Деловодна информация
02709ТП ДГС Монтана
234 15/07/2019 (дд/мм/гггг)
не
02709-2019-0075 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СЗДП ТП ДГС Монтана 2016174760207
ул.Иван Аврамов №16
Монтана BG312 3400 България
Любомир Истатков +359 889625844
dgs_montana_tp@abv.bg +359 889625844

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190715sWvC11410741


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190715sWvC11410741
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и опазване на горските територии-държавна собственост съгласно Закона за горите

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП Държавно горско стопанство – Монтана, за доставка на стоки, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”
30192000      
Доставки

Обект на настоящата обществена поръчка е доставката на стоки осъществени чрез покупка, съгласно чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, а именно периодични доставки на канцеларски материали по видове, съгласно техническата спесификация:
1 Папка Дело с твърди корици, картонена, А 4 брой 150
2 Папка с машинка бяла, от бял картон А4 брой 300
3 Кламери – 30мм опаковка 20
4 Касова книга за касов апарат брой 3
5 Касова книга А4, химизирана брой 6
6 Пътни листа за автомобили, 100 листа кочан 16
7 Авансов отчет 100 бр. кочан 1
8 ПКО 100 бр. кочан 3
9 РКО 100 бр. кочан 3
10 Искане за отпускане на материали кочан 6
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
200.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30192000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

гр. Монтана, ул. Иван Аврамов 16, Административната сграда на ТП ДГС – Монтана

№ Артикул Мярка Прогнозно количество
1 Папка Дело с твърди корици, картонена, А 4 брой 150
2 Папка с машинка бяла, от бял картон А4 брой 300
3 Кламери – 30мм опаковка 20
4 Касова книга за касов апарат брой 3
5 Касова книга А4, химизирана брой 6
6 Пътни листа за автомобили, 100 листа кочан 16
7 Авансов отчет 100 бр. кочан 1
8 ПКО 100 бр. кочан 3
9 РКО 100 бр. кочан 3
10 Искане за отпускане на материали кочан 6
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се поставят изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се поставят изисквания.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

През последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил 1 (една) услуга, с предмет , идентичен или сходен с предмета на поръчката. Под предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира изпълнение на дейности свързани с доставка на канцеларски материали.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП като предостави и информация за стойността, датата, и получателя на доставката.


През последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил 1 (една) услуга, с предмет , идентичен или сходен с предмета на поръчката. Под предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира изпълнение на дейности свързани с доставка на канцеларски материали.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП като предостави и информация за стойността, датата, и получателя на доставката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
ДА
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Стоките, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от Изпълнителя в административната сграда на ТП ДГС – Монтана на адрес: гр. Монтана, ул. Иван Аврамов № 16, след предварителна заявка от страна на Възложителя.
Срокът за изпълнение на всяка доставка е до 3 /три/ работни дни от получаване на заявката, а при спешност – в рамките на 2 /два/ работни дни.че
Забележка: срокът на доставката, предлаган от участниците трябва да се съобрази с посочения по-горе срок, за да подлежи офертата на разглеждане.
Доставката по конкретната заявка трябва да се извършва в работното време на ТП ДГС – Монтана /всеки работен ден от 08.30-12,00 часа и от 13,00-16,30 часа/, като се предава на определено от Възложителя отговорно лице.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/08/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/08/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Монтана, ул. Иван Аврамов 16, Административната сграда на ТП ДГС Монтана

Заседанието по отварчнето на офертите е публично и на него могат да присъстват лицата съгласно ЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва