мастити - 1бр.; 6. Тестове за определяне наличието на сол и захар в мляко - 1бр.; 7. Тест за определяне на урея и амоняк в мляко - 2 бр.; 8. Тест за определяне на пероксид в мляко - 1бр.; 9. Тест за определяне на формалдехид в мляко - 1бр.; 10. Тест за определяне на захар в мляко - 1бр.; 11. Тест за определяне на бикарбонат в мляко - 1бр.; 12. Тест за определяне на нишесте в мляко - 1бр.; 13. Тест за определяне на сол в мляко - 1бр.; 14. Тест за определяне на фалшификация със сода в мляко - 1бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2830.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Тестове за POC анализатор I-Chroma 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. Кортизол – 1 - оп. х 25 проби; 2. CRP – 1 - оп. х 25 проби; 3. Пролактин – 1 - оп. х 25 проби
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
670.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Лабораторни тестове за биохимичен анализатор Skyla-VB1 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. Профил Preanestezie /ALP, ALT, BUN, CREA, GLU, ALB, TP, GLOB#, A/G#, B/C# / - 80 - оп.х 1 диск; 2. Профил Electroli?i /Na, K, Cl, tCO2/ - 40 - оп.х 1 диск; 3. Профил Renal /BUN, CREA, ALB, PHOS, Ca, Na, K, Cl, tCO 2 , Na/K # , B/C #/ - 80 - оп.х 1 диск; 4. Профил Hepatic /ALP, ALT, AST, BUN, ALB, TP, TBIL, GGT, GLOB # , A/G#/ - 80 - оп.х 1 диск; 5. Профил Diagnostic /ALP, ALT, AST, BUN, CREA, GLU, ALB, TP,TBIL, PHOS, AMY, Ca, CHOL, GLOB # , A/G # , B/C #/ - 70 - оп.х 1 диск; 6. Профил Diagnosti Plus /ALP, ALT, BUN, CREA, GLU, ALB, TP, TBIL,PHOS, AMY, Ca, Na, K, GLOB # , A/G # , B/C # , Na/K #/ - 60 - оп.х 1 диск; 7. Профил Diagnostic-II Panel /ALP, ALT, BUN, CREA, GLU, ALB, TP, TBIL, PHOS, AMY,Ca, GGT, CHOL, LIPA,GLOB # ,UREA # ,A/G # ,B/C # - 50 - оп.х 1 диск; 8. Профил Critical Care Panel /ALP, ALT, BUN, CREA, GLU, ALB, TP, Ca, Na, K, Cl,tCO2, LAC, CPK, GLOB # ,UREA # ,AG # ,A/G # ,Na/K # ,B/C #/ - 20 - оп.х 1 диск; 9. Профил Hepatic plus /ALP, ALT, AST, BUN, ALB, TP, TBIL, BA, CHOL, GGT,GLOB # , A/G #/ - 50 - оп.х 1 диск; 10. Профил Animale Mari /ALP, AST, BUN, GLU, ALB, TP, PHOS, Ca, Na, K, CPK, GGT, Mg, GLOB#, A/G#, B/C#, Na/K# / - 40 - оп.х 1 диск; 11. Профил Aviar & Reptile /AST, GLU, ALB, TP, PHOS, Ca, Na, K, Cl, BA, CPK, UA / - 60 - оп.х 1 диск; 12. Профил Thyroid/T4 /CHOL, T4 / - 30 - оп.х 1 диск
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
20830.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Лабораторни тестове /нуклеарни/ 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. ELISA кит за определяне на C-terminal telopeptide of type II collagen (CTX-II) в серум - специфичен за кучета – 2 - оп. от 96 проби; 2. ELISA кит за определяне на cartilage oligomeric matrix protein (COMP) в серум - специфичен за кучета – 2 - оп. от 96 проби; 3. ELISA кит за определяне на CPII procollagen type II propeptide synthesis в серум - специфичен за кучета – 2 - оп. от 96 проби; 4. ELISA кит за определяне на C2C collagen type II cleavage в серум - специфичен за кучета – 2 - оп. от 96 проби; 5. ELISA кит за определяне на C1,2C collagen type I and II cleavage в серум - специфичен за кучета – 2 - оп. от 96 проби; 6. ELISA кит за определяне на C3846 aggrecan chondroitin sulfate epitope synthesis в серум - специфичен за кучета – 2 - оп. от 96 проби; 7. ELISA кит за canine interleukin -1 – 2 - оп. от 96 проби; 8. "IN VITRO TOXICOLOGY ASSAY KIT,*MTT BASED" – 1 - оп. от 5бр.; 9. "MAK215-1KT - High Sensitivity Lipolysis Assay Kit, Sufficient for 100 Fluorometric tests" – 1 - оп. от 100 проби; 10. ELISA кит за определянае на адипонектин – 1. оп. от 1бр.; 11. ELISA кит за определяне на лептин – 1 - оп. от 1бр.; 12. ЕISA кит за определяне на резистин – 1 - оп. от 1бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
14166.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви за автоматичен биохимичен анализатор BS-120 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. Алат – 8 - оп. от 8бр. по 30ml; 2. Алат – 4 - оп. от 20бр. по 10ml; 3. Асат – 8 - оп. от 8бр. по 30ml; 4. Асат – 4 - оп. от 20бр. по 10ml; 5. Албумин - 4 оп. от 2бр. по 200ml; 6. Алкална фосфатаза – 5 - оп. от 8бр. по 30ml; 7. Амилаза – 2 - оп. от 8бр. по 30ml; 8. Общ билирубин – 3 - оп. от 2бр. по 200ml; 9. Директен билирубин – 2 - оп. от 2бр. по 200ml; 10. Калций – 5 - оп. от 2бр. по 125ml; 11. Хлориди – 4 - оп. от 2бр. по 125ml; 12. Холестерол – 4 - оп. от 2бр. по 100ml; 13. HDL холестерол – 2 - оп. от 40 теста; 14. Креатинин киназа – 5 - оп. от 20бр. по 3ml; 15. Креатинин – 8 - оп. от 2бр. по 125ml; 16. GAMMA-GT – 5 - оп. от 10бр. по 10ml; 17. Глюкоза – 3 - оп. от 500ml; 18. Глюкоза – 2 - оп. от 6бр. по 250ml; 19. Желязо – 4 - оп. от 2бр. по 125ml; 20. Липаза – 1 - оп. от 3бр. по 10ml; 21. LDH – 4 - оп. от 10бр. по 15ml; 22. Магнезий – 8 - оп. от 2бр. по 250ml; 23. Неорганичен фосфор – 5 - оп. от 2бр. по 125ml; 24. Общ белтък – 4 - оп. от 2бр. по 500ml; 25. Триглецириди – 2 - оп. от 2бр. по 50ml; 26. Урея – 8 - оп. от 8бр. по 30ml; 28. Пикочна киселина – 3 - оп. от 6бр. по 30ml; 29. Тест за изследване на бъбречни камъни – 2 - оп. от 40 теста; 30. Exatrol – 3 - оп. от 10бр. по 5ml; 31. Кювети за BS-120 (5 бр. в комплект) – 12 - оп. от 250 сегмента; 32. Промивни разтвори за BS-120, 500ml – 5 - 1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8333.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реагенти за генетични анализи 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. Mастър-миксове за qPCR (TagMan анализи), 2X,съдържащ Taq полимераза с "горещ старт", нуклеотиди и оптимизиран PCR буфер. Към мастермикса да е включено ROX багрило, вода без нуклеази, и буфер за разреждане на пробата Мастермиксът да има вграден визуален индикатор индикиращ правилното накапване на пробите – 2 - 100х20?l; 2. Мастър- миксове за qPCR (SYBR Green анализи ), 2X съдаржащ Taq полимераза с "горещ старт" нуклеотиди, и оптимизиран PCR буфер. Към мастермикса да има допълнително ROX багрило, вода без нуклеази и буфер за разреждане на пробата. Мастермискът за има вграден визуален индикатор индикиращ правилното накапване на пробата – 1 - 100х20?l; 3. Мастър-миксове за конвенционален PCR 2X, съдържащ Taq полимераза с "горещ страт", нуклеотиди, MgCl2, оптимизиран PCR буфер, вода без нуклеази – 1 - 100х50?l; 4. TagMan сонди за qPCR, натоварени с флуоресцентни багрила- FAM, HEX, TET, JOE, VIC, TAMRA, Texas Red, ROX, Cy3, Cy5, - 2 - 5nM; 5. Праймери за qPCR (Tag Man анализи) стандартно пречистени и HPLC пречистени, съдържащи максимално 25 нуклеотидни бази, за qPCR (TaqMan анализи) – 4 - 40nM; 6. Праймери за qPCR ( SYBR Green анализи) стандартно пречистени и HPLC пречистени, съдържащи максимално 25 нуклеотидни бази, за qPCR (SYBR Green анализи) – 4 - 40nM; 7. Праймери за конвенционален PCR стандартно пречистени и HPLC пречистени, съдържащи 25 нуклеотидни бази, за конвенционален PCR – 8 - 40nM; 8. Положителни контроли за q PCR (TagMan анализи), съвместима с китовете за изследване на гени определящи резистентност към тетрациклини, аминогликозиди, бета-лактами, хинолони – 4 - 10X50?l; 9. Вътрешни контроли за q PCR (TagMan анализи), съвместими с китовете за определяне на гени на резистентността към тетрациклини, аминогликозиди, хинолони, бета-лактами – 4 - 50?l; 10. Позитивни контроли за стандартна крива (SYBR Green анализи), за DNA или cDNA – 1 - 50?l; 11. Revert AidFirst Strand cDNA, достатъчен поне за 20 реакции – 1 - оп. от 20 реакции; 12. Microbial DNA free water – 1 - 12х1.35 ml; 13. DNA маркер с молекулно тегло 100 bp,включващ Loading buffer, 6Х, съдържащ бромфенол блу, ксилен цианол, глицерол и EDTA – 1 - 50?g; 14. DNA маркер с молекулно тегло 1 kb, включващ Loading buffer 6X, съдържащ бромфенолблу, ксилен цианол, глицерол и EDTA – 1 - 50?g; 15. Универсална агароза за молекулярни анализи (хоризонтална електрофореза за PCR) – 1 - 100 g; 16. Gel DNA loading dye, 5X буфер за накапване на PCR продукт върху агарозен гел съдържащ 3 проследяващи багрила (бромфенол синьо, ксилен цианол, ориндж G ) – 1 - 3ml; 17. Green dye, концентрация 20 000 Х във вода – 1 - 1ml; 18. DNA/RNA dye, peqGREEN – 1 - оп. от 400 гела; 19. Етидиев бромид за молекулярни анализи – 1 - 10ml; 20. Лизозим, биоултра лиофилизиран с чистота повече >98%, съдържащ >40 000 units/mg протеин – 1 - >40 000 U/mg протеин; 21. 5ХТВЕ буфер, ph 8.0, стерилно филтруван без нуклеази, 1000мл – 1 - 1000ml; 22. ТЕ буфер, рН 8.0, стерилно филтруван без нуклеази 500мл – 1 - 500 ml; 23. Набор от готови китове за екстракция на DNA или RNA от клетъчни култури, бактериални култури, тъкани, кръвен серум и плазма (spin columns protocol) – 1 - оп. от 50 реакции; 24. Готови китове за екстракция на DNA или RNA от фецес (spin columns protocol – 1 - оп. от 50 реакции; 25. Готови китове за екстракция на DNA или RNA от тампонни проби (spin columns protocol – 1; 26. MicroElute Gel Extraction Kit – 1 - оп. от 50 реакции; 27. TRItidi G reagent/за екстракция на DNA и RNA – 1 - оп. от 100ml; 28. Готови китове за qPCR (TagMan анализи), за амплификация на гени определящи резистентност към тетрациклини,кит за амплификация на ген tet A и кит за амплификация на ген tet B – 3 - оп. от 20 реакции; 29. Готови китове за qPCR (TagMan анализи) за амплификация на гени определящи резистентност към аминогликозиди/аминоциклитоли, кит за определяне на ген aadA1 и кит за определяне на ген aacC2 – 2 - оп. от 20 реакции;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
25330.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

общо 35 артикула, описаи в техн.счецификация

II.2) Описание 1

Тестове за апаратура IDEXX Vet lab 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. Vet Test PAP – 20 - оп. от 24бр.; 2. Vet Test NSAID – 20 - оп. от 20бр.; 3. Vet Test DHP – 20 - оп. от 24бр.; 4. Vet Test GHP – 20 - оп. от 24бр.; 6. Vet Test MG – 3 - оп. от 25бр.; 8. Pipette Tip – 4 - оп. от 500бр.; 9. Sample Cups – 4 - оп. от 250бр.; 10. Kimwiepes – 3 - оп. от 280бр.; 11. Electrolytes8 plus Cassettes – 4 - оп. от 5бр.; 12. Respiratory Therapy Cassete – 4 - оп. от 5бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10830.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Лабораторни тестове 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. Албумин PLUS (BCG) – 3 - оп. от 4бр. по 250ml; 2. Алкална фосфатаза- DGKC-течен – 2 - оп. от 8бр. по 50ml; 3. Алфа амилаза-течна – 4 - оп. от 6бр. по 10ml; 4. АЛАТ-GPT-IFCC-течен – 3 - оп. от 12бр. по 20ml; 5. АСАТ-GPT-IFCC-течен – 3 - оп. от 12бр. по 20ml; 6. Гама-ГТ-Szasz-течен – 2 - оп. от 12бр. по 20ml; 7. Глюкоза-течна-GOD-PAP-за серум – 5 - оп. от 4бр. по 250ml; 8. Калций-ARSENAZO IIILIQUID PLUS 650nm – 6 - оп. от 4бр. по 100ml; 9. Креатенин-CINETIC PLUS-без обезбелтъчаване – 8 - оп. от 4бр. по 100ml; 10. Креатенин-киназа-течен, кинетичен – 2 - оп. от 12бр. по 10ml; 11. Магнезий-колорим.-Xylidyl blue – 8 - оп. от 4бр. по 100ml; 12. Общ белтък PLUS – 4 - оп. от 4бр. по 250ml; 13. Пикочна киселина-Uricase-Trinder-течен-LCF – 2 - оп. от 2бр. по 100ml; 14. Триглицериди-GPO-Trinder-течен- 2 - оп. от 4бр. по 100ml; 15. Урея-ензимен UV кинетичен метод – 6 - оп. от 8бр. по 50ml; 16. Неорганичен Фосфор UV PLUS, LCF – 2 - оп. от 4бр. по 100ml; 17. Холестерол-CHOD-PAP-Trinder-течен,LCF – 2 - оп. от 4бр. по 250ml; 18. HDL- Холестерол Peg 6000 – 2 - оп. от 2бр. по 100ml; 19. Контролна плазма – 2 - оп. от 10бр. по 1ml; 20. Тестове за химично изследване на урина Урит 10 G – 6 - оп. от 100бр. ; 21. Тестове за химично изследване на урина Уроколор 10 – 6 - оп. от 100бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Консумативи бактериология 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. База за кръвен агар - суха хранителна среда – 13 - 500 гр/оп; 2. Мак Конки агар - суха хранителна среда – 10 - 500 гр/оп; 3. Мюлер – Хинтън агар - суха хранителна среда – 9 - 500 гр/оп; 4. Мак Конки сорбитол агар - суха хранителна среда – 1 - 500 гр/оп; 5. Колумбия агар - суха хранителна среда – 3 - 500 гр/оп; 6. Клостридел агар - суха хранителна среда – 1 - 500 гр/оп; 7. Клиглер агар - суха хранителна среда – 3 - 500 гр/оп; 8. Триптиказо-соев агар - суха хранителна среда – 2 - 500 гр/оп; 9. Агар за определяне на общ брой микоргонизми при дезинфекция - Microbial Content Test Agar -суха хранителна среда – 5 - 500 гр/оп; 10. Салмонела-Шигела агар - суха хранителна среда – 1 - 500 гр/оп; 11. Агар за колиформи - VRBL - агар -суха хранителна среда – 1 - 500 гр/оп; 12. XLD - агар - суха хранителна среда – 2 - 500 гр/оп; 13. Листерия селективен агар - суха хранителна среда – 1 - 500 гр/оп; 14. Бърд - Паркър агар - суха хранителна среда – 1 - 500 гр/оп; 15. Цетримид агар - суха хранителна среда – 3 - 500 гр/оп; 16. Сабуро агар с 4% глюкоза - суха хранителна среда – 3 - 500 гр/оп; 17. Микозел агар - суха хранителна среда – 2 - 500 гр/оп; 18. Картофено-декстрозен агар - суха хранителна среда – 1 - 500 гр/оп; 19. Кимиг агар - суха хранителна среда – 1 - 500 гр/оп; 20. Дерматофит тест медиум - суха хранителна среда – 1 - 500 гр/оп; 21. Сабуро агар с декстроза и хлорамфеникол - суха хранителна среда – 2 - 500 гр/оп; 22. Сърдечно- мозъчен агар - суха хранителна среда – 2 - 500 гр/оп; 23. Обикновен месо-пептонен агар - суха хранителна среда – 7 - 500 гр/оп; 24. Среда за подвижност, индол и сяроводород -суха хранителна среда – 2 - 500 гр/оп; 25. Агар на Хюг-Лайфсон - суха хранителна среда – 2 - 500 гр/оп; 26. Симонс цитрат агар - суха хранителна среда – 2 - 500 гр/оп; 27. Фенилаланин дезаминаза агар – 3 - 500 гр/оп; 28. Агар с ескулин - суха хранителна среда – 2 - 500 гр/оп; 29. Агар за общо микробно число по ISO (Plate count agar), суха субстанция – 1 - 500 гр/оп; 30. Агар за Еscherichia coli по ISO, хромогенен, суха субстанция – 1 - 500 гр/оп; 31. Агар с виолетово червено и жлъчка за Enterobacteriaceae по ISO, суха субстанция – 1 - 500 гр/оп; 32. Агар соево-казеинов пептон (CASO), суха субстанция – 1 - 500 гр/оп; 33. Агар база за Listeria monocytogenes (ALOA) по ISO, суха субстанция – 1 - 500 гр/оп; 34. Агар база за Staphylococcus aureus (Baird-Parker) по ISO, суха субстанция – 1 - 500 гр/оп; 35. Агар на ENDO, суха субстанция – 1 - 500 гр/оп; 36. Обикновен месо-пептонен бульон - суха хранителна среда – 3 - 500 гр/оп; 37. Модифициран триптиказо-соев бульон за Е. сoli - суха хранителна среда – 1 - 500 гр/оп; 38. Глюкозов бульон - суха хранителна среда – 2 - 500 гр/оп; 39. Триптиказо-соев бульон - суха хранителна среда – 3 - 500 гр/оп; 40. Мюлер-Хинтон бульон - суха хранителна среда – 2 - 500 гр/оп; 41. Селенитов бульон с цистеин - суха хранителна среда – 2 - 500 гр/оп; 42. Бульон на Мюлер-Кауфман - суха хранителна среда – 1 - 500 гр/оп; 43. Сърдечно-мозъчен бульон - суха хранителна среда – 2 - 500 гр/оп; 44. Бульон за набогатяване на листерии - суха хранителна среда – 1 - 500 гр/оп; 45. Селенитов бульон – 3 - 500 гр/оп; 46. Бульон на Тароци – 20 – епруветки; 47. Агар на Дифко – 1 - 500 гр/оп; 45. Пептона вода - суха хранителна среда – 2 - 500 гр/оп; 46. Среда на Кларк - суха хранителна среда – 2 - 500 гр/оп; 47. Тиоглюколатна среда - суха хранителна среда – 2 - 500 гр/оп; 48. Неутрализиращ бульон - суха хранителна среда – 1 - 500 гр/оп; 49. Триптиказо-соев бульон с лицетин и туин 80 - суха хранителна среда – 1 - 500 гр/оп; 50. Буферирана пептона вода рН 7,0 - суха хранителна среда – 1 - 500 гр/оп; 51. Течна хранителна среда Рамноза (фл х 5 мл) – 3 - 25 фл/ оп; 52. Течна хранителна среда Рафиноза (фл х 5 мл) – 2 - 25 фл/оп; 53. Течна хранителна среда Захароза (фл х 5 мл) – 3 - 25 фл/оп; 54. Течна хранителна среда Манит (фл х 5 мл) – 3 - 25 фл/оп; 55. Течна хранителна среда Сорбит (фл х 5 мл) – 2 - 25 фл/оп;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
20000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

общо 146 артикула, описани в техн.спецификация

II.2) Описание 1

Китове за имунофлуоресценция 15
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. Кит за имунофлуоресцентно определяне на антитела за Echrichia canis при кучета – 1 - оп x 10 слайда; 2. Кит за имунофлуоресцентно определяне на антитела за Anaplasma phagocytophilum при кучета – 1 - оп x 10 слайда
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ELISA китове за диагностика на бременност при животни чрез определяне на свързани с бременността гликопротеини 16
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. Milk Pregnancy Test (PAGs) – 1 - оп x (5 плаки по 96 бр.); 2. Bovine Pregnancy Test (PAGs) – 1 - оп x (5 плаки по 96 бр.)
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4666.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни лабораторни китове/ тестове, в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта. Възложителят не поставя изискване за обем на доставката. В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта. При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В от ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът следва да представи списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, ведно с документи, които доказват извършената/ните доставка/и.

Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност по доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която се участва, изпълнена най-много през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни лабораторни китове/ тестове, в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта. Възложителят не поставя изискване за обем на доставката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/08/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

25/02/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/08/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

ст. 340 - 3 ет, Ректорат, Тракийски унивреситет гр. Стара Загора, Студентски град

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54,ал.1,т.1,т.2,т.3,т.4,т.5,т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55,ал.1, т.1,т.3,т.5 от ЗОП.
2.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако за него не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници,които са „свързани лица” по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП.
3. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС за обособената позиция.
4. Съобразявайки се с разпоредбата на чл.58, ал.1 от ППЗОП,Комисията ще класира участниците по степента на съответствие с предварително обявените от Възложителя условия.Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти,ако участниците не могат да бъдат класирани при заложения критерий за възлагане „най-ниска цена“ и тази цена се предлага в две или повече оферти.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва