Деловодна информация
00373
3931 16/07/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
16/07/2019 (дд/мм/гггг)
00373-2019-0019 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град, Ректорат, ст- 335 - Деловодство
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Минчева +359 42699270
malamova@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190716SgvY2341384
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора
33140000      
Доставки

„Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в позиции:- обособена позиция № 1 „Химикали и среди за поддържане на клетъчни култури“;- обособена позиция № 2 „Химикали“;- обособена позиция № 3 „Реактиви за HPLC“;- обособена позиция № 4 „Лабораторни консумативи I“;- обособена позиция № 5 „Реактиви за хематологичен анализатор ВС-5000Vet и Електролитен анализатор XI-921 Caretium“;- обособена позиция № 6 „Реактиви за автоматични хематологични анализатори“;- обособена позиция № 7 „Химикали, колонки, кранчета за елюиране и хроматогравска хартия за HPLC“
- обособена позиция № 8 „Реагенти за генетични анализи Консумативи за апарат Stratagene Mx3000P“
- обособена позиция № 9 „Лабораторни консумативи II“
- обособена позиция № 10 „Консумативи и китове за анализи на UV/VIS спектрофотометър DR 5000 Hach Lange“
- обособена позиция № 11 „Реактиви за химични анализи“
- обособена позиция
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
78059.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Химикали и среди за поддържане на клетъчни култури 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. Dexamethasone – 3 - оп. от 25mg; 2. DHA – 3 - оп. от 25mg; 3. DMEM (LG) – 5 - оп. от 500ml; 4. DMEM (HG) – 5 - оп. от 500ml; 5. DMSO – 4 - оп .от 100ml; 6. EPA – 3 - оп. от 5mg; 7. FBS – 4 - оп. от 500ml; 8. IBMX – 1 - оп. от 100mg; 9. Indomethacin – 1 - оп .от 5g; 10. Insulin sol.,10mg/ml – 3 - оп. от 5ml; 11. L-Ascorbic acid – 4 - оп. от 10mg; 12. L- Glutamine – 3 - оп. от 100ml; 13. Sodium ?-glycerophosphate – 2 - оп. от 10g; 14. Trypsin – 2 - оп. от 500ml; 15. Антибиотични суплементи – 5 - оп. от 100ml; 16. TGF-beta 1 – 1 - оп. от 2UG; 17. ITS- liquid media supplement 100X – 2 - оп. от 5ml; 18. RPMI-1640 Medium modified with 20MM HEPES and L-Glutamine, without sodium bicarbonate, sterile filtred – 7 - оп. от 10х50ml; 19. Collagenase crude type XI cell cultured STED powder – 2 - оп. от 100mg; 20. DMEM/F-12 HAM with L-glutamine – 1 - оп. 5x500ml; 21. Антибиотични суплементи pen/sterp/amphotericin – 5 - оп. от 100ml; 22. PBS P5368-10PAK – 1 - 10 бр./оп.; 23. Bovine Serum albumine 2 mg/ml (за стандарт за Bradford) – 1 - 10 бр./оп; 24. МТТ-тест – 2 - оп. от 1g; 25. "Клетъчна линия 3T3-L1 MBX, Fibroblast, Embryo, Musmusculus" – 1; 26. Олеинова киселина, 99% >=99% (GC) ..-20C – 1 - оп. от 1g; 27. Палмитинова киселина, >=99% - 1 - оп. от 10g; 28. Трипан блу разтвор за клетъчни култури 0.4%, стерилен- 2 - оп. от 100ml; 29. Дезинфектант Meliseptol rapid 1 l – 5 - оп. от 1l; 30. "96-гнездна плака за клетъчно култивиране" – 10 - оп. от 1бр
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Химикали 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. Солна киселина (ЧЗА) – 11 - оп. от 2.5 l; 2. Натриева основа (ЧЗА) – 5 - оп. от 500g; 3. Сярна киселина (ЧЗА) - 5 - оп. от 1000ml; 4. Натриева основа на люспи – 10 - оп. от 2000g; 5. Na2S.9H20 техн. – 2 - оп. от 500g; 6. Ni (NO3)2.6H2O – 1 - оп. от 1000g; 7. Co(NO3)2.6H2O – 2 - оп. от 250g; 8. PbO2 – 2 - оп. от 500g; 9. NaNO2 (ЧЗА) – 1 - оп. от 1000g; 10. H2C2O4.2H2O – 2 - оп. от 2000g; 11. Bi(NO3)2.5H2O – 1 - оп. от 200g; 12. KCl (ЧЗА) – 1 - оп. от 1000g; 13. Pb(CH3COO)2.3H2O – 1 - оп. от 1000g; 14. Hg2(NO3)2.2H2O – 1 - оп. от 50g; 15. H3PO4 (ЧЗА) – 1 - оп. от 3000ml; 16. Na2HPO4 – 1 - оп. от 1000g; 17. Бензалдехид – 1 - оп. от 1000ml; 18. Формалдехид – 1 - оп. от 2000ml; 19. HNO3 65% (ЧЗА) – 4 - оп. от 1000ml; 20. Фенол (ЧЗА) - 1 - оп. от 1000g; 21. Диетилов етер (ЧЗА) – 10 - оп. от 1000ml; 22. Петролев етер (ЧЗА) – 1 - оп. от 1000ml; 23. Ацеталдехид – 1 - оп. от 500ml; 24. Фуксин – 1 - оп. от 250ml; 25. Ксилол – 3 - оп. от 1000ml; 26. Метилов алкохол (ЧЗА) – 3 - оп. от 1000ml; 27. Етилов алкохол абсолютен (ЧЗА) PA-ACS-ISO – 15 - оп. от 1000ml; 28. Етилов алкохол 96 – 27 - оп. от 1000ml; 29. Изоамилов алкохол (ЧЗА) – 3 - оп. от 1000ml; 30. Спирт за горене – 40 - оп. от 1000ml; 31. Кедрово масло – 1 - оп. от 100ml; 32. Водороден прекис – 6 - оп. от 1000ml; 33. Натриев бикарбонат – 3 - оп. от 1000ml; 34. Натриев хлорид чза – 1 - оп. от 1000g; 35. Захароза – 10 - оп. от 1000g; 36. Глюкоза – 20 – ампула; 37. Лактоза – 20 – ампула; 38. Метиленово синьо – 2 - оп. от 100g; 39. Глицерин (ЧЗА) – 4 - 1l; 40. Железен трихлорид (ЧЗА) – 1 - 1 kg; 41. Течен парафин – 8 - 1l; 42. Формалин – 2 - 5l; 43. Tween 80 – 1 - 500 ml; 44. Ацетон (ЧЗА) – 15 - 1l; 45. Хлороформ – 1 - 1l; 46. Набор за оцветяване с хемаколор – 1 - 1 оп; 47. Набор за оцветяване по Цил-Нилзен – 3 - 1 оп; 48. Набор за оцветяване по Грам – 3 - 1 оп; 49. Набор за оцветяване по Клет – 3 - 1 оп; 50. Набор за оцветяване по Романовски-Гимза – 1 - 1 оп; 51. Набор за оцветяване по Стемп – 1 - 1 оп; 52. Метиленово синьо – 7 - оп. от 10g; 53. Сафранин – 1 - оп. от 10g; 54. Сафранин – 6 - оп. от 100ml; 55. Кристал виолет – 7 - оп. от 100g; 56. Калиев йодид (ЧЗА) - 1 - 1 kg; 57. Йод на кристали – 1 - оп. от 100g; 58. Млечна киселина (ЧЗА) – 3 - 1l; 59. Метиленово синьо по Льофлер – готов раствор – 2 - 1l; 60. Натриева основа (ЧЗА) – 1 - 1 kg; 61. Калиева основа (ЧЗА) – 1 - 1 kg; 62. Нефлуоресцентно имерсионно масло – 1 - оп. от 100 ml.; 63. "Nitrotetrazolium Blue chloride N - 6876 - 250 MG" – 2 - 250 mg.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви за HPLC 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. Oxalic acid, 98%, Аналитичен реактив/продукт – 2 - 250g; 2. Метанол, за градиентни HPLC анализи HiPer Solv CHROMANORM, филтруван през филтър 0.2мкм, опакован под азот – 7 - 2.5L; 3. Trifluoracetic Acid, Reagentplus (R) 99% reagent grade, ?98% (titratin), Аналитичен реактив /продукт SIAL-AR – 4 - 100ml; 4. Acetonitrile Chomasolv for HPLC, gradient grade, for HPLC, ?99.9% - 5 - 2.5L; 5. Sial Methanol G Chromasolv, for HPLC, 99.9% - 7 - 2.5L; 6. Sial Acetonitrile Chromasolv, for HPLC, 99.9% - 7 - 2.5L; 7. Sodium phosphate monobasic anhydrous puriss, p.a.for HPLC?99% - 1 - 500g; 8. Етилов алкохол за HPLC анализи – 6 - 1L; 9. Chloroform HPLC анализи – 3 - 2.5L; 10. Ultrafree® - MC Centrifugal Devices with hydrophilic PTFE membrane and 0.45 µm pore size – 4 - 25 бр./оп.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3250.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Лабораторни консумативи I 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. Колби Ерленмайер, с широко гърло- 300 мл – 35 - 1бр.; 2. Колби Ерленмайер, с широко гърло - 500 мл – 10 - 1бр.; 3. Бехерови чаши висока форма - 25 мл – 5 - 1бр.; 4. Бехерови чаши висока форма - 150 мл – 10 - 1бр.; 5. Бехерови чаши - 50 мл – 10 - 1бр.; 6. Бехерови чаши - 100 мл – 25 - 1бр.; 7. Бехерови чаши - 200 мл – 10 - 1бр.; 8. Бехерови чаши - 250 мл – 25 - 1бр.; 9. Бехерови чаши - 400 мл – 15 - 1бр.; 10. Бехерови чаши - 600 мл – 10 - 1бр.; 11. Бехерови чаши - 800 мл – 10 - 1бр.; 12. Бехерови чаши - 1000 мл – 10 - 1бр.; 13. Бехерови чаши - 2000 мл – 4 - 1бр.; 14. Бехерови чаши - 600 мл - с дръжка – 10 - 1бр.; 15. Бехерови чаши - 800 мл - с дръжка – 10 - 1бр.; 16. Бехерови чаши- 1000 мл - с дръжка – 10 - 1бр.; 17. Колби йодни с пластмасови тапи, 300 мл – 10 - 1бр.; 18. Мерителни колби (Клас А), 50 мл – 7 - 1бр.; 19. Мерителни колби (Клас А), 100 мл – 12 - 1бр.; 20. Мерителни колби (Клас А), 250 мл – 2 - 1бр.; 21. Мерителни колби (Клас А), 500мл – 2 - 1бр.; 22. Мерителни колби (Клас А), 1000 мл – 10 - 1бр.; 23. Реактивни банки, прозрачни, на шлиф, 250 мл – 1 - оп. от 20бр.; 24. Банки, стъклени, с капаче на винт, 500 мл – 5 - 1бр.; 25. Цилиндър мерителен, градуиран Клас А, DIN 12-685-2, РР/стъклена основа, висока форма с градуировка-10 мл – 12 - 1бр.; 26. Цилиндър мерителен, градуиран Клас А, DIN 12-685-2, РР/стъклена основа, висока форма с градуировка- 50 мл – 4 - 1бр.; 27. Цилиндър мерителен, градуиран Клас А, DIN 12-685-2, РР/стъклена основа, висока форма с градуировка- 100 мл – 4 - 1бр.; 28. Цилиндър -мерителен, градуиран класА-25мл – 3 - 1бр.; 29. Цилиндър -мерителен-50 мл – 3 - 1бр.; 30. Пипети Резила - Мор, 5 мл – 7 - 1бр.; 31. Пипети Резила - Мор, 10 мл – 7 - 1бр.; 32. Бюрета Мор с прав кран, КласА, 10мл – 5 - 1бр.; 33. Бюрета Мор с прав кран, КласА, 25мл – 5 - 1бр.; 34. Бюрета Мор с прав кран, КласА, 50мл – 20 - 1бр.; 35. Хаван с пестик, 110мл – 2 - 1бр.; 36. Хаван с пестик, 220мл – 2 - 1бр.; 37. Фунии, стъклени с диаметър на широката част 60 мм – 10 - оп. от 10бр.; 38. Фунии, стъклени, с диаметър 150mm – 5 - 1бр.; 39. Фунии, стъклени, с диаметър в тясната част 5 мм – 5 - 1бр.; 40. Фунии, делителни, с крушовидна форма, 1000mL – 1 - 1бр.; 41. Универсален държател с муфа и антикорозионно покритие с диапазон 10-20mm – 5 - 1бр.; 42. Универсален държател с муфа и антикорозионно покритие с диапазон 20-30mm – 5; 1бр.; 43. Универсален държател с муфа и антикорозионно покритие с диапазон 30-50mm – 5 - 1бр.; 44. Статив пластмасов с диаметър на гнездото 18 мм с 24 гнезда – 3 - 1 бр; 45. Статив пластмасов с диаметър на гнездото 18 мм с 36 гнезда – 5 - 1 бр; 46. Статив универсален с метална плоча, 750mm – 10 - 1бр.; 47. pH Fix индикаторна хартия, ролка 5м, рН-1-14 – 20 - 1бр.; 48. Филтърна хартия, 50/50см – 7 - оп. от 100бр.; 49. Филтърна хартия – 2 - оп. от 1кг.; 50. Стерилни контейнери, 200мл – 20 - 1бр.; 51. Магнити за магнитна бъркалка с тефлоново покритие, с диаметър 6mm – 5 - 1бр.; 52. Стъклени бъркалки, плътни, с диаметър 6mm – 31 - 1бр.; 53. Стъклени бъркалки, плътни, с диаметър 4mm – 2 - оп. от 10бр; 54. Стъклени пастьорки с обем 3мл и дължина 150мм – 2 - оп. от 10бр; 55. Торбички за "Stomacher", без филтър – 240 - оп. от 20бр.; 56. Гутатори със стъклени капкомери, 30 мл – 20 - оп. от 100бр.; 57. Гутатори със стъклени капкомери, 50 мл – 20 - оп. от 100бр.; 58. Бастунчета на Дригалски, стъклени или от неръждаема стомана – 5 - 1бр.; 59. Бастунчета на Дригалски пластмасови, стерилни, индивидуално опаковани – 5 - 100 бр/оп; 60. Порцеланови кани за парафин, огнеупорни с обем 500мл – 1 - 1бр.; 61. Пръскалка РР, 1000мл – 5 - 1бр.; 62. Спиртни лампи стъклени – 4 - 1бр.; 63. Сигнални часовници – 4 - 1бр.; 64. Стъклени фунии с диаметър 60mm – 8 - 1бр.; 65. Ексикатор без кран, с плоча с размер 19 см. – 1 - 1бр.; 66. Индикаторна хартия за стерилизация – 2 - 1оп; 67. Пинсета метална с дължина 16mm, тип права – 6 - 1бр.; общо 94 артикула описани подробно в техн.спецификация
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15660.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви за хематологичен анализатор ВС-5000Vet и Електролитен анализатор XI-921 Caretium 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. V-52D Дилуент – 12 - оп. от 2х5.5l; 2. V-52 DIFF Lyse – 16 - оп. от 300ml.; 3. V-52 LH Lyse – 15 - оп. от 90ml.; 4. Белина за хематологичен брояч V-52D – 15 - оп. от 50ml.; 5. Контролна кръв – 2 - оп. от 3ml.; 6. Пакет за Caretium XI-921 – 3 - оп. х 1 бр; 7. Миещ разтвор – 3 - оп. от 100ml.; 8. QC разтвор / контрола – 3 - оп. от 100ml.; 9. Пълнещи разтвори за електродите – 3 - оп. от 100ml.; 10. Електрод за Caretium – 4 - оп. х 1 бр
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4420.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви за автоматични хематологични анализатори 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. Exigo Lyse за автоматичен хематологичен анализатор EXIGO EOS Vet – 8 - оп. от 1.9l.; 2. Exico System Cleaner за автоматичен хематологичен анализатор EXIGO EOS Vet – 8 - оп. от 1.9l.; 3. Exico Diluent за автоматичен хематологичен анализатор EXIGO EOS Vet – 12 - оп. от 10l.; 4. Exico EOS reagents за автоматичен хематологичен анализатор EXIGO EOS Vet – 6 - оп. от 1.9l.; 5. Boule Vet Cal – 2 - оп. от 4.5ml.; 6. DILUENT za автоматичен хематологичен анализатор BC - 2800 Vet – 6 - оп. от 20l.; 7. RINSE za автоматичен хематологичен анализатор BC - 2800 Vet – 4 - оп. от 20l.; 8. M-30CEL LYZE za автоматичен хематологичен анализатор BC - 2800 Vet – 5 - оп. от 500ml.; 9. Ензимен почистващ разтвор за BC - 28000 Vet – 5 - 1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6660.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Химикали, колонки, кранчета за елюиране и хроматогравска хартия за HPLC 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. Hypersil ODS-2(C18), LC column (150mmX4.6mm,5ul) – 1 - единична опаковка, оп. х 1 бр.; 2. Hypersil BDS (250mmX4.6mm, 5 ul) – 1 - единична опаковка; 3. Hypersil Gold (150mmX4.6mm, 5ul) – 2 - единична опаковка; 4. Колонки за твърдофазова екстракция, обратна фаза, октадецил (C18), 200mg, 3ml – 2 - 1 х 25; 5. Хроматографска хартия: 90g/m2;размер- 580Х600mm-1оп. – 2 - единична опаковка - 100листа; 6. Колонки за твърдофазова екстракция BAKER Spe-12 G Column Processor – 1 - 25 бр./оп.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4160.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реагенти за генетични анализи Консумативи за апарат Stratagene Mx3000P 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. Консумативи за qPCR апарат Stratagene Mx3000P, optical tube, 8XStrip Qty.120 – 1 - оп. от 960бр.; 2. Консумативи за qPCR апарат Stratagene Mx3000P, optical cap, 8XStrip Qty.120 – 1 - оп. от 960бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
833.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Лабораторни консумативи II 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. Епруветки "Епендорф" 1.5ml с капаче, градуирани – 10 - оп. от 1000 бр.; 2. Епруветки "Епендорф" 2.0ml с капаче, градуирани – 10 - оп. от 1000 бр.; 3. Епруветки "Епендорф" без капаче, 1.5ml – 5 - оп. от 1000 бр.; 4. Епруветки "Епендорф"0.5 ml – 2 - оп. от 1000 бр.; 5. Стерилни пластмасови епруветки с капачета, обем 10мл – 2 - оп. от 20 бр.; 6. Стерилни пластмасови епруветки с капачета, обем 15мл – 2 - оп. от 20 бр.; 7. Стерилни пластмасови автоклавируеми епруветки с капаче на винт 15 мл. – 10 - 50 бр/оп; 8. Стерилни пластмасови епруветки с капаче 12х100 мм, 6 мл – 5 - 100 бр/оп; 9. Стерилни пластмасови епруветки с капачета, обем 4 мл – 3 - оп. от 100 бр.; 10. Пластмасови епруветки, конични, с капачета, обем 15мл – 22 - оп. от 20 бр.; 11. Епруветки за крио-консервация, 2мл – 2 - оп. от 500 бр.; 12. Пластмасови стерилни криоепруветки, стоящи 3,8 мл – 3 - 100 бр/оп; 13. Прави епруветки, стъкло, 12мл – 10 - оп. от 20 бр.; 14. Прави епруветки, стъкло, 16мл – 10 - оп. от 20 бр.; 15. Микроепруветки за разреждане, 1.5мл – 1 - оп. от 1000 бр.; 16. Епруветки за PCR, с плоско капаче, свободни от инхибитори, 0.2ml – 2 - оп. от 1000 бр.; 17. Епруветки за PCR, с плоско капаче, свободни от инхибитори, съхраняващи се при -190С, резистентни към центрофугиране при 20.000хg, градуирани, 1.5ml – 2 - оп. от 1000 бр.; 18. Епруветки облодънни, центрофужни, 12/75 – 2 - оп. от 1000 бр.; 19. Епруветки центрофужни, полипропилен, запушалка, стерилни, с конично дъно, 50 мл – 2 - оп. от 25 бр.; 20. Стъклени епруветки с капаче на винт 16х100 мм – 5 - оп. от 100 бр.; 21. Пластмасови стерилни контейнери с капаче на винт обем 120 мл – 2 - оп. от 250 бр.; 22. Автоматични пипети с фиксиран обем 5?l – 2 - 1бр.; 23. Автоматични пипети с фиксиран обем 10?l – 5 - 1бр.; 24. Автоматични пипети с фиксиран обем 50 микролитра – 7 - 1бр.; 25. Автоматични пипети с фиксиран обем 500?l – 7 - 1бр.; 26. Автоматични пипети с променлив обем 0.5-10 µl – 4 - 1бр.; 27. Автоматични пипети с променлив обем 5-50 µl – 4 - 1бр.; 28. Автоматични пипети с променлив обем 10-100 µl – 4 - 1бр.; 29. Автоматични пипети с променлив обем 20-200 µl – 4 - 1бр.; 30. Автоматични пипети с променлив обем 100-300?l – многоканални – 4 - 1бр.; 31. Автоматични пипети с променлив обем 50-100?l – многоканални – 4 - 1бр.; 32. Автоматични пипети с променлив обем 100-1000 µl – 8 - 1бр.; 33. Автоматични пипети с вариаблен обем 1000-5000?l – 5 - 1бр.; 34. Нестерилни накрайници за автоматични пипети-1-20µl – 4 - оп. от 1000 бр.; 35. Нестерилни накрайници за автоматични пипети-1-200µl – 8 - оп. от 1000 бр.; 36. Нестерилни накрайници за автоматични пипети-l - 10мл – 4 - оп. от 1000 бр.; 37. Нестерилни накрайници за автоматични пипети-200-1000µl – 5 - оп. от 1000 бр.; 38. Стерилни накрайници за автоматични пипети, 100µl – 1 - оп. от 96 бр.; 39. Стерилни накрайници за автоматични пипети, 1000µl – 1 - оп. от 96 бр.; 40. Накрайници пластмасови за автоматична пипета стерилни в кутия Expell Plus 200?l – 4 - оп. от 96 бр.; 41. Накрайници пластмасови за автоматична пипета стерилни в кутия Expell 1000 ?l – 4 - оп. от 96 бр.; 42. Накрайници пластмасови за автоматична пипета нестерилни Expell 1000 ?l – 3 - оп. от 1000 бр.; 43. Накрайници пластмасови за автоматична пипета нестерилни Expell Plus 200 ?l – 3 - оп. от 1000 бр.; 44. Стерилни накрайници за автоматични пипети с филтри за PCR- 0.5-10µl – 3 - оп - 5кутии, 480бр.; 45. Стерилни накрайници за автоматични пипети с филтри за PCR- 2-20µl – 3 - оп - 5кутии, 480бр.; 46. Стерилни накрайници за автоматични пипети с филтри за PCR-2-100µl – 3 - оп - 5кутии, 480бр.; 47. Стерилни накрайници за автоматични пипети с филтри за PCR- 2-200µl – 2 - оп - 5кутии, 480бр.; 48. Стерилни накрайници за автоматични пипети с филтри за PCR- 100-1000µl – 3 - оп - 5кутии, 480бр.; 49. Стерилни пипети, 25 мл, ПС., индив. найлон/хартиена опаковка – 2 - оп. от 25 бр.; 50. Стерилни пипети,10 мл, ПС., индив. найлон/хартиена опаковка – 2 - оп. от 50 бр.;общо 88 артикула описани в техн.спецификация
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
11660.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Консумативи и китове за анализи на UV/VIS спектрофотометър DR 5000 Hach Lange 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. юветен тест за амоний 47-130 mg/L NH4-N - 5 бр. - оп. от 20бр.; 2. Кюветен тест за определяне на амоний 2,0-47,0 mg/L NH4-N - бр. - оп. от 20бр.; 3. Кюветен тест за определяне на амоний 0,015-2,0 mg/L NH4-N - 5 бр. - оп. от 20бр.; 4. Кюветен тест за амоний 1,0-12,0 mg/L NH4-N - 5 бр. - оп. от 20бр.; 5. Laton Кюветен тест за общ азот 20-100 mg/L TNb - 5 бр. - оп. от 20бр.; 6. Кюветен тест за нитрат 0,23-13,5 mg/L NO3-N - 5 бр. - оп. от 20бр.; 7. Кюветен тест за общ азот 5-35 mg/L NO3-N - 5 бр. - оп. от 20бр.; 8. Кюветен тест за определяне на нитрит 0,015- 0,6 mg/L NO2-N - 5 бр. - оп. от 20бр.; 9. Кюветен тест за определяне на нитрит 0,6-6,0 mg/L NO2-N - 5 бр. - оп. от 20бр.; 10. FerroVer Капсули с прахообразен реактив за определяне на желязо, 0,02-3,00 mg/L Fe - 5 бр. - оп. от 20бр.; 11. COD TNT, 0 - 150 mg/L O2 - 5 бр. - оп. от 20бр.; 12. Polyseed BOD Seed Inoculum for BOD5 test procedures - 5 бр. - оп. от 20бр.; 13. SulfaVer 4 Капсули с прахообразен реактив за определяне на сулфат, 2-70 mg/L SO4 - 5 бр. - оп. от 20бр.; 14. Фосфат, общ, TNT, 0,06-3,5 mg/L PO4 - 5 бр. - оп. от 20бр.; 15. Фосфат, общ, TNT, 1,0-100mg/L PO4 - 5 бр. - оп. от 20бр.; 16. Кюветен тест за определяне на COD, 5-60 mg/L O2 - 5 бр. - оп. от 20бр.; 17. Ампули с реактив за определяне на разтворен кислород ACCUVAC, 6-800 µg/L O2 - 5 бр. - оп. от 20бр.; 18. Стандартен разтвор за BOD, 300 mg/L O2, 10 mL, 16 броя. - 5 бр. - оп. от 20бр.; 19. Кюветен тест за определяне на COD - ISO 15705, 0-1 000 mg/L O2 - 5 бр. - оп. от 20бр.; 20. Кюветен тест за определяне на COD 1 000-10 000 mg/L O2 - 5 бр. - оп. от 20бр.; 21. Orthophosphate cuvette test 1.6-30 mg/L PO4-P - 5 бр. - оп. от 20бр.; 22. Кюветен тест за определяне на хлорид 1-70 mg/L / 70-1 000 mg/L Cl - 5 бр. - оп. от 20бр.; 23. Кюветен тест за твърдост на водата 1-20° dH - 5 бр. - оп. от 20бр.; 24. Кюветен тест за определяне на орто/общ фосфат 0,5-5,0 mg/L PO4-P - 5 бр. - оп. от 20бр.; 25. Кюветен тест за определяне на орто/общ фосфат 0,05-1,5 mg/L PO4-P - 5 бр. - оп. от 20бр.; 26. BOD5 кюветен тест 4 -1 650 mg/L O2 - 5 бр. - оп. от 20бр.; 27. Syringe filter, non-sterile PDVF, 33 mm, 0.45 um, 50/pk - 5 бр. - оп. от 50бр.; 28. TENSETTE Automatic Pipette 0.1 to 1.0mL - 3 бр. - оп. от 20бр.; 29. Pipet tips, TenSette pipet 1970001, 0.1-1.0 mL, pk/1000 - 1 бр. - оп. от 1000бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви за химични анализи 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. Chitosan, medium molecular weight - 2 oп. - 1 оп. от 50 g; 2. Malachite Green Oxalate, analytical standard - 1 оп. - оп. от 250 mg; 3. Quercetin hydrate, >=95% - 2 оп. - оп. от 25 g; 4. Chitin from shrimp shells - 2 оп. - оп. от 100 g; 5. (±)-Catechin hydrate - 2 оп. - оп. oт 1 g ; 6. epigalocatechin ?95% (HPLC) - 2 оп. - оп. от 5 mg; 7. Schisandrin A - 1 оп. - оп. от 50 mg; 8. Gallic acid monohydrate ?99% (HPLC) (Sigma-Aldrich) – 1 - 250 g; 9. SIAL FOLIN & CIOCALTEU'S PHENOL REAGENT suitable for determination of total protein by Lowry method, 2 N – 1 - 100 ml; 10. GLUTARALDEHYDE Grade II, 25% in H2O – 1 - 100 ml; 11. GENIPIN >=98% (HPLC), solid – 1 - 25 mg; 12. POLYOXYETHYLENESORBITAN MONOOLEATE TWEEN 80 – 1 - 1 L; 13. TRIPOLYPHOSPHATE PENTASODIUM*HEXAHYDRATE ~98% - 1 - 1 g ; 14. SUPELCO PK100 8MM BLUE SILICONE/PTFE SEPTA, 30 D UROMETER for use with 2 mL vial - standard opening, diam. 8 mm, durometer: 30 – 1 - 100 бр.; 15. pH-буферен калибрационен разтвор pH=7 - 1 - 500 ml; 16. pH-буферен калибрационен разтвор pH=10 – 1 - 500 ml; 17. pH-буферен калибрационен разтвор pH=4 – 1 - 500 ml; 18. 25% NH4OH – 3 - 1l; 19. 100% CH3COOH ч.з.а. – 3л. / 22лв. – 5 - 1л; 20. NaNO2 ч.з.а. – 1кг. / 12лв. – 1 - 1 кг; 21. Zn гранули – 250гр. – 2 - 250 г; 22. СЯРА на прах чза – 750 гр. – 1 - 750 г.; 23. CuSO4.5H2O – 2 - 1 кг; 24. AgNO3 – 50 гр. – 2 - 100 г; 25. Метилоранж – 2 - 100 г; 26. Фенолфталейн – 2 - 100 г; 27. Мурексид – 5 - 10 г; 28. КМnО4 – 2 - 500 g; 29. Комплексон III – 5 - 1 кг; 30. КАЛЦИЕВ ХЛОРИД ДИХИДРАТ, чза – 2 - 500 г; 31. КАЛИЕВ БИХРОМАТ, чза – 2 - 1 кг; 32. КАЛИЕВ ХЕКСАЦИАНОФЕРАТ(ІІІ) /ЧЕРВЕНА КРЪВНА СОЛ/, чза – 1 - 1 kg; 33. КАЛИЕВ ХЕКСАЦИАНОФЕРАТ(ІІ) ТРИХИДРАТ, чза ЖЪЛТА КРЪВНА СОЛ – 1 - 1 kg; 34. КАЛИЕВ ХРОМАТ, чза – 1 - 1 kg; 35. КАЛЦИЕВ КАРБОНАТ, чза – 2 - 500 г; 36. ЛИМОНЕНА КИСЕЛИНА МОНОХИДРАТ, чза – 1 - 1 кг; 37. МАГНЕЗИЙ на стружки – 2 - 100 g; 38. МЛЕЧНА КИСЕЛИНА 80-85%, чза – 1 - 1 l; 39. МРАВЧЕНА КИСЕЛИНА 85%, чза – 1 - 1 l; 40. НИШЕСТЕ РАЗТВОРИМО /СКОРБЯЛА/, чза – 1 - 1 kg; 41. РЕЗОРЦИН – 1 - 1 kg; 42. САЛИЦИЛОВА КИСЕЛИНА, чза – 1 - 800 g; 43. УРОТРОПИН, чза – 1 - 800 g; 44. D(-)-ФРУКТОЗА – 1 - 1 kg; 45. N-Acetyl-L-cysteine – 1 - 25 g/оп.; 46. Doxycycline hyclate ? 98% (TLC) – 1 - 5 g; 47. Oxytetracycline hydrochloride ?95% (HPLC), crystalline – 1 - 10 g
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4250.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви за стандартен PCR 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. Мастер микс за PCR с "Hot-start" ДНК полимераза – 2 - оп. oт 96 x 0,2 ?l епруветки; 2. Набор за изолиране на ДНК от кръв – 2 - оп. от 100 р-ции; 3. Агароза за ДНК Електрофореза – 1 - оп. от 250 гр.; 4. Безвредно флуоресцентно багрило – 1 - оп. от 0,5 ml.; 5. Етидиев бромид – 1 - оп. от 10 ml.; 6. Буфер за зареждане на проби ,,6X DNA loading buffe" – 1 - оп. от 10 ml.; 7. ДНК молекулен маркер с дължина на фрагментите :100 до 1000 базови бройки – 1 - оп. от 1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2166.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни лабораторни реактиви/ консумативи, в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта. Възложителят не поставя изискване за обем на доставката. В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта. При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В от ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът следва да представи списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, ведно с документи, които доказват извършената/ните доставка/и.

Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност по доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която се участва, изпълнена най-много през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни лабораторни реактиви/ консумативи, в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта. Възложителят не поставя изискване за обем на доставката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/08/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

25/02/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/08/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

ст. 340 - 3 ет., Ректорат, Тракийски унивреситет гр. Стара Загора, Студентски град

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54,ал.1,т.1,т.2,т.3,т.4,т.5,т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55,ал.1, т.1,т.3,т.5 от ЗОП.
2.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако за него не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници,които са „свързани лица” по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП.
3. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС за обособената позиция.
4. Съобразявайки се с разпоредбата на чл.58, ал.1 от ППЗОП,Комисията ще класира участниците по степента на съответствие с предварително обявените от Възложителя условия.Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти,ако участниците не могат да бъдат класирани при заложения критерий за възлагане „най-ниска цена“ и тази цена се предлага в две или повече оферти.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва