Деловодна информация
00021
1395 15/07/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
15/07/2019 (дд/мм/гггг)
00021-2019-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция Морска администрация 121797867
ул. Дякон Игнатий № 9
София BG411 1000 България
Мартина Маринова - главен юрисконсулт в дирекция АПФСО +359 070010145
martina.marinova@marad.bg +359 070010145

Интернет адрес/и

http://www.marad.bg/index.php

http://www.marad.bg/page.php?category=145


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.marad.bg/page.php?category=145&id=45
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Безопасност на корабоплаването, регулаторни и контролни функции в областта на пристанищата

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Актуализация и надграждане на националната информационна система SafeSeaNet"
72260000      
Услуги

Необходимостта от актуализация и надграждане на националната информационна система SafeSeaNet е породена от приетия от Европейския парламент трети пакет от директиви и регламенти, отнасящи се до морското корабоплаване, в т.ч. Директива 2009/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/59/ЕО относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите. Директива 2009/17/ЕО допълва Директивата за контрол на трафика с нови изисквания, сред които: компютъризиран обмен на данни между държавите-членки - чл. 13, в) "посредством SafeSeaNet, при поискване, и ако е необходимо за целите на морската безопасност или сигурност, или за защита на морската среда, държавите-членки трябва да бъдат в състояние незабавно да изпратят на националните и местните компетентни органи на друга държава-членка информация относно кораба и опасните или замърсяващи товари на борда"; добавя се Член 22а, SafeSeaNet, с което системата се установява като референтна и стандарт
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Територията на Република България, гр. Бургас, ул. "Княз Ал. Батенберг" № 3

Очакваните резултати от изпълнението на настоящата поръчка са:
• Доставка, инсталиране и конфигуриране на необходимия хардуер и системен софтуер
• Актуализирана национална информационна система SafeSeaNet до последна версия 4 съгласно изискванията на EMSA.
• Актуализиране на интерфейса с Националния център за електронен документооборот в морския транспорт (НЦЕДМТ)
• Преминати успешно тестове за приемане на актуализираната версия на националната система SafeSeaNet в централната система SafeSeaNet
• Актуализирана потребителска и административна документация
• Обучени потребители
Критериите по-долу
 
ДА Техническа оценка    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
1000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
9

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изискване по отношение на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.3.1. Участниците трябва да са изпълнили минимум една дейност, която е с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под предмет, сходен с предмета на поръчката, се приема: Разработка и/или развитие, внедряване и поддръжка на минимум една уеб базирана информационна система в сферата на управление на морския и/или речен транспорт, която извършва машинен обмен на данни с други външни системи и Разработка и/или развитие, внедряване и поддръжка на минимум една информационна система за управление на машинна междусистемна комуникация.
Не се изисква обем.
2. Участниците следва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001:XXXX или еквивалентен, с обхват: поддръжка на информационни системи/софтуерни продукти.


1. Участниците трябва да са изпълнили минимум една дейност, която е с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под предмет, сходен с предмета на поръчката, се приема: Разработка и/или развитие, внедряване и поддръжка на минимум една уеб базирана информационна система в сферата на управление на морския и/или речен транспорт, която извършва машинен обмен на данни с други външни системи и Разработка и/или развитие, внедряване и поддръжка на минимум една информационна система за управление на машинна междусистемна комуникация.
Не се изисква обем.
Поставеното изискване се доказва от участника, определен за изпълнител, чрез представяне на списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга – чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието с този критерий за подбор, като попълват съответното поле в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности от еЕЕДОП.
2. Участниците следва да прилагат система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001:XXXX или еквивалентен, с обхват: поддръжка на информационни системи/софтуерни продукти.
За доказване на посоченото изискване, при подаване на офертата, участниците следва да декларират това обстоятелство в Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление. При условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП следва да се представи копие на валиден акредитиран сертификат/документ за сертификация по стандарт БДС EN ISO 9001:ХХХХ (или еквивалентен), с обхват на сертификацията, сходен с предмета на поръчката (предоставяне на ИТ услуги) или еквивалентен сертификат. Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/08/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/08/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 9, ет. 8, заседателна зала.

На публичните заседания, на които ше се отворят офертите за участие и ще се оповестят ценовите предложения, могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Участник в процедурата по възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя.
В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя оригинал или заверено копие на документ за създаването на обединението – учредителен акт, договор, споразумение или друг приложим документ, от който да са видни следните обстоятелства: правата и задълженията на участниците в обединението за конкретната поръчка; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Когато участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. В настоящата процедура едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице условията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ. Възложителят отстранява от участие в процедурата и: участник, който след покана от възложителя и в определения в нея срок не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си; участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от възложителя максимална стойност.
Преди сключването на договора за обществена поръчка избраният за изпълнител участник представя документите по чл. 58 от ЗОП за доказване липсата на основанията за отстраняване, освен когато съответните обстоятелства са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се представя от компетентния орган на възложителя по служебен път. Документите се представят за всеки член на обединението-участник, както и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП. В него се представя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни или публични регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. Участникът доказва съответствието си с критериите за подбор, като представя документите, посочени от Възложителя в документацията.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се представи под една от следните форми: парична сума, внесена по банкова сметка на възложителя (посочена в документацията); банкова гаранция или застраховка. Участникът сам избира формата на гаранцията, при спазване на условията, обявени от възложителя в документацията.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва